Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vass Lajos Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2012. október 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vass Lajos Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2012. október 25."— Előadás másolata:

1 Vass Lajos Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2012. október 25.

2 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (Vhr.) 2007. évi XVII. törvény (eljárási kérdésekről) Vonatkozó pályázati felhívás Célterület adatlap (LEADER) A benyújtott pályázat Támogatási határozat

3 KK- t minden évben február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani. Jelenlegi benyújtási időszak: 2012. augusztus 1.-2012. december 31. postai úton, az MVH regionális illetékességű kirendeltségéhez, vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.

4 Ugyanazon támogatási határozat alapján legfeljebb évi 2 alkalommal lehet KK- t benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.

5 Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben: a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.

6 Minden betétlapot az ügyfélnek alá kell írnia! Amelyik betétlapot nem írja alá az azon szereplő költségeket nem számolják el! A Főlapot, illetve a Számla- és bizonylat összesítőt, a betétlapot a könyvvezetésért felelős személynek is alá kell írnia! Dátum.

7 A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adják fel. A KK-t és a csatolt mellékleteket szkennelésre alkalmas formában (különálló laponként) kell benyújtani, ezért mellőzzék a lapok összefűzését, összekapcsolását. Elektronikus benyújtás esetén a mellékleteket szkenneléssel előállított formában kell csatolni az elektronikus űrlaphoz.

8 Kifizetési kérelmet csak akkor nyújthat be, ha a szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, a természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

9 Csak az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatokkal igazolt kiadások számolhatók el, amelyek megfelelnek a törvényi előírásoknak. Például ha önkormányzat a pályázó, akkor a polgármesteri hivatal nevére kiállított számla nem megfelelő! Előlegszámlák csak a rendezett végszámlákkal együtt számolhatók el. Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el. Csak készpénzzel és banki utalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el.

10 Az adott kiadási tételhez tartozóan megjelölt elszámolható kiadás nem haladhatja meg a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadást, illetve az ÉNGy-ben, illetve a Gépkatalógusban szereplő referenciaárat. Az elszámolni kívánt bizonylathoz ÉNGy szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia. A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos ÉNGy-t, valamint a 2012. 07. 01. napján lezárt Gépkatalógust kell alkalmazni.

11 Ha az igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által megállapított támogatási összeget, az MVH szankciót alkalmaz és a különbözet kétszeresét vonja le. A KK-t módosító kérelem kizárólag az eredeti kérelem benyújtásának hónapjában nyújtható be. Az egyéb elszámolható kiadások (12%-os költségek) megnevezését és mértékét a Vhr. 31. § és 3. melléklete tartalmazza. Az utolsó kifizetési kérelem kivételével önállóan nem számolható el egyéb elszámolható kiadás.

12 Amennyiben az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta a kötelezettség teljesítéséig, valamint a mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfélnek nem állapítható meg jogosultság, illetve támogatás nem folyósítható részére, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek! (Tehát ha változnak az MVH-hoz a G001-es nyomtatványon bejelentett adatok.)

13 Érdemi vizsgálat nélküli elutasítással jár, ha a KK nem tartalmazza a Főlapot, nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott betétlapokat (lásd a vonatkozó MVH közlemény végén található táblázatokban!), az ügyfél aláírásával nem hitelesítette ezek közül bármelyiket a megjelölt helyen.

14 A számviteli bizonylatokon kötelezően feltüntetendő elemek: az ügyfél-regisztrációs száma, a támogatási határozat azonosító száma, a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés!

15 Amennyiben a fenti elemek közül bármelyik hiányzik egy számviteli bizonylatról, az hiánypótlás nélkül elutasításra kerül és későbbi kérelemhez sem lehet benyújtani! Elutasítandó az a bizonylat is, amelyről kiderül, hogy más támogatáshoz is benyújtották. Ez jogkövetkezményeket is maga után von!

16 A számviteli bizonylatokon kötelezően feltüntetendő elem továbbá: a tétel SZJ’03 (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR (Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere) vagy VTSZ számát vagy KN- kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), Szolgáltatásnál ajánlott SZJ’03 és TESZOR Árunál VTSZ A bizonylat elutasítandó, amennyiben hiánypótlás után sem tartalmazza a fenti adatot!

17 Az ügyfél által hitelesített másolaton „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg rájegyzése. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80 %-át meghaladó összeg (kivéve, ha az ügyfél működési támogatást is igénybe vesz). Az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt évig tart (kivéve rendezvény, képzés, térségen belüli és térségek közötti együttműködés, tervek, tanulmányok esetén).

18 LEADER TK1: Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni. LEADER TK2: Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni (kivéve, ha közbeszerzés eredményeként csökken a költség – annak mértékéig).

19 LEADER TK2 50% és 80% közötti teljesítés esetén a jóváhagyható támogatás összegét 20%-al csökkenti az MVH. Amennyiben a megvalósítás teljes időszaka több, mint két év, úgy 24 hónapon belül köteles legalább a költségek 50 %-ával elszámolni (ha két év a megvalósítás időszaka, akkor 80%-kal). A többi jogcím esetében a pontos arányok a vonatkozó jogcím rendeletben találhatók.

20 Gépbeszerzés: az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal. A gépek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél hosszabb idő ne teljen el! Minőségi tanúsítvány.

21 Építéssel járó beruházások esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles! (ÉNGy szerinti MVH kódokat fel kell benne tüntetni.) Felmérési napló. A felelős műszaki vezetői és a műszaki ellenőri tevékenység végzésére jogosító, a területi kamara által kiállított egyszerűsített hatósági határozatok másolata. Használt anyag, saját munka nem számolható el. Minőségi tanúsítvány.

22 Idegen nyelvű dokumentumról szakfordítás becsatolása. Monitoring adatszolgáltatás ( 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet). A támogatás összegét kettős könyvvezetés esetén tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetés esetén az egyéb bevételek közé. A támogatott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást kell vezetni.

23 Az eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk. Arculati elemek használata, kihelyezése legkésőbb az első KK benyújtásáig kötelező. Tábla, matricák a 97/2012 (VIII.15.) IH közlemény szerinti arculati kézikönyv alapján (elmulasztása esetén 1%, illetve rendezvény, térségen belüli együttműködés esetén 5% levonás a támogatásból). KK benyújtásával egyidejűleg kötelező az MVH tájékoztatása a támogatással érintett művelet megvalósításához igénybe vett valamennyi egyéb külső támogatásról – ha van ilyen (kettős finanszírozás elkerülendő!)

24 A beruházás helye csak akkor változtatható ha bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás az eredeti helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható (ez alól mentesül, ha a beruházását saját tulajdonú új megvalósítási helyen kívánja megvalósítani) ÉS az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik az üzemeltetési lehetőségét biztosító kizárólagos joggal az új helyszínen ÉS az új helyszín per- és igénymentes ÉS az igényelt támogatás összege és mértéke nem növekszik ÉS az új helyszín miatt nem csökken a támogatási kérelem pontszáma az IH által meghatározott minimális pontszám alá.

25 A megvalósítási hely módosítására vonatkozó, ezen okra alapozott kérelmet az ügyfél legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig terjesztheti elő. Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a kifizetési kérelemben szereplő azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott kiadások összege emiatt nem növekedhet.

26 Gép/technológiai berendezés esetén: Az ügyfél a KK benyújtásakor úgy kérhet módosítást, hogy a ténylegesen megvásárolt gép/technológiai berendezés gépkatalógus szerinti gépazonosítóját kell feltüntetnie a vonatkozó betétlapon. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható. Nem felel meg az egyenértékűség feltételeinek, amikor a gép megnevezése, rendeltetése ugyan megegyezik a támogatási határozatban jóváhagyott gépével, de attól eltérő a gépkód első négy számjegye!

27 Műszaki tartalom építés esetén csak akkor módosítható, ha: hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében történik vagy, önkéntes elhatározásból: egy alkalommal, legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző harmincadik napig, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztva, a műszaki tartalom negatív irányba való módosulása nélkül.

28 Közbeszerzés megindításának bejelentése az MVH- hoz, közbeszerzési szakértő megbízása. Megvalósítás ütemezése kivitelezési és pénzügyi szempontból. Ki miért felelős (pl. hálózati csatlakozás). Az ütemezés igazítása az elszámolási időszakhoz. Kivitelezői szerződésnél meg kell határozni, hogy csak a pályázat tartalmát valósíthatják meg és műszaki vezetővel kell rendelkezniük. Módosítás előtt ajánlott konzultálni az MVH-val.

29 Folyamatos előkészületek a helyszíni ellenőrzésre, jogszabályok, közlemények nyomon követése. Vállalt kommunikációs eszközök alkalmazása és a fenntarthatóság tervben vállaltak maradéktalan betartása. További információk: MVH weboldal „Tájékoztató az építési beruházásokhoz tartozó követelményekről”, és „Tájékoztató az építési beruházások ellenőrzési tapasztalatairól”

30 MVH B.A.Z. Megyei Kirendeltsége: Tel.: 46/814-902 Cím: 3500 Miskolc, Mindszent tér 1. MVH honlap: http://www.mvh.gov.huhttp://www.mvh.gov.hu Bükk-Térségi LEADER Egyesület: Tel.: 46/576-280 Cím: 3554 Bükkaranyos, Nagy-ferenczi tanya HACS honlap: http://www.bukkleader.huhttp://www.bukkleader.hu E-mail: hacs@bukkleader.huhacs@bukkleader.hu

31


Letölteni ppt "Vass Lajos Bükk-Térségi LEADER Egyesület 2012. október 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések