Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK."— Előadás másolata:

1 Norvég projekt Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK ÉS G YÁRTÓK S ZÖVETSÉGE

2 Norvég projekt Gödöllő S TRATÉGIAI HÁTTÉR EU Európa 2020 stratégia Öko-innovációs cselekvési terv (Eco-AP) Környezettechnológia Akcióterv (ETAP2) Integrált Termék Politika Nemzeti ReformprogramÚj Széchenyi Terv Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) HU Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT II.) Országos Környezeti Kármentesítési Program Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia

3 Norvég projekt Gödöllő 2008/98/EK HULLADÉK KERETIRÁNYELV (2000. ÉVI XLIII. T ÖRVÉNY ) H ASZNOSÍTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2000/60/EK V ÍZ KERETIRÁNYELV 2205/1996.(VII.24.) K ORM. HATÁROZAT 219/2004. (VII. 21.) K ORM. RENDELET 6/2009. (IV. 14.) K V VM- E Ü M-FVM RENDELET J OGI HÁTTÉR H ULLADÉKGAZDÁLKODÁS K ÁRMENTESÍTÉS

4 Norvég projekt Gödöllő A KÖRNYEZETVÉDELMI BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA K ÖRNYEZETVÉDELMI IPAR ÉRTÉKESÍTÉSE H ELYZETELEMZÉS - KÖRNYEZETIPAR

5 Norvég projekt Gödöllő H ASZNOSÍTÁSI ARÁNYOK ÁLTALÁNOSAN H ASZNOSÍTÁSI ARÁNYOK CSOMAGOLÁS H ELYZETELEMZÉS - HULLADÉK

6 Norvég projekt Gödöllő 16 M T HULLADÉK KELETKEZETT, EBB Ő L TÖBB, MINT 4 M T A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 850 ET A VESZÉLYES HULLADÉK 6,2 M T A NEM VESZÉLYES IPARI, GAZDÁLKODÓI HULLADÉK K B. 3 M T ER Ő M Ű VI SALAKOK ÉS PERNYÉK 3,9 M T ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK 1 M T A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK A Z IPARI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA KB. 60%, EBB Ő L ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS KB.10% A VESZÉLYES HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA TÖBB, MINT 60%, EZEN BELÜL A TERMIKUS HASZNOSÍTÁS JELENTÉKTELEN AZ ANYAGÁBAN TÖRTÉN Ő HASZNOSÍTÁS 33% A Z ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ARÁNYA 45% A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK HASZNOSÍTÁS ALIG ÉRI EL A 25%- OT. H AZAI ADATOK - HULLADÉK K ELETKEZÉSI ADATOK 2010 H ASZNOSÍTÁSI ADATOK 2010

7 Norvég projekt Gödöllő H ELYZETELEMZÉS - KÁRMENTESÍTÉS EU SZINTEN 2010H AZAI SZINTEN 2011 ● 3 MILLIÓ NYILVÁNTARTOTT POTENCIÁLIS SZENNYEZ Ő FORRÁS ● 250 EZER BIZONYÍTOTTAN SZENNYEZETT TERÜLET ● 80 EZER MEGTISZTÍTOTT TERÜLET ● KÖZÖTT 2,25 M RD € EU- S FORRÁS ● KÖZÖTT 5 M RD € EU- S FORRÁS ● 30 EZER FELTÉTELEZETT SZENNYEZETT TERÜLET ● E BB Ő L 15 EZRET AZONOSÍTANI IS SIKERÜLT ● 1500 TERÜLETEN VÉGEZTEK FELTÁRÁSOKAT ● E BB Ő L 200 POTENCIÁLISAN SZENNYEZETT ÉS 830 LEHETSÉGESEN SZENNYEZETT ● K B. 500 ÁLLAMI ÉS 500 NEM ÁLLAMI FELEL Ő SSÉGI KÖRBE TARTOZÓ TERÜLETEN TÖRTÉNT MEG A KÁRMENTESÍTÉS

8 Norvég projekt Gödöllő J ELLEMZ Ő SZENNYEZÉSEK T ALAJSZENNYEZ Ő K 2010 V ÍZSZENNYEZ Ő K 2010

9 Norvég projekt Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK I. NoEredményIndikátor 1 a képződött termelési hulladék mennyiségének csökkenése a képződött termelési hulladék éves mennyiségének csökkenése (t/év) a lerakásra kerülő termelési hulladék éves mennyisége (t/év) 2 a képződött termelési hulladék veszélyességének csökkenése a képződött termelési veszélyes hulladék éves mennyisége (t/év) az összegyűjtött és ártalmatlanított növényvédőszer hulladék éves mennyisége (t/év) 3 a hasznosított hulladékok mennyiségének növekedése a csomagolási hulladékok éves hasznosításának aránya a forgalomba hozott mennyiséghez képest (%) az elektronikai hulladékok éves hasznosítása (kg/fő/év) az elem-akkumulátor hulladékok éves hasznosításának aránya a forgalomba hozott mennyiséghez képest (%)

10 Norvég projekt Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK II. NoEredményIndikátor 3 a hasznosított hulladékok mennyiségének növekedése a mezőgazdaságban fölhasznált szennyvíziszap éves mennyisége (t/év) a szennyvíziszap elhelyezésre szolgáló új területek nagysága(ha) 4 hulladékgazdálkodási szolgáltatások környezeti kibocsátásának csökkenése másodlagos hulladék évi kibocsátásának csökkenése (t/év) CO 2 kibocsátás évi mennyiségének csökkenése (t/év) a keletkező ipari szennyvíz kibocsátás éves mennyisége (m 3 /év) 5 szennyezett területek nagyságának, és a szennyezés mértékének csökkenése A földtani közegből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége (t/év) A felszín alatti vízből eltávolított szennyező anyag becsült mennyisége (t/év) az in-situ és a bioremediációs eljárások alkalmazási arányának növekedése az alkalmazott technológiák arányán belül (%)

11 Norvég projekt Gödöllő V ÁRHATÓ EREDMÉNYEK ÉS INDIKÁTOROK III. NoEredményIndikátor 6 a kármentesítési szolgáltatások környezeti kibocsátásának csökkenése a kármentesítési területről elszállított másodlagos hulladék évi mennyiségének csökkenése (t/év) a keletkező ipari szennyvíz kibocsátás éves mennyisége (m 3 /év) 7hulladékgazdálkodási és kármentesítési technológiák export bevételének növekedése exportbevétel növekedése ezen tevékenységek külföldi értékesítésből (%)

12 Norvég projekt Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK I. 1. H ULLADÉKTERMEL Ő DÉS CSÖKKENÉSÉRE ÉS A SZENNYEZ Ő DÉSEK MEGEL Ő ZÉSÉRE IRÁNYULÓ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK 1. HULLADÉK MELLÉKTERMÉKKÉ VÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉS ÉS BEVEZETÉS 2. HULLADÉKSZEGÉNY TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 3. KELETKEZ Ő HULLADÉK VESZÉLYESSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉS ÉS BEVEZETÉS 4.A HULLADÉKOK ÁLTAL BEFOLYÁSOLT KÖRNYEZETI ÁLLAPOT KÖVETÉSÉT, ELEMZÉSÉT SZOLGÁLÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK, ÉS AZOK BEVEZETÉSE 5. LEJÁRT NÖVÉNYVÉD Ő SZER HULLADÉKOK BEGY Ű JTÉSE ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

13 Norvég projekt Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK II. 2. H ULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSI ARÁNYÁNAK NÖVELÉSÉRE IRÁNYULÓ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK 1. SZELEKTÍVEN GY Ű JTÖTT HULLADÉK FELDOLGOZÁSÁT CÉLZÓ ÚJ, HATÉKONY TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE 2. A HULLADÉKBÓL MÁSODNYERSANYAG FELDOLGOZÁSÁT CÉLZÓ ÚJ, HATÉKONY TECHNOLÓGIÁK BEVEZETÉSE 3. A HULLADÉK HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE 4. SZENNYVÍZISZAP MEZ Ő GAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁT EL Ő SEGÍT Ő, BIOLÓGIAILAG IRÁNYÍTOTT KEZELÉSE 5. A HULLADÉKOK ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA 6. AZ ÉPÜLET ENERGETIKAI JELLEMZ Ő IT JAVÍTÓ ANYAGOK EL Ő ÁLLÍTÁSA HULLADÉKBÓL, AZOK FELHASZNÁLÁSA 7. SGSP: HULLADÉK VÉGE STÁTUSZ KÖVETELMÉNYRENDSZER KIDOLGOZÁSA, BEVEZETÉSE 8. SGSP: HULLADÉKBÓL EL Ő ÁLLÍTHATÓ ÉPÍT Ő ANYAGOK SZABVÁNYAINAK KIFEJLESZTÉSE

14 Norvég projekt Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK III. 3. S ZENNYEZÉS KEZELÉSI TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ 1. ÚJ BIO - REMEDIÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 2. ZÖLD KÁRMENTESÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ÉS ANYAGOK FEJLESZTÉSE ÉS BEVEZETÉSE 3. EX - SITU TECHNOLÓGIA KIVÁLTÁSA IN - SITU BEAVATKOZÁSSAL 4. SZENNYEZETT TERÜLETEK MONITOROZÁSÁNAK INNOVATÍV FEJLESZTÉSE 5. SGSP: ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM - ELEMZ Ő RENDSZER KIDOLGOZÁSA KÁRMENTESÍTÉSI BEAVATKOZÁS ALTERNATÍVÁIHOZ

15 Norvég projekt Gödöllő JAVASOLT TÁMOGATÁSI TERÜLETEK IV. 4. H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK INNOVÁCIÓJA 1. KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EL Ő SEGÍT Ő TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 2. ANYAG - ÉS ENERGIATAKARÉKOS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSEK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 3. MAGAS HOZZÁADOTT ÉRTÉK Ű, TUDÁSIGÉNYES TECHNOLÓGIÁK KIFEJLESZTÉSE ÉS EXPORTJA 4. SGSP: S ZOLGÁLTATÓK EMAS TANÚSÍTÁSI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSE

16 Norvég projekt Gödöllő C ÉLCSOPORTOK ● A PRIMER TERMELÉSI FOLYAMATOKBAN RÉSZT VEV Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV MEGOLDÁSOKAT KÍVÁNNAK BEVEZETNI ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY CSÖKKENTSÉK A TERMELÉSI FOLYAMATAIK SORÁN KELETKEZ Ő HULLADÉKAIK MENNYISÉGÉT ● A HULLADÉK HASZNOSÍTÁSÁT VÉGZ Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKKEL NÖVELIK A HULLADÉK BEGY Ű JTÉSÉNEK, FELDOLGOZHATÓSÁGÁNAK HATÉKONYSÁGÁT ● A KÁRMENTESÍTÉST VÉGZ Ő VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK INNOVATÍV FEJLESZTÉSEKKEL NÖVELIK A KÁRMENTESÍTÉSI ELJÁRÁSOK EGYES LÉPCS Ő IBEN A TEVÉKENYSÉG HATÉKONYSÁGÁT ● A HULLADÉKKEZELÉSSEL ÉS KÁRMENTESÍTÉSSEL FOGLALKOZÓ VÁLLALKOZÁSOK, AMELYEK OLYAN ÚJ TECHNOLÓGIÁKAT KÍVÁNNAK ALKALMAZNI, AMELLYEL SZOLGÁLTATÁSUK LÉNYEGESEN KISEBB KÖRNYEZETTERHELÉSSEL JÁR ● K UTATÓ KÖZPONTOK, INNOVÁCIÓS M Ű HELYEK, AMELYEK A GAZDÁLKODÓI SZEKTORRAL EGYÜTTM Ű KÖDVE KÖZREM Ű KÖDNEK A SZÜKSÉGES INNOVATÍV MEGOLDÁSOK KIFEJLESZTÉSÉBEN, A GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁG MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁBAN

17 Norvég projekt Gödöllő J AVASOLT TÁMOGATÁSI KERETEK Program száma Program megnevezése Pályázatok száma Javasolt keret (MFt) 1 Hulladéktermelődés csökkenésére és a szennyeződések megelőzésére irányuló technológiai innovációk 4-6 * 200 ** 2 Hulladékok hasznosítási arányának növelésére irányuló technológiai innovációk 8-12 * 600 ** Ezen belül 2.7 SGSP: hulladék vége státusz követelményrendszer kidolgozása, bevezetése 24 Ezen belül 2.8 SGSP: hulladékból előállítható építőanyagok szabványainak kifejlesztése Szennyezés-kezelési technológiai innováció10-14 * 500 ** Ezen belül 3.5 SGSP: ökológiai lábnyom-elemző rendszer kidolgozása kármentesítési beavatkozás alternatíváihoz 17 4 Hulladékgazdálkodási és kármentesítési szolgáltatások innovációja 4-6 * 200 ** Ezen belül 4.4 SGSP: Szolgáltatók EMAS tanúsítási rendszerének bevezetése48 Összesen26-38 * 1500 ** *SGSP nélkül **Beleértve a SGS projektekre javasolt keretet is

18 Norvég projekt Gödöllő Köszönöm figyelmüket! Dr. Farkas Hilda Ügyvezető igazgató Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, Keleti Károly u 11/A Tel.: (1) Mobil: (20) Web:


Letölteni ppt "Norvég projekt 2012. 04. 23. Gödöllő H ULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÁRMENTESÍTÉSI ALPROGRAM D R. F ARKAS H ILDA Ü GYVEZET Ő IGAZGATÓ K ÖRNYEZETVÉDELMI S ZOLGÁLTATÓK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések