Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alternatív Közgazdasági Gimnázium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alternatív Közgazdasági Gimnázium"— Előadás másolata:

1 Alternatív Közgazdasági Gimnázium
A pénzügyi-gazdasági oktatás helyzete és dilemmái az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Szűcs Tamás Alternatív Közgazdasági Gimnázium

2 Előzményekről Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) létrejöttéről röviden (most múlt 25 éves) Az (AKG) pedagógiai, szakmai elveiről: Az AKG jelenelvű iskola Az AKG személyközpontú iskola Az AKG szabad iskola Az AKG kiterjesztve az iskola hatókörét tanítványainak teljes személyiségére kíván hatni Az AKG a hétköznapi élet színtere, hely, ahol jó lenni Az AKG alapvető fontosságúnak tartja az iskola szakmai pályaorientációs, értelmiségi alapképző funkcióját Az AKG az átmenet iskolája. Alkalmazkodott a tradicionális elvárásokhoz és iskola maradt, ugyanakkor a modernizáció követelményeit figyelembe véve, a gyerekekhez és a meglévő körülményekhez igazította önmagát

3 Pedagógiai programunkról
1987. január 3. - „Károlyi Mihály Közgazdasági Gimnázium- egy alternatív közgazdasági gimnázium programja” 1987. november MM engedély kísérleti iskola megszervezésére 1988. augusztus Fővárosi Tanácsi határozat „Közgazdasági Gimnázium működtetésére, amelyik alternatív képzést folytat” 1988. szeptember az AKG nevelőtestülete jóváhagyja az első közös pedagógia programot 1988. november az alapítók létrehozzák az AKG Alapítványt, amely a kísérleti engedély alapján a fenntartói jogokat gyakorolja Fővárosi Tanács és MM szerződés 10 évre. Ennek alapján az AKG a Művelődési Minisztérium alapítványi formában működő kísérleti iskolája 1989. augusztus. - Az AKG harmadik pedagógiai programja. „Mi az ebihalak pártján vagyunk” Jóváhagyta nevelőtestület és az alapítvány kuratóriuma.

4 Pedagógiai programunkról
MM pedagógiai program jóváhagyás Hatosztályos gimnázium pedagógiai programja nevelőtestületi, fenntartói, MKM jóváhagyás Pedagógiai program MKM jóváhagyása Az AKG pedagógiai programjának felülvizsgálata nevelőtestületi döntés AKG Alapítvány pedagógiai program felülvizsgálat jóváhagyása Az EMMI engedélye az AKG Kerettanterv alkalmazására Jelenlegi jogi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. § (6) Az iskolafenntartó, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek – e törvény és a Nat keretei között – kerettantervet nyújthatnak be jóváhagyás céljából. 9. § (8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

5 Kerettantervről 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet (6-7. melléklete)
3. § (1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat. (2) A kerettanterv meghatározza a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, d) a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát, e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából. (3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését.

6 Kerettantervről 4. § (1) Az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített kerettantervnek alkotóelemét képezik az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített tantárgyi kerettantervek. (2) A tantárgyi kerettanterv meghatározza a) a tantárgyi bevezetőt, amely megjelöli aa) az adott tantárgy pedagógiai céljait és feladatait, ab) a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljait, ac) a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében betöltött szerepét, ad) az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos fejlesztési céljait, b) a tantárgyi tartalmakat, ba) a tematikai egységeket, bb) az előzetes tudást, bc) a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait, bd) az ismeretek, fejlesztési követelmények rendszerét be) a kulcsfogalmak, fogalmak rendszerét, bf) a fejlesztés az egy vagy két évfolyamos szakasz végére elvárt eredményeit, amely az adott tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek határozza meg, (A több ezer oldalban összesen 205-ször szerepel a pénz szó, általában szóösszetételként.)

7 Fejlesztési követelmények
Például MATEMATIKA 3-4. évfolyam „A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.” Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A negatív szám fogalmának tapasztalati úton történő előkészítése. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). Negatív számokkal való ismerkedés tapasztalati úton a számegyenes, a hiány és a hőmérséklet segítségével. Adósság, készpénz, vagyoni helyzet fogalmának értelmezése. A negatív szám fogalmának elmélyítése. Környezetismeret: hőmérséklet és mérése, Celsius-skála (fagypont alatti, fagypont feletti hőmérséklet).

8 Gazdasági és pénzügyi kultúra 7-8 . évf.
Család – háztartás Egy diák gazdasági szerepei Gazdasági kockázatok a családban Igények-lehetőségek-gazdálkodási kényszer Piacgazdaság-világgazdaság Állam Az egyén gazdasági szerepei

9 Gazdasági-pénzügyi kultúra 9-10. évf.
Piacgazdaság Pénz – infláció Háztartások Vállalatok Állam Pénzpiac Életpályánk pénzügyi döntései Bankszámla Hitelfelvétel Befektetés öngondoskodás

10 Vállalkozzunk! 7-8 / 9-10. évf. Diákvállalkozások az iskolákban (JAM)
Vállalkozók, vállalkozások A vállalkozások szűkebb, tágabb környezete Az ötlettől a megvalósításig Költségek, nyilvántartások - Megéri? Marketing

11 Munkapiac 9-10. évf. Önismeret, pályaorientáció, pályaismeret
Kilépés a munkaerőpiacra Karrierperiódusok Munkalehetőség itthon, külföldön Álláskeresés Önéletrajz, motivációs levél, felvételi beszélgetés Munkajogi alapok Munkatörvénykönyv Munkaszerződés Alapvető jogok, kötelességek Munkaviszony, munkaidő, pihenőidő … Atipikus foglalkoztatási formák

12 Jelenlegi helyzet Kötelező tantárgyak az 5–12. évfolyamon
Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Idegen nyelv Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (1. és 2. rész) Második idegen nyelv (9-12. évfolyam és évfolyam számára) Latin nyelv (választható második idegen nyelvként) Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret Erkölcstan Etika Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (5-6. évfolyam) Latin örökségünk Természetismeret Biológia-egészségtan –A és B változat Fizika – A és B változat Kémia – A és B változat Földrajz Ének-zene – A és B változat Dráma és tánc (5-–6. évfolyam és 9–10. évfolyam számára) Vizuális kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek – Ének-zene - A és B változat Művészetek – Dráma és tánc Művészetek – Vizuális kultúra Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

13 Jelenlegi helyzet 8 osztályos gimn.

14 Jelenlegi helyzet 6 osztályos gimn.

15 Főbb problémák (szerintem)
Kötött tantárgystruktúra Kötött óraszámok (csekély mozgástér) Képzettség hiánya (szakos tanár) Motiváció hiánya (tanári) Alternatív kerettanterv készítés nehézségei sok munka bürokratikus drága Tankönyvek kérdése Stb.

16 Az AKG közgazdasági gimnázium
Az AKG olyan gimnázium, mely a közismereti tárgyak mellett szakmai (jellegű) tárgyakat is tanít A változó világ elvárásainak megfelelően folyamatosan alakul (megrendelők iskolája) A kezdetektől fogva hangsúlyt helyez a gazdasági-pénzügyi nevelésre (támogató tantestület, fenntartó)

17 Az AKG kerettantervben
10 évfolyamon Alkalmazott közgazdaságtan (heti 2 óra) Kötelezően választott Vállalkozási projekt (YE) Piacgazdasági ismeretek (GO – POP) évfolyamon Gazdasági ismeretek (heti 5 óra) Szabadon választható Közismereti tárgy Akkreditált érettségi tárgy

18 Az AKG és a POP program A 2006/2007-es tanév 2. felében az Életciklus pénzügyei pilotképzésben vett részt az akkori 10. évfolyam 18 tanulója. A 2007/2008-as tanévben a Gazdálkodj Okosan (GO) programot választó 10. évfolyamos tanulóknak már a készülő POP program bizonyos elemeit bevettük az oktatásba. A 2008/2009-es tanévben a POP programban 2 csoportban 28 tanuló vett részt. A 2009/2010-es tanévben pedig 3 csoportban 54 tanuló vett részt a POP programban Azóta minden tanévben legalább két csoporttal vettünk részt a POP programban Kezdetektől tagja vagyunk a Pénziránytű Iskolahálózatnak

19 Kapcsolatok Alternatív Közgazdasági Gimnázium
cím: Bp., Raktár u. 1. telefon: fax: honlap:

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alternatív Közgazdasági Gimnázium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések