Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A romák oktatási szegregációja Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A romák oktatási szegregációja Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A romák oktatási szegregációja Magyarországon
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Chance For Children Foundation (CFCF) 2006. szeptember 08. CFCF

2 Romák az Európai Unióban
Az Európai Unió határain belül jelenlegi becslések szerint 9 millió roma él. A 2007-es bővítéssel ez a szám 12 millióra emelkedik A Rasszizmust és Idegengyűlöletet Megfigyelő Európai Központ évi jelentése szerint egész Európában a romákat sújtja legjobban a diszkrimináció mind az oktatás, lakhatás, munkavállalás és egészségügy terén.

3 (NGO becslések szerint)
Ország (NGO becslések szerint) A speciális iskolákban tanuló roma gyermekek aránya Roma gyermekek aránya a fogyatékosok számára fenntartott intézményekben Cseh Köztársaság 75% 90% Szlovákia 50% Magyarország 45% 80-90% Románia 87% 89% Bulgária 70%

4 Nő a fogyatékos gyerekek száma

5

6 Roma gyermekek iskolai szegregációja Magyarországon
Óvodáztatás hiánya (a hátrányos helyzetű/roma gyerekek 11%-a 5 éves kora után sem kap óvodai ellátást) Szegregált osztályok, iskolák 2004-es kutatás szerint közel 700 általános iskolában oktatják külön osztályokban a roma diákokat, és további 178 homogén cigányiskola működik, a roma gyermekek több mint 30%-a ezekbe jár. A magyar általános iskolák negyede illegálisan működik. Roma gyermekek felülreprezentáltsága a speciális iskolákban, osztályokban. Míg az EU országokban a diákok 1-2%-a SNI, nálunk ez a szám 7% Alacsony továbbtanulási és magas lemorzsolódási mutatók a roma gyerekek kevesebb mint 10%-a szerez érettségit ▼ ▼ ▼ Egy roma gyermeknek 50-szer kisebb az esélye a diploma megszerzésére

7 A hátrányos megkülönböztetés jogi szabályozása
Európai szabályozás: Az Európai Tanács 2000/43/EC irányelve(egyenlő bánásmód) Európai Parlament Határozata a Romák helyzetéről az EU-ban Magyar Köztársaság Alkotmánya Közoktatási törvény 4/A §. 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Ebktv.) 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 39/D és 39/E § rászorultsági jogcímen ingyenes tankönyvellátás magántanulóvá nyilvánítás szigorítása A 32/1997-es MKM rendelet módosítása - nem lehet többé felmenteni a tanulókat a cigány kisebbségi oktatás indokával az idegen nyelv tanulása alól. a romani és a beás nyelvek iskolai oktatásban való megjelenése 2003. szeptemberétől a hátrányos helyzetű gyerekek ingyenesen étkezhetnek az óvodában. kötelező a hátrányos helyzetű gyerek felvétele az óvodába, iskolai napközibe, illetve kollégiumba. Egyenlő Bánásmód Hatóság Antidiszkriminációs jelzőrendszer

8 Az OM intézkedései a szegregáció felszámolására
Hátrányos Helyzetű és Roma Gyerekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztosi Hivatal felállítása Országos Oktatási Integrációs Hálózat felállítása a pedagógusok és a közoktatási intézmények horizontális együttműködésére épülő szakmai hálózat kiépítése inkluzív, együttnevelő pedagógiai kultúra terjesztése 2003-ban - négy kiemelt régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Közép-Magyarország) 45 általános iskola kiválasztása („bázisintézmény”) tanácsadók, kistérségi koordinátorok Utolsó Padból Program az indokolatlanul fogyatékossá minősítés visszaszorítására gyermekek felülvizsgálata, visszahelyezése iskolaérettségi vizsgálatok kultúrafüggetlenné tétele mérőeszközök standardizálása Tanoda módszer elterjesztése (kb. 50 tanoda az országban) Integrációs Pedagógiai Keretrendszer képesség-kibontakoztató felkészítés/normatíva integrációs felkészítés/normatíva

9 költségtérítéses ponthatáron államilag finanszírozott képzés
Középfokú oktatás Arany János tehetséggondozó Program (800 hátrányos helyzetű tanulót érintett előző tanévben) Út a középiskolába program Út az érettségihez program Út a szakmához program Út a tudományhoz program Útravaló Ösztöndíjprogram (A mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is ösztöndíjban részesül) Felsőoktatás „Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő” program költségtérítéses ponthatáron államilag finanszírozott képzés mentorok biztosítása

10 A szegregáció felszámolására felhasznált források
NFT HEFOP 2.1-es intézkedés évi kiírásai: 2.1.4.B - tanoda típusú programok támogatása (500 M Ft) halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése (890 M Ft) 2.1.6 –SNI tanulók együttnevelése (700 M) iskolai szegregáció csökkentése (500 M Ft) egyiskolás települések, többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat oktató iskoláinak fejlesztése (541 M Ft)

11 A normatíva igénylések változásai nem biztatók

12

13 A CFCF 2004. január óta folyamatban lévő ügyeink:
1) Kesznyéten - Büntető feljelentés a gyerekeket a helyi iskola bizonyítványaikat meghamisítva járatta kisegítő tagozatra Kiskorú veszélyeztetése és közokirat hamisítás miatt büntető feljelentés ismeretlen tettesek ellen. A rendőrség szerint a vád lényegileg megalapozott, ám a megyei ügyészség a vádemelést elutasította, mivel a tényállás „nem elég súlyos” pótmagánvád kereset a BAZ-megyei bírósághoz, melyben Magyar Bálint oktatási miniszter interveniált a legfőbb ügyésznél- az indítványt a BAZ megyei bíróság elutasította, az Európa Tanács Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságához írt beadványt befogadták.

14 2) Hajdúhadház - közérdekű igényérvényesítési kereset
két jól felszerelt, modern főépületbe járnak a nem roma diákok, míg a roma diákok a lepusztult, alapkövetelményeknek sem megfelelő melléképületekbe, ahol sokkal gyengébb minőségű szolgáltatásban van részük. A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság első tárgyalásán oktatási szakértőt rendelt ki. 3) Budapest, VII. ker. – óvodai szegregáció miatt a kerület intézményeit vizsgálja az OKÉV.

15 4) Miskolc - Közérdekű igényérvényesítési kereset –
az önkormányzat összevont 7 általános iskolát 3 intézménnyé, melyekben külön épületben, rosszabb szolgáltatásokat kapva tanulnak a roma diákok keresetben az alapítvány kérte a szegregáció tényének megállapítását, a törvénysértő gyakorlat megszűntetését, valamint hogy a miskolci önkormányzat kérjen bocsánatot az érintettektől első fokon BAZ megyei bíróságon a bíró megállapította a szegregáció tényét, ám a keresetet elutasította Fellebbezés: a Debreceni Ítélőtábla szerint az Önkormányzat felelős a fenntartásában működő iskolák szegregáló oktatásszervezési munkájáért. A beiskolázási körzethatárok összevonásának elmulasztásával megsértette a Fazola Henrik, a József Attila és a Kuti István tagiskolák roma tanulóinak egyenlő bánásmódhoz való jogát. Az elmarasztaló ítélet ellenére a tanévet Miskolc valamennyi iskolájában szinte változatlan feltételek és körülmények mellett nyitották meg.

16 5) Miskolc - Egyenlő Bánásmód Hatóság vizsgálat
A fenti perben nem szereplő miskolci általános iskolák jelentős része szintén szegregációs oktatási gyakorlatot folytat párhuzamos homogén cigányosztály fenntartásával Az EBH hivatalbóli vizsgálata, Zolnay János kutatási beszámolója alapján. 6) Miskolc- Szabálysértési eljárás OKÉV József Attila Tagiskolájába irányított leendő elsős tanulók felvétele az anyaintézménybe. A beiratkozás napján megjelent gyerekeket felvették, de azt megelőző és követő napokban a roma tanulókat elutasították. Rejtett kamerás felvétel (TV2 Aktív) és az elutasított szülők elmondása alapján az önkormányzat oktatási főosztályvezetője és az igazgató ellen szabálysértési eljárás az OKÉV-nél.

17 Tervezett ügyek: A szakértői bizottságok ellen eljárás - a roma gyerekek fogyatékossá minősítésének aránytalanul nagy száma és diszkriminatív tesztelési módszerek és eljárás miatt. Speciális iskola - roma gyerekek aránytalanul nagy száma miatt Kétiskolás településen az önkormányzati iskola épületében működő alapítványi iskola szegregációs gyakorlata, valamint az oktatási színvonal nagymértékű különbözősége miatt Megyeszékhely - homogén cigányiskolába szervezik a telepi gyerekeket. Az önkormányzat az ígéretével ellentétben – az alsó tagozatot beintegrálják más iskolákba, és fokozatosan felszámolják az alapkövetelményeknek sem megfelelő iskolát – az idei tanévet változatlanul kezdték el Pest megyei kistelepülések, nem veszik fel a roma gyerekeket a környező települések iskoláiba.- Büntető eljárás a polgármester(ek) ellen hivatali visszaélés miatt, és Közigazgatási Hivatal- semmisségi eljárás. A roma diákok érdekeit védő pedagógus elleni megtorlás miatt EBH feljelentés, és munkaügyi per

18 A miskolci ügy

19 Tanuló-csoportok száma
Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a ös tanévben Iskola Tanuló-csoportok száma Tanulók száma Roma tanulók száma Roma tanulók aránya DI átlag Komlóstetői Általános Iskola 16 361 35 9,7 0,34 Fazola Henrik Á. Iskola 17 303 221 72,9 0,31 Selyemréti Két Tannyelvű Á.I. 23 457 60 13,1 0,64 József Attila Á. Iskola 11 172 100 Bulgárföldi Két Tannyelvű Á.I. 329 103 31,3 0,57 Kuti István Általános Iskola 8 115 89 77,4 Erenyői Általános Iskola 7 131 12 9,2 II. Rákóczi F Két Tannyelvű Á.I. 383 36 9,3 0,53 Győri Kapu Általános Iskola 15 301 126 41,8 0,56 Petőfi Sándor Két Tannyelvű Á.I. 360 Rónai Ferenc Két Tannyelvű Á.I. 197 59 29 0,77 Szilágyi Dezső Általános iskola 404

20 Tanuló-csoportok száma
Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a ös tanévben Iskola Tanuló-csoportok száma Tanulók száma Roma tanulók száma Roma tanulók aránya DI átlag Görömbölyi Általános Iskola 12 230 30 13 Gárdonyi Géza Két Tannyelvű Á.I. 15 228 60 26,3 0,71 Pattantyús Á.G. Két Tannyelvű Á.I. 23 574 51 8,9 0,54 Széchenyi István Általános Iskola 19 433 61 14 0,39 Hermann Ottó Általános Iskola 481 80 16,6 0,38 Munkácsi Mihály Általános Iskola 24 500 160 32 0,24 Kazinczy Ferenc Két Tannyelvű Á.I. 25 683 37 5,4 0,47 Miskolc-Tapolcai Álktalános Iskola 8 131 4 3 Bársony János Általános Iskola 20 507 66 0,21 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 18 417 62 14,8 0,31 Fazekas u. Általános és Zeneiskola 22 546 99 18,3 0,34 Istvánffy Gyula Általános Iskola 440 83 18,8 0,67

21 Tanuló-csoportok száma
Tanulók megoszlása a miskolci önkormányzati általános iskolákban a ös tanévben Iskola Tanuló-csoportok száma Tanulók száma Roma tanulók száma Roma tanulók aránya DI átlag Könyves Kálmán Általános Iskola 22 554 70 12,6 Kaffka Margit Általános Iskola 16 450 77 17,1 Tóth Á. U. Általános Iskola 24 434 5,5  0,55 Móra Ferenc Általános Iskola 18 397 14 3,5 Sas u. Általános Iskola 8 138 6 4,3 Szabó Lőrinc Általános Iskola 25 632 54 8,5  0,70 Vörösmarty Mihály Általános iskola 657 35 5,3 Bem József Általános Iskola 366 17 4,6 Arany János Általános Iskola 293 56 19,1 0,21 Éltes Mátyás Speciális Á.I. 225 135 60 0,35 Tüskevár Speciális Á.I. 104 73 70,2 Összesen 599 12933 2267 17,5

22 A Selyemréti Általános Iskola és a József Attila Tagiskolája

23 Testnevelés óra a Selyemrétiben és a József Attilában

24 Roma/nem roma gyerekek

25

26 A József Attila pedagógiai programjából:
„ diákjaink létszáma 178 fő, melyből a cigánygyerekek száma eléri a 100%-ot.” „Az iskola felszereltsége, ellátottsága kívánni valót hagy maga után.” „Nagyobb erőfeszítéssel érhető el a tantervi minimumok teljesítése, valamint a nevelés során a pozitív attitűdök átadása” „szociális helyzetük rossz, környezetük primitív”; „a tanulási folyamatba ezek a tanulók eleve hátránnyal lépnek, amit csak fokoz a rendetlen család…; Fejleszteni kell igényüket a tiszta környezet, a személyi higiénia… iránt.” „Szülőkre jellemző… az igénytelenség, együttműködésre képtelenség… Ezek a tanulók személyisége több negatív jellemvonással rendelkezik. Az iskolában folyó nevelés feladata ezeknek a negatív, személyiséget romboló tulajdonságok csökkentése…” „A kisgyermeknek nincsenek játékai, pedig életeleme a játék. A munkához való készségek legtöbbjét játék közben sajátítja el. Munkára nevelésük ezzel már kisgyermekkorban csorbát szenved.”

27 A Miskolci Önkormányzat álláspontja:
„értelmezhetetlennek tartjuk azon megállapításukat, miszerint az Önkormányzat jelen időben bármilyen elkülönítést fenntartana, vagy az ítéletből következően bármilyen intézkedési kötelezettség terhelné (rövid és hosszútávú lépések sorozatával) az önkormányzatot, illetve az iskolák pedagógiai munkájáért felelős irányító testületet.” Káli Sándor polgármester, június

28 Köszönjük a figyelmet! Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 1093 Budapest, Lónyay u. 34. III Tel.: (061) Fax: (061) CFCF


Letölteni ppt "A romák oktatási szegregációja Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések