Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 Gottgeisl Rita adószakértő, könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 Gottgeisl Rita adószakértő, könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók."— Előadás másolata:

1 A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 Gottgeisl Rita adószakértő, könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének alelnöke 2011. január 13. MKVK Fejér Megyei Tagszervezete

2 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 2 Jogszabályok – 1. 2006.évi IV törvény a gazdasági társaságokról (Gt.) 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről (Közh. szerv.) 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

3 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 3 Jogszabályok – 2. 1990. évi C. törvény a helyi adókról (Helyi adó) 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (Szja tv.) 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról (Tao. tv.) 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetésről (Tbj.) 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról (Szh.) 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, … továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról (Öszt. fogl.) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (Önkéntes tv.) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)

4 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 4 Nonprofit szektor fogalma Civil szféra Verseny szféra Állami szféra önkéntes adómentes jótékonysági önálló nonprofit független

5 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 5 Ötlettől a megvalósulásig Mi a célja a szerveződésnek? Ezt a célt hogyan kívánják elérni, milyen értékrendek mentén? Milyen működési keretek között képzelik a munkavégzést? Milyen forrásokra számíthatnak? alapítvány társadalmi szervezet (egyesület) nonprofit gazdasági társaság

6 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 6 Közös jellemzők elsősorban nem nyereségszerzés céljából jönnek létre, de folytathatnak vállalkozási tevékenységet is, közérdekű céljukat nem veszélyeztető mértékben, és annak javára nyilvántartásba vétellel jönnek létre jogi személyiséggel rendelkező szervezetek (kiv. nonprofit kkt, bt) jogszabályok határozzák meg a működési kereteiket, képviseleti, ügyintéző, esetleg ellenőrző szervvel rendelkeznek létrejöttük után minden olyan jogszabály vonatkozik rájuk, mint a gazdálkodó szervezetekre (adótörvények, számviteli, munkaügyi jogszabályok), de vannak csak rájuk érvényes speciális jogszabályok a törvényi előírások figyelembevételével közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú minősítést kérhetnek.

7 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 7 Alapítás - 1. Nonprofit gazdasági társaságot magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok alapíthatnak, nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására, bármely társasági formában, az adott társaságra vonatkozó általános szabályok szerint, de speciális előírások betartásával.

8 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 8 Alapítás – 2. Nonprofit kkt. és bt. alapításához = legalább két tag szükséges, nonprofit kft. -t és rt.-t = egyetlen tag, illetve részvényes is alapíthat. A társasági formától függően a nonprofit gazdasági társaság lehet jogi személy (nonprofit kft., rt.), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező (nonprofit bt., kkt.).

9 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 9 Alapítás – 3. A nonprofit kft -re vonatkozó szabályok röviden: az alapításhoz min. 500 eFt törzstőkére van szükség, mely állhat (lehet pénzbeli, nem pénzbeli hozzájárulás) a pénzbeli legalább felét a bejegyzési kérelem benyújtásáig be kell fizetni, teljes összegét egy éven belül; a nem pénzbelire is a Gt. szerinti szabályok alkalmazandók, társasági szerződésben (egyszemélyes társaság esetén alapító okiratban) kerülnek rögzítésre a tagok törzsbetéteinek mértéke, jogaik és kötelezettségeik, a választott tisztségviselők, a társaság tevékenysége stb. Eltérés a kft. alapítására vonatkozó szabályoktól, hogy a társaság nonprofit jellegét az elnevezésben fel kell tüntetni!

10 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 10 Alapítás – 4. Szigorúbb alapítási szabályokat írhatnak elő egyes köztulajdont védő jogszabályok: A költségvetési forrásból finanszírozott, vagy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott szervezetek csak olyan jogi személyiséggel rendelkező formában hozhatók létre a közpénzek átláthatósága érdekében, melyben a tagok felelőssége nem haladja meg a tag vagyoni hozzájárulásának mértékét. Központi költségvetési szerv nonprofit gazdasági társaságban alapítás, vagy részesedés megszerzése következtében tagként csak a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács előzetes engedélyével vehet részt.

11 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 11 Alapítás – 5. A nonprofit kft. alapítását a létesítő okirat keltétől számított 30 napon belül kell benyújtani a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) cégbíróságnak. (Ha a társaság tevékenységének végzése hatósági engedélyköteles, úgy az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül.) A létesítő okiratra ügyvédi, vagy közjegyzői ellenjegyzés szükséges. A cégbejegyzési eljárás elektronikus formában működik 2008. január 1-je óta, a cégbíróság előtti eljáráshoz jogi képviselő (ügyvéd) közreműködése szükséges.

12 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 12 Alapítás – 6. A bejegyzéshez csatolni kell : a társasági szerződést/alapító okiratot, a hatósági engedélyt (ha kell), ha a cég névfoglalással élt, a névfoglalást elrendelő végzés másolatát, székhely használatra vonatkozó nyilatkozatot és a használat jogcímét igazoló iratokat, a képviselő, a tisztségviselők (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) elfogadó és összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatait, a vezető tisztségviselők és cégvezetők nyilatkozatait arról, hogy nem állnak a Gt. 23. §-ban foglalt eltiltás hatálya alatt, a tagjegyzéket, jogi képviselő meghatalmazását, a vagyon rendelkezésre bocsátását igazoló bizonylatokat.

13 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 13 Alapítás – 7. A cégbírósági bejegyzésre kötelezettek adóhatósági bejelentkezése az úgynevezett „egyablakos rendszer” segítségével történik, ezért az adózással kapcsolatos nyilatkozatokat is a cégbejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni és benyújtani. Ennek a rendszernek a keretén belül kap a szervezet adószámot és KSH számot is. Ha a cégbírósági bejegyzési kérelemmel egyidejűleg az adóhatóság és a KSH számára szükséges adatok nem kerülnek bejelentésre, a bejelentkezést követő 15 napon belül az APEH-nek meg kell azokat küldeni a _ _T201/T számú adatlapon. Külön be kell jelentkezni az illetékes önkormányzatnál is!

14 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 14 Alapítás – 8. A legtöbb nonprofit kft. a közhasznú társaságokról szóló jogszabályok változása következtében alakult meg: közhasznú társaság 2007. július 1-ig volt alapítható, melyek 2009. június 30-ig működhettek ilyenként, ezt követően a kht. vagy jogutód nélkül megszüntette a tevékenységét, vagy a társasági szerződés módosításával és annak cégbírósági bejelenése után nonprofit kft-ként működött tovább. Az egyik leglényegesebb különbség a régi, közhasznú társasági forma és a nonprofit gazdasági társaságok között, hogy míg előbbi csak közhasznú, a társadalom közös szükségleteinek kielégítése céljából jöhetett létre, addig az utóbbinál ez nem feltétel.

15 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 15 Alapítás – 9. Nonprofit kft. alapítható úgy is, hogy már működő gazdasági társaság alakul át nonprofit gazdasági társasággá. Ekkor a nonprofit kft. lesz a cég jogutóda, és ennek megfelelően kell módosítani a létesítő okiratot. Ebben az esetben új cégbejegyzési eljárásra nem, csak a módosítások cégnyilvántartásba való átvezetésére van szükség. Ugyanez visszafelé nem működhet!

16 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 16 Átalakulás Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet (!), illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. Nincs tehát lehetőség nonprofit gazdasági társaság és gazdasági társaság egyesülésére még akkor sem, ha az egyesülés eredményeképpen nonprofit gazdasági társaság jönne létre.

17 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 17 Közhasznú minősítés – 1. A közhasznú szervezetekről szóló törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a nonprofit szektorban tevékenykedők – köztük a nonprofit gazdasági társaságok bizonyos tevékenységek végzése esetén társadalmi szerepük, illetve közérdekű-közhasznú jellegük elismeréseképpen tevékenységük elősegítése érdekében számos kedvezményben, mentességben részesül jenek az adó-, illeték- és vámelőírások tekintetében. Ehhez természetesen meg kell felelni a törvényben előírt követelmények nek!

18 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 18 Közhasznú minősítés – 2. A létesítő okiratban kötelező elemként kell rögzítenie az alábbiakat: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet; gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania; nem folytathat közvetlen politikai tevékenységet, pártoktól függetlennek kell lennie, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (alapítvány és egyesület esetében) az általános összeférhetetlenségi szabályok on túlmenően nem lehet olyan személy, aki korábban olyan más közhasznú szervezetnél töltött be ilyen funkciót, amely köztartozás hátrahagyásával szűnt meg. Aki ilyen szervezetnél volt vezető tisztségviselő, az a szervezet megszűntétől számított 2 évig nem lehet máshol vezető tisztségviselő, ha a megszűnt szervezetnél legalább egy évig ilyen tisztséget töltött be; meg kell neveznie, hogy a törvény mellékletében felsorolt közhasznú tevékenységek közül melyeket végzi ;

19 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 19 Közhasznú minősítés – 3. A létesítő okiratban kötelező elemként kell rögzítenie az alábbiakat (folyt) ki kell nyilvánítani, hogy ha van tagsága a szervezetnek, akkor tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásokból ; biztosítani kell a szervezet működésének teljes nyilvánosság át; tartalmaznia kell a vezető szerv ülésének gyakoriságára (évente legalább egyszer), az ülés összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, üléseinek nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára vonatkozó részletes szabályokat; ha kötelező a felügyelő szerv létrehozása, akkor ennek létrehozására, hatáskörére és működésére vonatkozó szabályokat; az éves beszámoló jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat.

20 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 20 Közhasznú minősítés – 4. A létesítő okiratnak vagy belső szabályzatnak tartalmazni kell, hogy milyen nyilvántartásból ismerhetők meg a vezető szerv döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha belső szabályzatban szabályozza a szervezet az alábbi kérdéseket, akkor a belső szabályzatot a minősítés kérésekor be kell adni a bíróságra, nem elég rá hivatkozni); rögzíteni kell azt is, hogy a vezető szerv döntéseit az érintettekkel hogyan közlik és hogyan hozzák nyilvánosságra ; szabályozni kell a szervezet működése során keletkezett iratokba való betekintés rendjét, valamint azt is, hogy hogyan lehet a szervezet szolgáltatásait igénybe venni, hogyan lehet működését megismerni és beszámolóját hogyan és hol hozza nyilvánosságra.

21 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 21 Közhasznú minősítés – 5. A kiemelten közhasznú minősítés megszerzéséhez az előbbieken túl meg kell jelölni azt a közfeladatot, amit a szervezet ellát és amelyről jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kellene gondoskodnia. Ebben az esetben pontos jogszabályhelyet kell megjelölni, tehát általánosságban nem lehet arra hivatkozni, hogy például az egészségügyi ellátás az állam feladata stb. A jogszabályhely megjelölése mellett a létesítő okiratnak azt is egyértelműen tartalmazni kell, hogy az állami vagy önkormányzati feladatból ténylegesen és konkrétan mit végez a szervezet; vállalnia kell, hogy tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

22 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 22 Közhasznú minősítés – 6. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa- elhárítás, fogyasztóvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő- kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások, ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, bűnmegelőzés és áldozatvédelem, az elektronikus közszolgáltatások alapszolgáltatásként történő biztosítása. Közhasznú tevékenységek

23 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 23 Közhasznú minősítés – 7. A közhasznúsági nyilvántartásba vételt az illetékes Cégbíróságnál kell kérelmezni a kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelmező mely fokozatot kívánja elérni (csak egy fokozat jelölhető meg) a kérelmet már az alapításkor, de akár a későbbi működés során bármikor be lehet nyújtani az APEH-nél be kell jelenteni ezt is 15 napon belül! a minősítés a szervezet nevében feltüntethető, de nem kötelező

24 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 24 Közhasznú minősítés – 8. Köteles a közhasznú nyilvántartásba vételét kérni az a nonprofit gazdasági társaság, melyet a költségvetés rendszeres támogatásban részesít, vagy az államháztartás alrendszereiből származó vagyon felhasználásával alapítanak. A korábban közhasznú társaságból átalakult nonprofit gazdasági társaságoknak külön meg kellett/kell kérni a közhasznú minősítést, mert nevükkel ellentétben nem minősültek automatikusan közhasznú szervezetnek!

25 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 25 Megszűnés – 1. A nonprofit gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Mindezt jogutód nélkül teszi, ha a létesítő okiratban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, legfőbb szerve elhatározza a jogutód nélküli megszűnést, a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott okok miatt megszünteti, jogszabály így rendelkezik.

26 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 26 Megszűnés – 2. A nonprofit gazdasági társaságok megszűnése esetén, hogyha a szervezet egyben közhasznú minősítéssel rendelkezik : a vagyon nem osztható fel, a hitelezők kielégítése után a társaság tagjainak csak a megszűnéskori saját tőke adható ki maximum a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értékének erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a létesítő okirat szerint rendezi, ha nincs ilyen rendelkezés, akkor a megmaradt vagyont hasonló közérdekű célra fordítja; nem rendelkezik közhasznú minősítéssel : a vagyon a hitelezők kielégítése után a társaság tagjainak felosztható.

27 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 27 Működés - 1. A nonprofit gazdasági társaságok működése a vállalkozásra alapított (ún. forprofit) társaságoknak megfelelően folyik. Így a nonprofit kft. legfőbb szerve a taggyűlés, képviselője az ügyvezető. DE, a taggyűlés hatáskörébe utalt jogkörök nem, vagy csak részben, illetve más tartalommal gyakorolhatók a társaság nonprofit jellege miatt, például a taggyűlés törzstőke emelést csak és kizárólag új törzsbetétek befizetésével határozhat el, a társaság törzstőkén felüli vagyonából nem, illetve csak tőkeveszteség esetén jogosult a jegyzett tőke összegét leszállítani, tőkekivonással ugyanis a tagok törzsbetéte növekedne a társaság nyereségének terhére.

28 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 28 Működés – 2. A működésre vonatkozó szigorúbb előírások at határoz meg a közhasznú szervezetekről szóló törvény, melyek az összeférhetetlenség és az ellenőrzés területeire terjednek ki. A közhasznú szervezetek legfelsőbb szerve, az ügyvezető és képviseleti szerve határozathozatalának meghozatalában nem vehetnek részt azok, illetve azok közeli hozzátartozói, akik a határozat következtében kötelezettség, vagy felelősség alól mentesülnek, bármilyen más előnyben részesülnek, a megkötendő jogügyletben érdekeltek. Nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselő je az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely nem egyenlítette ki köztartozásait, és a szervezet megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig betöltötte azt.

29 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 29 Működés – 3. Ha a közhasznú szervezet éves árbevétele eléri az 5 millió forintot, a szervezet működését és gazdálkodását a legfelsőbb szervtől, valamint az ügyintéző és képviseleti szervtől elkülönült felügyelő szerv (pl. Felügyelő Bizottság) köteles ellenőrizni. (Nem közhasznú szervezet esetében a Gt. 33.§ szerint.) A felügyeletet ellátó szerv az ügyrendjét, munkatervét maga jogosult megállapítani, melyet a létesítő okiratnak tartalmaznia kell. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az, aki: a vezető szerv elnöke vagy tagja, vagy ezen személyek hozzátartozója, aki a szervezetnél e megbízatásán kívül egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll vagy ezen személyek hozzátartozója, a szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, illetve tagsági jogviszony alapján nyújtott cél szerinti juttatást.

30 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 30 Szabályzatok kialakítása – 1. A nonprofit szervezetek legfontosabb szabályzata a létesítő okirat, mert a szervezet cél szerinti tevékenységének – és ha végez –, a vállalkozási tevékenységének a megfogalmazása, pontos lehatárolása kerül rögzítésre, az ezekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások (illetve ezek megosztásának módja) pontos ismerete – melyek részletes taglalása már inkább a számviteli politika feladata – segít a nyilvántartások kialakításában, a könyvvitel feladatainak ellátásában, a törvényes működés ellenőrzésében; az adótörvények a mentességek meghatározásakor mindig a létesítő okiratban foglaltakra nyúlnak vissza.

31 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 31 Szabályzatok kialakítása – 2. Kötelező elkészíteni (90 nap) a Számviteli Politikát a könyvvezetés módjától függetlenül, melyet a törvény által biztosított választási lehetőségek szabályozásán kívül a szervezet sajátosságait is figyelembe véve kell kialakítani. Részei: leltárkészítési és leltározási szabályzat, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, önköltség-számítási szabályzat (szükség esetén), befektetési szabályzat (ha a szervezet végez befektetési tevékenységet), számlarend, számlatükör (kettős könyvvitel esetén), bizonylati rend (egyszeres könyvvitel esetén), bizonylati album.

32 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 32 Szabályzatok kialakítása – 3. A törvényben megfogalmazottakon túl javasoljuk az alábbi területek kérdéseinek rögzítését: vállalkozási (kiegészítő) és alap- (közhasznú) tevékenység elkülönítésének módja, bevételek forrás szerinti elkülönítésének módja, pályázati elszámolásokhoz kapcsolódó adatok rögzítésének módja, közhasznú beszámoló részét képező adatok kinyerésének módja, továbbutalásra kapott, a továbbutalt támogatások elkülönítésének módja, a KSH felé nyújtandó adatszolgáltatáshoz szükséges adatok kinyerésének módja, más, az adózás szempontjából fontos, azt alátámasztó egyéb analitikák vezetésének módja.

33 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 33 Szabályzatok kialakítása – 4. A pénzkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell : a pénzforgalom (készpénzes, illetve banki) lebonyolításának rendjét, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályokat, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeit és eljárási rendjét, a napi készpénz záró állomány maximális mértékét, az ellenőrzés módját és gyakoriságát, a pénzszállítás feltételeit, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét, és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartások szabályozását.

34 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 34 Szabályzatok kialakítása – 5. A számlarend (bizonylati rend) szabályzat célja, hogy meghatározza azokat az információhordozók at, amelyek vonatkozó jogszabályi előírások alapján a bizonylat fogalmi körébe tartoznak; megszabja a bizonylatokon rögzítendő információk és adatok keletkezési helyét, a kiállításuk alaki, tartalmi és kelléki szabályait, valamint a továbbításuk rendjét (áramoltatási útvonal és kötelező mellékletek); előírja a bizonylatok kezelésének (szigorú számadású nyomtatványok!), feldolgozásának, ellenőrzésének és megőrzésének szabályait a felelősök (feladatkörök) megjelölésével; megszilárdítsa a bizonylati fegyelmet, szervezettebbé tegye az ügyviteli munkát és emelje annak színvonalát; megismertesse a bizonylatok gazdasági és jogi jelentőségét, a gondatlan eljárások, a visszaélések vagy a súlyos mulasztások jogkövetkezményeit.

35 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 35 Vagyongazdálkodás – 1. A nonprofit szervezetek vagyongazdálkodásának alapja a nem a nyereség érdekében történő működés : elsődlegesen nem, csak kiegészítő céllal folytathat vállalkozási tevékenységet, addig a mértékig, amíg az nem veszélyezteti őt közérdekű céljai elérésében, a gazdálkodás során keletkezett eredményt a szervezet alapítója, tagjai, vagy legfőbb szervének, ügyintéző és képviseleti szervének tagjai között nem oszthatja fel, azt a szervezet céljainak megvalósítására kell fordítania.

36 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 36 Vagyongazdálkodás – 2. A bevételi forrásokat a következők szerint lehet csoportosítani: cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek, támogatások, adományok, vállalkozási tevékenységből származó bevételek, eszközök befektetéséből származó bevételek (vállalkozási tevékenységből származó bevételnek minősülhet!), egyéb bevételek (pl. kártérítés).

37 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 37 Vagyongazdálkodás – 3. A cél szerint tevékenység bevétele a létesítő okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységből származó bevételeket jelenti, melyeket ellenérték fejében végez a szervezet. Ha közhasznú a szervezet, akkor a rá vonatkozó jogszabályok szerint ezen bevételeket is külön kell bontani közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenység bevételére.

38 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 38 Vagyongazdálkodás – 4. A támogatások, adományok a következők szerint csoportosíthatók: költségvetési normatíva, szerződésen alapuló juttatás (költségvetési fejezetben előre meghatározott támogatások), pályázaton elnyert támogatás, melynek forrása lehet az állam, a helyi önkormányzat, a magánszféra, ezen belül külföldről, illetve belföldről származó, önkéntes felajánlás, adomány, melyek származhatnak a vállalkozó szférából vagy magánszemélyek felajánlásaiból.

39 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 39 Vagyongazdálkodás – 5. A támogatásokat, adományokat csoportosítani kell aszerint is, hogy azt a szervezet milyen céllal kapta, így lehet működésre kapott, cél szerinti tevékenységre kapott, továbbutalási céllal kapott. A közhasznú szervezet az államháztartás egyes alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módjait.

40 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 40 Vagyongazdálkodás – 6. Az adomány (támogatás) olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás, melyet az adományozó a szervezet részére ellenszolgáltatás nélkül bocsát rendelkezésre a közcél megvalósulásának érdekében. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a szervezet cél szerinti szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére és tevékenységére. Tartós adományozásról akkor beszélünk, ha a közhasznú szervezet és támogatója között írásban kötött szerződés alapján a támogató vállalja, hogy a szerződéskötés évében és az azt követő legalább 3 évben, évente legalább 1 alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – nyújt támogatást a szervezetnek.

41 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 41 Vagyongazdálkodás – 7. A kiadásokat a következő módon kell csoportani: cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, ami közhasznú szervezetnél tovább bontandó: –közhasznú tevékenység érdekében felmerült és –egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségekre; vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; közvetett (működési) költségek. A közvetett költségeket bevételarányosan kell megosztani a cél szerinti (alap)tevékenységgel kapcsolatos, illetve a vállalkozási (kiegészítő) tevékenységgel kapcsolatos részre.

42 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 42 SZJA 1% - 1. A magánszemélyek az éves személyi jövedelemadó bevallásukban szereplő összevont jövedelem adójaként szereplő, megfizetett éves adókötelezettségük 1%-át + 1%-át ajánlhatják fel: civil kedvezményezetteknek – az egyik 1%-ot, és egyházaknak vagy ún. kiemelt előirányzatok céljára – a másik 1%-ot.

43 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 43 SZJA 1% - 2. Civil kedvezményezett lehet: a társadalmi szervezet (egyesület), alapítvány, melyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 2 évvel nyilvántartásba vett, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet (egyesület), alapítvány, közalapítvány, melyeket legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vettek, Mint látható, a törvényi megfogalmazás nem tartalmazza a nonprofit gazdasági társaságokat civil kedvezményezettként, így ők kimaradnak az 1% gyűjtéséből.

44 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 44 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 1. Ha munkaviszony vagy megbízásos jogviszony alapján teljesít kifizetéseket, ugyanaz vonatkozik rá, mint bármilyen más társaságra: a munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban figyelemmel kell lenni a Munka Törvénykönyve előírásaira, a minimálbérre, a bejelentési kötelezettségre, a költségtérítésekre vonatkozó szabályokra; ha a foglalkoztatni kívánt személy biztosítottnak minősül, akkor munkavállalás esetén a bejelentést a munkába állást megelőző napon kell megtenni a _ _T1041 sz. nyomtatványon. (2010. évben 10T1041); be kell tartani az adminisztrációs előírásokat : ezekben az esetekben is szükséges a személyes adatok regisztrálása, az adóelőleg megállapításához szükséges nyilatkozatok megtétele.

45 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 45 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 2. Az ösztöndíjas foglalkoztatás szakmai készségek megszerzése céljából, munkatapasztalat szerzés biztosítására létrejött, külön törvényben szabályozott jogviszony. Foglalkoztatott lehet az a fiatal, aki nem töltötte be a 30 életévét, diplomáját két éven belül kapta, és még nem áll munkaviszonyban. A foglalkoztatás időtartama 9 hónap és egy év közötti lehet. A foglalkoztató lehet minden jogi személyként nyilvántartott szervezet. A szerződést írásba kell foglalni, és ezért a foglalkoztató felelős. Az ösztöndíjas foglalkoztatott járandósága a minimálbér mértékéig adóterhet nem viselő járandóság, az ezt meghaladó járandóság személyi jövedelemadó köteles. Az ösztöndíja járulékalapot képező jövedelem, ezért a magánszemély biztosítottnak minősül.

46 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 46 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 3. A választott tisztségviselők díjazása a személyi jövedelemadó törvény szerint nem önálló tevékenységből származó jövedelem, ami az összevonandó adóalap része. Speciális előírás, hogy a bevétellel szemben nem lehet költséget elszámolni. Lehetséges azonban, hogy a feladatot ellenérték nélkül (nulla díjazás mellett) lássák el, és kizárólag költségtérítésben részesüljenek. Nem minősülhetnek költségtérítésnek az egyéb juttatások, pl. étkezési jegy, üdülési csekk stb. A megállapodásban szerepeltetni kell, mennyi a díjazás, és mennyi a költségtérítés, illetve ezzel szemben milyen költségeket számol el a választott tisztségviselő.

47 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 47 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 4. A közérdekű önkéntes tevékenység egy külön törvényben szabályozott jogviszony, melynek végzője ellenszolgáltatás nélkül látja el feladatát. Önkéntes munkát bárki végezhet, aki betöltötte a 10. életévét. Lehet akár külföldi állampolgár is. Önkéntes alapon munkát végzőket kizárólag a külön törvényben felsoroltak foglalkoztathatnak. Ezek az úgynevezett fogadó szervezetek. A fogadó szervezeteknek előzetesen regisztrálniuk kell. Ehhez szükséges egy nyomtatványt kitölteni, és a minisztériumba beküldeni.

48 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 48 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 5. Fogadó szervezet lehet : a magyarországi székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú működésével összefüggő tevékenysége körében; közszolgáltatása körében, a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes –szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, –egészségügyi szolgáltató, –közoktatási intézmény, –felsőoktatási intézmény, –muzeális intézmény, –nyilvános könyvtár, –közlevéltár, –nyilvános magánlevéltár, –közművelődési intézmény.

49 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 49 Nonprofit foglalkoztató – SZJA, TB – 6. Az önkéntesnek adott juttatások nem minősülnek ellenszolgáltatásnak és természetbeni juttatásnak sem, azaz az ilyen juttatások után nem kell adót és társadalombiztosítási járulékot fizetni. Ezek a következők lehetnek : munkaruházat, védőeszköz, az utazás és a szállás költsége, az iskolarendszeren kívüli képzés költsége, a védőoltás, a szűrővizsgálat, a balesetbiztosítás és éves szinten a minimálbér 20%-át meg nem haladó értékű jutalom. Az önkéntesnek adható juttatások közös jellemzője, hogy minden juttatás a közérdekű önkéntes munkával összefüggésben kell, hogy álljon, ahhoz elengedhetetlenül szükséges kell, hogy legyen. A juttatásokat az önkéntes szerződésben rögzíteni kell.

50 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 50 Adott juttatások – SZJA – 1. Ösztöndíj Közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú alapítványból, közalapítványból fizetett összeg, amennyiben a kifizetés összhangban van az alapszabályban rögzített közhasznú céllal, és a magánszemély oktatási intézményben folytatott tanulmányához, kutatásához, vagy külföldi tanulmányútjához járul hozzá. Minden más esetben, illetve más juttatótól – így a nonprofit gazdasági társaságoknál is – ilyen ösztöndíj címen kapott összeg egyéb jövedelemként adóköteles. (Ösztöndíj adómentes ezenkívül csak az 1. sz. melléklet 4. pontja szerint lehet!)

51 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 51 Adott juttatások – SZJA – 2. Szociális segély Közcélú juttatások körében adómentes a közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványból, közalapítványból fizetett, szociálisan rászoruló részére adott szociális segély, amennyiben a kifizetés összhangban van az alapszabályban rögzített közhasznú céllal. Ilyen címen tehát a nonprofit gazdasági társaság nem adhat adómentesen sem pénzt, sem más természetbeni juttatást!

52 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 52 Adott juttatások – SZJA -3. Adómentes közcélú juttatás A közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetből, alapítványból, közalapítványból, annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel. Tehát ilyen címen sem adhat adómentesen a nonprofit gazdasági társaság természetbeni juttatást!

53 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 53 Adott juttatások – SZJA – 4. Más, a juttatott személyét, vagy a juttatás forrását tekintve azonban szóba jöhet az adómentesség, például adómentes Az a természetbeni juttatás, amelyet a hajléktalan, a szociálisan rászorult magánszemély kap, az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás.

54 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 54 Adott juttatások – SZJA – 5. Reprezentáció A reprezentáció és üzleti ajándék SZJA-mentes, ha azt a TAO alany kifizető társasági adó alapot növelő tételként (nem elismert költség) köteles figyelembe venni. Új változások, hogy a törvény rögzíti, hogy ha a juttatásra vonatkozó dokumentumokból, körülményekből akár közvetve is megállapítható, nem minősül reprezentációnak a juttatás, üzleti ajándék a minimálbér 25%-át meg nem haladó ajándék. Az egyéb nonprofit szervezetek reprezentáció és üzleti ajándék kedvezményét a nonprofit gazdasági társaság nem alkalmazhatja!

55 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 55 Adott juttatások – SZJA – 6. Nem adózó juttatások: 1.adómentes juttatások 2.bevételnek nem minősülő juttatások Adózó juttatások: 1.kifizetői adókötelezettséggel járó juttatások a) béren kívüli juttatásként adózó juttatás b) egyéb juttatásként adózó juttatás 2.nem kifizetői (magánszemély) adókötelezettséggel járó juttatások A béren kívüli juttatások a munkavállalók részére ugyanolyan feltételekkel adhatók, mint a gazdasági társaságoknál.

56 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 56 Adott juttatások – SZJA – 7. Az adókötelezettség megállapítása a kifizetőnél juttatás hónapjában (megszerzés, átvétel, átvehető volt) béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásoknál –adóteher: 16% SZJA –SZJA alapja: a jövedelem 1,19-szerese egyéb juttatásnak minősülő juttatásoknál –adóteher: 16% SZJA + 27% EHO –SZJA alapja: a jövedelem 1,19-szerese

57 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 57 Adott juttatások – SZJA – 8. Az adókötelezettség megállapítása a magánszemélynél törvényben nem nevesített juttatások esetén juttató és juttatásban részesülő közötti jogviszony alapján összevonandó adóalap részeként, az adóalap kiegészítéssel növelt érték után az SZJA a magánszemélyt terheli járulékfizetési/egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség mind a magánszemélyt, mind a munkáltatót/kifizetőt terheli

58 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 58 Számvitel és beszámolás – 1. A nonprofit gazdasági társaságok vállalkozónak minősülnek, így rájuk főszabályként a könyvvitel és a beszámolás tekintetében a Számviteli törvény előírásai az irányadók. Ha a szervezet közhasznú minősítéssel rendelkezik, a közhasznú szervezetek re vonatkozó előírásokat is alkalmazni kell a könyvvezetés, a beszámolás és a közzététel során. Tudnunk kell, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkezik-e? folytat-e vállalkozási tevékenységet? kérte-e a közhasznú minősítést? mekkora árbevétellel rendelkezett az előző években, illetve mekkora volt ezekre az évekre a mérleg-főösszege és a foglalkoztatottak átlagos száma?

59 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 59 Számvitel és beszámolás – 2. A nonprofit gazdasági társaságokra az általános szabályok érvényesek. Így az üzleti évük utolsó napjára, illetve a megszűnés napjára beszámolót kell készíteniük. Az üzleti évük a naptári évtől eltérő is lehet. Kizárólag kettős könyvvezetést alkalmazhatnak. Csak magyar nyelven vezethetők a könyvek.

60 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 60 Számvitel és beszámolás – 3. A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a (közhasznú) alaptevékenységéhez, illetve a vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket illetve ráfordításokat, költségeket (kiadásokat), hogy a vállalkozási tevékenységből származó eredmény megbízhatóan megállapítható legyen. közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnél a Tao. tv. 6. melléklet A) pontja szerinti kedvezményezett tevékenységekhez kapcsolódó bevételeket. a kormányrendelet szerinti közhasznú beszámolóhoz tartozó tájékoztató adatok megállapításához kapcsolódó adatokat.

61 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 61 Számvitel és beszámolás – 4. A beszámoló formái: 1. éves beszámoló, 2. egyszerűsített éves beszámoló (mfö: 500mFt, árbev: 1000mFt, 50 fő), 3. sajátos egyszerűsített éves beszámolót. (csak a nonprofit bt. és kkt., ha könyvvizsgálatra nem kötelezett, és két egymást követő évben az árbevétele nem haladja meg a 100 mFt-ot)

62 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 62 Számvitel és beszámolás – 5. Minden közhasznú szervezet köteles a beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melyet a legfőbb szervvel el kell fogadtatnia. Ez tartalmazza : a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, az államháztartás alrendszereitől, és ezek szerveitől kapott támogatások mértékét, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

63 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 63 Számvitel és beszámolás – 6. Eltérés a mérleg tételeknél a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál: A saját tőkéjének (értékelési tartalék nélküli) az évenkénti változását köteles megbontani adózott és adómentesen képzett részekre, és ennek figyelembevételével meghatározni az adóévi (értékelési tartalék nélküli) saját tőke záró állományának az adózottan és az adómentesen képzett részét. Az adóévi változásból az adómentesen képződött rész javára (terhére) jutó értéket az adóévi kedvezményezett tevékenység bevételének az összes bevételhez viszonyított arányával számítva kell meghatározni. Az évenkénti változás megbontásakor figyelmen kívül kell hagyni a jegyzett tőkének, a tőketartaléknak, az eredménytartaléknak alapítás, tőkeemelés vagy tőkeleszállítás miatti változását, ugyanakkor a jogutódnak az átalakulást követő első adóévben figyelembe kell vennie az összevont átértékelési különbözet értékét.

64 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 64 Számvitel és beszámolás – 7. Eltérés a mérleg tételeknél a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál (folyt.): Az alapítás és a tőkeemelés során a jegyzett tőke és a tőketartalék növekedéseként megjelenő tagi hozzájárulást az adózottan képzett saját tőke javára kell elszámolni. A tőkeleszállításkor a társaság tagja részére kiadott vagyon értékét az adózottan képzett saját tőke csökkentéseként, ha az arra nem nyújt fedezetet, akkor a fennmaradó részt az adómentesen képzett saját tőke terhére kell elszámolni. Ha a gazdasági társaság közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét, akkor a közhasznú nyilvántartásba vétele napját megelőző napon kimutatott saját tőkét – az összevont átértékelési különbözet kivételével – az adózottan képzett saját tőke javára kell elszámolni, kivéve az e törvény valamely rendelkezése alapján adómentesen képzett eredménytartalékot, vagy adómentesen képzett saját tőkét, amelyet továbbra is adómentesen nyilvántartott saját tőkeként kell kimutatni.

65 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 65 Számvitel és beszámolás – 8. Eltérés az eredmény tételeinél: elkülönítve kell kimutatni az alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos tételeket a vagyongazdálkodásnál tárgyaltak szerint kell elkülöníteni. a közvetett költségeket a bevétel arányában kell évente megosztani, ekkor a bevételekből ki kell hagyni a továbbutalási céllal kapott támogatást, illetve a kamat- és hozambevételek, valamint a bankköltség megosztásakor a kamat- és hozambevételeket az árbevételi érték számításkor figyelmen kívül kell hagyni.

66 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 66 Számvitel és beszámolás – 9. Támogatások nyilvántartása A főkönyvi számlarendet úgy kell alábontani, hogy abból kitűnjön, hogy egy kapott támogatás kitől érkezett (külföld-belföld, állam, EU, vállalkozás, más szervezet, magánszemély), milyen célra (működés, cél szerinti tevékenységgel összefüggő, fejlesztési, továbbutalás), milyen formában (pénzbeli, nem pénzbeli), előre vagy utólagosan kapta?

67 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 67 Számvitel és beszámolás – 10. Támogatások nyilvántartása A támogatást befolyáskor a bevételek közé kell könyvelni, majd év végén – a támogatási szerződés előírásai alapján – a fel nem használt részt el kell határolni, vagy visszautalás esetén átsorolni a kötelezettségek közé. A fejlesztési célra kapott támogatásokat a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell nyilvántartani, és az ebből a forrásból létrehozott eszköz értékcsökkenési leírásával egyidejűleg lehet a rendkívüli bevételekkel szemben kivezetni.

68 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 68 Számvitel és beszámolás – 11. Továbbutalási céllal kapott támogatás: amelyet a szervezet kap és továbbutalja, átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja szerinti tevékenységet közvetlenül megvalósítja (a kapott eszközöket bevételként mutatja ki); továbbutalása, átadása nem minősül a törvény szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztésre adott támogatásnak, illetve véglegesen átadott eszköznek; könyvviteli elszámolása: –egyéb bevétel a kapott, –egyéb ráfordítás az átadott, –a még át nem utalt részt év végén el kell határolni.

69 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 69 Számvitel és beszámolás – 12. Támogatások felhasználásának elszámolása a nyújtó szervezet előírásainak megfelelően, az egyes támogatásokhoz kapcsolódó bizonylatok elkülönített nyilvántartásával, ellenőrizhetőségével Ez nem a könyvelés feladata, sokszor nehéz összeegyeztetni a könyveléssel, mert míg a könyvvezetéssel alátámasztott beszámoló naptári évre szól, addig a támogatások gyakran éven túliak, de ha 1 évre szólnak, sem mindig illeszkednek a naptári évhez. gyűjtőszámos könyveléssel könnyebb!

70 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 70 Számvitel és beszámolás – 13. Könyvviteli szolgáltatás Regisztrált mérlegképes könyvelőt, vagy okleveles könyvvizsgálót kell alkalmazni a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok elvégzéséhez a nonprofit gazdasági társaságnál, ha árbevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában (ennek hiányában a várható – éves szintre számított – árbevétele a tárgyévben) meghaladja a 10 mFt-ot.

71 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 71 Számvitel és beszámolás – 14. Kötelező a könyvvizsgálat: ha a köztulajdon védelme azt megkívánja, (Gt.) megelőző 2 év átlagában (ezek hiányában a várható – éves szintre számított – tárgyévi) bevétele meghaladja a 100 mFt-ot, és a foglalkoztatottak szám az főt. (Sztv.) Saját döntése alapján is felkérhet könyvvizsgálót a beszámolója felülvizsgálatára. A könyvvizsgálót az előző év beszámolójának elfogadásakor, vagy év közben alakult szervezetnél az üzleti év fordulónapja előtt kell megválasztani.

72 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 72 Számvitel és beszámolás – 15. A közhasznú szervezeteknél nem lehet könyvvizsgáló, aki: a vezető szerv elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, illetve az előző személyek hozzátartozói. Ha a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte, fel kell tüntetni rajta az alábbi szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”

73 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 73 Számvitel és beszámolás – 16. A könyvvizsgáló az alábbi tevékenységeket végezheti a nonprofit gazdasági társaságoknál: a beszámoló könyvvizsgálata, a piaci értékre történő helyesbítés ellenőrzése, valós értékelés ellenőrzése, a számviteli törvény előírásaitól való eltérés esetén egyetértő nyilatkozat kiadása, közhasznú jelentés minősítése, a költségvetési törvényben előírt szervezeteknél a normatív támogatások felhasználása jogszerűségéről nyilatkozat kiadása (ha a normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40 millió forintot).

74 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 74 Számvitel és beszámolás – 17. A nyilvánosságra hozatali, közzétételi, letétbe helyezési kötelezettség: Sztv. szerint, mint más cégbejegyzésre kötelezettnek : könyvvizsgálói jelentéssel együtt (eredmény-felosztási határozat nincs), fordulónapot követő 150. napon belül, elektronikus formában az Ügyfélkapun keresztül a Céginformációs szolgálatnak kell megküldeni, székhelyen is elérhetővé kell tenni, illetve honlapon.

75 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 75 Számvitel és beszámolás – 18. Vannak más, nem a számviteli törvény által szabályozott nyilvánosságra hozatali szabályok, például: a közhasznú szervezet a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő év június 30-áig köteles közzétenni saját honlapján, ennek hiányában bármely, a nyilvánosság számára elérhető módon, a költségvetési törvény szerint, a normatív támogatásban részesülő nem állami intézmény fenntartója, a felhasználás elszámolását kötelesek közzé tenni a közoktatási törvénynek megfelelő módon.

76 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 76 Társasági adó – 1. Adóalany : a nonprofit gazdasági társaság Nem alanya a társasági adónak, többek között: a kizárólag a fogvatartottak foglalkoztatása céljából létesített közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a Tartalék Gazdálkodási Közhasznú Társaság tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság, Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság.

77 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 77 Társasági adó – 2. A törvény külön szabályozza a közhasznú minősítéssel rendelkező, illetve nem rendelkező szervezetek adózását: a közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket először abban az évben lehet alkalmazni, amikor ilyenként besorolást nyer, a nyilvántartásból történő törlést követően nem alkalmazható, évközi besorolás-változás esetén az év utolsó napján fennálló besorolást kell az adóév egészére alkalmazni, kivéve az igazolások kiadása tekintetében!

78 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 78 Társasági adó – 3. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége az általános szabályok szerint alakul, vonatkozik rá a nyereségminimum, társaságiadó-feltöltés, előleg- bevallás. A közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság adóalapjának megállapítására külön előírások vonatkoznak: a jövedelem(nyereség)minimum nem vonatkozik rájuk, még akkor sem, ha vállalkozási tevékenységet is végeznek, nem köteles adóelőleget bevallani és fizetni, továbbá nem terheli a december 20-ai „feltöltési” kötelezettség sem, vagyis az adót az éves adóbevallás benyújtására előírt időpontban kell egy összegben megfizetnie.

79 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 79 Társasági adó – 4. Az adó alapja minden esetben (6.§) a társaság adózás előtti eredménye, melyet a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság a kedvezményezett és a vállalkozási tevékenysége adatainak együttes figyelembevételével határoz meg, módosítva a társaságiadó-törvényben meghatározott csökkentő és növelő jogcímek szerint. A közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál (13/A.§) szűkebb az alkalmazható módosító tételek csoportja vannak speciális módosító tételek, a megállapított adóalap egy részére adómentesség jár. A továbbiakban csak a közhasznú minősítéssel rendelkezőkről lesz szó!

80 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 80 Társasági adó -5. Adóalap csökkentő jogcímek korábban elhatárolt veszteség, céltartalék-felhasználás, terven felüli értékcsökkenés visszaírt értéke, a törvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás, és a kivezetéskori érték kapott – járó osztalék és részesedés, kivezetett részesedés bevételként elszámolt értéke a tagnál, iskola rendszerű képzésben közreműködőnél a minimálbér meghatározott %-a, sikeres vizsgát tett szakképző iskolai tanuló, korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a TB-járulék 12 hónapon át, visszavásárolt saját részvény, üzletrész bekerülési értéke, a követelésre az adott évben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált rész, bírság és egyéb jogkövetkezmények elengedése miatti bevétel, saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége, adóellenőrzés következtében bevétel növeléseként vagy költség csökkentésként elszámolt összeg, 50%-ban megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén az elszámolt munkabér a minimálbér mértékéig (max. 20 fő állományi létszámig). Adóalap növelő jogcímek a képzett céltartalék, terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásként elszámolt összeg, a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben nem álló összeg, jogerős határozatban megállapított bírság, követelésre elszámolt értékvesztés, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés, fizetett kamatnak a saját tőke háromszorosát meghaladó része, bejelentett részesedéshez kapcsolódó értékvesztés, adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként, vagy a bevétel csökkentéseként elszámolt összeg.

81 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 81 Társasági adó -6. Speciális módosító tételek: Növelnie kell az adózás előtti eredményét: jogutód nélküli megszűnése esetén, a tagsági viszony megszűnésekor, vagy a jegyzett tőke leszállításakor a társaság tagja részére kiadott vagyonnak a nyilvántartásában adózott saját tőkeként kimutatott értéket meghaladó részével; egyesülése, szétválása esetén a jogutódnál – akkor, ha az átalakulás miatt a jogelőd bármely tagjával szemben vagyonhányad-kiadási kötelezettsége keletkezik – az adómentesen képzett saját tőke csökkentéseként elszámolt összeggel; a közhasznú, a kiemelkedően közhasznú jogállásának megszűnése adóévében, illetve a jogutódnak, ha nem rendelkezik közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással, első adóévében az adómentesen képzett saját tőke összegével; a nem a vállalkozási tevékenységéhez kapott támogatás, juttatás teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van.

82 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 82 Társasági adó -7. Előző dia második ponthoz! Egyesülés, szétválás esetén a nyilvántartott adózottan képződött saját tőkét – az átalakulás formájától függően – összesítéssel, illetve megosztással kell megállapítani, majd ezt az értéket növelni kell az átalakulással egyidejűleg belépő új (külső) tag vagyoni hozzájárulásával, vagy a meglévő tag pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulása miatti saját tőke növekedés értékével, csökkenteni kell az átalakulással létrejött társaságban részt venni nem kívánó tag részére kiadásra kerülő eszközök és kötelezettségek értékének különbözete miatti saját tőke csökkenéssel, azonban e csökkentés miatt a nyilvántartott érték nem lehet negatív.

83 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 83 Társasági adó - 8. Előző dia második ponthoz! Egyesülés, szétválás esetén a nyilvántartott adómentesen képződött saját tőkét – az átalakulás formájától függően – összesítéssel, illetve megosztással kell megállapítani, majd ezt az értéket csökkenteni kell az átalakulással létrejött társaságban részt venni nem kívánó tag részére kiadásra kerülő eszközök és kötelezettségek értékének különbsége miatti saját tőke csökkenés értékének az adóalap korrekciójánál figyelembe nem vett részével.

84 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 84 Társasági adó – 9. Adómentesség : a tv. 20.§(6)szerint kiszámított adóalapra számított adónak azzal az aránnyal megállapított részére terjed ki, amely arány megfelel a nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett tevékenységből származó bevételének az összes bevételéhez viszonyított arányának. ez az adóalap nem más, mint az adózás előtti eredmény, módosítva a csökkentő és növelő tételekkel, és a külön növelő tételek közül csak a közhasznú minősítés megszűnése miatti korrekciót kell figyelembe venni, az így kiszámított mentesített adó-részt kell levonni a 13/A.§ szerinti adóalapra számított adóból.

85 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 85 Társasági adó – 10. Nem minősül vállalkozási tevékenységnek ( kedvezményezett bevételnek minősül ): 1. a közhasznú tevékenységből származó bevételnek az a része, amely a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel – helyi önkormányzattal vagy a költségvetési törvényben meghatározott fejezettel, illetve a fejezeten belül önálló költségvetéssel rendelkező intézménnyel – folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött, a szolgáltatásért felszámítható díj mértékét és a díj változtatásának feltételeit is tartalmazó szerződés alapján folytatott tevékenységből származik; 2. az 1. pontban említett tevékenységhez kapott támogatás, juttatás ; 3. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

86 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 86 Társasági adó – 11. Adókedvezmények: Az adómentesség következtében az adókedvezményeket csak az adómentesség figyelembevételével megállapított társasági adó összegéig, illetve abban az esetben, ha a törvény csak 70 százalékig engedi az adóvisszatartást – a mentességgel csökkentett adó 70 százalékáig vehetők igénybe.

87 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 87 Társasági adó – 12. Támogatókra, adományozókra vonatkozó előírások Az adományozó csökkentheti az adózás előtti eredményét: kiemelkedően közhasznú szervezetnek, vagy a közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú szervezetnek, a vele kötött tartós adományozási szerződés keretében, a közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására, az adott évben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélküli eszközátadás vagy szolgáltatásnyújtás bekerülési értékének – 50% -ával kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, – tartós adományozás esetén a 20%- ával, maximum az adózás előtti eredmény összegéig.

88 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 88 Társasági adó – 13. Összefoglalva: a bevételeket és a költségeket meg kell bontani a kedvezményezetett tevékenységhez, illetve egyéb tevékenységhez kapcsolódóan, a társasági adó alapja tehát az adózás előtti eredmény, módosítva a 13/A § (1) bekezdésben szereplő adóalap növelő és csökkentő tényezőkkel, a speciális szabályokat is figyelembe véve, növelve a speciális módosító tételekkel 13/A § (2), adó mértéke 10%, 20.§(1)e) és (6) szerint a kedvezményezett tevékenység alapján meghatározni az adó azon részét, amire a mentesség vonatkozik, adókedvezmények megállapítása az arányosítás figyelembevételével, fizetendő adó meghatározása.

89 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 89 Társasági adó – 14. Az adományozónak rendelkeznie kell az adott támogatásról a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet által kiadott igazolással, melynek tartalma: a kiállító és az adózó megnevezése, székhelye, adószáma, a támogatás, juttatás összege, célja, a szervezet közhasznúsági fokozata. Az igazolást a kedvezményre való jogosultság napján, de legkésőbb az adóévet követő február 15-ig ki kell adni. Új feltétel még 2010. január 1-jétől, hogy a juttatónál nem a vállalkozás érdekében felmerülő költségnek minősül az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, ha a juttatásban részesülő az általa adott nyilatkozatban nem nyilatkozik arról, hogy a juttatás adóévében az eredménye a juttatás alapján elszámolt bevétel nélkül sem lenne negatív.

90 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 90 Társasági adó – 15. Ezt a nyilatkozatot minden támogatásban részesülőnek ki kell adni: vizsgálni kell, hogy mikortól válik az eredménye a kapott támogatások hozzászámítása következtében pozitívvá, és a pozitív érték elérését követően kapott támogatásokra már adhat ki nyilatkozatot arról, hogy az eredménye a támogatás nélkül sem lenne negatív, rögzíteni kell, hogy a társaság milyen módon fogja ezt igazolni (mikor, és milyen formában bocsátja rendelkezésre elfogadott beszámolóját). Ha nincs ilyen nyilatkozat, vagy nem valósul meg a tartalma, és módosító tételként figyelembe vették, önellenőrzéssel korrigálni kell! Lehetséges a két nyilatkozatot egyben is kiadni, ha február 15-ig már rendelkezésre állnak az információk az eredményről.

91 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 91 ÁFA – 1. Adóalany a jogképes személy vagy szervezet, aki a saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat. Gazdasági tevékenység: üzletszerű, tartós, rendszeres tevékenység, amelynek célja ellenérték elérése. Az áfatörvény vonatkozásában közömbös, hogy mi a gazdasági tevékenység célja, és az sem meghatározó, hogy az adott tevékenységet eredmény elérése érdekében folytatja-e az adóalany. Mindig a nonprofit gazdasági társaság tevékenységét kell minősíteni az általános forgalmi adó általános előírásai figyelembevételével.

92 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 92 ÁFA – 2. A tevékenység közérdekű jellegére tekintettel a következő tevékenységek mentesek az adó alól: postai szolgáltatás; a közszolgáltató által nyújtott: –humán-egészségügyi ellátás, –szociális ellátás, ifjúságvédelem, –óvodai, diákotthoni, kollégiumi és a bölcsődei ellátás a külön megtérítendő étkezések kivételével, –magánszemély részére sportolással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatás, –az oktatói, tanári tevékenység; a nonprofit szervezet tagjainak teljesített szolgáltatása; egyedi népművészeti és iparművészeti termékek értékesítése, ha az értékesítő közszolgáltató vagy népi iparművész.

93 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 93 ÁFA – 3. Közszolgáltató: a közhasznú, a kiemelkedően közhasznúként nyilvántartásba vett szervezet, az alapszabályban megjelölt közhasznú tevékenysége tekintetében, a nonprofit gazdasági társaság az alapszabályban szereplő tevékenysége tekintetében. A kizárólag adómentes értékesítést végző adóalanynak nincs bevallási kötelezettsége, ha az adó-megállapítási időszakban sem fizetendő, sem levonható adója nem keletkezett.

94 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 94 ÁFA – 4. Alanyi adómentesség: választható, ha a gazdasági tevékenység várható, illetőleg tényleges árbevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. Az értékhatárba nem tartozik bele a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adó alól mentes szolgáltatásnyújtás és kapcsolódó termékértékesítés. Az alanyi mentességet a tevékenység megkezdésekor, vagy a folyó naptári év végéig lehet választani. Amennyiben nem választja/választhatja az alanyi adómentes státuszt a társaság, akkor általános forgalmi adót kell felszámítson. Az adófelszámítási kötelezettség lehetővé teszi, hogy az adóköteles tevékenységhez kapcsolódó, beérkező számlákban szereplő általános forgalmi adót levonásba lehessen helyezni.

95 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 95 ÁFA – 5. Arányosítás: Az előzetes általános forgalmi adó arányosítására van szükség, ha az nem rendelhető egyértelműen adóköteles, vagy adómentes tevékenységhez. Ennek folyamata: 1.Tételesen elkülöníthető előzetes áfa számbavétele 2.Tételesen el nem különíthető áfa megosztása a levonási hányad alapján 3.A levonási hányad: az adólevonásra jogosító értékesítés nettó értéke + ennek előlege az összes értékesítés nettó értéke és ennek előlege

96 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 96 ÁFA – 6. Számla kiállítási kötelezettség A nonprofit gazdasági társaság is köteles számlát kibocsátani az általa végzett termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról. Nem kötelező számlát kiállítani: ha az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól, az ellenérték megfizetése készpénzben megtörtént, az igénybe vevő nem adóalany, és nem kéri a számlát. Ebben az esetben az adóalany köteles az értékesítésről számviteli bizonylatot, nyugtát kibocsátani. Az alanyi adómentes minőségben eljáró adóalanyok a kiállított számlában általános forgalmi adót nem számíthatnak fel. A számlát a teljesítést követő 15 napon belül kell kiállítani, amennyiben abban általános forgalmi adót számítanak fel.

97 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 97 ÁFA – 7. A közcélú adományozás újra általános forgalmi adó mentes lett 2010. július 17-étől! Ettől a naptól nem minősül ellenérték fejében történő termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adomány és a közcélú adományozás. Közcélú adomány, közcélú adományozás a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére adott termék, szolgáltatás, ha annak felhasználása a törvényben nevesített közhasznú tevékenység vagy a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat érdekében történik.

98 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 98 ÁFA – 8. Feltételei: Az adományozás dokumentumaiból nem lehet arra következtetni, hogy az csak látszólag szolgálja a közhasznú vagy közérdekű célt. Nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, sem más közeli hozzátartozójának, vezető tisztségviselőjének, könyvvizsgálójának, és ezek közeli hozzátartozóinak – nem minősül ennek, ha az adományozó nevére, tevékenységére történik utalás. Az adományban részesülő igazolást ad az adományozó részére, amely tartalmazza mind az adományozó, mind az adományozott nevét, székhelyét, adószámát, a támogatott célt, a közhasznúsági fokozatot.

99 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 99 ÁFA – 9. A törvény évközi módosítása rendezte a közcélú adománnyal kapcsolatos előzetesen felszámított adó helyzetét: ha a vállalkozás a már használt eszközeit közcélú adományozás keretében adja át, vagy ennek keretében nyújt ingyenesen szolgáltatást, nem kell módosítani visszamenőleg a már levont adót. ha a vállalkozás kifejezetten erre a célra szerez be terméket, vesz igénybe szolgáltatást, akkor nem vonható le az előzetesen felszámított adó.

100 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 100 Egyéb adók – 1. Iparűzési adó: Adómentes a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem belföldön, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

101 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 101 Egyéb adók – 2. Szakképzési hozzájárulás: A nonprofit gazdasági társaság nem fizeti meg az adót, ha szakképzési feladatot lát el, közhasznú és a kiemelkedően közhasznú, a társasági adó törvényben meghatározott kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggő, a társaságot terhelő társadalombiztosítási járulék alapja után. Az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, nem költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapját a közfeladatra és nem közfeladatra fordított munkaórák arányában, más esetben a tárgyévi árbevételéből a kedvezményezett tevékenység és a vállalkozási tevékenysége (!) árbevétele arányában kell megosztani.

102 2011. január 13.A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 102 Egyéb adók – 3. Rehabilitációs hozzájárulás : Fizetésre kötelezett a 20 fő feletti alkalmazottat foglalkoztató nonprofit gazdasági társaság, mint munkáltató, amennyiben az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai létszám 5%-át. A létszám meghatározása során nem kell beszámítani a közhasznú munkavégzés, a közcélú munkavégzés, valamint a közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalókat. Közhasznú munkavégzés az a munkavégzés, amelyet a munkaadó az Flt. 16/A.§(1)a) pontjában meghatározott esetekben szervez, a tevékenység ellátására munkanélkülieket alkalmaz, és ezért az ott meghatározott támogatásban részesül.


Letölteni ppt "A nonprofit gazdasági társaságok adózása és számvitele 2011 Gottgeisl Rita adószakértő, könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések