Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK „ Money makes the world go around” „A pénz forgatja a világot” a PÉNZ ÉS HELYETTESITŐI A VÁLLALATI MÜKÖDÉS NÉLKÖLÖZHETETLEN ELEMEI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÁLLALATI PÉNZÜGYEK „ Money makes the world go around” „A pénz forgatja a világot” a PÉNZ ÉS HELYETTESITŐI A VÁLLALATI MÜKÖDÉS NÉLKÖLÖZHETETLEN ELEMEI."— Előadás másolata:

1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK „ Money makes the world go around” „A pénz forgatja a világot” a PÉNZ ÉS HELYETTESITŐI A VÁLLALATI MÜKÖDÉS NÉLKÖLÖZHETETLEN ELEMEI. Pénzügyi tevékenység tartalma Részvény: egységnyi tulajdonrész egy vállalkozásban, ill. a társaság saját tőkéjének és a tulajdonosi jogosítványok egy részét megtestesítő értékpapír. A tőketulajdonos azért fektet be, mert pénze gyarapodását reméli. Tulajdonos lehet: egyedüli és így kizárólagos: minden kérdésben dönthet, mindent megváltoztathat. kisbefektető: egy a nagyon sok közül. Nincs érdemi beleszólása a dolgokba. Nagybefektető: hosszútávon gondolkodik. A vállalat értékváltozásának pozitív változásában érdekelt. Kisbefektető: rövid távú érdekeltsége van. Vállalatgazdaságtan 2007

2 Pénzügyek II Egyéb fontos szempontok a befektetésnél: likviditás Tulajdonos – menedzsment funkció szétválása: képviseleti probléma. A megbízó-ügynök probléma feloldása: vezetők résztulajdonossá tétele, továbbá munkavállalói részvénytulajdonlás bevezetése (alkalmazottak). A vállalat pénzügyi stratégiája: A vállalkozás értékének növelése: forrást kel biztosítani az eredményes működtetéshez, a forrásokat hatékonyan kell elosztani a befektetési alternatívák között. Vállalatgazdaságtan 2007

3 Pénzügyek III Feladatok: A vállalkozás egészének, egyes részeinek, eszközökre, forrásokra vonatkozó döntések értékelésekor alkalmazott módszereknek és elveknek a meghatározása. A befektetési stratégia, tőkeköltségvetés meghatározása, Finanszírozási stratégia, felhasználható források meghatározása. A vállalat értékét meghatározó tényezők: Tőzsde: a részvényekkel való kereskedésre szolgáló szervezett piac. Vállalatgazdaságtan 2007

4 Vállalati értékek II Reszegi (1996) Vállalati-érték fogalom többféle lehet: tulajdonosi érték: amennyit a tulajdonos hajlandó érte kifizetni, hogy tulajdonát megtartsa, gazdasági érék: a tulajdonból származó várható jövőbeni haszon függvénye, piaci érték: a vevő-eladó alkupozíció függvénye, „fair érték” a résztvevő partnerek közötti értéken alapul igazságos előnyelosztás alapján megválasztott érték, kereskedelmi érték: amely a piaci értéken alapul, úgy, hogy ahhoz stratégiai ellenőrzési és/vagy irányítási jogokat kapcsolnak. A vállalat piaci értéke: az az ár, amit a befektetők hajlandók fizetni a tulajdonból származó jövőbeni előny birtoklásáért. A pénz időértéke: annak mértéke, mennyivel értékel a befektető nagyobbra egy mai kifizetést vagy hozamot egy jövőbeninél. Könyv szerinti érték: a vállalat egészének, ill. egyes eszközeinek a mérlegben feltüntetett értéke. Goodill: a vállalat piaci értéke és a könyv szerinti értékének különbsége. Mindig a jövőbeni értéket figyelik. Az „érték a jövőben van”. Vállalatgazdaságtan 2007

5 Befektetések Befektetési stratégia, költségvetés Befektetés: pénz lekötése egy vállalakozás céljainak megvalósítására, nyereségszerzés reményében. Befektetés I: a vállalat és a külső érintettek viszonyában Befektetés II: a vállalaton belül az erőforrások allokálása, a működésekhez szükséges eszközök biztosítása oldaláról. A tőkebefektetés tőkepiaci környezetét befolyásoló tényezők: A tőkepiac intézményi feltételei (a gazdaság egészére ható intézmények: verseny- és kartell szabályozás, külkereskedelem, számviteli rendszer. Kormányzati politika (monetáris politika, költségvetési politika és deviza- és árfolyam politika) A tőke- és pénzpiac állapota. (hosszú- és rövidtávú pénzkereslet- kínálat A befektetés függ a vállalkozástól, különösen a menedzsment törekvéseitől. Vállalatgazdaságtan 2007

6 A pénz időértéke A pénz időértékét a jelenérték számítás segítségével kezelhetjük. Módja: diszkontálás. Megvalósítandó, ha: Ha a várható hozam és a költségek nettó jelenértéke pozitív. Megtérülési ráta esetén: a haszonáldozat-költséget meghaladó hozamot adó befektetések. E mellett kell még a kockázatot is figyelembe venni és értékelni. Tőkeköltségvetés: a vállalat hosszú távú befektetési lehetőségeinek elemzése és a köztük való választás. Tartalma: stratégiai célokkal összhangban álló befektetés. Alternatívák kimunkálása, egyes befektetések adózás utáni cash-flow-jának becslése, a befekt. Alternatívák hozzájárulása a vállalat teljes cash-flow- jához, alternatívák közötti választás a vállalatérték növelése, mint döntési kritérium alapján, a befektetési alternatívák menetközbeni újraértékelése Vállalatgazdaságtan 2007

7 Finanszírozási stratégia Finanszírozási stratégia, forrásbiztosítás A jó befektetési elképzelésekhez is kell a finanszírozás. Ennek is stratégián kell alapulnia. Itt szempontok: biztonság követelménye, (saját : idegen tőke aránya) jövedelmezőség: ez biztosítja a pénzáramot, likviditás: a hosszú távú pénzügyi egyensúly feltétele. függetlenség kérdése: a hitelezőktől és a befektetőktől a kialakított stratégia megvalósítása szempontjából. A vállalat pénzügyi rendszerének működése Vállalatgazdaságtan 2007

8 Pénzügyi elemzés * Mérleg: a vagyonra ható gazdasági műveletek hatásait rögzítő kimutatás, amely adott időpontra vonatkozóan pénzértékben tartalmazza a vállalat eszközeinek összetételét és azok forrását (eredetét), valamint a nyitó és záró időpont között elért vállalati eredményt. Vagyon: értékelése: Tárgyi megjelenés alapján (aktívák) Származási szempontból (passzívák) Eszközök: a vállalat által birtokolt, piaci értékkel rendelkező vagyoni érték. Források: a vállalat saját tőkéjének és külső tartozásainak összege: együttesen az eszközök finanszírozását szolgálják. Eredménykimutatás: a vállalat adott időszakban elszámolt bevételeinek és kiadásainak egybevetése. Vállalatgazdaságtan 2007

9 PÉNZÁRAM - CASH FLOW Pénzáram: (cash-flow): a vállalat adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak egybevetése, különbsége. Az egyes tételekhez kapcsolód pénzkiadás illetve pénzbevétel. A pénzáram és az adózás utáni nyereség közötti különbség oka: a bevételek és költségek időben eltérnek egymástól. A pénzáram szabályozása a vállalati pénzgazdálkodás egyik legalapvetőbb feladata. A vállalati működtetés pénzügyi alapja a pénzáram. Hiába nyereséges papíron egy vállalat, ha nem képes kintlévőségeit behajtani. A normál működés pénzáramának befolyásolása igen fontos: kiadások ütemezése, bevételek ütemszerű tervezése. Vállalatgazdaságtan 2007

10 Egyéb kimutatások * Pénzáram folyó működésből: perspektivikus vállalatnál: erősen pozitív. Pénzáram befektetésből: a tőke költséghatás realizálást jelenti. Perspektivikus vállalatnál rendszerint erősen negatív, mert a növekedéshez eszközbefektetésekre van szükség. Pénzáram pénzügyi tevékenységből. Mind a mérleg, mind az eredmény-kimutatás és a cash-flow a vállalati gazdálkodás jellemzőit mutatja, de különböző nézőpontból. A különböző kimutatások célja éppen az, hogy a különböző típusú hatásokat kimutassa. Egyéb pénzügyi kimutatások: (Cohen, 1996): –likviditási mutatók: jelzik a fizetőképességet –hatékonysági mutatók: pl. készlet forg. seb. –adósságmutatók: hitelfelhasználás értékeléshez –nyereségmutatók: fedezeti arány, árbevétel arányos nyereség, stb. Vállalatgazdaságtan 2007

11 Pénzügyi elemzés A pénzügyi kimutatások elemzése: A három kimutatás adataiból további mutatók számíthatók, elemzésre jól felhasználhatók. Az elemzések fő típusai: bázisszemléletű elemzés Idősor elemzés vállalatközi elemzés Vállalatgazdaságtan 2007

12 Pénzügyi elemzés Pénzügyi terv készítése Kiindulás a vállalati stratégiából: Az ebből levezetett tevékenységekhez rendeljük a pénzügyi előirányzatokat. A vállalat stratégiájából levezetett tevékenységekhez kapcsolódó ráfordításokat figyelembevéve meghatározza a vállalat egészének és egyes részegységeinek finanszírozási igényét. Finanszírozás: forrásellátás Likviditás: a vállalatnak az a képessége, hogy fizetési kötelezettségeinek időben eleget tud tenni. A tervezésnél meg kell említeni az infláció jelenségét és a valutaárfolyam ingadozását. Tovagyűrűző hatásuk bonyolult, nehéz végigkövetni őket. Vállalatgazdaságtan 2007

13 Költséggazdálkodás A hatékonyság értékeléshez kiindulópont? A ráfordítások és az azok révén elérhető eredmények egybevetése. Menedzseri szintű költséggazdálkodás: a menedzsment szempontjait is figyelembe vevő költség-számbavételi eljárás kialakítása a vezetési számvitel keretén belül. A kapcsolat teremtése a teljesítmények és az elérésükhöz szükséges ráfordítások között. Az általános költségek ok-okozati alapon történő felosztása, a releváns költségek meghatározása Vállalatgazdaságtan 2007

14 Költséggazdálkodás Opportunity cost (lehetőségi költség): a tőke haszonáldozati költsége. Átfogó költség-gazdálkodás (total cost management). Összetevői: vállalati folyamatelemzés a tevékenységlapú költségszámítás (activity-based costing) a folyamatos jobbítás (continous improvement) a teljesítmények kívánatos szinttel való összevetése, s a javítási lehetőségek meghatározása Vállalatgazdaságtan 2007

15 Befektetések Befektetések: cél: többletnyereség. Befektetések értékelése: igen különböző lehet. Három alapvető módszer: megtérülési idő: az éves hozamból mikor térül meg a befektetés, nettó jelenérték: az éves pénzbevételek és kiadások különbségének diszkontált összege. Belső megtérülési ráta: az a diszkontráta, amely mellett a diszkontált hozadék összeg nulla. Vállalatgazdaságtan 2007

16 Finanszírozás * Forrás összetétel: Saját forrás: a vállalat forrásainak azon része, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség (ellentettje az idegen forrás) Idegen forrás: a vállalatot visszafizetési kötelezettség terheli. Egy része után az igénybevételért díjat kell fizetni. Amortizáció: (értékcsökkenési leírás): a tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségként való elszámolása. Vállalatgazdaságtan 2007


Letölteni ppt "VÁLLALATI PÉNZÜGYEK „ Money makes the world go around” „A pénz forgatja a világot” a PÉNZ ÉS HELYETTESITŐI A VÁLLALATI MÜKÖDÉS NÉLKÖLÖZHETETLEN ELEMEI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések