Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Peresztegi Sándor Ph.D. szakpszichoterapeuta, diagnoszta, reflexológus, a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója Tudományos bizonyítékok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Peresztegi Sándor Ph.D. szakpszichoterapeuta, diagnoszta, reflexológus, a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója Tudományos bizonyítékok."— Előadás másolata:

1 Peresztegi Sándor Ph.D. szakpszichoterapeuta, diagnoszta, reflexológus, a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója Tudományos bizonyítékok – az antioxidánsok fiatalítanak és gyógyítanak – FLANOX

2 A világ egyik legjobb antioxidáns készítménye

3 Red Fruit Trading CO. 1. Mahé, Global Gateway 8. Rue De La Perle ALAPÍTVA: 2012. FLANOX ANTIOXIDÁNS Az Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága által ajánlott KLINIKAILAG TESZTELT KÉSZITMÉNY

4 KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS: DR. JEKŐ JÓZSEF PH.D. A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AGRÁR- ÉS MOLEKULÁRIS KUTATÓINTÉZET IGAZGATÓJA PERESZTEGI SÁNDOR HONORIS CAUSA PH.D. A DR. KIM & PERESZTEGI HUNGAGU BIOGYÓGYÁSZAT FŐIGAZGATÓJA FLANOX ® A Világ Egyik Legjobb Antioxidáns Terméke

5 MITOKONDRIA – AKTIV ENERGIAFORRÁS A sejtek belsejében bekövetkező károsodások okozzák az öregedést - az oxigén miatt, ami egy gyors reakciójú gáz. Az életadó oxigén szükséges, de lassan megöregít, megöl bennünket, belülről emészt fel, eloxidál, mert szabadgyökök képződnek bennünk. A szabadgyökök még a génjeinket is bombázhatják, károsíthatják. Egy mikroba, a mitokondria miniatűr energiaforrás. A mitokondriák, ezek az ősrégi baktériumok minden élőlény sejtjeiben jelen vannak. Védenünk kell a mitokondriákat – ANTIOXIDÁNSOK alkalmazásával a gyógyászatban – ( Lásd a filmet! )

6

7

8

9 MEGOLDÁS: FLANOX A szabad gyökök öregítenek. A megoldás egy olyan gyógyszer, amely alapja = nagy dózisú antioxidánsok.

10

11 Az ember néha úgy érzi, hogy eltévedt az életben, és aggódva figyeli a jövőt. Néha jól jönne egy kis útmutatás. FLANOX ®

12 Hátralévő életünk értéke az egészségünkben, s abban a mindent átható igazságban rejlik, melyet már régóta érzünk, és a tudásvágyban, csak eddig valahogy nem tartottuk igazán fontosnak. Mindenki azt hiszi, hogy van még bőven ideje.

13 Értékrend, amiben élünk Tanulj, szerezz jó jegyeket Dolgozz, szerezz jó állást Takarékoskodj Tervezd meg nyugdíjadat

14 Az egyetlen pillanat, amelyet nem mulaszthatunk el, a siker előtti utolsó próbálkozás pillanata. FLANOX ®

15 Sikereket elérni az egyik, ha nem a legnagyszerűbb dolog, amit az ember életében véghez tud vinni. EGÉSZSÉGESSÉ VÁLNI - ez is egyfajta siker. FLANOX ®

16 FLANOX ® sikerháromszög Karrier lehetősége az orvoslásban Világszabadalom Nincsenek versenytársak Ár érték arány Jutalék a betegeknek is… Tréningek - orvosok képzése Egyedi termék Biztonság Könnyen és gyorsan másolható tudás

17 Mindenki tudja, hogy alkalmazottként nehezen lehet sikeressé válni. Mégis az emberiség döntő része alkalmazott. Az orvosi társadalom 90%-ában még a főorvosok is minimálbéres alkalmazottak.

18 Mi kell egy sikeres magánklinika és egyéb cégek alapításához? Tőke

19 Az idő mindenkinek egyformán telik. Mindenkinek 24 óra egy nap, akár szegény, akár gazdag. A legtöbb sikeres orvost az különbözteti meg a többi orvostól, hogy megtanultak olyan készítményeket alkalmazni, amelyek gyorsan és hatékonyan segítenek a betegeknek. FLANOX ®

20 2012 – a FLANOX éve A FLANOX ® célja: 1. Prevenció (egyes rettegett betegségek megelőzése). 2. Öregedési folyamatok lassítása + 120 év – ahogy a filmben is bizonyítást nyert. 3. Egészségi Tanácsadó orvosok és biogyógyászok folyamatos képzése 4. Jövedelem biztosítása a betegeknek is. 5. Független tanácsadó orvosok bevonása. 6. Nemzetközi orvosi karrier lehetősége. 7. Együttműködő orvosoknak, magánszemélyeknek jövedelem biztosítása. FLANOX ®

21 WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION Az Európai Uniós Apostille Jogkörrel Rendelkező Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat ajánlása FLANOX ® VILÁGSZABADALOM A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Egyesült Nemzetek Szervezete 16 szakosított intézményének egyike. WIPO 1967-ben jött létre "ösztönző alkotói tevékenység elősegítése érdekében. Feladata - a szellemi tulajdon védelme az egész világon.” Jelenleg 184 tagállama van, alkalmazott 24 nemzetközi egyezményben. egyezményben A jelenlegi főigazgatója WIPO Francis Gurry, aki hivatalba lépett 2008. Október 01.Francis Gurry Az ENSZ-tagok, valamint az Apostoli Szentszék is tagjaiENSZ-tagokApostoli Szentszék a WIPO szervezetének.

22 2012. Évben az Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága a Világ Legjobb Antioxidáns Terméke díjával tüntette ki FLANOX ®

23 CLINICAL TRIAL RESULTS Ingredients – a 100% fruit concentrate: apple, elderberry, pomegranate, red grapes, acerola, wolfberry (goji), black blueberries, papaya, organic selenium, vegetable oil Does not contain preservatives. The data provided by the manufacturer on the packaging have proved to be credible. Free radicals can damage any part of our organism and therefore we may OXIDISE! The excellent antioxidant effects of the above listed fruits with a high content of flavonoids are widely known: these substances protect us from the adverse effects of ageing and deterioration of the organism. Stem molecules that we supply to our body by FLANOX can smartly communicate with cells of the body and re-establish the lost balance of cells. Due to their small size they are able to freely penetrate the cytoplasm of cells and recover the balance of the damaged cells and their parts by their free electrons. This way they are able to renew the normal cell activity and improve the exchange of information between the cells. Thanks to the high number of free electrons they are able to bind atoms, molecules or parts of molecules with harmful free radicals. In 40- 50% of cases they reduce the reproduction of damaged cells and prevent the oxidation processes (ageing). FLANOX has a huge potential to extend our lives and protect our body against the most dangerous diseases. The results of the testing of patients have shown that the product is suitable for the alternative and complementary treatment of various medical conditions. Due to its anti-oxidative effects it can destroys tumour cells. Due to its content of vegetable oil and Omega 3 EPA it strengthens the heart functions and cleanses the venous system. It has a detoxicating effect. Due to the high content of selenium it enhances joint functions. The product is recommended to persons with oncological diseases, diabetes, cardiovascular and musculoskeletal diseases, to pregnant women, adolescents, people with lack of energy and to active sportsmen. Recommended daily dose for people with medical conditions: 2x12 ml before meal added to 1.5 dl of cold mineral water. The preparation is most effectively absorbed through the mucous membranes; therefore we recommend to drink it very slowly in small sips and to hold it shortly in the mouth before swallowing. Recommended daily dose for healthy people – preventative care: 1x12 ml in the morning before meal added to 1.5 dl of cold mineral water. FLANOX ®

24 VÝSLEDOK KLINICKÉHO TESTOVANIA Zloženie - 100 % ovocný koncentrát: jablko, arónia, baza čierna, granátové jablko, červené hrozno, acerola, kustovnica čínska (goji), čierne čučoriedky, papája, organický selén, rastlinný olej Neobsahuje konzervačn é l á tky. Ú daje uveden é výrobcom na obale s ú preuk á zane dôveryhodn é. Voľn é radik á ly môžu po š kodiť ktor ú koľvek časť n áš ho organizmu a preto OXIDUJEME! Vynikaj ú ce antioxidačn é ú činky vy šš ie uvedených druhov ovocia s vysokým obsahom flavonoidov s ú v š eobecne zn á me: tieto l á tky n á s chr á nia pred nežiaducimi ú činkami procesu starnutia a po š kodzovania organizmu. Kmeňov é molekuly, ktor é sa pri už í van í FLANOXu dost á vaj ú do organizmu, inteligentným spôsobom komunikuj ú s bunkami tela a upravia bunkov ú rovnov á hu. V dôsledku svojej malej veľkosti s ú schopn é voľne prenikať cytoplazmou buniek a bunk á m a ich častiam vychýleným z rovnov á hy dok á žu pomocou voľných elektr ó nov vr á tiť rovnov á hu. Vďaka tomu sa uprav í bunkov á činnosť a výmena inform á ci í medzi bunkami. Vďaka vysok é mu počtu voľných elektr ó nov dok á žu viazať š kodliv é at ó my, molekuly alebo časti molek ú l s voľnými radik á lmi. V 40-50% pr í padov znižuj ú reprodukciu po š kodených buniek a zabraňuj ú procesom oxid á cie (starnutia). FLANOX m á obrovský potenci á l predĺžiť n áš život a chr á niť n áš organizmus pred z á kernými chorobami. Výsledky testovania pacientov preuk á zali, že pr í pravok je vhodný na alternat í vnu a doplnkov ú liečbu rôznych ochoren í. Vďaka jeho antioxidačným ú činkom nič í n á dorov é bunky. Vďaka obsahu rastlinn é ho oleja a Omega 3 EPA posilňuje srdcov ú činnosť a očisťuje cievny syst é m. M á detoxikačný ú činok. Vďaka vysok é mu obsahu sel é nu zlep š uje kĺbov ú činnosť. Pr í pravok odpor ú čame onkologickým pacientom, diabetikom, pri kardiovaskul á rnych chorob á ch a ochoreniach pohybovej s ú stavy, tehotným žen á m, dospievaj ú cim, ľuďom pociťuj ú cim nedostatkom energie a akt í vnym š portovcom. Odpor ú čan á denn á d á vka pre chorých: 2x12 ml pred jedlom pridať do 1,5 dl studenej miner á lnej vody. Naj ú činnej š ie sa vstreb á va cez sliznicu a preto odpor ú čame piť pomaly po malých d úš koch a pred prehltnut í m kr á tko podržať v ú stach. Odpor ú čan á denn á d á vka pre zdravých – prevent í vne: 1x12 ml r á no pred jedlom pridať do 1,5 dl studenej miner á lnej vody.

25 KLINIKAI VIZSGÁLAT EREDMÉNYE Összetevők – 100 %-os gyümölcs- sűrítmény: Alma, Arónia, Fekete bodza, Gránátalma, Piros szőlő, Acerola, Goji, Fekete áfonya, Papaya, Szerves szelén, Növényi olaj Tart ó s í t ó szert nem tartalmaz. A gy á rt ó á ltal a flakonon felt ü ntetett adatok hitelesnek bizonyultak. A szabad gy ö k ö k a szervezet ü nk b á rmely anyag á ban k á rt okozhatnak, ez é rt ELOXID Á L Ó DUNK! A fent nevezett magas flavonoid tartalm ú gy ü m ö lcs ö k kiv á l ó antioxid á ns hat á sa k ö zismert, í gy ezek az anyagok v é denek a nem k í v á nt ö reged é si é s k á rosod á si folyamatok lej á tsz ó d á sa ellen. A FLANOX fogyaszt á sa sor á n a szervezetbe jut ó, a szervezet sejtjeivel intelligens m ó don kommunik á l ó ősi molekul á k vissza á ll í tj á k egyens ú lyi helyzet ü kbe a sejth á ztart á st. Kis molekulat ö meg ü k r é v é n szabadon á tjutnak a sejtek citoplazm á j á n é s az egyens ú lyukb ó l kibillentett sejteket, illetve azok alkot ó elemeit a szabad elektronjaik r é v é n egyens ú lyi helyzetbe hozz á k, melynek eredm é nyek é nt helyre á ll a sejtek műk ö d é se é s a sejtek k ö z ö tti inform á ci ó á raml á s. Nagy sz á m ú szabad elektronjaik r é v é n befogj á k a szervezetben jelen l é vő szabad gy ö kkel rendelkező k á ros atomokat, molekula r é szeket, illetve molekul á kat. 40-50%-ban cs ö kkentik a k ó ros sejtek szaporod á s á t, valamint g á tolj á k az oxid á ci ó s ( ö reged é si) folyamatokat. A FLANOX nagy es é llyel hosszabb í tja meg é let ü nket é s szervezet ü nket megv é di a rettegett betegs é gektől. A betegeken val ó tesztel é si eredm é nyek azt bizony í tj á k, hogy a k é sz í tm é ny alkalmas k ü l ö nb ö ző betegs é gek alternat í v, kieg é sz í tő kezel é s é re. Antioxid á ns hat á sa miatt puszt í tja a r á kos sejteket. N ö v é nyi olaj é s Omega 3 EPA tartalma miatt megerős í ti a sz í vet é s zs í rtalan í tja a kering é si rendszert. M é regtelen í tő hat á s ú. Magas szel é n tartalma miatt t á mogatja az í z ü letek jobb műk ö d é s é t. A k é sz í tm é ny aj á nlott daganatos betegeknek, cukorbetegeknek, sz í vbetegeknek, kering é si rendelleness é gekben szenvedőknek, í z ü leti- é s porcprobl é m á kkal k ü szk ö dőknek, kismam á knak, fejlőd é sben l é vő gyermekeknek, energiahi á nyban szenvedőknek, akt í v sportol ó knak. Aj á nlott adag betegeknek: 2x12 ml ev é s előtt 1,5 dl hideg á sv á nyv í zbe keverve – ny á lkah á rty á n sz í v ó dik fel a leghat é konyabban, ez é rt aj á nlott nagyon lassan kortyolgatni, sz á jban tartani. Aj á nlott adag eg é szs é geseknek – megelőz é s c é lj á b ó l: 1x12 ml reggel, ev é s előtt 1,5 dl hideg á sv á nyv í zbe keverve. FLANOX ®

26 Összetevők – 100 %-os gyümölcs-sűrítmény: Alma, Arónia, Fekete bodza, Gránátalma, Piros szőlő, Acerola, Goji, Fekete áfonya, Papaya, Szerves szelén, Növényi olaj Tart ó s í t ó szert nem tartalmaz. A gy á rt ó á ltal a flakonon felt ü ntetett adatok hitelesnek bizonyultak. A szabad gy ö k ö k a szervezet ü nk b á rmely anyag á ban k á rt okozhatnak, ez é rt ELOXID Á L Ó DUNK! A fent nevezett magas flavonoid tartalm ú gy ü m ö lcs ö k kiv á l ó antioxid á ns hat á sa k ö zismert, í gy ezek az anyagok v é denek a nem k í v á nt ö reged é si é s k á rosod á si folyamatok lej á tsz ó d á sa ellen. FLANOX ® fogyasztása során a szervezetbe jutó, a szervezet sejtjeivel intelligens módon kommunikáló ősi molekulák (elsőbbségi sorrendben) rendezik a sejtek egyensúlyi helyzetének visszaállítását.

27 Kis molekula-tömegük révén szabadon átjutnak a sejtek citoplazmáján és az egyensúlyukból kibillentett sejteket, illetve azok alkotóelemeit a szabad elektronjaik révén egyensúlyi helyzetbe hozzák, vagyis visszaállítják az arany középutat, melynek eredményeként helyreáll a sejtek működése és a sejtek közötti információ áramlás. Igen nagy számú szabad elektronjaik révén megsemmisítik a szervezetben jelenlévő szabad gyökkel rendelkező káros atomokat, molekula részeket, illetve molekulákat. 40-50%-ban cs ö kkentik a k ó ros sejtek szaporod á s á t, valamint g á tolj á k az oxid á ci ó s ( ö reged é si) folyamatokat.

28 A FLANOX nagy eséllyel hosszabbítja meg életünket és szervezetünket megvédi a rettegett betegségektől.

29 A betegeken val ó tesztel é si eredm é nyek azt bizony í tj á k, hogy a k é sz í tm é ny alkalmas k ü l ö nb ö ző betegs é gek alternat í v, kieg é sz í tő kezel é s é re. Antioxid á ns hat á sa miatt puszt í tja a r á kos sejteket. N ö v é nyi olaj é s Omega 3 EPA tartalma miatt megerős í ti a sz í vet é s zs í rtalan í tja a kering é si rendszert. M é regtelen í tő hat á s ú. Magas szel é n tartalma miatt t á mogatja az í z ü letek jobb műk ö d é s é t. A k é sz í tm é ny aj á nlott daganatos betegeknek, cukorbetegeknek, sz í vbetegeknek, kering é si rendelleness é gekben szenvedőknek, í z ü leti- é s porcprobl é m á kkal k ü szk ö dőknek, kismam á knak, fejlőd é sben l é vő gyermekeknek, energiahi á nyban szenvedőknek, akt í v sportol ó knak. Aj á nlott adag betegeknek: 2x12 ml ev é s előtt 1,5 dl hideg á sv á nyv í zbe keverve – ny á lkah á rty á n sz í v ó dik fel a leghat é konyabban, ez é rt aj á nlott nagyon lassan kortyolgatni, sz á jban tartani. Aj á nlott adag eg é szs é geseknek – megelőz é s c é lj á b ó l: 1x12 ml reggel, ev é s előtt 1,5 dl hideg á sv á nyv í zbe keverve.

30 Most, hogy mindent tudok itt lenne az ideje, hogy végre többet tegyek az emberek egészségéért! Ha mindössze a felét megtenném annak, amit tudok, a világ egyik legsikeresebb embere lennék.

31 Értékek és érvek Az eszme, amely mögé érdemes felsorakozni. Biztonság Min ő ség Kiszámíthatóság Értékállóság Tisztesség és becsület Ez a FLANOX

32 Soha nem volt még ilyen mértékű érdeklődés egy készítmény iránt! Egyszerűen hihetetlen! FLANOX

33 Egy jelenség!... mely feje tetejére állítja a világot! Az évtized legnagyobb lehetősége van kialakulóban. Hogy mi van a háttérben? A válasz…. …… egyértelmű.

34 Minden idők leghatékonyabb készítménye. Egy olyan vásárlói rendszer teszi olcsóvá, bárki számára elérhetővé, mely még azokat is mozgásba lendíti, akik eddig mereven elutasítottak minden hasonlót.

35 FLANOX The Big Blumm A nagy felvirágzás!

36

37 Építsük fel a világ legnagyobb egészségi hálózatát! Döntsük le a falakat, melyet mások építenek körénk! Legyünk mi a nagy változás hírvivői! FLANOX Európai Unió Apostille Orvosi Minősítő- és Ellenőrző Bizottsága a Világ Legjobb Antioxidáns Terméke díjjal tüntette ki. ORVOSI TÁRSADALOM – FIGYELEM! Adjunk a betegeknek valódi esélyt a gyógyulásra! – FLANOX...


Letölteni ppt "Peresztegi Sándor Ph.D. szakpszichoterapeuta, diagnoszta, reflexológus, a Dr. Kim & Peresztegi Hungagu Biogyógyászat főigazgatója Tudományos bizonyítékok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések