Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RETORIKA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RETORIKA."— Előadás másolata:

1 RETORIKA

2 A retorika részterületei
A retorika fogalma, tárgya Az antik retorika kialakulása, rendszere A retorikai szituáció: a szónoki beszéd fajai A retorikai érvelés: a szónoki beszéd részei A szónoki beszédre való felkészülés

3 A retorika fogalma, tárgya
A köztudatban: a szónoki beszéd szerkezete és előadása a szónoki beszéd: emelkedett hangvételű, ünnepélyes alkalommal nagyobb közönség előtt elmondott beszéd

4 A retorika fogalma, tárgya
A magyar nyelv értelmező szótára: „Az a tudományág, amely a szónoki beszéd szerkesztésével és előadásával foglalkozik; szónoklattan” a szónoki beszéd (uo.):”Olyan beszéd, amelyet rendszerint nagyobb közönséghez intéznek, s amelynek célja, hogy a szónok a közönséget valamiről meggyőzze, valamire rábeszélje: szónoklat”

5 A retorika fogalma, tárgya
Újabban: a közérdekű kérdésekkel foglalkozó, nyilvános és a nyilvánosságnak szóló kommunikáció elméleti és gyakorlati tudománya Kommunikáció: (latin): tájékoztatás, (hír)közlés, információcsere valamilyen jelrendszer segítségével. Szűkebb értelemben: az emberi, dominánsan nyelvi kommunikáció

6 A retorika fogalma, tárgya
Kommunikációs modell (R. Jakobson) A nyelvi kommunikáció tényezői Kontextus Üzenet Feladó (A) Címzett (B) (adó, küldő) (vevő, befogadó) Kontaktus Kód Leegyszerűsítve: az adó, a vevő, a beszéd tárgya

7 A retorika fogalma, tárgya
Kommunikációs modell (R. Jakobson) A nyelvi kommunikáció funkciói Referenciális Poétikai Emotív Konatív Fatikus Metanyelvi Leegyszerűsítve: kifejező, tájékoztató, befolyásoló funkció

8 Az antik retorika kialakulása
Miből fakadt az ógörög tudományok fejlettsége? Művészi látásmód: nemesség, arányosság, mérték A tudományos gondolkodásra való hajlam „A szellem a király” (Anaxagorasz)

9 Az antik retorika kialakulása
Az anyanyelv szerepe kiemelt volt tanították kutatták ↓↓↓ A retorika kialakulása További okai: A beszédet és a tettet összhangban látták A városállam autonómiája – szabad polgárok közössége

10 Az antik retorika kialakulása
Techné rhétoriké ~ ars rhetorica ~ ars oratoria ‘az ékesszólás művészete’ egyszerre művészi képesség és ugyanakkor megtanulható tudomány is Kr. e. 4. sz.-tól tananyag az iskolákban   

11 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
1. Homérosz kora A retorika gyakorlati alapja: az élőszó a meggyőzés ereje ↓↓↓ beszédtanítás (tisztviselők, de a királyok is, az igazság érdekében)

12 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
2. A retorika születése, a szofisták A retorika „születése” kb. a Kr. e. 5. sz. Megszólalási alkalmak a demokráciában: Törvényszéki eljárás, peres ügyek: vádbeszéd, védőbeszéd – saját maguk Népgyűlés: rétor (szónok)

13 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
A szónoki elmélet megalkotói: Korax, Teisziasz – Szicília, kb. Kr. e. 460. Gorgiasz – Athénbe hozza a retorikát, kb Kr. e. 430. Iszokratész, Démoszthenész

14 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
A szofisták Szerintük csak a meggyőzés a fontos az igazságtartalom mellékes az erkölcs viszonylagos „az igazságos az, ami az erősebb érdeke” (Thraszümakhosz Kr. e. 5. sz.) Peripoliteiasz: Az államról

15 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
3. A tudományos retorika és a filozófusok Mi a filozófusok szerepe a retorika kialakulásában? A szofistákkal folytatott vitáikban fejlődött ki a retorika mint tudomány.

16 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
Filozófusok a szofisták ellen: Iszokratész, Platón – Kr. e. 4—5. sz. A legnagyobb hatású: Platón, különösen Gorgiasz és Phaidrosz c. műveiben

17 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
Platón Elítéli a korabeli retorikát, mert elvált az igazságtól Felállítja a jó szónok négy legfontosabb jellemzőjét mint követelményt

18 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
A jó szónok jellemzői: „aki jó szónokká akar válni, igazságosnak kell lennie, s tudnia kell, mi az igazság.” a dolgokat egyben kell látnia szüksége van természetes tehetségre és gyakorlásra is ismernie kell az emberi lelket

19 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
Az első retorika Arisztotelész: Retorika (Kr. e. 4. sz.) 3 könyvből áll Különösen fontosnak tartja a logikai érvelést, a bizonyítást

20 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
Arisztotelész: Retorika I. könyv Inventio (feltárás) Éthosz (jellem) Pathosz (hatás az érzelmekre) A példák bizonyító ereje Enthünéma (következtetés) A beszéd és fajai II. könyv – A bizonyításról (érvelésről) III. könyv: A beszéd stílusa és felépítése illő világosság

21 Az antik retorika kialakulása: korszakai, irányzatai, képviselői
További jelentős retorikák Cornificius Herenniusnak ajánlott retorikája (Kr. E. 1. sz.) Quintilianus: Szónoklattan (Kr. U. 1. sz.)

22 Az antik retorika rendszere
Fő területei A beszéd részei A szónok feladatai A beszéd fajai Az ügyállás fajtái

23 Az antik retorika rendszere A. A beszéd részei
Bevezetés (exordium): a hallgatóság megnyerése, az érdeklődés felkeltése Elbeszélés (narratio): a tényállás rövid ismertetése Tétel (divisio): véleményének (egyetértés, egyet nem értés) ismertetése Bizonyítás (confirmatio):érvek és bizonyítékok logikus előadása

24 A beszéd részei Cáfolás (confutatio): az ellenkező vélemények helytelenségének kimutatása Befejezés (conclusio): a beszéd művészi lezárása, a bizonyítás főbb pontjainak összegzése, érzelmi ráhatás ~ Kitérő (egressio): nem állandó része a beszédnek, célja a hallgatók pihentetése, érzelmi ráhatás, es. az ellenfél lejáratása

25 A beszéd részei Bevezetés (exordium~principium): Átvezetés
Írott szövegben: a cím és a szöveg között Mondott szövegben: a megszólítás és a szöveg között Legyen arányos az egész szöveghez képest.

26 A beszéd részei: bevezetés
Tartalmazza a következőket: A jóindulat megnyerése (captatio benevolentiae) A figyelem megragadása A téma megadása Követelményeiket ld. a következő dián!

27 A beszéd részei: bevezetés
Toposzok (tkp. közhelyek): felkészületlenség, bizonytalanság, ráígérés, megbízatás, ajánlás, belső kényszer stb. Élénk, ismétlő, fokozó jelleg, kérdések, felkiáltások stb. A felsorolás a fontos, nem a részletezés, egyszerű, közepes stílusban, pátosz nélkül stb.

28 A beszéd részei Elbeszélés (narratio): a dolgok feltárása
Célja: informálás ált. történet formájában Formája: ált. leírás és jellemzés, es. példázatokkal Az elbeszélés rendje: Természetes rend: időrend, tér, ok-okozat Mesterséges rend: a szónok szándéka szerint

29 A beszéd részei: elbeszélés
Az elbeszélésben érvényesüljenek a retorikai szövegerények: Rövidség Világosság Valószerűség

30 A beszéd részei Tétel (divisio~propositio, partitio) Célja:
A beszéd gondolati magvának összegzése A beszélő álláspontjának kimondása Terjedelme: rövid Szerkezete Egyszerű (simplex) Összekapcsolt (juncta)

31 A beszéd részei Bizonyítás (confirmatio~argumentatio): a retorikai szöveg „szíve” Feladata: Meggyőzés A hallgató gondolatainak irányítása A közlés elfogadásának okai: Bizonyító erejű érv (~logikus érv) Pozitív hangulatkeltés (~etikus összetevő) Kellemes v. kellemetlen következmény (~patetikus összetevő)

32 A beszéd részei: bizonyítás
Fajtái Művészeten kívüli: külső bizonyítékok függetlenek a szövegtől, a retorikai mesterségbeli tudástól nem kell igazolni őket Művészeten belüli: érvek Fajtái: Jelek: kikövetkeztethető belőlük a tartalom Példák: szemléltetés, hasonlítás

33 A beszéd részei: bizonyítás
Az érvek forrásaik szerint származhatnak Személyből (életkorából, neméből, tetteiből stb.) A tárgyból Az eseményből, a történetből A cselekedet módjából stb.

34 A beszéd részei: bizonyítás
Logikailag mi lehet érv? Ami nem szorul további bizonyításra (deduktív vagy induktív következtetés) Amit a közvélemény elfogad (az érvelés első premisszája) Aminek az ellenfél sem mond ellent (induktív valószínűség) Ami már be van bizonyítva (induktív v. deduktív érveléssel)

35 A beszéd részei: bizonyítás
Dedukció (visszakövetkeztetés): általános → egyedi eljárása: a szillogizmus: premissza+ premissza→konklúzió bizonyíték+bizonyíték →bizonyítandó tétel Minden ember halandó. + Jób ember. → Jób halandó.

36 A beszéd részei: bizonyítás
Indukció (következtetés): egyedi → általános eljárása: összetett szillogizmus: analógia és különbözés premissza+premissza+premissza →konklúzió Pr.: A dékán egyszer engedélyezte egy diáknak, hogy negyedszerre is felvehessen egy vizsgát. Pr.: A diáknak rosszak voltak az eredményei. Pr.: Nekem jók az eredményeim. Konk.: Valószínűleg nekem is engedélyezi, hogy negyedszer fölvehessek egy vizsgát.

37 A beszéd részei: bizonyítás
Az érvek elrendezése erős és gyenge érvek sorrendje kiemelésük alakzatokkal Cornificius: Ne időzzünk a kelleténél többet az egyes érveknél. Ne térjünk vissza többször ugyanazokhoz az érvekhez. Ne hagyjuk félbe a megkezdett érvelést. Ne ugorjunk egyik érvelésről a másikra.

38 A beszéd részei Cáfolás (confutatio~refutatio):
az ellenkező vélemények helytelenségének kimutatása -- része a bizonyításnak Akkor van szükség rá, ha a hallgatót ellentétes hatás is érheti vagy ellenvéleményen van.

39 A beszéd részei: cáfolás
A cáfolás módja: Bizonyítékból Enthümémából: csonka szillogizmus: hiányzik az egyik premissza Hasonlóból vagy ellenkezőből A már hozott ítéletekből

40 A beszéd részei: cáfolás
Bizonyítékból: Azt mondhatják, talán nem is igaz , hogy ez van a szerződésben, én azonban a saját szememmel láttam a szöveget.

41 A beszéd részei: cáfolás
Enthümémából: csonka szillogizmus: hiányzik az egyik premissza, pl.: Mindenki tudja, hogy a milliárdokat sikkasztókat rács mögé szokták dugni. [XY milliárdokat sikkasztott] XY-nal ezt nem tették. [ A tények bizonyítékok. Tényeket soroltam fel.] Az ellenkező véleményen levők is tudják, hogy a tényeknek hihetnek. Hatásosabb, mint a teljes szillogizmus!!

42 A beszéd részei: cáfolás
Hasonlóból vagy ellenkezőből: Ha valaki kételkedne, gondoljon arra, hogy hasonló eset fordult már elő. Ha valaki kételkedne, gondoljon arra, hogy ellenkező eset még nem fordult elő.

43 A beszéd részei: cáfolás
A már meghozott ítéletekből Ha nem hisznek abban, hogy sikerünk lehet, gondoljanak arra, hogy hasonló tiltakozás változtatott meg már ORTT-döntéseket.

44 A beszéd részei Befejezés (conclusio~peroratio) Célja:
a beszéd művészi lezárása, a bizonyítás főbb pontjainak összegzése, az emlékezet felfrissítése érzelmi ráhatás

45 A beszéd részei: befejezés
Az értelmi és érzelmi jegyek aránya a céltól, témától függően változó lehet. Érzelmi: a szöveg legemelkedettebb része Értelmi: cselekedetre buzdítás

46 A beszéd részei Kitérő (egressio~digresszió): célja a hallgatók pihentetése, az érzelmi ráhatás Helye: a narrációban van (a közepén vagy a végén) Tartalma: olyan (saját) eseményt idéz fel leíró formában, amely látszólag nem tartozik a tárgyhoz, mégis annak érdekeit szolgálja. Nem lehet hosszú!!!

47 Az antik retorika rendszere B. A szónok feladatai
Feltárás (inventio): anyaggyűjtés, az indíték feltárása a retorika elmélete Elrendezés (dispositio): a feltárt anyag elrendezése, a beszéd vázlata + a struktúra elmélete Megfogalmazás, stílus (elocutio): nyelvi formába öntés, megfogalmazás + a stílus elmélete

48 A szónok feladatai Előadás (pronuntiatio):a kész beszéd előadásmódjának kidolgozása az előadásmód elmélete Emlékezetbe vésés (memoria): az elkészült beszéd fejben való rögzítése az emlékezőtehetség kutatása, fejlesztése

49 Az antik retorika rendszere C. A beszéd fajtái
Bemutató beszéd (demonstrativum): valamely személy dicsérete Tanácsadó beszéd (deliberativum): rábeszélés valamire, lebeszélés valamiről Törvényszéki beszéd (iudiciale): peres eljáráshoz kapcsolódik

50 Az antik retorika rendszere D. Az ügyállás (sztatisz~status)
Következtetésen alapul (konjecturalis) Meghatározáson alapul (definitiva) Jogosságon alapul (legitima) Kifogáson alapul (translatio)

51 Az ügyállás Következtetésen alapul (konjecturalis): a tényt vitatja
– Megtetted. – Nem tettem meg. Megtette-e?

52 Az ügyállás Meghatározáson alapul (definitiva)
a tény mibenlétét vizsgálja – Megtetted. – Megtettem, de nem úgy. Hogyan tette?

53 Az ügyállás Jogosságon alapul (legitima) a dolog jogosságát vitatja
– Megtetted. – Megtettem, de jogosan. Jogosan-e?

54 Az ügyállás Kifogáson alapul (translatio)
A vádlott elismeri tettét, azt is, hogy jogtalanul tette, de kifogást emel (pl.:napolják el a tárgyalást, váltsák le a bírót vagy a vádlót) –Megtetted. –Megtettem, de ti nem bíráskodhattok fölöttem. Bíráskodhatnak-e?


Letölteni ppt "RETORIKA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések