Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, május 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, május 2."— Előadás másolata:

1 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, 2007. május 2.
INCOTERMS Értékpapírok Ügynöki szerződés Főbb pénzügyi szerződések

2 INCOTERMS Nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának forrásai:
-jogszabályok -jogszabálynak nem minősülő jogforrások: - általános érvényű - nemzetközi szokás - nemzetközi szokvány (INCOTERMS) - egyedi érvényességű - felek közötti gyakorlat - ászf - összeállítások

3 INCOTERMS II. International Commercial Terms – nemzetközi kereskedelmi szokvány Def.: a nemzetközi adásvételi szerződések egyes kérdéseire vonatkozó szokásokat összefoglaló és rendszeresen új tartalommal közzétett gyűjteménye Jelentősége: megkönnyíti a szerződés megkötését, mert egy szokványra utalással a feleknek nem kell külön részletszabályokban megállapodniuk

4 Nemzetközi szokás és szokvány
Spontán alakul ki 2. Tartalma bizonytalan 3. A felek megállapodása nélkül is a szerződés részévé válik INCOTERMS Egységes szerkezetbe foglalt szokás-gyűjtemény Tartalma írásba foglalt és hozzáférhető Csak külön kikötés esetén válik a szerződés részévé

5 INCOTERMS III. Tárgyi hatály
Csak a nemzetközi adásvételi szerződések esetén köthető ki Csak a testi dolgokra vonatkozó szerződések esetén köthető ki A szerződő felek választják ki a felkínált klauzulák közül a nekik legkedvezőbbet Egyáltalán nem tekinthető teljes körűnek: hivatkozik további nemzetközi szokványokra és az adásvételnek is csak egy kérdéskörét érinti: az áru átadás-átvétele, mint főkötelezettség. 3 fő kérdéskört szabályoz: Átadás-átvétel az átadási hely és idő rögzítésével Költségek viselése Kárveszély átszállása

6 INCOTERMS IV. Szerkezete
Az egyes klauzulákat 4 csoportra osztja (összesen 13 klauzula), az egyes csoportokat kezdőbetűk jelzik: E,F,C,D. Az egyes klauzuláknál eltérő a felek jogainak és kötelezettségeinek mértéke. Csoportosítási szempont: egyre nő az eladó kötelezettségeinek a száma és a terhessége.

7 Klauzulák E, F. E: EXW= ex works: az eladó arra vállal szerződési kötelezettséget, hogy a telephelyén a vevő rendelkezésére bocsátja az árut. Ezzel megtörténik a teljesítés, a kárveszély a vevőre száll. F: FCA= free carrier: az eladó kötelezettsége az árunak meghatározott időben és helyen a fuvarozó számára történő átadása: eddig viseli a költségeket és a kárveszélyt. A vevő az átadáskor köteles a vételárat megfizetni. FAS= free alongside ship: az eladó akkor teljesített, ha a vevő által megnevezett kikötőben az árut a hajó oldala mellett elhelyezte. FOB= free on board: az eladó köteles az árut berakni a vevő által kijelölt hajóba, a teljesítés azzal történt meg, ha a rakomány áthaladt a hajó korlátja fölött

8 Klauzulák C. C: az eladó a fuvarozásra is kötelezett
az eladó fizeti a fuvardíjat elválik a költségviselés és a kárveszély: míg a fuvardíjat az eladó a rendeltetési helyig viseli, a kárveszély már a fuvarozónak történő átadással átszáll a vevőre

9 Klauzulák D. D: a rendeltetési helyig minden költséget és kárveszélyt az eladó visel DAF= delivered ar frontier: az eladó az árut a vevő által meghatározott ország határára szállítja (az import már nem a feladata) DES= delivered ex ship: az eladó az árut a vevő által megjelölt hajó fedélzetén bocsátja a vevő rendelkezésére (kirakodás nélkül) DDU= delivered duty unpaid: az eladó arra köteles, hogy a rendeltetési helyen a fuvareszközből való kirakodás nélkül bocsássa rendelkezésre a dolgot DEQ= delivered ex quai: az eladó a rakpartra történő kirakodásra is köteles DDP= delivered duty paid: az eladó köteles az áru elvámolására is

10 Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben
Az általuk megtestesített vagyoni érték vesz részt a kereskedelmi forgalomban Általános jellemzők: Olyan okirat, amelyet a törvény értékpapírnak minősít Meghatározott alakszerűségekhez kötött formában jöhet létre A benne foglalt jogosultságot testesíti meg Forgalomképesség szempontjából: Bemutatatóra szóló Forgatható Névre szóló

11 Árupapírok és részvények
Az értékpapírba foglalt jogosultság szerint megkülönböztethető: Árupapír Pénzpapír (pl. váltó, csekk, bizt.kötvény) Tagsági jogokat megtestesítő papír (részvény)

12 Árupapírok I Hajóraklevél – Bill of Lading B/L, vagy hajóelismervény
3 funkció: A fuvaroztató és a hajótulajdonos közötti fuvarozási szerződés bizonyító okirata Átvételi elismervény az átadott áruról Az áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő, annak tulajdonjogához jogcímet biztosító értékpapír. Tengeri fuvarozásnál a raklevél nem kíséri az árut, hanem azt a feladó kapja kézhez, és továbbítja a vevőnek, aki ennek birtokában tudja átvenni az árut.

13 Árupapírok II. Kiszolgáltatási jegy (delivery order, D/O): ha a feladó részletekben teljesít, a hajótársaság nem raklevelet állít ki, hanem kiszolgáltatási jegyet. Ugyanaz a jogi megítélése, mint a hajóraklevélnek, de jogi szabályozása nincs, a gyakorlat alakította ki. Minimális tartalma: Hajó megnevezése Elhajózási és érkezési kikötő Az azonosításra szolgáló adatok Áru pontos megjelölése Kiállítás helye és ideje

14 Árupapírok III. Közraktári jegy
Def: a közraktározási szerződés alapján letétbe vett áruról kiállított rendeletre szóló értékpapír, amely a közraktár részéről az áru elfogadását jelenti, és kiszolgáltatásra való kötelezettséget bizonyítja. Részei: Árujegy: az áru feletti tulajdonjogot igazolja Zálogjegy: forgatva kölcsön vehető fel az árura. A kettő együttes birtoklása biztosítja a teljes rendelkezési jogot Ha a zálogjegy tulajdonosa nem kapta vissza a kölcsönt, követelheti a közraktártól az áru értékesítését, és abból a kölcsön visszatérítését.

15 Ügynöki szerződések I. A piacszervező szerződések közé tartozik
Abban különbözik a forgalmazótól, hogy nem vásárolja meg a megbízó áruit, hanem annak képviselőjeként köti az ügyleteit: nevében és javára. Az ügynök felhatalmazása lehet: Szűkebb: csak tárgyalásokat folytat Tágabb: szerződéskötés is

16 Ügynöki szerződés II. Szerződés tárgya:
A megbízó felhatalmazza az ügynököt hogy képviselje, amely felhatalmazást az ügynök elfogadja A felek meghatározzák az árut Meghatározzák azt a földrajzi területet, amelyre a felhatalmazás szól

17 Ügynöki szerződés, a felek kötelezettségei
Mindent meg kell tennie a sikeres tárgyalás érdekében Ajánlatokat kell eljuttatnia a potenciális vevőkhöz Ellenértéket nem kérhet Megbízóját a szükséges információkkal el kell látnia Megbízó utasításait teljesítenie kell Titoktartási kötelezettség Versenytilalmi kötelezettség Közreműködőt csak engedéllyel vehet igénybe Megbízó: Az ügynököt minden szüksége s információval és dokumentummal ellátni Ésszerű időn belül döntenie kell a közvetített ajánlatok sorsáról Ellenszolgáltatást, különösen jutalékot kell fizetnie (közvetlen, közvetett jutalék)

18 Ügynöki szerződés: megszűnés
Határozott idő: az időtartam leteltével megszűnik Határozatlan idő: rendes felmondással szüntethető meg. Rendkívüli felmondás: csak kivételesen és komoly okból: ha a féltől még időlegesen sem várható el a szerződés fenntartása Végkielégítés: ha az ügynök számára tevékenysége jelentős forgalom-emelkedést eredményezett Kártalanítás: azoknak a károknak a kiegyenlítésére szolgál, amelyeket az ügynöknek a felmondás folytán viselnie kell. Alapja az a jövedelem, amelyre az ügynök a szerződés fennmaradása esetén szert tett volna.

19 Nemzetközi fizetések joga
A jogviszonyok sajátosságai: A szerződő felek közötti nagy távolság miatt az árut hosszadalmas a másik félhez eljuttatni, így Az egyik szerződő fél kikerül az áru birtokából, mielőtt a vételárat megkapta volna, és A felek többnyire nem ismerik egymást, illetve egymás fizetőképességét. A jogviszonyok szabályozásának funkciója: Az ellentétek feloldása biztosítékokkal Meghatározza egy adott jogviszonyra leginkább megfelelő fizetési módot Egyfajta hitelezési funkciót tölt be.

20 A főbb fizetési módok Átutalás
Fizetés váltóval (az importőr javára idegen váltó kibocsátása) Beszedési megbízás Okmányos hitelezés Bankgarancia Nemzetközi faktoring

21 Beszedési megbízás

22 Beszedési megbízás II. A beszedési megbízás kelléke: megfelelő okmányok, amelyek bizonyítják az exportőr teljesítését. Az exportőr által adott beszedési megbízás tartalma dönti el azt, hogy ő milyen okmányokat ad át a küldő banknak. Ennek pontosítására született: Beszedési Megbízások Egységes Szabályai Ilyen okmány lehet: Fizetési okmány (váltó, csekk, nyugta) Kereskedelmi okmány (számla, fuvarlevél, közraktári jegy) A bank kötelezettsége: kellő gondossággal megvizsgálni a hozzá került okmányokat, ennek elmaradása esetén felel az exportőr felé.

23 Okmányos hitelezés (akkreditív)
A legelterjedtebb nemzetközi fizetési mód. Lényege: az exportőr a teljesítés után minél gyorsabban hozzájusson a vételárhoz, ezért a bank mintegy „meghitelezi” az importőr fizetését, de ennek feltétele, hogy az exportőr a teljesítést igazoló okmányokat bemutassa. Def: olyan jogintézmény, amellyel A meghitelező bank arra vállal kötelezettséget, hogy az importőrtől kapott megbízás alapján Az exportőr által bemutatott okmányok megvizsgálása után Az exportőrnek fizetést teljesít.

24 Okmányos hitelezés II. Nemzetközi egységesítési folyamat: „Az okmányos hitelezés egységes szokványai és gyakorlata”: jelenleg 160 ország bankja alkalmazza Az okmányos hitelezés jogi természete: három fél között szerződéses jogviszonyokat hoz létre, DE!: az alapjogügylettől független szerződés! Az exportőr által átadott okmányoknak szigorúan meg kell felelniük a meghitelezésben előírt feltételeknek Az okmányos hitelezés tárgya nem áru, hanem okmány: a bank ezek bemutatása ellenében fizet. A vizsgálat tárgya: az okmányok külső megjelenésük szerint megfelelőek-e; az összes okmányt benyújtották-e; azokat határidőben nyújtották-e be.

25 Bankgarancia Lényege: mentesítse a kedvezményezettet a másik fél nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő kockázatok alól Középpontjában: a bank önálló, fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalása Def: a banknak a megbízó megbízása alapján a kedvezményezetthez intézett egyoldalú kötelezettségvállalása, amelyben a bank meghatározott ideig vállalja, hogy bizonyos feltételek bekövetkezése esetén meghatározott összeg erejéig fizetést teljesít.

26 AZONNALISÁG és FELTÉTLENSÉG
Bankgarancia II. Lényeges vonásai: A bank a kedvezményezett puszta közlése alapján köteles fizetni, amennyiben utóbbi állítja, hogy a tényállási feltételek bekövetkeztek. A bank kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a fizetést a felek jogviszonyára tekintet nélkül fogja teljesíteni, bár annak létéről tudomása van. Összefoglalva: AZONNALISÁG és FELTÉTLENSÉG


Letölteni ppt "Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga előadás, május 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések