Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! 2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! 2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR."— Előadás másolata:

1 SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! 2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR

2 SZOLGÁLTATÁSOK BÖLCSŐDÉKNEK, ÓVODÁKNAK, ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK, PEDAGÓGUSOKNAK, VEZETŐKNEK, PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ SZAKEMBEREKNEK, SZÜLŐKNEK, FENNTARTÓKNAK

3 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Önálló intézményegységek  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  Nevelési Tanácsadó /iskolapszichológia, pályaválasztás /  Óvoda, fejlesztő iskola, általános iskola (enyhe, középsúlyos, súlyosan és halmozottan fogyatékos, autista, beszédfogyatékos gyermekek)  Speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola  Diákotthon

4

5 Az EGYMI szolgáltató tevékenységének alapja  a közoktatás-politikai törekvések érvényesítése  hatályos jogszabályok: KT, Felnőttképzési törvény, MKM rendeletek  az alapító okiratban foglaltak  a partnerek igényei  személyi és tárgyi feltételek

6 Így kezdtük… ……A múlt segítségnyújtás az integráció megvalósításában gyógypedagógus új szerepben szülőknek pedagógusoknak szülősegítő szolgáltatások szaktanácsadás pedagógusoknak gyerekeknek fejlesztő-terápiás szolgáltatások

7 Szolgáltatások bővítése…  szak- és szakmai feladatok bővítése, szervezetfejlesztés  ellátási terület kiterjesztése  szakszolgáltatások-szakmai szolgáltatás kapcsolódása  szolgáltatások minőségi továbbfejlesztése

8 Szolgáltatások bővítése…  Nyílt napok, bemutató órák  Konferenciák : pedagógusoknak, szülőknek, egyéb szakembereknek  Kihelyezett nevelőtestületi értekezletek  Pedagógusok képzése, továbbképzése  Módszertani kiadványok  Szülősegítő szolgáltatások  Kihelyezett osztályfőnöki órák  Digitális tananyagok

9 ÍGY CSINÁLJUK MA!

10 Szolgáltatások- szakszolgálatok  Utazó gyógypedagógia  Szakszolgálatok: Gyógytestnevelés Logopédia ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Konduktív pedagógiai ellátás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Iskolapszichológiai hálózat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás városi kistérségirégiós Ellátotti létszám több, mint 2000 fő

11  Szaktanácsadás: oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése;  Pedagógiai tájékoztatás : szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok használatba adása, tájékoztatás nyújtása;  Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás: programok, tantervek készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, tantervek, tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai nevelési program, az iskolai és kollégiumi pedagógiai program készítésében való közreműködés;  Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése;  Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  Szülősegítő szolgáltatások  „Jó gyakorlatok” átadása  Referencia intézményi feladatok Kapcsolódó szakmai szolgáltatások

12 A szolgáltatói szerepünk szakmai háttere Korszerű szemlélet - képzettség, tudás – gyakorlat, tapasztalat Széleskörű szakember-ellátottság  az EGYMI állományában lévő  pedagógiai, gyógypedagógiai szakértők  szaktanácsadók  mentorok  trénerek  külső szakemberek, munkatársak

13 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ - Kaposvár  komplex tanácsadó: 3 fő  intézményi folyamat - tanácsadó: 3 fő  IKT folyamat - tanácsadó: 1 fő  IPR tanácsadó: 2 fő  SNI adaptációs tanácsadó: 5 fő  kompetencia területi mentor, tanácsadó: 8 fő  IPR módszertani mentor, tanácsadó: 3 fő  IKT mentor, tanácsadó: 1 fő  képzők, trénerek: 17 fő  gyógypedagógiai szakértő: 3 fő

14 Kompetenciák  a szakterület tudományos elméletének és gyakorlatának ismerete  szakterület vonatkozásában:  a partnerek igényeinek ismerete és kiszolgálása  legfrissebb információ  kapcsolattartás a partnerekkel  a feladatellátás szervezése, koordinálása  team-munka

15 Csapat- munka a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban

16 Tanfolyami kínálatunk Kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazása  A szövegértés ­ szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon, 5-8 évfolyamon, 5-12 évfolyamon  Matematika programcsomag az 1-4 évfolyamon,,A”, 5-8 évfolyamon „A”  Szociális, életviteli és környezeti programcsomagok az 1-6 évfolyamon, 7-12 évfolyamon  Az életpálya-építés kompetenciáinak fejlesztése az 1-6, 7-12 évfolyamon  Óvodai programcsomag IKT-val támogatott képzések  IKT módszerek a tanítási órán

17 További képzések Képzések intézményvezetőknek:  Változáskezelési tréning jellegű továbbképzés  Közoktatást érintő változások, inkluzív nevelés vezetőknek Módszertani képzések:  Tanulói differenciálás heterogén csoportban  Hatékony tanuló megismerési technikák  Hatékony tanuló megismerési technikák az SNI-s gyermekek esetén  Önismereti személyiségfejlesztő képzés pedagógusoknak  Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés  Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése a középiskolában

18 Saját akkreditációk  Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése tanulási zavar, akadályozottság esetén  Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 60 óra  Agresszió kezelése a tanítási gyakorlatban  Óvoda-iskola átmenetet segítő program  Hatékony együttnevelés gyakorlata befogadó pedagógusoknak  Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák - utazó gyógypedagógiai és szakmai tanácsadó feladatok  Hátránykompenzációs technikák az inkl u zív nevelésben

19 Akkreditáció alatt  Intervenciós lehetőségek az óvodai mozgásfejlesztésben  A tehetséggondozás a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségéért  Művészetek szerepe a tehetséggondozásban

20 A szolgáltatásaink prioritásai  Felkészítés a korszerű pedagógusi szerepfelfogásra : „híd”szerep a tanulási célok és a tanulók között  Az ismeretek kialakításával párhuzamos szemléletet formálás, képesség- és személyiségfejlesztés  Felkészítés az integrációra, inklúzióra, újszerű tanulásszervezési módszerek, eljárások alkalmazására  Segítségnyújtás a tanítási-tanulási folyamatban felmerült problémák kezelésében  Új pedagógiai kompetenciák előtérbe helyezése (egzisztenciális kompetenciák) Gyakorlat és tapasztalat

21 Új utak a szakmai együttműködésben Jó gyakorlatok a jövő útján

22 Referencia intézmény, Jó gyakorlatok  Kompetencia alapú oktatás  Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI  Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése

23 Jó gyakorlatok Kompetencia alapú oktatás:  A kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodájában  Kompetencia alapú oktatás sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez  Életpálya - építés kompetencia alapú programcsomaggal és mentálhigiénés projekt megvalósításával  Projekt a pályaválasztási döntés sikeréért  „Veszélyben a világ”környezetvédelmi témahét  Moduláris oktatás: egészségnevelő program

24 Jó gyakorlatok Az integráció szolgálatában mintát nyújtó EGYMI:  „Segítünk, hogy segíthess„ Gyógypedagógiai intézmények a XXI. s zázadban  „Mozgásfejlesztés felsőfokon” A gyermekek komplex mozgásfejlesztésének lehetőségei  A j udo terápiás alkalmazása a tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulóknál  Gyermekvers - és feladatgyűjtemény beszédfejlesztéshez  Pályaválasztási tanácsadás szerepe a pályaorientációs tevékenységben  Iskolapszichológia a gyakorlatban  Új típusú osztályfőnöki órák  Multikulturális nevelés a felső tagozaton, osztályfőnöki órákon Főiskolai hallgatók gyakorlati képzése

25 Prioritásaink  Adaptációs folyamatok bemutatása: a sérülés típusára, az egyéni képességekre koncentrálva, a szegregált gyógypedagógiai és a befogadó, inkluzív intézmények számára.  Korszerű tanulásszervezési eljárások: projekt, témahét, moduláris oktatási program  Intézményi szemléletváltás, átalakulás, tartalmi és szervezeti megújulás, új típusú módszerek, technikák, eszköztár  Komplex, sérülés specifikus rehabilitáció, egyéni és csoportos terápiák  Segítő beszélgetések, önismereti fejlesztések, konfliktusmegoldás, kudarckezelés, megbirkózási stratégiák  Multikulturális sokszínűség, kommunikációs stratégiák, agresszív-szubmisszív-asszertív problémamegoldás, döntési helyzetgyakorlatok  A mai: facilitáló, proszociális pedagógusszerep  Adaptációs tanácsadás, mentorálás

26 „ Hívogatók ” Szülősegítő szolgáltatások  szülői klub, tanácsadás  eszköz-, szakkönyv - kölcsönzés  módszertani kiadványok szülők számára  találkozási lehetőségek biztosítása szakemberekkel: védőnőkkel, orvosokkal, pszichológusokkal, terapeutákkal  rendszeres szülői tájékoztatás  csoportfejlesztő tevékenységek  szülői konferencia  önálló szülői képzések  szülői segélyszolgálat kiépítése

27 Új típusú osztályfőnöki órák  Hatékony segítséget nyújtanak a gyermekek személyiségfejlesztéséhez a pedagógusoknak  Erősítik az osztályközösségek együttműködését  Segítenek a konfliktusok megoldásában, magatartásproblémák és agresszió kezelésében  Tehetségek felismerése, gondozása Az osztályfőnöki órák közvetlenül hatnak a gyermekekre, aktív részvételükön alapulnak

28 Partneri igények, Szakmai kapcsolatok  széleskörű szakmai kínálat, szakember-ellátottság  személyes kapcsolattartás, gyors elérhetőség  rugalmasság  elméleti és gyakorlati tudás  PR tevékenység  oktatástechnikai, számítástechnikai szolgáltatások Szolgáltatóként a folyamatok generálója, tapasztalataival segíti a közoktatás fejlesztését.

29 A misszió Déryné szekerén  A magatartászavarok, agresszió kezelése  A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése  Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés  Tanulói differenciálás heterogén csoportban  Változáskezelés - szervezetfejlesztés vezetőknek  Megváltozott gyógypedagógus kompetenciák

30 Mi változott az intézményben?  stratégia  struktúra  módszerek, eljárások  pedagógusok  lehetőségek  jövőkép 30

31 ?

32 Jövőkép  olyan pedagógiai szak és szakmai szolgáltató központ, mely a szolgáltatását garantáltan magas színvonalon biztosítja  a partneri igények alapján tervezi szolgáltatásait, méri az elégedettségét  szolgáltatásait igény szerint helyben biztosítja  intézményekkel közös innovációs projektekben vesz részt  átadja jó gyakorlatát  folyamatosan bővíti szolgáltatási körét  szakmai műhelyeket működtet  gyakorlati területen referenciaintézményként működik

33 Dr. Benczéné Csorba Margit 06/30 9360-544 Táskai Erzsébet 06/30 391 4006 Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Elérhetőség:  Kaposvár 7400 Bárczi Gusztáv u. 2. Tel./Fax: 82/316-218 Web: www.barcziiskola.hu E-mail: barcziiskla@barcziiskola.hu benczecsmargit@gmail.com


Letölteni ppt "SEGÍTÜNK,HOGY SEGÍTHESS! 2010 BÁRCZI GUSZTÁV MÓDSZERTANI KÖZPONT KAPOSVÁR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések