Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pénzügyi-gazdasági oktatás helyzete és dilemmái az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Szűcs Tamás Alternatív Közgazdasági Gimnázium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pénzügyi-gazdasági oktatás helyzete és dilemmái az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Szűcs Tamás Alternatív Közgazdasági Gimnázium."— Előadás másolata:

1 A pénzügyi-gazdasági oktatás helyzete és dilemmái az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Szűcs Tamás Alternatív Közgazdasági Gimnázium

2 Előzményekről Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) létrejöttéről röviden (most múlt 25 éves) Az (AKG) pedagógiai, szakmai elveiről: −Az AKG jelenelvű iskola −Az AKG személyközpontú iskola −Az AKG szabad iskola −Az AKG kiterjesztve az iskola hatókörét tanítványainak teljes személyiségére kíván hatni −Az AKG a hétköznapi élet színtere, hely, ahol jó lenni −Az AKG alapvető fontosságúnak tartja az iskola szakmai pályaorientációs, értelmiségi alapképző funkcióját −Az AKG az átmenet iskolája. Alkalmazkodott a tradicionális elvárásokhoz és iskola maradt, ugyanakkor a modernizáció követelményeit figyelembe véve, a gyerekekhez és a meglévő körülményekhez igazította önmagát http://www.akg.hu/pedagogiai-program/

3 Pedagógiai programunkról 1987. január 3. - „Károlyi Mihály Közgazdasági Gimnázium- egy alternatív közgazdasági gimnázium programja” 1987. november 24. - MM engedély kísérleti iskola megszervezésére 1988. augusztus 27. - Fővárosi Tanácsi határozat „Közgazdasági Gimnázium működtetésére, amelyik alternatív képzést folytat” 1988. szeptember 30. - az AKG nevelőtestülete jóváhagyja az első közös pedagógia programot 1988. november 24. - az alapítók létrehozzák az AKG Alapítványt, amely a kísérleti engedély alapján a fenntartói jogokat gyakorolja 1989. 02. 17. - Fővárosi Tanács és MM szerződés 10 évre. Ennek alapján az AKG a Művelődési Minisztérium alapítványi formában működő kísérleti iskolája 1989. augusztus. - Az AKG harmadik pedagógiai programja. „Mi az ebihalak pártján vagyunk” Jóváhagyta nevelőtestület és az alapítvány kuratóriuma.

4 1989. 12. - MM pedagógiai program jóváhagyás 1995. 06. - Hatosztályos gimnázium pedagógiai programja nevelőtestületi, 1995. 12. fenntartói, 1996. 02. MKM jóváhagyás 1998. 06. - Pedagógiai program MKM jóváhagyása 2005. 02. - Az AKG pedagógiai programjának felülvizsgálata nevelőtestületi döntés 2006. 03. - AKG Alapítvány pedagógiai program felülvizsgálat jóváhagyása 2013. 04. - Az EMMI engedélye az AKG Kerettanterv alkalmazására Jelenlegi jogi háttér: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. § (6) Az iskolafenntartó, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek – e törvény és a Nat keretei között – kerettantervet nyújthatnak be jóváhagyás céljából. 9. § (8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről Pedagógiai programunkról

5 Kerettantervről 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet (6-7. melléklete) 3. § (1) A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat. (2) A kerettanterv meghatározza a) a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, b) a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, c) a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, d) a műveltségi területek vonatkozásában meghatározott tantárgyak óraszámát, e) az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, f) a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, g) az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából. (3) A kerettanterv az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a pedagógusok pedagógiai tervező tevékenységét, segíti a fogalmi gondolkodás fejlesztését, a tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését.

6 4. § (1) Az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített kerettantervnek alkotóelemét képezik az iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési feladathoz készített tantárgyi kerettantervek. (2) A tantárgyi kerettanterv meghatározza a) a tantárgyi bevezetőt, amely megjelöli −aa) az adott tantárgy pedagógiai céljait és feladatait, −ab) a tantárgy fejlesztési területeinek nevelési céljait, −ac) a tantárgynak a kulcskompetenciák fejlesztésében betöltött szerepét, −ad) az adott pedagógiai szakaszban a tantárgy sajátos fejlesztési céljait, b) a tantárgyi tartalmakat, −ba) a tematikai egységeket, −bb) az előzetes tudást, −bc) a tematikai egység nevelési és fejlesztési céljait, −bd) az ismeretek, fejlesztési követelmények rendszerét −be) a kulcsfogalmak, fogalmak rendszerét, −bf) a fejlesztés az egy vagy két évfolyamos szakasz végére elvárt eredményeit, amely az adott tantárgyban elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek határozza meg, (A több ezer oldalban összesen 205-ször szerepel a pénz szó, általában szóösszetételként.) Kerettantervről

7 Például MATEMATIKA 3-4. évfolyam „A matematikatanításnak kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.” IsmeretekFejlesztési követelményekKapcsolódási pontok A negatív szám fogalmának tapasztalati úton történő előkészítése. Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). Negatív számokkal való ismerkedés tapasztalati úton a számegyenes, a hiány és a hőmérséklet segítségével. Adósság, készpénz, vagyoni helyzet fogalmának értelmezése. A negatív szám fogalmának elmélyítése. Környezetismeret: hőmérséklet és mérése, Celsius-skála (fagypont alatti, fagypont feletti hőmérséklet).

8 Gazdasági és pénzügyi kultúra 7-8. évf. Család – háztartás Egy diák gazdasági szerepei Gazdasági kockázatok a családban Igények-lehetőségek-gazdálkodási kényszer Piacgazdaság-világgazdaság Állam Az egyén gazdasági szerepei

9 Gazdasági-pénzügyi kultúra 9-10. évf. Piacgazdaság Pénz – infláció Háztartások Vállalatok Állam Pénzpiac Életpályánk pénzügyi döntései −Bankszámla −Hitelfelvétel −Befektetés −öngondoskodás

10 Vállalkozzunk! 7-8 / 9-10. évf. Diákvállalkozások az iskolákban (JAM) Vállalkozók, vállalkozások A vállalkozások szűkebb, tágabb környezete Az ötlettől a megvalósításig Költségek, nyilvántartások - Megéri? Marketing

11 Munkapiac 9-10. évf. Önismeret, pályaorientáció, pályaismeret Kilépés a munkaerőpiacra −Karrierperiódusok −Munkalehetőség itthon, külföldön −Álláskeresés −Önéletrajz, motivációs levél, felvételi beszélgetés Munkajogi alapok −Munkatörvénykönyv −Munkaszerződés −Alapvető jogok, kötelességek −Munkaviszony, munkaidő, pihenőidő … −Atipikus foglalkoztatási formák

12 Jelenlegi helyzet Kötelező tantárgyak az 5–12. évfolyamon Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Idegen nyelv Függelék: angol és német nyelvi specifikáció (1. és 2. rész) Második idegen nyelv (9-12. évfolyam és 7-12. évfolyam számára) Latin nyelv (választható második idegen nyelvként) Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret Erkölcstan Etika Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (5-6. évfolyam) Latin örökségünk Természetismeret Biológia-egészségtan –A és B változat Fizika – A és B változat Kémia – A és B változat Földrajz Ének-zene – A és B változat Dráma és tánc (5-–6. évfolyam és 9–10. évfolyam számára) Vizuális kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret Művészetek – Ének-zene - A és B változat Művészetek – Dráma és tánc Művészetek – Vizuális kultúra Művészetek – Mozgóképkultúra és médiaismeret Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport

13 Jelenlegi helyzet 8 osztályos gimn.

14 Jelenlegi helyzet 6 osztályos gimn.

15 Főbb problémák (szerintem) Kötött tantárgystruktúra Kötött óraszámok (csekély mozgástér) Képzettség hiánya (szakos tanár) Motiváció hiánya (tanári) Alternatív kerettanterv készítés nehézségei −sok munka −bürokratikus −drága Tankönyvek kérdése Stb.

16 Az AKG közgazdasági gimnázium Az AKG olyan gimnázium, mely a közismereti tárgyak mellett szakmai (jellegű) tárgyakat is tanít A változó világ elvárásainak megfelelően folyamatosan alakul (megrendelők iskolája) A kezdetektől fogva hangsúlyt helyez a gazdasági-pénzügyi nevelésre (támogató tantestület, fenntartó)

17 Az AKG kerettantervben 10 évfolyamon Alkalmazott közgazdaságtan (heti 2 óra) −Kötelezően választott Vállalkozási projekt (YE) Piacgazdasági ismeretek (GO – POP) 11-12. évfolyamon Gazdasági ismeretek (heti 5 óra) −Szabadon választható −Közismereti tárgy −Akkreditált érettségi tárgy

18 Az AKG és a POP program A 2006/2007-es tanév 2. felében az Életciklus pénzügyei pilotképzésben vett részt az akkori 10. évfolyam 18 tanulója. A 2007/2008-as tanévben a Gazdálkodj Okosan (GO) programot választó 10. évfolyamos tanulóknak már a készülő POP program bizonyos elemeit bevettük az oktatásba. A 2008/2009-es tanévben a POP programban 2 csoportban 28 tanuló vett részt. A 2009/2010-es tanévben pedig 3 csoportban 54 tanuló vett részt a POP programban Azóta minden tanévben legalább két csoporttal vettünk részt a POP programban Kezdetektől tagja vagyunk a Pénziránytű Iskolahálózatnak

19 Kapcsolatok Alternatív Közgazdasági Gimnázium cím: 1035 Bp., Raktár u. 1. telefon:06-1-336-1766 fax: 06-1-336-1765 e-mail: akg@akg.hu honlap:www.akg.hu

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A pénzügyi-gazdasági oktatás helyzete és dilemmái az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban Szűcs Tamás Alternatív Közgazdasági Gimnázium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések