Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyermek, aki az IPR mögött van

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyermek, aki az IPR mögött van"— Előadás másolata:

1 A gyermek, aki az IPR mögött van
- A tanulási esélyegyenlőség biztosításának lehetőségei

2

3 „Az integráció emberi jog, nem pedig ajándék vagy jutalom, amit ki kell érdemelnie azoknak, akikkel ráadásul szűkmarkúan bánt az élet.” (Blackstone)

4 Mit is jelent az IPR? INKLÚZÍV-ADAPTÍV NEVELÉS-OKTATÁS:
DÁVID-EDUCATOR KFT INKLÚZÍV-ADAPTÍV NEVELÉS-OKTATÁS: A hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), eltérő nevelési igényű, helyenként többségében roma gyermekek egy osztályban, csoportban történő nevelése, oktatása a többségi gyermekekkel, tanulókkal.

5 Mit is jelent az IPR? PEDAGÓGIAI:
DÁVID-EDUCATOR KFT PEDAGÓGIAI: A pedagógiai gyakorlat új alapokra helyezve valósítható meg, egyénre szabottan, az egyén hátránykompenzációs igényeit figyelembe véve, ahhoz kiválasztva a megfelelő fejlesztő hatású tartalmat, színtereket, eszközöket és módszereket. Kiterjed: új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazására, tartalomfejlesztő gyakorlatok bevezetésére, hagyományos tanulási tér- és időkeretek megváltoztatására, pedagógus szerep megváltozására, a nevelésben-oktatásban érintett külső szereplők bevonására, az intézmény falai közül kilépő gyakorlat új elemeire.

6 Mit is jelent az IPR? RENDSZER:
DÁVID-EDUCATOR KFT RENDSZER: Az intézményi keretek között és azon túl zajló nevelés és oktatás valamennyi színterét, tevékenységi formáját, nevelési-, tanulási- és oktatásszervezési eljárását áthatja, egy rendszert alkotva, egymást erősítve, bevonva valamennyi érintett felet a teljes körű személyiségfejlesztés érdekében.

7 Miben nyilvánul meg az IPR?
DÁVID-EDUCATOR KFT Az Integrációs Pedagógiai Rendszer intézményi adaptációja és működtetése intézményfejlesztést, pedagógiai módszertani fejlesztést jelent, amely hatékony együttnevelés során a szociális környezetből és a képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó nevelő-oktató tevékenységben nyilvánul meg. Az IPR működtetése során az intézményben alapvető feltétel: a be- és elfogadó szemlélet, a gyermek- és tanulóbarát környezet, az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, a széleskörű tevékenységformák biztosítása, az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd.

8 Miben nyilvánul meg az IPR intézményi szinten?
DÁVID-EDUCATOR KFT a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszervezési eljárások alkalmazásában a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon (Pl. differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú ismeretközvetítés, kooperatív tanulás, projektoktatás, drámapedagógia, stb.); az info-kommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használatában (a tanulók a napi tanulási gyakorlatban használják a számítógépet, tudnak ismereteket szerezni, elmélyíteni az internetről, az SDT-ből, fokozatosan felhasználói szinten kezelik a számítógépet); a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet kialakításában (hagyományos helyett csoportmunkára alkalmas csoportszobai, osztálytermi be- és elrendezés); a széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosításában, szervezésében; a pedagógus szerep megváltozásában (ismeretközvetítő szerep helyett facilitátor szerep);

9 Miben nyilvánul meg az IPR intézményi szinten?
DÁVID-EDUCATOR KFT a szülők és az óvoda, iskola partneri kapcsolatának javításában az intézmény mindennapi életébe történő hangsúlyosabb bevonásukkal; a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítésében (CKÖ, gyermekjóléti szolgálat, óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, szakmai szolgáltatók, szakszolgálatok, civil szervezetek, stb); az intézményfokozatok közötti átmenet pedagógiai segítésében: óvoda-iskola, illetve általános iskola-középiskola között (közös programok szervezése, egymás munkájának megismerése, tanítási tartalmak összehangolása, tanulók átadás-átvétele intézményváltáskor, nyomon követés, esetmegbeszélések, közös programfejlesztések);

10 Miben nyilvánul meg az IPR az egyén szintjén?
DÁVID-EDUCATOR KFT az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd kialakításában (szegregáló nevelés- és oktatásszervezési formák felszámolása, befogadó szemlélet kialakítása a pedagógusokban, a gyermekekben, tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelési igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt).

11 Miben nyilvánul meg az IPR az egyén szintjén?
DÁVID-EDUCATOR KFT valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű tanuló bevonása a programba iskolában a pedagógiai munka kiemelt területei az érintett tanulók hátrányainak feltérképezése az egészséges személyiségfejlődés, a szociális fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehézségek területén a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervek készítése: megjelölve benne a hátrányokat, azok fokát, a feladatokat, a tevékenységeket, a módszereket és a szervezeti kereteket, színtereket, gyakoriságot – ennek megfelelő folyamatos egyéni fejlesztés

12 Miben nyilvánul meg az IPR az egyén szintjén?
DÁVID-EDUCATOR KFT a lemorzsolódási, továbbtanulási, kompetenciamérési eredmények javítása érdekében az érintett tanulók körében differenciált tanórai tanulásszervezéssel, valamint fejlesztő, felzárkóztató, tehetséggondozó és az érdeklődési körnek megfelelő szakköri tanórán kívüli foglalkozások biztosításával, s azokba történő bevonásukkal folyamatosan javuló mutatókat elérni iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programokba történő bekapcsolódás segítése, ösztönzése (Útravaló Ösztöndíjprogram, Tanoda Program, Arany János Tehetséggondozó Program, …) fokozott figyelem irányítása az érintett tanulókra, pozitív befogadó intézményi attitűddel, folyamatos pozitív mintaadással a háromhavonkénti értékelő megbeszélésbe minél több érintett fél bevonása (gyermek, tanuló, szülő, osztályfőnök, szaktanár, ifjúságvédelmi felelős, gyermekjóléti szolgálat képviselője, családgondozó, …)

13 Ha le akarnánk egyszerűsíteni:
DÁVID-EDUCATOR KFT Ha le akarnánk egyszerűsíteni: az IPR intézményi gyakorlata, működtetése tulajdonképpen az, amit egy innovatív intézményben a változásokra érzékeny, felkészült pedagóguscsapat eddig is követett, csak még jobban figyelve az egyéni szükségletekre, a „hátsó padban ülőkre”!

14 Fogalomgyűjtemény INTEGRÁCIÓ
DÁVID-EDUCATOR KFT INTEGRÁCIÓ Az integráció beilleszkedést, fogadást jelent. A nevelés-oktatás terén különböző megvalósulási szintjei vannak, melyek közül a legmagasabb, és egyben a legeredményesebb az inklúzió. Az integráció szót használjuk a sajátos nevelési igényű, a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók együttnevelésének (együttes nevelésének) kifejezésére egyaránt. A tanítás-tanulás folyamatában, annak pedagógiai eszközrendszerében mindegyik megközelítésben mást-mást jelent. A HHH integráció a társadalmi, szociális hátrányokból adódó egyéni különbségek csökkentését hivatott biztosítani a közoktatási rendszerben szervezett keretek között, ezáltal megteremtve az esélyt a társadalmi erőforrásokhoz való egyenlő hozzáféréssel a társadalmi életben való egyenlő részvétellel.

15 Fogalomgyűjtemény INKLÚZIÓ, INKLUZÍV NEVELÉS
DÁVID-EDUCATOR KFT INKLÚZIÓ, INKLUZÍV NEVELÉS Az inklúzió befogadást jelent. Az inkluzív nevelés alapvető intézményi szemlélet, mely a gyermekek, tanulók egyéni különbségeit (társadalmi, kulturális, biológiai) együttesen, teljes mértékben figyelembe veszi és azokból kiindulva, azokra építve alakít ki befogadó környezetet személyi, tárgyi és pedagógiai vonatkozásban, mely biztosítja a hatékonyság, eredményesség és méltányosság hármas egységének megvalósulását.

16 Fogalomgyűjtemény INKLÚZÍV-ADAPTÍV PEDAGÓGIAI RENDSZER
DÁVID-EDUCATOR KFT INKLÚZÍV-ADAPTÍV PEDAGÓGIAI RENDSZER az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere nem ad meg részletes tanítási tartalmakat, választandó tantervet, tankönyvet stb., nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának szükségességét, kiindulópontja, hogy a gyermekek, tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre, a differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a gyermek, tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez.

17 Fogalomgyűjtemény HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK, TANULÓ
DÁVID-EDUCATOR KFT HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK, TANULÓ Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akit a jegyző védelembe vett VAGY rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Egyik feltételnek érvényesülnie kell! Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akit a jegyző védelembe vett VAGY rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ÉS akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermek 3. életévének betöltése, illetve tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen VAGY tartós nevelésbe vették. (Két feltételnek egyidejűleg érvényesülnie kell!)

18 Vonatkozó jogszabályi rendelkezések
DÁVID-EDUCATOR KFT 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről (39/D-E §) 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól – központosított pályázati támogatás igénylésének és elszámolásának rendjéről 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 15/A. § – IPR-ben résztvevő pedagógusok kiegészítő illetményéről

19 Vonatkozó jogszabályi rendelkezések
DÁVID-EDUCATOR KFT Az általános iskolai felvételi körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás A hhh tanulók az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a hhh gyermekeknek a településen belüli aránya. - Kt. 66. § (2)-(4) A felvételi eljárás rendje - az iskolák szabad férőhelyeinek elosztására vonatkozó szabályozás Ha még marad szabad férőhely, a hhh tanulókat előnyben kell részesíteni, majd sorsolás - Kt. 66. § (5) Nem állami intézmények szerepvállalása az ált. iskolai beiskolázás során – Kt. 82. §(6) Tanulói létszáma 25%-át kötelezően a település/kerület jelentkező gyermekei közül kell felvenni. hhh előnyben részesítés A körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás tagiskolai szintű. Kötelező óvodai felvétel a hhh gyermekeknek (Kt. 65. § (2))

20 Vonatkozó jogszabályi rendelkezések
a szegregáció, a diszkrimináció tilalma az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározása Közoktatásról szóló törvény. 121.§ 14. pont szülői nyilatkoztatás a jegyzői feladatellátás keretében 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti jegyzői adatgyűjtés (7.sz. melléklet) Integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D., E. §

21 Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk.”
DÁVID-EDUCATOR KFT „Mindannyian egyediek vagyunk: vannak jellemzőink, amelyek nem azonosak a másokra jellemzőkkel. Mindegyikünk képtelen bizonyos dolgokat megcsinálni, de még több dolgot igen. Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk.” (Wendy Lynes)

22 (Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben)
„Ha gyerekek kritizálva élnek, Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, Megtanulják megbecsülni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban élnek, Megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, Megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és szeretetben élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.”

23 Köszönöm a figyelmet! Dufkáné Vincze Mária 06-30/866-1719


Letölteni ppt "A gyermek, aki az IPR mögött van"

Hasonló előadás


Google Hirdetések