Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Mészáros Zsuzsanna. Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Mészáros Zsuzsanna. Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett."— Előadás másolata:

1 Előadó: Mészáros Zsuzsanna

2 Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.

3 Az álláskeresők vagy a munkaviszonyban állók elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

4  Közvetlen finanszírozás. A finanszírozás címzettje az oktatási intézmény, szervezet, az oktatási szolgáltató vagy annak fenntartója. A finanszírozás formája lehet pénz, vagy adókedvezmény.  Közvetett finanszírozás. A finanszírozás címzettje nem az oktatási szolgáltató, hanem az oktatási szolgáltatást igénybe vevője. Az oktatásban résztvevő ez esetben teljes tandíjat fizet, azonban költségeit részben vagy egészében valamilyen formában kompenzálják. Ennek formái lehetnek:  Oktatási utalvány  Hallgatói hitelek Munkaadók támogatásának módja → adókedvezmény

5  az állami támogatási rendszer  a munkáltatók saját dolgozóik tanulását, képzését támogató rendszer  az egyén saját finanszírozása, vagy hozzájárulása a képzéshez

6  az állampolgári jogon tanuló felnőtt első, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására  a munkanélküli vagy munkanélküliséggel veszélyeztetett felnőtt  a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének támogatására  az 50 év feletti felnőtt második, OKJ-ben szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzés támogatására  állami normatív támogatás a dolgozók általános- és középiskoláiban tanuló felnőttek részére – a közoktatási törvény alapján  az állam által aktuálisan meghatározott, a támogatási rendszerbe bevont felnőtt célcsoport támogatására  az állam által aktuálisan meghatározott a közfeladatok magasabb szintű ellátása érdekében képzés-támogatásban részesülő célcsoport támogatására

7 Állami támogatások forrásai:  Központi költségvetés  Szakképzési hozzájárulásnak a felnőttképzésre elszámolható része  A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási és képzési alaprészei

8 A foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez, a szakképzéshez kapcsolódó pénzeszközök összevonásával, egységes kezelésével a munkaerő alkalmazkodásának, a munkanélküliek munkához jutásának, a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek munkavállalói szociális biztonságának, a szakképzés továbbfejlesztésének, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának hatékony elősegítése, a munkaerő-piaci szervezet működése pénzügyi feltételeinek biztosítása.

9  Szakképzési törvényben meghatározott szakképzés  A szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás  Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása  a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés  közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély, mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási engedély, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés.

10  az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzésre, csak abban az esetben, ha a képzésben történő részvételt a cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdek-képviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik  az olyan iskolarendszerű képzésre, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

11 a) szolidaritási alaprész b) jövedelempótló támogatás alaprész c) foglalkoztatási alaprész d) bérgarancia alaprész e) képzési alaprész f) rehabilitációs alaprész g) működési alaprész

12 a) a munkaadói járulék b) a munkavállalói járulék c) vállalkozói járulék d) TÁMOP intézkedések bevétele e) Egyéb bevétel (területi, központi és szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel) f) a rehabilitációs hozzájárulás g) rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése h) a szakképzési hozzájárulás i) bérgarancia támogatás törlesztése

13 a ) aktív támogatások  foglalkoztatási és képzési támogatások  foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozás  közmunka céljára pénzeszköz átadás  TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások kiadásai  TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások kiadásai  Társadalmi párbeszéd programok  Járulékkedvezmény megtérítés b) szakképzési és felnőttképzési támogatások  Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések  Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása c) rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás d) passzív kiadások  Álláskeresési támogatások  Vállalkozói járadék  Jövedelempótló támogatás  Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás

14 e) bérgarancia kifizetések f) működtetési célú kifizetések  Alapkezelőnek átadott pénzeszköz  Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz  Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program  Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás  Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás  Tranzakciós díj g) költségvetési befizetés  Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása  Egyéb költségvetési befizetés

15

16  Szűkebb értelmezése: - a munkavégzéshez, a munkaerő-piaci pozíciók megőrzéséhez kapcsolódó ismeretszerzés.  Tágabb értelmezése: - a gyermekkortól kezdve egész életen át segítsen mindenkit abban, hogy dinamikus ismereteket szerezhessen a világról, a többi emberről és saját magáról.  (megtanulni megismerni, megtanulni dolgozni,  megtanulni együttműködni másokkal, megtanulni élni.)

17  Formális tanulás: oktatási és képzési intézményekben valósul meg, oklevéllel, szakképesítéssel ismerik el  Nem formális tanulás: az oktatási rendszer fő áramán kívül zajlik, általában (nem) ismerik el hivatalos bizonyítvánnyal  Informális tanulás: a mindennapi élet fő velejárója

18  A munkahely szakmai képzést vagy átképzést követel meg tőlük.  Felébred bennük a „második esély” iskolái nyújtotta lehetőségek iránti igény.  Magasabb képzettség elérésével javítani szeretnének alacsonynak tartott fizetésükön.  Fogyatékosként speciális munkakörben szeretnének elhelyezkedni.

19  Fizikai tényezők: - egészségi állapot  Érzelmi tényezők: - énkép, érzelmi világkép - motiváció - megerősítés  Intellektuális tényezők: - előzetes ismeretek - a passzív és aktív tanulás - tanulási módszerek közötti választás

20  Mikor tanuljak? - újabb tudásra van szükségem - az alapvető életviteli ismeretek megszerzése szükséges - a tanulás-képzés pótlása  Mit tanuljak? - szakmai ismereteket - általános képességfejlesztésre irányuló (magatartási vagy személyiségtulajdonságok fejlesztése) ismereteket

21  Ne rohanjunk kéretlenül segíteni!  Ne oldjuk meg a tanuló helyett a nehezebb részeket, segítsük ötletekkel!  Ne bontsuk a tananyagot apró részletekre, ezt hagyjuk a tanulóra!  Empátia!!!: „Látunk a másik szemével, hallunk a fülével és érzünk a szívével” (Buda Béla)

22 Célok:  A foglalkoztathatóság elősegítése, illetve javítása.  A gazdasági és társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás segítése.  Az egyén önmegvalósításának támogatása.  Az aktív állampolgárság kialakulásának a segítése.

23  A tanulási képességek és kulcsképességek fejlesztése (alapkészségek, kulcsképességek)  Pályaorientáció és –korrekció segítése  Korszerű munkavállalói ismeretek elsajátítása (önértékelés, empátia, kapcsolatteremtés stb.)  Esélyegyenlőség biztosítása (pl. 50 év felettiek, fogyatékkal élők, gyes-ről, gyed-ről visszatérők)  Jogi, intézményi és finanszírozási feltételek kialakítása

24  Europass rendszer kidolgozása  Atipikus képzési formák (pl. távoktatás)  Modulrendszerű képzési programok, tan- és segédanyagok  Tanárok, oktatók, trénerek tutorok, tanácsadók, továbbképzési rendszerének a kiépítése

25 Felnőttképzési tv. 17. §  (1) A képzési programnak igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez.  (2) A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni. (RKK, Székesfehérvár, Pécs) Szt. 11. § (1) A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat a szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt - megegyező tartalmú - követelmények teljesítésébe be kell számítani.

26  Célja, alkalmazási területei  Módszerek és eljárások a PLAR-hoz  Tesztekre épülő (nemzeti szinten egységesített) vizsgarendszer  Ún. kompetencia-portfolió  Gyakorlati próbatétel („challenge process”)  Beszélgetés, interjú

27  Előzmények: - az előzetes tudás mérése, - a beszámítható tudás, illetve kompetencia meghatározása, - a tanulási szükséglet meghatározása - egyéni képzési napló

28  a felmérés eredménye modulonként  a beszámítható tudás  a szükséges tanulás témakörei  a szükséges tanulás óraszámai  az ajánlott legoptimálisabb tanulási módszer  a haladás közösen vállalható üteme  egyéb (pl. modulzáró vizsgák eredményei, hiányzás)


Letölteni ppt "Előadó: Mészáros Zsuzsanna. Olyan foglalkozást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkaviszonyban álló, de munkanélküliséggel veszélyeztetett."

Hasonló előadás


Google Hirdetések