Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011"— Előadás másolata:

1 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Gottgeisl Rita adószakértő, könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke 2011. január 13. MKVK Fejér Megyei Tagszervezete

2 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Jogszabályok – 1. 2006.évi IV törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről (Közh. szerv.) 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

3 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Jogszabályok – 2. 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Helyi adó) 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról (Tao. tv.) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetésről (Tbj.) 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról (Szh.) 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, … továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (Öszt. fogl.) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (Önkéntes tv.) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

4 Nonprofit szektor fogalma
Verseny szféra Állami szféra Civil szféra önkéntes adómentes jótékonysági önálló nonprofit független 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

5 Ötlettől a megvalósulásig
Mi a célja a szerveződésnek? Ezt a célt hogyan kívánják elérni, milyen értékrendek mentén? Milyen működési keretek között képzelik a munkavégzést? Milyen forrásokra számíthatnak? nonprofit gazdasági társaság alapítvány társadalmi szervezet (egyesület) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

6 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közös jellemzők elsősorban nem nyereségszerzés céljából jönnek létre, de folytathatnak vállalkozási tevékenységet is, közérdekű céljukat nem veszélyeztető mértékben, és annak javára nyilvántartásba vétellel jönnek létre jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (kiv. nonprofit kkt, bt) jogszabályok határozzák meg a működési kereteiket, képviseleti, ügyintéző, esetleg ellenőrző szervvel rendelkeznek létrejöttük után minden olyan jogszabály vonatkozik rájuk, mint a gazdálkodó szervezetekre (adótörvények, számviteli, munkaügyi jogszabályok), de vannak csak rájuk érvényes speciális jogszabályok a törvényi előírások figyelembevételével közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítést kérhetnek. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

7 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás - 1. Nonprofit gazdasági társaságot magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok alapíthatnak, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, bármely társasági formában, az adott társaságra vonatkozó általános szabályok szerint, de speciális előírások betartásával. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

8 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 2. Nonprofit kkt. és bt. alapításához = legalább két tag szükséges, nonprofit kft.-t és rt.-t = egyetlen tag, illetve részvényes is alapíthat. A társasági formától függően a nonprofit gazdasági társaság lehet jogi személy (nonprofit kft., rt.), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező (nonprofit bt., kkt.). 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

9 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 3. A nonprofit kft-re vonatkozó szabályok röviden: az alapításhoz min. 500 eFt törzstőkére van szükség, mely állhat (lehet pénzbeli, nem pénzbeli hozzájárulás) a pénzbeli legalább felét a bejegyzési kérelem benyújtásáig be kell fizetni, teljes összegét egy éven belül; a nem pénzbelire is a Gt. szerinti szabályok alkalmazandók, társasági szerződésben (egyszemélyes társaság esetén alapító okiratban) kerülnek rögzítésre a tagok törzsbetéteinek mértéke, jogaik és kötelezettségeik, a választott tisztségviselők, a társaság tevékenysége stb. Eltérés a kft. alapítására vonatkozó szabályoktól, hogy a társaság nonprofit jellegét az elnevezésben fel kell tüntetni! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

10 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 4. Szigorúbb alapítási szabályokat írhatnak elő egyes köztulajdont védő jogszabályok: A költségvetési forrásból finanszírozott, vagy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott szervezetek csak olyan jogi személyiséggel rendelkező formában hozhatók létre a közpénzek átláthatósága érdekében, melyben a tagok felelőssége nem haladja meg a tag vagyoni hozzájárulásának mértékét. Központi költségvetési szerv nonprofit gazdasági társaságban alapítás, vagy részesedés megszerzése következtében tagként csak a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács előzetes engedélyével vehet részt. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

11 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 5. A nonprofit kft. alapítását a létesítő okirat keltétől számított 30 napon belül kell benyújtani a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) cégbíróságnak. (Ha a társaság tevékenységének végzése hatósági engedélyköteles, úgy az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül.) A létesítő okiratra ügyvédi, vagy közjegyzői ellenjegyzés szükséges. A cégbejegyzési eljárás elektronikus formában működik január 1-je óta, a cégbíróság előtti eljáráshoz jogi képviselő (ügyvéd) közreműködése szükséges. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

12 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 6. A bejegyzéshez csatolni kell: a társasági szerződést/alapító okiratot, a hatósági engedélyt (ha kell), ha a cég névfoglalással élt, a névfoglalást elrendelő végzés másolatát, székhely használatra vonatkozó nyilatkozatot és a használat jogcímét igazoló iratokat, a képviselő, a tisztségviselők (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) elfogadó és összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatait, a vezető tisztségviselők és cégvezetők nyilatkozatait arról, hogy nem állnak a Gt. 23. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt, a tagjegyzéket, jogi képviselő meghatalmazását, a vagyon rendelkezésre bocsátását igazoló bizonylatokat. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

13 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 7. A cégbírósági bejegyzésre kötelezettek adóhatósági bejelentkezése az úgynevezett „egyablakos rendszer” segítségével történik, ezért az adózással kapcsolatos nyilatkozatokat is a cégbejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni és benyújtani. Ennek a rendszernek a keretén belül kap a szervezet adószámot és KSH számot is. Ha a cégbírósági bejegyzési kérelemmel egyidejűleg az adóhatóság és a KSH számára szükséges adatok nem kerülnek bejelentésre, a bejelentkezést követő 15 napon belül az APEH-nek meg kell azokat küldeni a _ _T201/T számú adatlapon. Külön be kell jelentkezni az illetékes önkormányzatnál is! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

14 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 8. A legtöbb nonprofit kft. a közhasznú társaságokról szóló jogszabályok változása következtében alakult meg: közhasznú társaság július 1-ig volt alapítható, melyek június 30-ig működhettek ilyenként, ezt követően a kht. vagy jogutód nélkül megszüntette a tevékenységét, vagy a társasági szerződés módosításával és annak cégbírósági bejelenése után nonprofit kft-ként működött tovább. Az egyik leglényegesebb különbség a régi, közhasznú társasági forma és a nonprofit gazdasági társaságok között, hogy míg előbbi csak közhasznú, a társadalom közös szükségleteinek kielégítése céljából jöhetett létre, addig az utóbbinál ez nem feltétel. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

15 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Alapítás – 9. Nonprofit kft. alapítható úgy is, hogy már működő gazdasági társaság alakul át nonprofit gazdasági társasággá. Ekkor a nonprofit kft. lesz a cég jogutóda, és ennek megfelelően kell módosítani a létesítő okiratot. Ebben az esetben új cégbejegyzési eljárásra nem, csak a módosítások cégnyilvántartásba való átvezetésére van szükség. Ugyanez visszafelé nem működhet! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

16 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Átalakulás Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet (!), illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Nincs tehát lehetőség nonprofit gazdasági társaság és gazdasági társaság egyesülésére még akkor sem, ha az egyesülés eredményeképpen nonprofit gazdasági társaság jönne létre. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

17 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 1. A közhasznú szervezetekről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a nonprofit szektorban tevékenykedők – köztük a nonprofit gazdasági társaságok bizonyos tevékenységek végzése esetén társadalmi szerepük, illetve közérdekű-közhasznú jellegük elismeréseképpen tevékenységük elősegítése érdekében számos kedvezményben, mentességben részesüljenek az adó-, illeték- és vámelőírások tekintetében. Ehhez természetesen meg kell felelni a törvényben előírt követelményeknek! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

18 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 2. A létesítő okiratban kötelező elemként kell rögzítenie az alábbiakat: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania; nem folytathat közvetlen politikai tevékenységet, pártoktól függetlennek kell lennie, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (alapítvány és egyesület esetében) az általános összeférhetetlenségi szabályokon túlmenően nem lehet olyan személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be ilyen funkciót, amely köztartozás hátrahagyásával szűnt meg. Aki ilyen szervezetnél volt vezető tisztségviselő, az a szervezet megszűntétől számított 2 évig nem lehet máshol vezető tisztségviselő, ha a megszűnt szervezetnél legalább egy évig ilyen tisztséget töltött be; meg kell neveznie, hogy a törvény mellékletében felsorolt közhasznú tevékenységek közül melyeket végzi; 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

19 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 3. A létesítő okiratban kötelező elemként kell rögzítenie az alábbiakat (folyt) ki kell nyilvánítani, hogy ha van tagsága a szervezetnek, akkor tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból; biztosítani kell a szervezet működésének teljes nyilvánosságát; tartalmaznia kell a vezető szerv ülésének gyakoriságára (évente legalább egyszer), az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára vonatkozó részletes szabályokat; ha kötelező a felügyelő szerv létrehozása, akkor ennek létrehozására, hatáskörére és működésére vonatkozó szabályokat; az éves beszámoló jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

20 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 4. A létesítő okiratnak vagy belső szabályzatnak tartalmazni kell, hogy milyen nyilvántartásból ismerhetők meg a vezető szerv döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha belső szabályzatban szabályozza a szervezet az alábbi kérdéseket, akkor a belső szabályzatot a minősítés kérésekor be kell adni a bíróságra, nem elég rá hivatkozni); rögzíteni kell azt is, hogy a vezető szerv döntéseit az érintettekkel hogyan közlik és hogyan hozzák nyilvánosságra; szabályozni kell a szervezet működése során keletkezett iratokba való betekintés rendjét, valamint azt is, hogy hogyan lehet a szervezet szolgáltatásait igénybe venni, hogyan lehet működését megismerni és beszámolóját hogyan és hol hozza nyilvánosságra. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

21 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 5. A kiemelten közhasznú minősítés megszerzéséhez az előbbieken túl meg kell jelölni azt a közfeladatot, amit a szervezet ellát és amelyről jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. Ebben az esetben pontos jogszabályhelyet kell megjelölni, tehát általánosságban nem lehet arra hivatkozni, hogy például az egészségügyi ellátás az állam feladata stb. A jogszabályhely megjelölése mellett a létesítő okiratnak azt is egyértelműen tartalmazni kell, hogy az állami vagy önkormányzati feladatból ténylegesen és konkrétan mit végez a szervezet; vállalnia kell, hogy tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

22 Közhasznú minősítés – 6. Közhasznú tevékenységek
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, fogyasztóvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

23 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 7. A közhasznúsági nyilvántartásba vételt az illetékes Cégbíróságnál kell kérelmezni a kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelmező mely fokozatot kívánja elérni (csak egy fokozat jelölhető meg) a kérelmet már az alapításkor, de akár a későbbi működés során bármikor be lehet nyújtani az APEH-nél be kell jelenteni ezt is 15 napon belül! a minősítés a szervezet nevében feltüntethető, de nem kötelező 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

24 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Közhasznú minősítés – 8. Köteles a közhasznú nyilvántartásba vételét kérni az a nonprofit gazdasági társaság, melyet a költségvetés rendszeres támogatásban részesít, vagy az államháztartás alrendszereiből származó vagyon felhasználásával alapítanak. A korábban közhasznú társaságból átalakult nonprofit gazdasági társaságoknak külön meg kellett/kell kérni a közhasznú minősítést, mert nevükkel ellentétben nem minősültek automatikusan közhasznú szervezetnek! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

25 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Megszűnés – 1. A nonprofit gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Mindezt jogutód nélkül teszi, ha a létesítő okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnést, a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, jogszabály így rendelkezik. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

26 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Megszűnés – 2. A nonprofit gazdasági társaságok megszűnése esetén, hogyha a szervezet egyben közhasznú minősítéssel rendelkezik: a vagyon nem osztható fel, a hitelezők kielégítése után a társaság tagjainak csak a megszűnéskori saját tőke adható ki maximum a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értékének erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat szerint rendezi, ha nincs ilyen rendelkezés, akkor a megmaradt vagyont hasonló közérdekű célra fordítja; nem rendelkezik közhasznú minősítéssel: a vagyon a hitelezők kielégítése után a társaság tagjainak felosztható. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

27 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Működés - 1. A nonprofit gazdasági társaságok működése a vállalkozásra alapított (ún. forprofit) társaságoknak megfelelően folyik. Így a nonprofit kft. legfőbb szerve a taggyűlés, képviselője az ügyvezető. DE, a taggyűlés hatáskörébe utalt jogkörök nem, vagy csak részben, illetve más tartalommal gyakorolhatók a társaság nonprofit jellege miatt, például a taggyűlés törzstőke emelést csak és kizárólag új törzsbetétek befizetésével határozhat el, a társaság törzstőkén felüli vagyonából nem, illetve csak tőkeveszteség esetén jogosult a jegyzett tőke összegét leszállítani, tőkekivonással ugyanis a tagok törzsbetéte növekedne a társaság nyereségének terhére. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

28 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Működés – 2. A működésre vonatkozó szigorúbb előírásokat határoz meg a közhasznú szervezetekről szóló törvény, melyek az összeférhetetlenség és az ellenőrzés területeire terjednek ki. A közhasznú szervezetek legfelsőbb szerve, az ügyvezető és képviseleti szerve határozathozatalának meghozatalában nem vehetnek részt azok, illetve azok közeli hozzátartozói, akik a határozat következtében kötelezettség, vagy felelősség alól mentesülnek, bármilyen más előnyben részesülnek, a megkötendő jogügyletben érdekeltek. Nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely nem egyenlítette ki köztartozásait, és a szervezet megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig betöltötte azt. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

29 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Működés – 3. Ha a közhasznú szervezet éves árbevétele eléri az 5 millió forintot, a szervezet működését és gazdálkodását a legfelsőbb szervtől, valamint az ügyintéző és képviseleti szervtől elkülönült felügyelő szerv (pl. Felügyelő Bizottság) köteles ellenőrizni. (Nem közhasznú szervezet esetében a Gt. 33.§ szerint.) A felügyeletet ellátó szerv az ügyrendjét, munkatervét maga jogosult megállapítani, melyet a létesítő okiratnak tartalmaznia kell. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az, aki: a vezető szerv elnöke vagy tagja, vagy ezen személyek hozzátartozója, aki a szervezetnél e megbízatásán kívül egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy ezen személyek hozzátartozója, a szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, illetve tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

30 Szabályzatok kialakítása – 1.
A nonprofit szervezetek legfontosabb szabályzata a létesítő okirat, mert a szervezet cél szerinti tevékenységének – és ha végez –, a vállalkozási tevékenységének a megfogalmazása, pontos lehatárolása kerül rögzítésre, az ezekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások (illetve ezek megosztásának módja) pontos ismerete – melyek részletes taglalása már inkább a számviteli politika feladata – segít a nyilvántartások kialakításában, a könyvvitel feladatainak ellátásában, a törvényes működés ellenőrzésében; az adótörvények a mentességek meghatározásakor mindig a létesítő okiratban foglaltakra nyúlnak vissza. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

31 Szabályzatok kialakítása – 2.
Kötelező elkészíteni (90 nap) a Számviteli Politikát a könyvvezetés módjától függetlenül, melyet a törvény által biztosított választási lehetőségek szabályozásán kívül a szervezet sajátosságait is figyelembe véve kell kialakítani. Részei: leltárkészítési és leltározási szabályzat, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, önköltség-számítási szabályzat (szükség esetén), befektetési szabályzat (ha a szervezet végez befektetési tevékenységet), számlarend, számlatükör (kettős könyvvitel esetén), bizonylati rend (egyszeres könyvvitel esetén), bizonylati album. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

32 Szabályzatok kialakítása – 3.
A törvényben megfogalmazottakon túl javasoljuk az alábbi területek kérdéseinek rögzítését: vállalkozási (kiegészítő) és alap- (közhasznú) tevékenység elkülönítésének módja, bevételek forrás szerinti elkülönítésének módja, pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó adatok rögzítésének módja, közhasznú beszámoló részét képező adatok kinyerésének módja, továbbutalásra kapott, a továbbutalt támogatások elkülönítésének módja, a KSH felé nyújtandó adatszolgáltatáshoz szükséges adatok kinyerésének módja, más, az adózás szempontjából fontos, azt alátámasztó egyéb analitikák vezetésének módja. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

33 Szabályzatok kialakítása – 4.
A pénzkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell: a pénzforgalom (készpénzes, illetve banki) lebonyolításának rendjét, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályokat, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, az ellenőrzés módját és gyakoriságát, a pénzszállítás feltételeit, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartások szabályozását. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

34 Szabályzatok kialakítása – 5.
A számlarend (bizonylati rend) szabályzat célja, hogy meghatározza azokat az információhordozókat, amelyek vonatkozó jogszabályi előírások alapján a bizonylat fogalmi körébe tartoznak; megszabja a bizonylatokon rögzítendő információk és adatok keletkezési helyét, a kiállításuk alaki, tartalmi és kelléki szabályait, valamint a továbbításuk rendjét (áramoltatási útvonal és kötelező mellékletek); előírja a bizonylatok kezelésének (szigorú számadású nyomtatványok!), feldolgozásának, ellenőrzésének és megőrzésének szabályait a felelősök (feladatkörök) megjelölésével; megszilárdítsa a bizonylati fegyelmet, szervezettebbé tegye az ügyviteli munkát és emelje annak színvonalát; megismertesse a bizonylatok gazdasági és jogi jelentőségét, a gondatlan eljárások, a visszaélések vagy a súlyos mulasztások jogkövetkezményeit. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

35 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 1. A nonprofit szervezetek vagyongazdálkodásának alapja a nem a nyereség érdekében történő működés: elsődlegesen nem, csak kiegészítő céllal folytathat vállalkozási tevékenységet, addig a mértékig, amíg az nem veszélyezteti őt közérdekű céljai elérésében, a gazdálkodás során keletkezett eredményt a szervezet alapítója, tagjai, vagy legfőbb szervének, ügyintéző és képviseleti szervének tagjai között nem oszthatja fel, azt a szervezet céljainak megvalósítására kell fordítania. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

36 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 2. A bevételi forrásokat a következők szerint lehet csoportosítani: cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek, támogatások, adományok, vállalkozási tevékenységből származó bevételek, eszközök befektetéséből származó bevételek (vállalkozási tevékenységből származó bevételnek minősülhet!), egyéb bevételek (pl. kártérítés). 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

37 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 3. A cél szerint tevékenység bevétele a létesítő okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységből származó bevételeket jelenti, melyeket ellenérték fejében végez a szervezet. Ha közhasznú a szervezet, akkor a rá vonatkozó jogszabályok szerint ezen bevételeket is külön kell bontani közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenység bevételére. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

38 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 4. A támogatások, adományok a következők szerint csoportosíthatók: költségvetési normatíva, szerződésen alapuló juttatás (költségvetési fejezetben előre meghatározott támogatások), pályázaton elnyert támogatás, melynek forrása lehet az állam, a helyi önkormányzat, a magánszféra, ezen belül külföldről, illetve belföldről származó, önkéntes felajánlás, adomány, melyek származhatnak a vállalkozó szférából vagy magánszemélyek felajánlásaiból. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

39 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 5. A támogatásokat, adományokat csoportosítani kell aszerint is, hogy azt a szervezet milyen céllal kapta, így lehet működésre kapott, cél szerinti tevékenységre kapott, továbbutalási céllal kapott. A közhasznú szervezet az államháztartás egyes alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módjait. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

40 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 6. Az adomány (támogatás) olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, melyet az adományozó a szervezet részére ellenszolgáltatás nélkül bocsát rendelkezésre a közcél megvalósulásának érdekében. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a szervezet cél szerinti szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére és tevékenységére. Tartós adományozásról akkor beszélünk, ha a közhasznú szervezet és támogatója között írásban kötött szerződés alapján a támogató vállalja, hogy a szerződéskötés évében és az azt követő legalább 3 évben, évente legalább 1 alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – nyújt támogatást a szervezetnek. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

41 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Vagyongazdálkodás – 7. A kiadásokat a következő módon kell csoportani: cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ami közhasznú szervezetnél tovább bontandó: közhasznú tevékenység érdekében felmerült és egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségekre; vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; közvetett (működési) költségek. A közvetett költségeket bevételarányosan kell megosztani a cél szerinti (alap)tevékenységgel kapcsolatos, illetve a vállalkozási (kiegészítő) tevékenységgel kapcsolatos részre. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

42 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
SZJA 1% - 1. A magánszemélyek az éves személyi jövedelemadó bevallásukban szereplő összevont jövedelem adójaként szereplő, megfizetett éves adókötelezettségük 1%-át + 1%-át ajánlhatják fel: civil kedvezményezetteknek – az egyik 1%-ot, és egyházaknak vagy ún. kiemelt előirányzatok céljára – a másik 1%-ot. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

43 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
SZJA 1% - 2. Civil kedvezményezett lehet: a társadalmi szervezet (egyesület), alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 2 évvel nyilvántartásba vett, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet (egyesület), alapítvány, közalapítvány, melyeket legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vettek, Mint látható, a törvényi megfogalmazás nem tartalmazza a nonprofit gazdasági társaságokat civil kedvezményezettként, így ők kimaradnak az 1% gyűjtéséből. Tehát évi Szja-ból 2010-ben felajánlott 1% kiutalásához a társadalmi szervezetnek, alapítványnak január 1-jét megelőzően, kiemelkedően közhasznú szervezet esetén január 1-jét megelőzően kell a nyilvántartásban szerepelnie. Mindkét típusú szervezetnek január 1-jétől megszakítás nélkül közhasznú tevékenységet kell ténylegesen végeznie. (Nem feltétel tehát a közhasznú minősítés megszerzése!) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

44 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 1.
Ha munkaviszony vagy megbízásos jogviszony alapján teljesít kifizetéseket, ugyanaz vonatkozik rá, mint bármilyen más társaságra: a munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban figyelemmel kell lenni a Munka Törvénykönyve előírásaira, a minimálbérre, a bejelentési kötelezettségre, a költségtérítésekre vonatkozó szabályokra; ha a foglalkoztatni kívánt személy biztosítottnak minősül, akkor munkavállalás esetén a bejelentést a munkába állást megelőző napon kell megtenni a _ _T1041 sz. nyomtatványon. (2010. évben 10T1041); be kell tartani az adminisztrációs előírásokat: ezekben az esetekben is szükséges a személyes adatok regisztrálása, az adóelőleg megállapításához szükséges nyilatkozatok megtétele. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

45 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 2.
Az ösztöndíjas foglalkoztatás szakmai készségek megszerzése céljából, munkatapasztalat szerzés biztosítására létrejött, külön törvényben szabályozott jogviszony. Foglalkoztatott lehet az a fiatal, aki nem töltötte be a 30 életévét, diplomáját két éven belül kapta, és még nem áll munkaviszonyban. A foglalkoztatás időtartama 9 hónap és egy év közötti lehet. A foglalkoztató lehet minden jogi személyként nyilvántartott szervezet. A szerződést írásba kell foglalni, és ezért a foglalkoztató felelős. Az ösztöndíjas foglalkoztatott járandósága a minimálbér mértékéig adóterhet nem viselő járandóság, az ezt meghaladó járandóság személyi jövedelemadó köteles. Az ösztöndíja járulékalapot képező jövedelem, ezért a magánszemély biztosítottnak minősül. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

46 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 3.
A választott tisztségviselők díjazása a személyi jövedelemadó törvény szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ami az összevonandó adóalap része. Speciális előírás, hogy a bevétellel szemben nem lehet költséget elszámolni. Lehetséges azonban, hogy a feladatot ellenérték nélkül (nulla díjazás mellett) lássák el, és kizárólag költségtérítésben részesüljenek. Nem minősülhetnek költségtérítésnek az egyéb juttatások, pl. étkezési jegy, üdülési csekk stb. A megállapodásban szerepeltetni kell, mennyi a díjazás, és mennyi a költségtérítés, illetve ezzel szemben milyen költségeket számol el a választott tisztségviselő. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

47 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 4.
A közérdekű önkéntes tevékenység egy külön törvényben szabályozott jogviszony, melynek végzője ellenszolgáltatás nélkül látja el feladatát. Önkéntes munkát bárki végezhet, aki betöltötte a 10. életévét. Lehet akár külföldi állampolgár is. Önkéntes alapon munkát végzőket kizárólag a külön törvényben felsoroltak foglalkoztathatnak. Ezek az úgynevezett fogadó szervezetek. A fogadó szervezeteknek előzetesen regisztrálniuk kell. Ehhez szükséges egy nyomtatványt kitölteni, és a minisztériumba beküldeni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

48 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 5.
Fogadó szervezet lehet: a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú működésével összefüggő tevékenysége körében; közszolgáltatása körében, a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, egészségügyi szolgáltató, közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény, muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár, nyilvános magánlevéltár, közművelődési intézmény. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

49 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 6.
Az önkéntesnek adott juttatások nem minősülnek ellenszolgáltatásnak és természetbeni juttatásnak sem, azaz az ilyen juttatások után nem kell adót és társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ezek a következők lehetnek: munkaruházat, védőeszköz, az utazás és a szállás költsége, az iskolarendszeren kívüli képzés költsége, a védőoltás, a szűrővizsgálat, a balesetbiztosítás és éves szinten a minimálbér 20%-át meg nem haladó értékű jutalom. Az önkéntesnek adható juttatások közös jellemzője, hogy minden juttatás a közérdekű önkéntes munkával összefüggésben kell, hogy álljon, ahhoz elengedhetetlenül szükséges kell, hogy legyen. A juttatásokat az önkéntes szerződésben rögzíteni kell. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

50 Adott juttatások – SZJA – 1.
Ösztöndíj Közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú alapítványból, közalapítványból fizetett összeg, amennyiben a kifizetés összhangban van az alapszabályban rögzített közhasznú céllal, és a magánszemély oktatási intézményben folytatott tanulmányához, kutatásához, vagy külföldi tanulmányútjához járul hozzá. Minden más esetben, illetve más juttatótól – így a nonprofit gazdasági társaságoknál is – ilyen ösztöndíj címen kapott összeg egyéb jövedelemként adóköteles. (Ösztöndíj adómentes ezenkívül csak az 1. sz. melléklet 4. pontja szerint lehet!) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

51 Adott juttatások – SZJA – 2.
Szociális segély Közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványból, közalapítványból fizetett, szociálisan rászoruló részére adott szociális segély, amennyiben a kifizetés összhangban van az alapszabályban rögzített közhasznú céllal. Ilyen címen tehát a nonprofit gazdasági társaság nem adhat adómentesen sem pénzt, sem más természetbeni juttatást! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

52 Adott juttatások – SZJA -3.
Adómentes közcélú juttatás A közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból, annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel. Tehát ilyen címen sem adhat adómentesen a nonprofit gazdasági társaság természetbeni juttatást! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

53 Adott juttatások – SZJA – 4.
Más, a juttatott személyét, vagy a juttatás forrását tekintve azonban szóba jöhet az adómentesség, például adómentes Az a természetbeni juttatás, amelyet a hajléktalan, a szociálisan rászorult magánszemély kap, az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

54 Adott juttatások – SZJA – 5.
Reprezentáció A reprezentáció és üzleti ajándék SZJA-mentes, ha azt a TAO alany kifizető társasági adó alapot növelő tételként (nem elismert költség) köteles figyelembe venni. Új változások, hogy a törvény rögzíti, hogy ha a juttatásra vonatkozó dokumentumokból, körülményekből akár közvetve is megállapítható, nem minősül reprezentációnak a juttatás, üzleti ajándék a minimálbér 25%-át meg nem haladó ajándék. Az egyéb nonprofit szervezetek reprezentáció és üzleti ajándék kedvezményét a nonprofit gazdasági társaság nem alkalmazhatja! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

55 Adott juttatások – SZJA – 6.
A béren kívüli juttatások a munkavállalók részére ugyanolyan feltételekkel adhatók, mint a gazdasági társaságoknál. Nem adózó juttatások: adómentes juttatások bevételnek nem minősülő juttatások Adózó juttatások: kifizetői adókötelezettséggel járó juttatások a) béren kívüli juttatásként adózó juttatás b) egyéb juttatásként adózó juttatás nem kifizetői (magánszemély) adókötelezettséggel járó juttatások 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

56 Adott juttatások – SZJA – 7.
Az adókötelezettség megállapítása a kifizetőnél juttatás hónapjában (megszerzés, átvétel, átvehető volt) béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásoknál adóteher: 16% SZJA SZJA alapja: a jövedelem 1,19-szerese egyéb juttatásnak minősülő juttatásoknál adóteher: 16% SZJA + 27% EHO 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

57 Adott juttatások – SZJA – 8.
Az adókötelezettség megállapítása a magánszemélynél törvényben nem nevesített juttatások esetén juttató és juttatásban részesülő közötti jogviszony alapján összevonandó adóalap részeként, az adóalap kiegészítéssel növelt érték után az SZJA a magánszemélyt terheli járulékfizetési/egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség mind a magánszemélyt, mind a munkáltatót/kifizetőt terheli 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

58 Számvitel és beszámolás – 1.
A nonprofit gazdasági társaságok vállalkozónak minősülnek, így rájuk főszabályként a könyvvitel és a beszámolás tekintetében a Számviteli törvény előírásai az irányadók. Ha a szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik, a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásokat is alkalmazni kell a könyvvezetés, a beszámolás és a közzététel során. Tudnunk kell, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkezik-e? folytat-e vállalkozási tevékenységet? kérte-e a közhasznú minősítést? mekkora árbevétellel rendelkezett az előző években, illetve mekkora volt ezekre az évekre a mérleg-főösszege és a foglalkoztatottak átlagos száma? 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

59 Számvitel és beszámolás – 2.
A nonprofit gazdasági társaságokra az általános szabályok érvényesek. Így az üzleti évük utolsó napjára, illetve a megszűnés napjára beszámolót kell készíteniük. Az üzleti évük a naptári évtől eltérő is lehet. Kizárólag kettős könyvvezetést alkalmazhatnak. Csak magyar nyelven vezethetők a könyvek. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

60 Számvitel és beszámolás – 3.
A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a (közhasznú) alaptevékenységéhez, illetve a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket illetve ráfordításokat, költségeket (kiadásokat), hogy a vállalkozási tevékenységből származó eredmény megbízhatóan megállapítható legyen. közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnél a Tao. tv. 6. melléklet A) pontja szerinti kedvezményezett tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket. a kormányrendelet szerinti közhasznú beszámolóhoz tartozó tájékoztató adatok megállapításához kapcsolódó adatokat. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

61 Számvitel és beszámolás – 4.
A beszámoló formái: 1. éves beszámoló, 2. egyszerűsített éves beszámoló (mfö: 500mFt, árbev: 1000mFt, 50 fő), 3. sajátos egyszerűsített éves beszámolót. (csak a nonprofit bt. és kkt., ha könyvvizsgálatra nem kötelezett, és két egymást követő évben az árbevétele nem haladja meg a 100 mFt-ot) 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

62 Számvitel és beszámolás – 5.
Minden közhasznú szervezet köteles a beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a legfőbb szervvel el kell fogadtatnia. Ez tartalmazza: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, az államháztartás alrendszereitől, és ezek szerveitől kapott támogatások mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

63 Számvitel és beszámolás – 6.
Eltérés a mérleg tételeknél a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál: A saját tőkéjének (értékelési tartalék nélküli) az évenkénti változását köteles megbontani adózott és adómentesen képzett részekre, és ennek figyelembevételével meghatározni az adóévi (értékelési tartalék nélküli) saját tőke záró állományának az adózottan és az adómentesen képzett részét. Az adóévi változásból az adómentesen képződött rész javára (terhére) jutó értéket az adóévi kedvezményezett tevékenység bevételének az összes bevételhez viszonyított arányával számítva kell meghatározni. Az évenkénti változás megbontásakor figyelmen kívül kell hagyni a jegyzett tőkének, a tőketartaléknak, az eredménytartaléknak alapítás, tőkeemelés vagy tőkeleszállítás miatti változását, ugyanakkor a jogutódnak az átalakulást követő első adóévben figyelembe kell vennie az összevont átértékelési különbözet értékét. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

64 Számvitel és beszámolás – 7.
Eltérés a mérleg tételeknél a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál (folyt.): Az alapítás és a tőkeemelés során a jegyzett tőke és a tőketartalék növekedéseként megjelenő tagi hozzájárulást az adózottan képzett saját tőke javára kell elszámolni. A tőkeleszállításkor a társaság tagja részére kiadott vagyon értékét az adózottan képzett saját tőke csökkentéseként, ha az arra nem nyújt fedezetet, akkor a fennmaradó részt az adómentesen képzett saját tőke terhére kell elszámolni. Ha a gazdasági társaság közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét, akkor a közhasznú nyilvántartásba vétele napját megelőző napon kimutatott saját tőkét – az összevont átértékelési különbözet kivételével – az adózottan képzett saját tőke javára kell elszámolni, kivéve az e törvény valamely rendelkezése alapján adómentesen képzett eredménytartalékot, vagy adómentesen képzett saját tőkét, amelyet továbbra is adómentesen nyilvántartott saját tőkeként kell kimutatni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

65 Számvitel és beszámolás – 8.
Eltérés az eredmény tételeinél: elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tételeket a vagyongazdálkodásnál tárgyaltak szerint kell elkülöníteni. a közvetett költségeket a bevétel arányában kell évente megosztani, ekkor a bevételekből ki kell hagyni a továbbutalási céllal kapott támogatást, illetve a kamat- és hozambevételek, valamint a bankköltség megosztásakor a kamat- és hozambevételeket az árbevételi érték számításkor figyelmen kívül kell hagyni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

66 Számvitel és beszámolás – 9.
Támogatások nyilvántartása A főkönyvi számlarendet úgy kell alábontani, hogy abból kitűnjön, hogy egy kapott támogatás kitől érkezett (külföld-belföld, állam, EU, vállalkozás, más szervezet, magánszemély), milyen célra (működés, cél szerinti tevékenységgel összefüggő, fejlesztési, továbbutalás), milyen formában (pénzbeli, nem pénzbeli), előre vagy utólagosan kapta? 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

67 Számvitel és beszámolás – 10.
Támogatások nyilvántartása A támogatást befolyáskor a bevételek közé kell könyvelni, majd év végén – a támogatási szerződés előírásai alapján – a fel nem használt részt el kell határolni, vagy visszautalás esetén átsorolni a kötelezettségek közé. A fejlesztési célra kapott támogatásokat a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell nyilvántartani, és az ebből a forrásból létrehozott eszköz értékcsökkenési leírásával egyidejűleg lehet a rendkívüli bevételekkel szemben kivezetni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

68 Számvitel és beszámolás – 11.
Továbbutalási céllal kapott támogatás: amelyet a szervezet kap és továbbutalja, átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja szerinti tevékenységet közvetlenül megvalósítja (a kapott eszközöket bevételként mutatja ki); továbbutalása, átadása nem minősül a törvény szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztésre adott támogatásnak, illetve véglegesen átadott eszköznek; könyvviteli elszámolása: egyéb bevétel a kapott, egyéb ráfordítás az átadott, a még át nem utalt részt év végén el kell határolni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

69 Számvitel és beszámolás – 12.
Támogatások felhasználásának elszámolása a nyújtó szervezet előírásainak megfelelően, az egyes támogatásokhoz kapcsolódó bizonylatok elkülönített nyilvántartásával, ellenőrizhetőségével Ez nem a könyvelés feladata, sokszor nehéz összeegyeztetni a könyveléssel, mert míg a könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló naptári évre szól, addig a támogatások gyakran éven túliak, de ha 1 évre szólnak, sem mindig illeszkednek a naptári évhez. gyűjtőszámos könyveléssel könnyebb! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

70 Számvitel és beszámolás – 13.
Könyvviteli szolgáltatás Regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy okleveles könyvvizsgálót kell alkalmazni a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok elvégzéséhez a nonprofit gazdasági társaságnál, ha árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában (ennek hiányában a várható – éves szintre számított – árbevétele a tárgyévben) meghaladja a 10 mFt-ot. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

71 Számvitel és beszámolás – 14.
Kötelező a könyvvizsgálat: ha a köztulajdon védelme azt megkívánja, (Gt.) megelőző 2 év átlagában (ezek hiányában a várható – éves szintre számított – tárgyévi) bevétele meghaladja a 100 mFt-ot, és a foglalkoztatottak szám az főt. (Sztv.) Saját döntése alapján is felkérhet könyvvizsgálót a beszámolója felülvizsgálatára. A könyvvizsgálót az előző év beszámolójának elfogadásakor, vagy év közben alakult szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt kell megválasztani. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

72 Számvitel és beszámolás – 15.
A közhasznú szervezeteknél nem lehet könyvvizsgáló, aki: a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve az előző személyek hozzátartozói. Ha a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, fel kell tüntetni rajta az alábbi szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

73 Számvitel és beszámolás – 16.
A könyvvizsgáló az alábbi tevékenységeket végezheti a nonprofit gazdasági társaságoknál: a beszámoló könyvvizsgálata, a piaci értékre történő helyesbítés ellenőrzése, valós értékelés ellenőrzése, a számviteli törvény előírásaitól való eltérés esetén egyetértő nyilatkozat kiadása, közhasznú jelentés minősítése, a költségvetési törvényben előírt szervezeteknél a normatív támogatások felhasználása jogszerűségéről nyilatkozat kiadása (ha a normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40 millió forintot). 43. Közhasznú társaság tevékenységének meghatározása 43/1. A közhasznú társaság bevétel elszámolását (közhasznú és vállalkozási tevékenységének elkülönítését) mi határozza meg? A közhasznú társaság tevékenységi körét - annak közhasznú, és vállalkozási tevékenységre történő elhatárolását - az alapító okiratban kell meghatározni. Az elhatárolásra csak tartalmi előírásokat fogalmaz meg a törvény, pontos megfogalmazása az alapító okirat feladata. A közhasznú tevékenység mentes a társasági adó fizetése alól, míg az egyéb tevékenység társasági adó fizetésére kötelezett. Az új Gt július 1.-én lépett hatályba, de úgy rendelkezett, hogy a nonprofit társaságokra vonatkozó rendelkezések csak fél évvel később lesznek hatályosak. Így csak július 1-től hozható létre nonprofit társaság. Azt is előírja az új Gt. hogy július 1-je után közhasznú társaság nem alapítható. A július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaságok pedig június 30-ig közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhetnek tovább. Milyen választási lehetőségei vannak ezeknek a kht.-knek ebben az átmeneti két évben? A közhasznú társaság a július 1-jét követő két éven belül - társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább (vagyis nem kell lefolytatnia egy átalakulási eljárást, elegendő, ha a társasági szerződést módosítja, ha tulajdonképpen azonos nonprofit korlátolt felelősségű társasági formát választja) - más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át (pl., ha nonprofit részvénytársasági forma mellett döntenek) vagy - jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. Minden kht június 30-ig köteles a cégbíróságnál a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. Ha egyik lépést sem teszi meg, e határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a kht.-val szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza. Az új Gt. átmeneti szabályai egyértelművé teszik azt is, hogy ahol törvény közhasznú társaságot említ, azon július 30-ig közhasznú társaságot, illetve nonprofit gazdasági társaságot kell érteni.(Kivételt állapít meg az új Gt. 365.§-ának (6)bekezdése, amelynek értelmében közhasznú társaságon június 30-ig közhasznú társaságot, illetve jogi személy nonprofit gazdasági társaságot kell érteni a 365.§ ( 6 ) bekezdésében felsorolt jogszabályhelyeken. Vagyis a felsorolásban, szereplő törvényekben a nonprofit betéti társaság vagy nonprofit közkereseti társaság nem érthető a nonprofit gazdasági társaság alatt.) Az új Gt §-ának (1) bekezdése július 1-jével a Kszt. 2. §- ának (1) bekezdését kiegészíti, így akkortól közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett nonprofit gazdasági társaság is. Így június 30-ig a közhasznúsági nyilvántartásban (az alapítványok, egyesületek stb. mellett) kht.-k szerepelhetnek, 2007. július 1. és június 30. között kht.-k és nonprofit gazdasági társaságok egyaránt, 2009. július 1.-je után pedig csak nonprofit gazdasági társaságok. 2009. július 1-jén hatályát veszti a Ptk. kht.-t szabályozó §-a, valamint a gazdálkodó szervezet fogalmát meghatározó 685. §-a c) pontjában a „közhasznú társaság" szövegrész. A 2009-ben átalakuló közhasznú társaság 2009. július 1-jétől a társasági adóban a nonprofit gazdasági társaságok közül csak azokra vonatkozik a különleges adózás (adómentesség), amelyek rendelkeznek az adóév végén közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással. Így a közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság az adóév egészére a következők szerint fizeti az adókat: a társasági adóban nem érvényesítheti a közhasznúsági időszakára az adómentességet; az adóév egészére különadót kell fizetnie, bár a közhasznú társaság nem volt a különadó alanya; a helyiadóban a közhasznú társaságot megillető mentesség az éves elszámolású adónál nem érvényesíthető, azaz az adót az adóév egészére meg kell fizetni; az adóév egészére fizet innovációs járulékot, bár nem volt a közhasznú társaság a járulék alanya. Az átmeneti rendelkezés szerint a közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit kft.-vé átalakuló közhasznú társaság a Tao. tv. előírásai alapján az adóév egészére megállapított társasági adót csökkentheti, választása szerint: a adóévben a közhasznú társaságként történő működése alatt a Tao. tv. 6. számú mellékletének június 30-án hatályos C) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételhez viszonyított arányos részével, a bevételi arányt két tizedesjegyre számítva, vagy a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján a június 30-án hatályos Tao. tv. 20. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján számított adómentességnek megfelelő adót levonva állapítja meg; a Htv. alapján a helyi iparűzési adó alapját, a különadó törvény szerinti különadó-alapot, továbbá az innovációs járulékalapot (együtt: adóalap), választása szerint az adóév egészére megállapított adóalapnak a nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásbavétel napjától az adóév utolsó napjáig eltelt működés naptári napjai arányában, két tizedesjegyre számítva, vagy az adóév egészére megállapított adóalapból a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára készített közbenső mérleg alapján számított adóalapot levonva állapítja meg. A második lehetőség választása esetén a közhasznú társasági formában történő működés utolsó napjára - az Szt. szerinti - közbenső mérleget kell készíteni, amelyet könyvvizsgálóval nem kell auditáltatni, de amelyet az adókötelezettség megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni. Növelni kell az adózás előtti eredményt a Tao. tv június 30-án hatályos 13. §-ának (2) bekezdése szerint nyilvántartott adómentes saját tőke összegével annak a közhasznú társaságnak, amelyik 2009-ben ilyen tevékenységet folytatott, de az adóév végén olyan nonprofit kft., amely nem rendelkezik közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással, továbbá ha olyan gazdasági társasággá alakult át, amely nem rendelkezik közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással. Hatálybalépés: január 1-jén, rendelkezéseit a adóévi adókötelezettségre is lehet alkalmazni. Módosítások A Tao tv. 5. számú mellékletének 4. és 5. pontjában az „illetve a tevékenységét folytató közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság" szövegrész helyébe az „illetve a tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társság" szövegrész lép. A módosítás a tartalékgazdálkodási tevékenységet végző nonprofit gazdasági társaságokat kiveszi a társasági adóalanyok közül. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

74 Számvitel és beszámolás – 17.
A nyilvánosságra hozatali, közzétételi, letétbe helyezési kötelezettség: Sztv. szerint, mint más cégbejegyzésre kötelezettnek: könyvvizsgálói jelentéssel együtt (eredmény-felosztási határozat nincs), fordulónapot követő 150. napon belül, elektronikus formában az Ügyfélkapun keresztül a Céginformációs szolgálatnak kell megküldeni, székhelyen is elérhetővé kell tenni, illetve honlapon. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

75 Számvitel és beszámolás – 18.
Vannak más, nem a számviteli törvény által szabályozott nyilvánosságra hozatali szabályok, például: a közhasznú szervezet a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig köteles közzétenni saját honlapján, ennek hiányában bármely, a nyilvánosság számára elérhető módon, a költségvetési törvény szerint, a normatív támogatásban részesülő nem állami intézmény fenntartója, a felhasználás elszámolását kötelesek közzé tenni a közoktatási törvénynek megfelelő módon. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

76 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 1. Adóalany: a nonprofit gazdasági társaság Nem alanya a társasági adónak, többek között: a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából létesített közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

77 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 2. A törvény külön szabályozza a közhasznú minősítéssel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezetek adózását: a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az évben lehet alkalmazni, amikor ilyenként besorolást nyer, a nyilvántartásból történő törlést követően nem alkalmazható, évközi besorolás-változás esetén az év utolsó napján fennálló besorolást kell az adóév egészére alkalmazni, kivéve az igazolások kiadása tekintetében! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

78 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 3. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége az általános szabályok szerint alakul, vonatkozik rá a nyereségminimum, társaságiadó-feltöltés, előleg-bevallás. A közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság adóalapjának megállapítására külön előírások vonatkoznak: a jövedelem(nyereség)minimum nem vonatkozik rájuk, még akkor sem, ha vállalkozási tevékenységet is végeznek, nem köteles adóelőleget bevallani és fizetni, továbbá nem terheli a december 20-ai „feltöltési” kötelezettség sem, vagyis az adót az éves adóbevallás benyújtására előírt időpontban kell egy összegben megfizetnie. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

79 A továbbiakban csak a közhasznú minősítéssel rendelkezőkről lesz szó!
Társasági adó – 4. Az adó alapja minden esetben (6.§) a társaság adózás előtti eredménye, melyet a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság a kedvezményezett és a vállalkozási tevékenysége adatainak együttes figyelembevételével határoz meg, módosítva a társaságiadó-törvényben meghatározott csökkentő és növelő jogcímek szerint. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál (13/A.§) szűkebb az alkalmazható módosító tételek csoportja vannak speciális módosító tételek, a megállapított adóalap egy részére adómentesség jár. A továbbiakban csak a közhasznú minősítéssel rendelkezőkről lesz szó! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

80 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó -5. Adóalap csökkentő jogcímek korábban elhatárolt veszteség, céltartalék-felhasználás, terven felüli értékcsökkenés visszaírt értéke, a törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás, és a kivezetéskori érték kapott – járó osztalék és részesedés, kivezetett részesedés bevételként elszámolt értéke a tagnál, iskola rendszerű képzésben közreműködőnél a minimálbér meghatározott %-a, sikeres vizsgát tett szakképző iskolai tanuló, korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a TB-járulék 12 hónapon át, visszavásárolt saját részvény, üzletrész bekerülési értéke, a követelésre az adott évben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész, bírság és egyéb jogkövetkezmények elengedése miatti bevétel, saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége, adóellenőrzés következtében bevétel növeléseként vagy költség csökkentésként elszámolt összeg, 50%-ban megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén az elszámolt munkabér a minimálbér mértékéig (max. 20 fő állományi létszámig). Adóalap növelő jogcímek a képzett céltartalék, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben nem álló összeg, jogerős határozatban megállapított bírság, követelésre elszámolt értékvesztés, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, fizetett kamatnak a saját tőke háromszorosát meghaladó része, bejelentett részesedéshez kapcsolódó értékvesztés, adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként, vagy a bevétel csökkentéseként elszámolt összeg. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság tehát nem alkalmazhatja a következő csökkentő tételeket: 7.§ f) Fejlesztési tartalék s) Kapott jogdíjból származó bevétel 50%-a ty) műemlék, illetve helyi egyedi védelem alatt állló épület, építmény értékét növelő felújítás költsége z) kkh-nal adott támogatás, vagy kh, kkh tartós támogatása, MKA támogatása zs) kis és középvállalkozásnál korábban még használatba nem vett… 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

81 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó -6. Speciális módosító tételek: Növelnie kell az adózás előtti eredményét: jogutód nélküli megszűnése esetén, a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a társaság tagja részére kiadott vagyonnak a nyilvántartásában adózott saját tőkeként kimutatott értéket meghaladó részével; egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál – akkor, ha az átalakulás miatt a jogelőd bármely tagjával szemben vagyonhányad-kiadási kötelezettsége keletkezik – az adómentesen képzett saját tőke csökkentéseként elszámolt összeggel; a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú jogállásának megszűnése adóévében, illetve a jogutódnak, ha nem rendelkezik közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással, első adóévében az adómentesen képzett saját tőke összegével; a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

82 Előző dia második ponthoz!
Társasági adó -7. Előző dia második ponthoz! Egyesülés, szétválás esetén a nyilvántartott adózottan képződött saját tőkét – az átalakulás formájától függően – összesítéssel, illetve megosztással kell megállapítani, majd ezt az értéket növelni kell az átalakulással egyidejűleg belépő új (külső) tag vagyoni hozzájárulásával, vagy a meglévő tag pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulása miatti saját tőke növekedés értékével, csökkenteni kell az átalakulással létrejött társaságban részt venni nem kívánó tag részére kiadásra kerülő eszközök és kötelezettségek értékének különbözete miatti saját tőke csökkenéssel, azonban e csökkentés miatt a nyilvántartott érték nem lehet negatív. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

83 Előző dia második ponthoz!
Társasági adó - 8. Előző dia második ponthoz! Egyesülés, szétválás esetén a nyilvántartott adómentesen képződött saját tőkét – az átalakulás formájától függően – összesítéssel, illetve megosztással kell megállapítani, majd ezt az értéket csökkenteni kell az átalakulással létrejött társaságban részt venni nem kívánó tag részére kiadásra kerülő eszközök és kötelezettségek értékének különbsége miatti saját tőke csökkenés értékének az adóalap korrekciójánál figyelembe nem vett részével. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

84 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 9. Adómentesség: a tv. 20.§(6)szerint kiszámított adóalapra számított adónak azzal az aránnyal megállapított részére terjed ki, amely arány megfelel a nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett tevékenységből származó bevételének az összes bevételéhez viszonyított arányának. ez az adóalap nem más, mint az adózás előtti eredmény, módosítva a csökkentő és növelő tételekkel, és a külön növelő tételek közül csak a közhasznú minősítés megszűnése miatti korrekciót kell figyelembe venni, az így kiszámított mentesített adó-részt kell levonni a 13/A.§ szerinti adóalapra számított adóból. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

85 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 10. Nem minősül vállalkozási tevékenységnek (kedvezményezett bevételnek minősül): 1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel – folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik; 2. az 1. pontban említett tevékenységhez kapott támogatás, juttatás; 3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

86 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 11. Adókedvezmények: Az adómentesség következtében az adókedvezményeket csak az adómentesség figyelembevételével megállapított társasági adó összegéig, illetve abban az esetben, ha a törvény csak 70 százalékig engedi az adóvisszatartást – a mentességgel csökkentett adó 70 százalékáig vehetők igénybe. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

87 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 12. Támogatókra, adományozókra vonatkozó előírások Az adományozó csökkentheti az adózás előtti eredményét: kiemelkedően közhasznú szervezetnek, vagy a közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú szervezetnek, a vele kötött tartós adományozási szerződés keretében, a közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására, az adott évben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélküli eszközátadás vagy szolgáltatásnyújtás bekerülési értékének 50%-ával kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, tartós adományozás esetén a 20%-ával, maximum az adózás előtti eredmény összegéig. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

88 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 13. Összefoglalva: a bevételeket és a költségeket meg kell bontani a kedvezményezetett tevékenységhez, illetve egyéb tevékenységhez kapcsolódóan, a társasági adó alapja tehát az adózás előtti eredmény, módosítva a 13/A § (1) bekezdésben szereplő adóalap növelő és csökkentő tényezőkkel, a speciális szabályokat is figyelembe véve, növelve a speciális módosító tételekkel 13/A § (2), adó mértéke 10%, 20.§(1)e) és (6) szerint a kedvezményezett tevékenység alapján meghatározni az adó azon részét, amire a mentesség vonatkozik, adókedvezmények megállapítása az arányosítás figyelembevételével, fizetendő adó meghatározása. Excel file! kedvezményezett egyéb összesen bevétel költség eredmény Csökkentő tételek 7§ 0 veszteség előző évről 0 Növelő tételek 8§ 0 egyéb adóalap növelő 13/A§ (2) a) 0 a kiadott vagyon adózott ST-ként kimutatott értéket meghaladó részével (3) jogutód nélküli megszűnés tagsági viszony megszűnés tőkeleszállítás egyéb adóalap növelő 13/A§ (2) b) 0 az adómentesen képzett ST csökkentéseként elszámolt összeggel (5) egyesülés, szétválás egyéb adóalap növelő 13/A§ (2) c) 0 az adómentesen képzett ST összegével közhasznú jogállás megszűnése adóévében egyéb adóalap növelő 13/A§ (2) d) 0 nem a válallkozási tevékenységhez kapott támogatás összegével adótartozás esetén 0 13/A§ szerinti adóalap számított társasági adó 500 20§ (6) szerinti adóalap adómentes 20§ (1) e) szerint (arányszám) 72,68% az adóalap olyan része után, ami arányos a kedvezményezett tevékenység bevétele/összes bevéte nem kell megfizetni ezt az adót 363 társasági adó 137 Adózás utáni eredmény 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

89 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 14. Az adományozónak rendelkeznie kell az adott támogatásról a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet által kiadott igazolással, melynek tartalma: a kiállító és az adózó megnevezése, székhelye, adószáma, a támogatás, juttatás összege, célja, a szervezet közhasznúsági fokozata. Az igazolást a kedvezményre való jogosultság napján, de legkésőbb az adóévet követő február 15-ig ki kell adni. Új feltétel még január 1-jétől, hogy a juttatónál nem a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek minősül az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, ha a juttatásban részesülő az általa adott nyilatkozatban nem nyilatkozik arról, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás alapján elszámolt bevétel nélkül sem lenne negatív. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

90 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Társasági adó – 15. Ezt a nyilatkozatot minden támogatásban részesülőnek ki kell adni: vizsgálni kell, hogy mikortól válik az eredménye a kapott támogatások hozzászámítása következtében pozitívvá, és a pozitív érték elérését követően kapott támogatásokra már adhat ki nyilatkozatot arról, hogy az eredménye a támogatás nélkül sem lenne negatív, rögzíteni kell, hogy a társaság milyen módon fogja ezt igazolni (mikor, és milyen formában bocsátja rendelkezésre elfogadott beszámolóját). Ha nincs ilyen nyilatkozat, vagy nem valósul meg a tartalma, és módosító tételként figyelembe vették, önellenőrzéssel korrigálni kell! Lehetséges a két nyilatkozatot egyben is kiadni, ha február 15-ig már rendelkezésre állnak az információk az eredményről. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

91 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 1. Adóalany a jogképes személy vagy szervezet, aki a saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat. Gazdasági tevékenység: üzletszerű, tartós, rendszeres tevékenység, amelynek célja ellenérték elérése. Az áfatörvény vonatkozásában közömbös, hogy mi a gazdasági tevékenység célja, és az sem meghatározó, hogy az adott tevékenységet eredmény elérése érdekében folytatja-e az adóalany. Mindig a nonprofit gazdasági társaság tevékenységét kell minősíteni az általános forgalmi adó általános előírásai figyelembevételével. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

92 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 2. A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel a következő tevékenységek mentesek az adó alól: postai szolgáltatás; a közszolgáltató által nyújtott: humán-egészségügyi ellátás, szociális ellátás, ifjúságvédelem, óvodai, diákotthoni, kollégiumi és a bölcsődei ellátás a külön megtérítendő étkezések kivételével, magánszemély részére sportolással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatás, az oktatói, tanári tevékenység; a nonprofit szervezet tagjainak teljesített szolgáltatása; egyedi népművészeti és iparművészeti termékek értékesítése, ha az értékesítő közszolgáltató vagy népi iparművész. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

93 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 3. Közszolgáltató: a közhasznú, a kiemelkedően közhasznúként nyilvántartásba vett szervezet, az alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenysége tekintetében, a nonprofit gazdasági társaság az alapszabályban szereplő tevékenysége tekintetében. A kizárólag adómentes értékesítést végző adóalanynak nincs bevallási kötelezettsége, ha az adó-megállapítási időszakban sem fizetendő, sem levonható adója nem keletkezett. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

94 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 4. Alanyi adómentesség: választható, ha a gazdasági tevékenység várható, illetőleg tényleges árbevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. Az értékhatárba nem tartozik bele a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adó alól mentes szolgáltatásnyújtás és kapcsolódó termékértékesítés. Az alanyi mentességet a tevékenység megkezdésekor, vagy a folyó naptári év végéig lehet választani. Amennyiben nem választja/választhatja az alanyi adómentes státuszt a társaság, akkor általános forgalmi adót kell felszámítson. Az adófelszámítási kötelezettség lehetővé teszi, hogy az adóköteles tevékenységhez kapcsolódó, beérkező számlákban szereplő általános forgalmi adót levonásba lehessen helyezni. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

95 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 5. Arányosítás: Az előzetes általános forgalmi adó arányosítására van szükség, ha az nem rendelhető egyértelműen adóköteles, vagy adómentes tevékenységhez. Ennek folyamata: Tételesen elkülöníthető előzetes áfa számbavétele Tételesen el nem különíthető áfa megosztása a levonási hányad alapján A levonási hányad: az adólevonásra jogosító értékesítés nettó értéke + ennek előlege az összes értékesítés nettó értéke és ennek előlege 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

96 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 6. Számla kiállítási kötelezettség A nonprofit gazdasági társaság is köteles számlát kibocsátani az általa végzett termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról. Nem kötelező számlát kiállítani: ha az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól, az ellenérték megfizetése készpénzben megtörtént, az igénybe vevő nem adóalany, és nem kéri a számlát. Ebben az esetben az adóalany köteles az értékesítésről számviteli bizonylatot, nyugtát kibocsátani. Az alanyi adómentes minőségben eljáró adóalanyok a kiállított számlában általános forgalmi adót nem számíthatnak fel. A számlát a teljesítést követő 15 napon belül kell kiállítani, amennyiben abban általános forgalmi adót számítanak fel. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

97 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 7. A közcélú adományozás újra általános forgalmi adó mentes lett július 17-étől! Ettől a naptól nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány és a közcélú adományozás. Közcélú adomány, közcélú adományozás a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére adott termék, szolgáltatás, ha annak felhasználása a törvényben nevesített közhasznú tevékenység vagy a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat érdekében történik. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

98 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 8. Feltételei: Az adományozás dokumentumaiból nem lehet arra következtetni, hogy az csak látszólag szolgálja a közhasznú vagy közérdekű célt. Nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, sem más közeli hozzátartozójának, vezető tisztségviselőjének, könyvvizsgálójának, és ezek közeli hozzátartozóinak – nem minősül ennek, ha az adományozó nevére, tevékenységére történik utalás. Az adományban részesülő igazolást ad az adományozó részére, amely tartalmazza mind az adományozó, mind az adományozott nevét, székhelyét, adószámát, a támogatott célt, a közhasznúsági fokozatot. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

99 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
ÁFA – 9. A törvény évközi módosítása rendezte a közcélú adománnyal kapcsolatos előzetesen felszámított adó helyzetét: ha a vállalkozás a már használt eszközeit közcélú adományozás keretében adja át, vagy ennek keretében nyújt ingyenesen szolgáltatást, nem kell módosítani visszamenőleg a már levont adót. ha a vállalkozás kifejezetten erre a célra szerez be terméket, vesz igénybe szolgáltatást, akkor nem vonható le az előzetesen felszámított adó. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

100 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Egyéb adók – 1. Iparűzési adó: Adómentes a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem belföldön, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

101 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Egyéb adók – 2. Szakképzési hozzájárulás: A nonprofit gazdasági társaság nem fizeti meg az adót, ha szakképzési feladatot lát el, közhasznú és a kiemelkedően közhasznú, a társasági adó törvényben meghatározott kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, a társaságot terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után. Az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában, más esetben a tárgyévi árbevételéből a kedvezményezett tevékenység és a vállalkozási tevékenysége (!) árbevétele arányában kell megosztani. Az utolsó tagmondatnál van az a probléma, hogy a nonprofit gt bevétele áll: - Alaptevékenységből (amin belül lehet kedvezményezett, illetve nem kedvezményezett rész (ehhez elég, ha nincs szerződés!!!)) Vállalkozási tevékenységből A számításnál ezt a kieső alap, de nem kedvezményezett tevékenységet tényleg vegyük figyelmen kívül? Nem ez az érdekünk! 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011

102 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011
Egyéb adók – 3. Rehabilitációs hozzájárulás: Fizetésre kötelezett a 20 fő feletti alkalmazottat foglalkoztató nonprofit gazdasági társaság, mint munkáltató, amennyiben az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai létszám 5%-át. A létszám meghatározása során nem kell beszámítani a közhasznú munkavégzés, a közcélú munkavégzés, valamint a közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókat. Közhasznú munkavégzés az a munkavégzés, amelyet a munkaadó az Flt. 16/A.§(1)a) pontjában meghatározott esetekben szervez, a tevékenység ellátására munkanélkülieket alkalmaz, és ezért az ott meghatározott támogatásban részesül. 2011. január 13. A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011


Letölteni ppt "A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011"

Hasonló előadás


Google Hirdetések