Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola."— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI

2 MIÉRT VAN SZÜKSÉG A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN PARADIGMAVÁLTÁSRA?

3 A JELENLEGI HELYZET  A 15 éves korosztály 20 %-a súlyos olvasási nehézségekkel küzd. (Funkcionális analfabéta)  Piaci igények megváltozása (2-4 szakma, diploma)  Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra

4 M ATEMATIKA EREDMÉNYEK Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt 6.szint

5 S ZÖVEGÉRTÉS EREDMÉNYEK Az egyes képességszinteken teljesítő diákok aránya 5.szint 4.szint 3.szint 2.szint 1.szint 1.szint alatt

6 A KOMPETENCIA FOGALMA  Egy képesség és egy adott területen való jártasság ötvözete  Az adott területen jelentkező követelmények magas szintű teljesítése  Elvárható ismeretek,képességek,magatartási és viselkedésjegyek összegsége Így a tanuló képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére!

7 attitűdök + készségek + képességek + tudás ismeretek alkalmazás KOMPETENCIA

8 E LŐZMÉNYEK  2003 : A HEFOP 3.1.1. program eredményeként elindul a kompetencia alapú fejlesztőmunka megszervezése  2004 : TIOK intézmények - kb. 30 intézményben elkezdődik a fejlesztő munka  2006 : HEFOP 3.1.3 intézményi projektben megtörténik a kipróbálás (kb. 350 intézmény)  2006 : HEFOP 3.1.4 - elkezdődnek a képzések

9  A tanulók sikeres felnőtté válásához, munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek kialakítása és fejlesztése  A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSÉNEK ALAPVETŐ CÉLJA

10 R ÉSZCÉLOK  A kompetencia alapú oktatás elterjesztése minél szélesebb körben  A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése  Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása  A digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása

11 A TÁMOP-3.1.4/08/2 PÁLYÁZAT FENNTARTÓI ELVÁRÁSAI  A pályázati célok elérése  Pedagógiai közélet erősödése  Horizontális együttműködés erősödése  Módszertani kultúra gazdagodása  Fenntartható folyamatos fejlődés  Tanulószervezetek kialakulása és kapcsolódása  Hálózati tanulás fejlődése

12 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSÉÉRT S ZOLNOKON Bevont intézmények, feladatellátási helyek:  Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai- Szakmai Szakszolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Eszterlánc Óvoda és Hold Úti Óvoda  Kassai Úti Általános Iskola  Szent-Györgyi Albert Általános Iskola  Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola  Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Gépipari Tagintézmény

13 I NTÉZMÉNYI PÁLYÁZATUNK TARTALMA Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések intézményünkben

14 A BEVEZETÉSRE KERÜLŐ PROGRAMCSOMAGOK TÍPUSAI  „A típus” : a NAT adott műveltségi területéhez tartozó tantárgyak teljes évi óraszámában (Magyar nyelv és irodalom, Matematika)  „B típus” : Kereszttantervi programcsomag, amely több eltérő műveltségterületbe illesztett modul útján fejleszti az adott kompetenciákat  „C típus” : tanórán kívüli kompetenciafejlesztési területeken (napközi, szakkör, tehetséggondozás)

15 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA INTÉZMÉNYÜNKBEN  Szövegértés- szövegalkotás kompetenciafejlesztés – tanulásban akadályozottak tagozata, 2-3. osztály („A típus”)  Matematika kompetenciafejlesztés – tanulásban akadályozottak tagozata, 2-3. osztály („A típus”)  Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének bevezetés értelmileg akadályozottak tagozata, 5. évfolyam („B típus”) értelmileg akadályozottak tagozata, 6. évfolyam („C típus”) tanulásban akadályozottak tagozata 10. évfolyam („C típus”) tanulásban akadályozottak tagozata 6.b. évfolyam („C típus”)

16 A PROGRAMCSOMAGOK SZAKMAI JELLEMZŐI  Komplexitás  Felhasználóbarát  Moduláris felépítés  Differenciált tananyag-feldolgozás  Kooperatív tanulásszervezés  Tudatos képesség fejlesztés  Tevékenységközpontú módszertan  Információs és kommunikációs technológia alapú támogatás

17 A Z OKTATÁSI PROGRAMCSOMAGOK ELEMEI  Pedagógiai koncepció  Programterv  Modulleírások  Taneszközök  Értékelési eszközök  A pedagógus felkészülését segítő eszközök

18 A FEJLESZTÉS PRIORITÁSAI  Gyermekközpontúság  Személyiségfejlesztés  Alkalmazható tudás  Tartalomba ágyazott képességfejlesztés  Tevékenységközpontú gyakorlat  Differenciált fejlesztés

19 A SZOCIÁLIS KÖRNYEZETI ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA  Személyes kompetenciák fejlesztése  Társas kompetenciák fejlesztése  A természettel és társadalommal való harmonikus kapcsolathoz szükséges kompetenciák fejlesztése

20  Az együttműködési készség és az önismeret fejlesztése, a tanulók jövőbeni élethelyzetének modellezése  A modellalkotás, a szerepjáték és az új kommunikációs technikák használata, valamint a szűk tantárgyi és osztálytermi kereteket átlépő, projektek szervezése. A SZOCIÁLIS KÖRNYEZETI ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK TARTALMA

21  képessé tenni a tanulókat arra, hogy az életkoruknak megfelelően el tudjanak igazodni az őket körülvevő világban, és a maguk számára megnyugtató módon értelmezni tudják annak jelenségeit  a kapott tapasztalatok révén alakuljon ki bennük saját maguk és mások iránt érzett felelősség  alakuljon ki a közvetlen és a tágabb világ dolgaiban való autonóm és cselekvő részvétel igénye  jusson birtokába olyan gyakorlatias képességeknek, amelyek nélkülözhetetlen feltételei a demokratikus társadalmak életében való ilyen típusú közösségi részvételnek A SZOCIÁLIS KÖRNYEZETI ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI

22 A PROGRAM MÓDSZERTANI FORMÁI  A tanulásszervezés terén előnyben részesíti azokat a formákat, amelyek lehetőséget kínálnak a tanulók érdeklődésének figyelembe vételére, a képességek szerinti differenciálásra, valamint az aktív és személyes élményekhez kötött, önálló vagy csoportos, részvétel alapú tanulásra.  A programban kiemelt szerephez jut a beszélgetés, a gondolatcsere és a vita módszere.  A választás és a döntés képességének támogatása érdekében a foglalkozások bőséges lehetőséget kínálnak a tartalmak, formák és tevékenységek közötti tényleges választásra.

23  Egyhetes témahét Múzeumpedagógiai órák 8. osztályban – Damjanich János Múzeum, Szolnoki Tájház „Micsoda csoda” – természettudományos megfigyelések környezetünkben  Háromhetes témahét: „Légy a jövőd gazdája” – környezetvédelem témakörben Moduláris program a napköziben a tolerancia jegyében A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA INTÉZMÉNYÜNKBEN

24 T OVÁBBKÉPZÉSEK  Menedzserképzés a vezetőknek (2x 30 óra) – 3 fő  A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés – 6 fő  Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: új tanulásszervezési eljárások alkalmazása – 6 fő  Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: választás alapján – 6 fő  Hatékony együttnevelés az iskolában – 2 fő  Egyéb továbbképzés - drámapedagógia – 1 fő

25 T OVÁBBKÉPZÉSEK  Menedzsment-képzés: új oktatásszervezés az intézményben (projektpedagógus, tantárgytömbösített oktatás – 3 fő  Menedzsment-képzés: változásmenedzsment, projektmenedzsment – 3 fő  Mérés-értékelési képzés – 2 fő  IPR alkalmazását segítő tantestületi módszertani képzés  SNI-s gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés – 2 fő

26 S ZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK  Intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó Kompetenciaterület mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) IKT fejlesztési mentor szaktanácsadó (pedagógiai módszertan)  IPR módszertani mentor tanácsadó

27  Jó gyakorlatok átvétele – „A fogyatékosság toleranciája a mindennapokban” (Tatabánya, Éltes Mátyás EGYMI, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)  Intézményi saját innovációjának megvalósítása  Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása  Projektindító nap szervezése Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EGYÉB IMPLEMENTÁCIÓJA INTÉZMÉNYÜNKBEN

28 INTÉZMÉNYÜNK SAJÁT INNOVÁCIÓI 1.„Bakancsot fel” – kirándulás hazai tájakon 2.„Környezetvédelem a mindennapokban” 3.„Mérés-értékelés a gyógypedagógiában” 4.„Geometria oktatásának módszertana a gyógypedagógiában” – módszertani kiadvány készítése

29 Pályázati pénz felosztása 25 millió forint Szakmai tevékenység70 % Projekt menedzsment költsége12 % Egyéb szolgáltatások3 % Egyéb általános költségek4 % Eszközbeszerzés jellegű költségek10 % Tartalék1 %

30 S ZAKMAI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGE  Anyagköltség (taneszközök, tankönyvcsomagok, demonstrációs eszközök…)  Igénybe vett szolgáltatások költsége (továbbképzések, szakértői díjak…)  Bérköltség (helyettesítés díja, közreműködő pedagógusok díjazása…)  Egyéb szolgáltatások költsége  Egyéb berendezések, eszközök (laptop, nyomtató, dvd-író, laminálógép)

31 „Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja azt a munkát,amit szeretni fog”. [Szent-Györgyi Albert]

32 Köszönöm a figyelmet! Kozma Éva


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 Kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések