Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktuális oktatási pályázatok. Pályáztatás területén: Gyakori probléma, hogy a pályázat nem az útmutató előírásainak megfelelően kerül benyújtásra, illetve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktuális oktatási pályázatok. Pályáztatás területén: Gyakori probléma, hogy a pályázat nem az útmutató előírásainak megfelelően kerül benyújtásra, illetve."— Előadás másolata:

1 Aktuális oktatási pályázatok

2 Pályáztatás területén: Gyakori probléma, hogy a pályázat nem az útmutató előírásainak megfelelően kerül benyújtásra, illetve a benyújtott hiánypótlás nem teljes körű. Nagyon fontos tehát, hogy a pályázati útmutató előírásait figyelmesen olvassák el! Megvalósítás során: Az összeállított dokumentáció hiányos, nem megfelelő (alaposság, precizitás, esetleg szakmaiság hiánya), ezért az egész dokumentáció hiánypótlásra szorul. Jelentéstételi kötelezettség elmulasztás (változásbejelentések, szerződésmódosítások), különösen a projekt megvalósítás határidejének módosítása kapcsán lehet hátrány, ha nem vagy későn érkezik be erre vonatkozóan kérelem. Általános tapasztalatok a projektek megvalósításával kapcsolatosan

3 A pályázatban vállalt tevékenységek, indikátorok nem teljesítése: ha ilyen fordul elő, azt be kell jelenteni, hogy a szükséges módosítások mielőbb átvezetésre kerüljenek Civil pályázók: segítő háttér hiánya – A projektek 90%-át monitoring szakértőink segítették a megvalósításban (Tanoda projekt - TÁMOP 3.3.5) A szállítói finanszírozású számlák benyújtásának csúszása (TIOP projektek): ezeket célszerű a számla beérkezését követően minél előbb benyújtani! A kedvezményezettek kapcsolattartóinak gyakori változása: erről célszerű még előtte tájékoztatni a KSZ-t, de legalább 8 napon belül Általános tapasztalatok a projektek megvalósításával kapcsolatosan

4 Tájékozódási lehetőség az ESZA Nonprofit Kft. Web oldalán: www.esza.hu Általános segédletek és programspecifikus dokumentumok elkészítésével segítjük a Kedvezményezetteket a megfelelő dokumentációk összeállításához! Egyéb tájékozódási lehetőségek: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség web oldala: www.nfu.huwww.nfu.hu Pályázó tájékoztató felület Általános tapasztalatok a projektek megvalósításával kapcsolatosan

5 Megvalósítás, zárás alatt lévő ÚMFT konstrukciók

6 Pályázók közoktatási intézmények fenntartói lehettek Támogatható tevékenységek: Természettudományos laboratóriumok létrehozása és a laboránsok felkészítése a természettudományos laboratórium működtetésére. A konstrukcióban 11 nyertes pályázó szerepel 2.879.524.550 Ft leszerződött összeggel, mely összegből eddig 692.347.260 Ft előleg, valamint 146.352.120 Ft utófinanszírozás formájában került kiutalásra Pozitív tapasztalatok: a pályázók az első kifizetési kérelmeiket megfelelő minőségben nyújtották be, így az igényelt összeg nagy része kifizethető volt az elutasítások mértéke elhanyagolható. TÁMOP-3.1.3 - A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban

7 Közoktatási intézmények fenntartói pályázhattak Támogatható tevékenységek A kompetencia alapú oktatás implementációja. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása (szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása Pályázatok száma : 452 Leszerződött támogatás : 22 203 691 772 Ft, Eddig kifizetett összeg : 12 695 167 494 Ft számla alapú + 7 506 360 857 Ft előleg. TÁMOP-3.1.4-08, TÁMOP-3.1.4-09 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés - innovatív intézményekben

8 Pályázók: Közoktatási intézmények Támogatható tevékenységek pedagógusok oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében Kedvezményezettek száma: 560 Leszerződött összeg: 5.689.689.946 Ft Eddig kifizetett összeg: 3.693.821.950 Ft Pozitív tapasztaltok Résztvevő pedagógusok lelkesedése TÁMOP-3.1.5-09 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)

9 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Támogatható tevékenységek: a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelését támogató programok, eszközök adaptációja, a kidolgozott egységes szakmai módszertani standardoknak megfelelő intézményi működésre való áttérés támogatása, az együttnevelésben részt vevő és abba bekapcsolódó intézmények felkészítése, a sajátos nevelési igény korrekciójához szükséges speciális eszközök beszerzése, illetve felkészítés az eszközhasználatra. A 21 nyertes pályázó 420 millió Ft-on osztozott, átlagosan 21 millió Ft támogatási összeg került egy pályázóhoz. Kiemelkedő szakmai kapcsolatok jöttek létre, valamint olyan bel és külföldi jó gyakorlatok, sztenderdek épültek be a pedagógiai programokba, amelyek elősegítik a SNI tanulók hatékony integrációját. TÁMOP-3.1.6/08

10 1 db leszerződött projekt, Megítélt támogatás 737 394 479 Ft, Eddig felhasznált összeg 621 726 549 Ft Támogatható tevékenységek: A diagnosztikus mérések területén olyan kísérleti fejlesztési program kidolgozása, amelynek eredményei a későbbiekben beépíthetők a közoktatási mérési-értékelési rendszerbe (résztevékenységek pl.: a rendszeres, 1-6 évfolyamokra kiterjedő diagnosztikus pedagógiai mérések elméleti hátterének, tartalmi kereteinek kidolgozása, diagnosztikus mérőeszközök fejlesztése először az 1-4 évfolyamokra, online lekérdezhető feladatbankok létrehozása, a diagnosztikus mérések által feltárt problémák kezelésére alkalmas pedagógiai fejlesztő eszközök kidolgozása stb.) Pozitív tapasztaltok: magas szintű szakmai és pénzügyi tevékenység TÁMOP-3.1.9/08 Diagnosztikus mérések fejlesztése

11 7 db támogatott projekt Megítélt támogatás: 3 324 945 551 Ft Eddig felhasznált támogatás: 3 204 368 512 Ft Támogatható tevékenységek: a közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása, fejlesztése fejlesztési szolgáltatások nyújtására, az oktatási intézmények regionális szintű értékelése a kompetencia alapú oktatás bevezetésében elért eredmények alapján, az intézményi szinten jelentkező pedagógiai fejlesztési igények katalizálása, feltérképezése és a fejlesztési igényekhez igazodó tevékenységek koordinációjának biztosítása, intézményi integráció szakmai támogatása. TÁMOP-3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás

12 A digitális középiskola rendszerű oktatásban felhasználható továbbképzésen való részvétel. A pedagógiai munkát támogató szolgáltatások vásárlása, biztosítása. Iskolai megtartó háló létrehozása (mentorrendszer működtetése, esetkezelő csoport működtetetése,személyközpontú pedagógiai módszer alkalmazása, rendszeres családlátogatás) A konstrukcióban 24 nyertes pályázó szerepel 722.130.671 Ft leszerződött összeggel, mely összegből eddig 211.451.993 Ft előleg, valamint 243.759.148 Ft utófinanszírozás formájában került kiutalásra Pozitív tapasztaltok – a pályázók megfelelő ütemben és nagyobb hibák, hiányosságok nélkül nyújtják be az előrehaladásukat alátámasztó dokumentumokat, elszámolásokat. TÁMOP-3.2.1/B-09 - Új tanulási formák és rendszerek - Digitális Középiskolák/Második Esély Gimnáziumok

13 Pályázók a közoktatási intézmények fenntartói lehettek A pályázat kiemelt célja a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek iskolák közötti és iskolán belüli szegregációjának csökkentése, a tanulói arányok kiegyenlítése érdekében tervezett beavatkozások támogatása révén. Kiemelt cél továbbá, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból, a gyermekek minél korábban kezdődő, és rendszeres óvodáztatása megvalósuljon. Az 51 nyertes pályázó 2,873 milliárd Ft-on osztozott, átlagosan 56,3 millió Ft támogatási összeg került egy pályázóhoz. 25%-al csökkent/csökken a projekt hatására azon évfolyamok száma, ahol az osztályok közötti HHH tanulók aránykülönbsége meghaladja a 25 százalékpontot. TÁMOP-3.3.2-08 Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása

14 Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek, A referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése, a referencia intézmények felkészítése az együttnevelés oktatásszervezési, módszertani elemeinek, jó gyakorlatainak terjesztésére, szolgáltatás nyújtására A konstrukcióban 14 nyertes pályázó szerepel 434.581.435 Ft leszerződött összeggel, mely összegből eddig 152.103.495 Ft előleg, valamint 229.999.556 Ft utófinanszírozás formájában került kiutalásra Pozitív tapasztaltok – az indikátorokként tervezett tevékenységeket megfelelő ütemben teljesítették TÁMOP-3.3.3 - Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

15 Pályázók civil szervezetek lehettek Támogatható tevékenységek: tanodák létrehozása és fenntartása. Kedvezményezettek száma: 60 db nyertes pályázat, Leszerződött összeg: 1 273 569 636 Ft Kifizetett előleg: 710 300 491 Ft Pozitív tapasztaltok: A konstrukció keretein belül a roma munkavállalók alkalmazása különösen fontos, ezzel sok helyen éltek is a kedvezményezettek, így sokkal nagyobb az elfogadottsága, gyorsabb a bizalomépítés, elismertség a szülők, gyerekek körében. TÁMOP-3.3.5/A-08/1- KMR – Tanoda programok támogatása

16 56 db támogatott projekt Megítélt támogatás: 3 968 384 831 Ft Eddig felhasznált támogatás: 805 184 116 Ft Támogatható tevékenységek: a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók iskolai szegregációjának csökkentése a minőségi oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés révén, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igenyű gyerekek, tanulók többségi óvodákba, iskolákba való integrálását elősegítő tevékenységek támogatása; az inkluzív és minőségi oktatást biztosító intézményi feltételek fejlesztése; integrációt támogató módszertani és kompetencia-alapú fejlesztések, és a pedagógiai munka minőségének, hatékonyságának javítása; múzeumok oktatási, képzési szerepének erősítése; a könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése TÁMOP-3.3.7 Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében

17 69 db támogatott projekt Megítélt támogatás: 592 584 087 Ft Eddig felhasznált támogatás: 307 423 376 Ft Támogatható tevékenységek:  A középiskolai tanulók felkészítése tanórán kívüli tevékenység keretein belül az audiovizuális adatgyűjtés elvégzésére (interjúkészítés technikája, szükséges eszközök használata stb.)  1939-90 közötti korszak tanúival életútinterjúk készítése tanórán kívüli tevékenységek formájában  Tanórán kívüli tevékenységek megszervezése (szakkör, klub)  Tanárok részvétele pályázat tartalmának megvalósítását segítő képzéseken, konferenciákon, tanácskozásokon. Pozitív tapasztaltok: A tanulók a feladatnak, koruknak és a pályázati célnak megfelelő önállóságot kaptak pedagógusi segítségadással. A gyakorlatban történő megvalósítás tudatos, tervezett, rendszeres és folyamatos volt. A pedagógusok elkötelezettek voltak, aktívan segítették a folyamatokat. TÁMOP-3.2.9/B-08 Audiovizuális emlékgyűjtés

18 Támogatható tevékenységek: Új nemzetiségi oktatási programok kifejlesztése, már meglévő magyar nyelvű tartalmak fordítása, adaptációja a kisebbségi nyelvekre Kedvezményezettek száma: 7 db nyertes pályázat Leszerződött összeg: 238 348 810 Ft Kifizetett összeg: 83 454 071 Ft Pozitív tapasztalatok: A projektek a megfelelő ütemben haladnak, kevés problémával valósulnak meg. TÁMOP-3.4.1/A-08/1-2 – Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése

19 Támogatható tevékenységek Akkreditált továbbképzéseken való részvétel Közoktatási intézmények dokumentumainak interkulturális nevelési-oktatási elemekkel való kiegészítése. Kedvezményezettek száma: 3 leszerződött összeg: 24.309.627 Ft eddig kifizetett összeg: 15.490.056 Ft Pozitív tapasztaltok Rendkívüli ösztönző erőt nyújtottak a projektek mind intézményi keretek között (a résztvevő felnőttek számára), mind a civil szervezetekkel való együttműködések szempontjából. Az intézményekben folyó átgondoltabb, rendszerezettebb munkán, valamint a konzorciumi partnerekkel való együttműködésen túl még jelentős hatása volt a projektek megvalósulásának az intézményi összetétel megítélésére is. Korábban a külföldi, migráns gyerekek megjelenése az intézményben idegenkedést váltott ki a lakosság körében-míg valószínűsíthetően a projekteknek is köszönhetően a migráns tanulók jelenlétét a szülői közösség egyre inkább értékként éli meg. TÁMOP-3.4.1.B-08 Migráns tanulók a magyar közoktatásban

20 Pályázók közoktatási intézmények lehettek Támogatható tevékenységek: HEFOP keretében kidolgozott, a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelését támogató programok, és eszközök adaptációja, Egyéni fejlesztési, illetve átvezetési tervek standardjainak adaptációja, Új szereplők bevonása, a különböző integrációs formák megvalósításával kapcsolatos tevékenységekbe, Intézmények közötti szakmai együttműködések formáinak kidolgozása, Önálló intézményi innováció alakítása. A 6 nyertes pályázó 157 millió Ft-on osztozott, átlagosan 26,1 millió Ft támogatási összeg került egy pályázóhoz. Kiemelkedő szakmai kapcsolatok jöttek létre, valamint olyan jó gyakorlatok, sztenderdek épültek be a pedagógiai programokba, amelyek elősegítik az intézményi kapcsolatok során alakuló integrációs folyamatokat. TÁMOP - 3.4.2/09 Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése

21 Közoktatási intézmények fenntartói pályázhattak Támogatható tevékenységek: Az alábbi informatikai infrastruktúra eszköz csomagok beszerzése: 1) Iskolai munkaállomás csomag (PC), 2) Tantermi csomag, 3) Szavazó csomag, 4) Alkalmazás szerver csomag, 5) Kiegészítő SNI IKT csomag Kedvezményezettek száma: 963 db Leszerződött támogatás: 24 804 894 999 Ft Eddig kifizetett összeg: 17 915 373 230 Ft TIOP-1.1.1-07 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

22 TÁMOP 3.1.4 kedvezményezettjei pályázhattak Támogatható tevékenységek Mérés-értékelést, illetve a kompetencia alapú oktatást támogató, elektronikus tartalmak megjelenítésére alkalmas eszközök és a működtetésükhöz szükséges szoftverek Pályázatok száma: 152 db Leszerződött támogatás: 3 736 634 570 Ft Eddig kifizetett összeg: 3 551 103 762 Ft TIOP-1.1.1-07 és TIOP-1.1.1-09 Pozitív tapasztaltok: Idézet egy kedvezményezett PEJ-éből: „A már bevezetett eszközök használata által szerzett tapasztalatok szerint a korszerű informatikai eszközök nagyon népszerűek a diákok körében. A digitális interaktív táblák segítségével kivitelezett oktatási órák az elektronikus és internetes szolgáltatások „bűvkörében” élő fiatalok számára érdekesek, figyelmüket az oktatási órákon leköti, könnyebben tudják elsajátítani a tananyagot, ezáltal több és jobb tudást képesek elsajátítani.” TIOP-1.1.1-09 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése, Tanulói laptop program.

23 Támogatható tevékenységek I. IKT infrastruktúra fejlesztés II. Bútorok beszerzése III. Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése IV. Akadálymentesítés V. Építés VI. Múzeumi szolgáltatásfejlesztést támogató infrastruktúra VII. Könyvtári szolgáltatásfejlesztés Pályázatok száma: 25 db Leszerződött támogatás: 908 124 702 Ft Eddig kifizetett összeg: 407 348 779 Ft számla alapú + 253 584 449 előleg.. TIOP -1.2.5-09/1 Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében az LHH kistérségek esélyegyenlőségéért

24 2011-ben kiírt ÚSZT kiírásaink

25 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Támogatható tevékenységek: Együttnevelési gyakorlat kialakítása, Pedagógia módszertanok kidolgozása, Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása és nyújtása, speciális eszközök beszerzése, térítésmentes kölcsönzési lehetőségek biztosítása Beérkezett pályázók száma 48 db, amelyből 47 pályázat került tartalmi értékelésre. A tartalmi értékelésre került pályázatok mindegyike DEB döntési javaslat kialakítása előtt/alatt áll. TÁMOP – 3.1.6-11

26 Pályázók köre: Közoktatási intézmények Támogatható tevékenységek: - pedagógusok részére biztosított képzések, felkészítések - szaktanácsadói szolgáltatások - eszközbeszerzések Pályázók száma: 685 db, melynek igényelt támogatása több, mint 2,8 milliárd forint Jelenleg a szerződéskötés szakaszában vagyunk TÁMOP-3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Aktuális oktatási pályázatok. Pályáztatás területén: Gyakori probléma, hogy a pályázat nem az útmutató előírásainak megfelelően kerül benyújtásra, illetve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések