Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Betegoktat á s Terb é n é Szekeres Kl á ra. „ Mondod nekem, elfelejtem, tan í tasz engem, eml é kezem, bevonsz engem, megtanulom ” (Benjamin Franklin)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Betegoktat á s Terb é n é Szekeres Kl á ra. „ Mondod nekem, elfelejtem, tan í tasz engem, eml é kezem, bevonsz engem, megtanulom ” (Benjamin Franklin)"— Előadás másolata:

1 Betegoktat á s Terb é n é Szekeres Kl á ra

2 „ Mondod nekem, elfelejtem, tan í tasz engem, eml é kezem, bevonsz engem, megtanulom ” (Benjamin Franklin)

3 Betegoktat á s olyan ter ü lete a gy ó gy í t á snak, amelyet minden szakember gyakorol, b á r kevesen tudnak arr ó l, hogy val ó j á ban egy f ü ggetlenedő szakter ü let tev é kenys é gform á it v é gzik. Betegoktatásnak tekinthető minden, a beteg felé irányuló oktatási tevékenység, beleértve a terápiás tájékoztatását, az egészségnevelést és a klinikai egészségmegőrzést. Akkor sikeres, ha a beteg megtanulta a sz ü ks é ges kezel é si m ó dokat é s a rendszeres ellenőrz é st.

4 Betegoktat á s számos szükséglet hívta életre a XX század utolsó évtizedeiben jelentősen megváltozott az emberek egészségügyi, intézményhez való viszonya megjelennek a partnerség elemei a betegek réséről az állapotukkal kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra való igény a betegjogok együtt járnak a beteg felelősségével

5 Probl é ma ott kezdőd ö tt, amikor nem javult a beteg magas v é rnyom á sv á ratlan k ö zlik beteg gy ó gyszert szed, b í zik orvos nem magyar á z- za el a betegs é get beteg megnyugszik, tudatlan, elhagyja a gy ó gyszert 10 é v m ú lvaINFARKTUS fel sem fogja, hogy megelőzhette volna

6 Betegoktat á s t ö rt é nete I.  Orvos-beteg kapcsolatot é vsz á zadokon kereszt ü l paternalista, al á -f ö l é rendelts é g szeml é let jellemezte  Orvos: nagy tud á s, elő í rt vizsg á lat, ter á pia, lekezelő m ó d  Beteg: felt é tel n é lk ü li elfogad á s, kiszolg á ltatott szerep

7 Betegoktat á s II. Nyugat-Eur ó p á ban a 70-es é vekben kezdtek foglalkozni ter á pi á s betegoktat á ssal Akkor a tan á cskoz á s  a betegoktat á s szervez é s é re  a t á rsas k ö rnyezet szerep é re  egy é ni kompetenci á kra  é s a speci á lis probl é m á kkal ( ö reged é s, szexualit á s) kapcsolatos neh é zs é gekre ir á nyult

8 Európai kitekintés Anglia- Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) önálló ambuláns központokat, ún. „walk-in” centrumokat hozott létre (páciens a diagnózissal és a kezeléssel kapcsolatos információkért, tanácsért fordulhat) Svédország- tanulócsoportokat hoztak létre a majdani oktatást végző személyek képzésére. Franciaország- háziorvosi rendszer részét képezi; jelenleg folyamatban van, hogy az egészségnevelés országos hálózatához kapcsolódva az ellátás egyéb területein is elterjedjen; 1994 óta jelen vannak a francia orvosi- és egészségtudományi képzésben a betegoktatási ismeretek; 1998 óta egy posztgraduális program is létezik.

9 Európai kitekintés Hollandia- háziorvosi és kórházi rendszerbe is szervesen beépült a betegoktatás; 80-as évektől speciális koordinátorok jelentek meg a kórházakban; új módszereket dolgoztak ki, képezték, motiválták a szakembereket. Betegfelvételnél mindenütt betegoktatásra szakképzett nővérek és önálló betegoktatók vannak. Háziorvos képzés része a betegoktatás. A háziorvosok részére kiadott holland kézikönyvekben mindegyik fejezet után van egy betegoktatási rész. Ezeket a betegoktatási függelékeket komputeres anyagokba, szoftverekbe is beillesztik. Fogorvosok kidolgoztak szorongó betegek számára speciális tanácsadást, oktatóprogramot, „Sajátélmény- szakértők”: akik át tudják adni másoknak a tapasztalataikat.

10 A szervezett betegoktatás első sikerét 1972-ben Leona Miller érte el USA-ban diabétesben ismertette a betegséget életmódbeli tanácsokat adott ismertette a kezelés sajátosságait azóta az egész világon elterjedt és mindennapi gyakorlattá vált ma már kb. 160 betegségben végeznek betegoktatást

11 WHO megfogalmazása szerint a Terápiás betegoktatás képessé teszi a beteget az optimális életvezetésre folyamatos tevékenység betegközpontú család együttműködése az egészségügyi személyzettel

12 Betegoktatás fogalma A betegek nevelő célú oktatása az a folyamat, amelyek során a beteg  korábban megszerzett gyakorlatára,  tudására és  hozzáállására alapozva megszerzi az egészségi állapota által igényelt gyakorlatot, tudást és szemléletet, továbbá a beteggel kölcsönös kapcsolatba (interakcióba) lépve  oldjuk szorongását,  enyhítjük félelmét és  segítjük a gyógyulását

13 Vagy … Betegoktatás Valamely, szakképzett ápoló által elvégezhető cselekvéssor megtanítása a beteggel, vagy a hozzátartozóval. Fontos az ismeretátadás, a cselekvéssor megszilárdítása és ellenőrzése.

14 Egészségnevelés – betegoktatás a két tevékenység nem állítható szembe egymással A betegoktatás nem csupán a betegséggel kapcsolatos oktatást jelenti, hanem a betegek jogaival és etikai kérdéseivel is foglalkozik

15 Orvoscentrikus betegoktatás Előírások követése Alkalmazkodás a kezeléshez Tervek a beteg számára Viselkedésváltozás Passzív beteg Függőség Szakember határozza meg a szükségleteket Betegcentrikus betegoktatás Autonómia Beteg részvétele Tervezés a beteggel együtt Erőgyűjtés Aktív beteg Függetlenség Beteg határozza meg a szükségleteket

16 Betegoktatás célja  ismeretátadás  tanácsadás, támasznyújtás  tisztánlátás segítése  téves elképzelések kiigazítása  jártasság, készség kialakítása  az emberek rávezetése, hogy lássák saját szerepüket és vállalják érte a felelősséget

17 Betegoktatás irányelvei I.  az ismeretanyag világos, pontos, logikus legyen  az oktatást felméréssel kezdjük és tervezzük meg az oktatás ütemét  az ismeretátadás nyugodt környezetben történjen és a már meglévő információkra építkezzen  kis lépésekben, fokozatosan haladjunk

18 Betegoktatás irányelvei II.  megfelelő gyakorlási időt biztosítsunk  bátorítsuk a beteget, hogy tegyen fel kérdéseket  a hozzátartozókat vonjuk be az oktatásba  minden esetben biztosítani kell a tárgyi feltételeket

19 Betegoktatás irányelvei III.  megfelelő gyakorlási időt biztosítsunk  bátorítsuk a beteget, hogy tegyen fel kérdéseket  a hozzátartozókat vonjuk be az oktatásba  minden esetben biztosítani kell a tárgyi feltételeket

20 Betegek igényei szerint vizsgálva az oktatási célokat 3 fő csoport  beteg biztonsága legalapvetőbb, mi biztosítja a kezelés során?  egészség fenntartása ne terjessze ki az egészséges funkciókra a korlátozottságot  komfortérzés biztosítása az oktatási cél a „boldogság keresés, vagyis a komfortérzet javítása

21 Oktatási segédanyagok

22 Milyen tulajdonságra van szükségünk ahhoz, hogy hatékony oktatók legyünk?  Tárgyismeret  Empátia és törődés  Feltétel nélküli pozitív viszonyulás  Jó kommunikációs készség  A tanácsadáshoz szükséges készségek

23 Betegoktatás formái egyénicsoportos betegoktatás táborokban

24 Egyéni betegoktatás  tervezett és rendszeres testre szabott legyen  megfeleljen a beteg szükségleteinek, életkorának, képességeinek, jelenlegi tudásánakElőnye  az egyéni oktatás lehetőséget ad a közvetlen visszajelzésreHátránya  időigényes, ezért drágább

25 Csoportos betegoktatás  a csoport pozitív élményt ad  elősegíti a fejlődést, a tudásátadást  10 fő maximum Tömegoktatás MÉDIA  kizárja a személyes kommunikációt  az információ nem egyénre szabott A média nem tekinthető a terápiás oktatás eszközének

26 Betegoktatás táborokban  időtartama 7-10 nap Célja: a gyakorlati tudás fejlesztése  önmenedzselés megtanítása (inj., vc, ellenőrzése)  kapcsolatépítés beteg és team tagjai között

27 Melyik betegoktatási formát válasszuk?  a betegség felfedezését követően az első, alapvető információkat egyéni oktatás keretében szükséges adni  a csoportos oktatás alkalmasabb a mélyebb ismeret átadására

28 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Betegoktat á s Terb é n é Szekeres Kl á ra. „ Mondod nekem, elfelejtem, tan í tasz engem, eml é kezem, bevonsz engem, megtanulom ” (Benjamin Franklin)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések