Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mini-Mentor Hálózat működésének ismertetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mini-Mentor Hálózat működésének ismertetése"— Előadás másolata:

1 Mini-Mentor Hálózat működésének ismertetése
Németh Mariann

2 Kezdetektől…. A Bojtért Egyesület tagjai 1998 nyarán több alkalommal tájékozódó látogatáson vettek részt a szentpéterszegi teleházban, ezt követően pedig szeptember 14-én a szolnoki Teleház–telefalu konferencián. Az itt tapasztaltak alapján arra az elhatározásra jutottak, hogy követik példájukat január 20-án a szentpéterszegi Bihar Közösségeiért Alapítvány teleház-alirodát nyitott meg településünkön. A ’99-ben a Magyar Teleház Szövetséghez önálló teleház működtetésére benyújtott pályázat eredményeként 2 millió forint értékű informatikai eszközzel lett gazdagabb az ezek után már önálló teleház. Németh Mariann

3 Az önálló teleház átadására 2000. augusztus 19-én került sor.
A pályázaton nyert nagy teljesítményű fénymásoló, telefonfax, 5 multimédiás számítógép, lézernyomtató, szkenner, faxmodem, újabb szolgáltatások bevezetésére adott lehetőséget. Az önkormányzat képviselő-testülete által rendelkezésünkre bocsátott épület (2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra) és környezete a teleház jellegéhez, szelleméhez, bővülő szolgáltatásaihoz megfelelő feltételeket, közérzetet teremtenek. A helyiségek biztosítják a tevékenységek elkülönülését (fogadótér, csendes tevékenység, kiszolgáló helyiség). A helyiségek berendezését érdekeltségnövelő pályázaton nyert összegből oldottuk meg. Az önálló teleház átadására augusztus 19-én került sor. Németh Mariann

4 A felhasználók köre A Teleház szolgáltatási körének kialakítása és folyamatos bővítése során tekintettel voltunk a helyi igényekre, a település összetételére: Igen magas és időben előrehaladva növekvő az időskorúak száma (30%) az össznépességen belül. Számottevő azok aránya is, akik még aktív korúak, de rokkantsági nyugdíjban kényszerülnek. A tényleges munkanélküliség ( közel 40%), a cigány kisebbség a lakosság jelentős részét képezi (kb. 40%). A töredék- és nagycsaládokban, alacsony jövedelmű családokban élő fiatalok, gyermekek veszélyeztetettsége egyre fontosabb összetevője a falusi szegénységnek. Németh Mariann

5 Széleskörű szolgáltatásaink
Közhasznú tájékoztatás, helyi nyilvánosság szerveződése, alakítása: Helyi hirdetés, hírközpont, információ gyűjtése, közvetítése, utazási információk: MÁV, VOLÁN, tájékoztató-, szórólapok terjesztése, igényfelmérő kérdőíven való tájékozódás, helyi újság szerkesztése, pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatírás. Segítségnyújtás hétköznapi ügyek intézésében: hivatalos levelek megírása; kérelmek, beadványok, nyomtatványok kitöltése; előzetes egyeztetés különböző hivatalokkal, intézményekkel, személyekkel. Németh Mariann

6 Széleskörű szolgáltatásaink
Külön hangsúlyt fektetünk a munkanélküliek, illetve a tartósan nem foglalkoztatott aktív korúak munkaerőpiacra való visszatérésének elősegítésére. Mint a Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Információs Pontja segítjük a leghátrányosabb, legszegényebb közösségeket életminőségük, életesélyeik javulásában. Munkánk eredményeként a foglalkoztatási információk egyre szélesebb körben válnak ismertté, tolmácsoljuk az arra rászoruló hátrányos helyzetű emberek problémáit az érintettek felé. Irodai szolgáltatás: Iratmásolás, telefax, gépelés, szövegszerkesztés, nyomtatás, névjegykártya-, egyedi levélpapírok-, emléklapok, oklevelek, meghívók készítése, segítségnyújtás pályázatok írásában (iskola, óvoda, Őszidő Klub, Műv. Ház, CTKÖ, stb.), számítógép és Internet használat biztosítása. Németh Mariann

7 Széleskörű Szolgáltatásaink
Közösségek működési helye: Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat, Etnikai Hagyományőrző Csoport, helyi újság szerkesztőbizottsága, Ifjúsági klub-, honismereti kör vezetőségének, rendezvények előkészítő szervezőbizottságainak megbeszélései. Szakmai előadások, fórumok színhelyei. Az helyi programok, rendezvények, ismeretterjesztő előadások, játszóházak, kézműves foglalkozások, egészségügyi előadások megrendezésében, lebonyolításában jelentős szerepet vállal egyesületünk.  Németh Mariann

8 A térítéses és ingyenes szolgáltatások összhangja
A igénybevevők nehéz anyagi helyzete miatt önköltséges áron nyújtjuk szolgáltatásainkat. A szolgáltatási díjaik az irodagépek fenntartási költségeit fedezik (papír, patron, áram, karbantartás). Így a szolgáltatásaink túlnyomó része ingyenes. Pl.: egy szociális ügyintézésnél csak a nyomtatvány, kérvény nyomtatási költségeit fizeti az ügyfél. Maga a kitöltés, tanácsadás ingyenes. Németh Mariann

9 Önkormányzatunk a hátrányos helyezte ellenére a vállalkozó szellemű közösségek, egyének jobbító szándékú törekvéseihez – lehetőségéhez mérten – az anyagi, tárgyi hátteret biztosítja. (Megfelelő épületrész, rezsi költségek, a pályakezdő munkanélküli részére bér, járulékkülönbözet). Az évek során a teleház ügyintézők munkabérét a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ támogatásával tudtuk biztosítani. A szolgáltatások bevételeit eszközeink karbantartására, fenntartására használjuk fel. Eszközparkunk bővítésére, nagyobb programok, akciók lebonyolítására pályázati úton teremtünk forrást, amit kiegészítenek a támogatók, szponzorok adományai, valamint az önkéntes segítők munkái is Németh Mariann

10 Együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel
Tisztában vagyunk azzal, hogy a helyi társadalom lényege a közösség működése. Ahol nincs közösség, ott az emberek magukra maradnak problémáikkal. A teleház a közösségi összefogás próbaköve, másfelől maga is elősegítője a helyi társadalom, a közösségi élet szervezésének, fejlődésének, működésének. A teleháznak olyan eszközök, lehetőségek vannak a birtokában, melyekkel a közösség önszervező, önmenedzselő képessége nagymértékben javul. Információkat képes szerezni, pénzforrásokat feltárni, megszerezni, akciókat megszervezni, kapcsolatokat kiépíteni, szakembereket keresni és bevonni, a közösség eredményeit felmutatni. Nekünk teleházasoknak ezek a feladataink. Németh Mariann

11 Fontosnak tartjuk munkánk eredményessége érdekében a helyi, környékbeli, megyei- illetve országos szintű szervezetekkel, intézményekkel való együttműködést. 2002. áprilisában bekapcsolódtunk a Bihar Közösségeiért Alapítvány által szervezett Bihari Teleház 2002-től Programba, mely munkatársunk bérének támogatása mellett, három éven keresztül folyamatos, szakmailag megalapozott, hatékonyabb munkavégzést eredményezett. 2007-ben csatlakoztunk a Bihar Közösségeiért Alapítvány HEFOP „Bihari Foglalkoztatási Mentor Hálózat Kiépítése” elnevezésű projektjéhez. Németh Mariann

12 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A községben a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat egy főállású családgondozó látja el. 2006. február 27-től a szolgálat a feladatait társulás keretében az Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (Biharkeresztes központú) irányítása alatt látja el. A feladat 2006 évben a rendszeres szociális segélyes ügyfelek nyilvántartásával és rendszeres jelentkeztetésével bővült. A szolgálat így szinte a település minden családjával kapcsolatban van. Németh Mariann

13 A Családsegítő Szolgálat célja az, hogy a segítő és hozzáforduló, közös munkálkodásuk során a kliens eljusson valamilyen megoldáshoz a problémájában. Ezen felül célkitűzés a családok, egyének működőképességének megőrzése, annak helyreállítása, az egyének problémamegoldó, konfliktuskezelő képességeinek fejlesztése. A családsegítés időtartama alatt természetbeni segítségnyújtás, a kliens ügyében szószólás, ügyének intézése, tanácsadás, felvilágosítás stb. történik. Németh Mariann

14 A Családsegítő Szolgálat elsődleges feladatai:
családsegítés, családgondozás, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, információnyújtás, nyomtatványok, kérelmek kitöltése, szükség esetén továbbirányítás és ennek megszervezése. Németh Mariann

15 Az iskolai szünetekben a gyerekeknek játszóházat szervez.
A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelme érdekében jött létre. Feladata, hogy a bármely okból veszélyeztetett gyermek körülményeit feltárja, a családot lehetőség szerint segítse vagy befolyásolja. A családgondozó a hátrányos helyzetű gyermekek és családok részére élelmiszercsomagokat, használt ruhákat közvetít (pályázatok segítségével). Az iskolai szünetekben a gyerekeknek játszóházat szervez. Németh Mariann

16 Petőfi Sándor Tagiskola
Iskolánk sajátos arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszik: a nevelés sokoldalúsága, a képességek szerinti struktúra kialakítása, és a differenciált fejlesztés különböző formái. A tantestület szakmailag jó felkészültségű, jellemzi az új iránti fogékonyság. Iskolánkban 1996-tól kisebbségi oktatás folyik. A nemzeti és etnikai kisebbségek nevelésével- oktatásával foglalkozó intézményünk egyfelől elősegíti a tanulók személyiségének fejlődését, fontos készségek és tudáselemek elsajátítását, másfelől a kisebbségi nyelv és kultúra oktatása révén az etnikai szocializáció műhelyeként is működik. Németh Mariann

17 2005. szeptember 1-től nyelvoktató kisebbségi iskolaként működik intézményünk, ami az eddigi cigány népismeret tantárgy mellett a cigány nyelv (lovari) oktatását jelenti heti 2 órában valamennyi évfolyamon. A nevelőtestület arra törekszik, hogy megismerje és elsajátítsa a legkorszerűbb tanítási módszereket, és ezek közül válogatva tanulóik igényeihez, fejlettségi szintjéhez, szükségleteihez igazodva végezze nevelő—oktató munkáját. Folyamatosan próbálnak kialakítani egy biztonságos, családias légkört, ahol gyerekek, pedagógusok és szülők egy célért igyekezek dolgozni. Németh Mariann

18 Az iskolaszerkezetben jelentős változás következett be: 2007
Az iskolaszerkezetben jelentős változás következett be: május 1-jétől a biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeként folytatják tevékenységüket. Iskolánk alapító tagja a biharkeresztesi székhelyű Bihari Iskolaszövetségnek, munkájában folyamatosan részt vesz. Rendszeresen vesznek részt gyermekeink a Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete által lebonyolított életmód táborban. A biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kihelyezett néptánc tagozata működik iskolánkban. A tanulók állandó résztvevői a környékbeli, megyei szintű versenyeknek, rendezvényeknek, ahol kimagasló eredményeket érnek el. Németh Mariann

19 Március 15-én a Petőfi Sándor területi szavalóversenyt.
Oktatási intézményünk 2 területi szintű rendezvényt hirdet meg már évek óta: December 18-án a Kisebbségek Napján a Területi Cigány Kulturális Szemlét Március 15-én a Petőfi Sándor területi szavalóversenyt. Németh Mariann

20 Őszidő Klub Elöregedő falunkban korszerű Őszidő Klub nyújt segítséget a rászoruló, magányos, elesett időskorúaknak. Az intézmény típusa: nappali ellátást nyújtó szociális intézmény Az intézmény tevékenységi köre, alaptevékenysége: A településen élő időskorú lakosság alap- és nappali ellátását biztosító tevékenységet végez. Az arra rászorulók életviteléhez szükséges mértékű segítséget nyújt. nappali szociális ellátás szociális étkeztetés biztosítása házi segítségnyújtás óvodai étkeztetés iskolai étkeztetés Németh Mariann

21 Évről évre megrendezésre kerül településünkön az Idősek Hete is.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatásokat szervez. A klubtagok szívesen jönnek, kártyáznak, sakkoznak, olvasnak, társasjátékokkal játszanak, tévéznek, régi filmeket néznek, rádiót hallgatnak, magányukat enyhítik. Egészségügyi előadásokat, színházlátogatást, kirándulásokat szervezünk számukra. Az iskolások, óvodások évente több alkalommal műsorral kedveskednek az időseknek. Időseink minden évben részt vesznek Hencidán a Bihari Idősek Találkozóján, a bakonszegi Morzsóka Fesztiválon, valamint a Bihari Csigacsináló Fesztiválon. Évről évre megrendezésre kerül településünkön az Idősek Hete is. Németh Mariann

22 Feladatunk a község idős korú lakosságának összefogása, fenntartani az önbecsülésüket, hasznosság érzésüket, és a közösséghez tartozás érzését. Sok ember számára az öregedés krízist jelent. Nem tanulták meg elviselni a magányt, nem is tanulhattak meg olyasmit, ami elől állandóan menekülnek. Az Őszidő Klub segít nekik, hogy ne érezzék fölöslegesnek magukat, feloldják a magányukat, leginkább szeretetre, törődésre, odafigyelésre van szükségük. Nem kiváltságokat keres az idősebb korosztály, hanem annak a lehetőségét, hogy egy élet tapasztalatával családját segíthesse, a nemzedékek kézfogását, a közjó gyarapodását szolgálhassa. Németh Mariann

23 Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat
Településünkön 1994-óta működik cigány kisebbségi önkormányzat. Testületük jelenleg öt főből áll: elnök, elnökhelyettes és 3 kisebbségi képviselő. Igen fontos a tevékenységük, hiszen ez a népréteg a településünk lakosságának jelentős részét képezi. Működésük óta folyamatosan támogatják a helyi, iskolai, óvodai rendezvényeket: Majális Gyermeknap Területi Cigány Kulturális Szemle Községi Szintű Romanap Németh Mariann

24 Minden ősszel füzetcsomagok vásárlásával segítik a tanévkezdést.
Évről-évre mikuláscsomagot ajándékoznak a településen élő valamennyi gyermek számára. Támogatják a helyi cigány hagyományőrző csoport tevékenységét: fellépő ruha vásárlásával, fellépésre útiköltség biztosításával, stb. Részt vesznek a ruhaadományok, élelmiszercsomagok, bútoradományok elszállításában, kiosztásában. Németh Mariann

25 Az informatikai eszközök, helyiség biztosítása mellett nagy segítség működésükben a teleház munkája. Ez jelent hivatalos levelek, jegyzőkönyvek megírását, programjaik szervezését – lebonyolítását, ösztöndíj pályázatok írását, szakmai tanácsok, információk nyújtását . A Bojtért Egyesület elnökének kezdeményezésére kezdődött el településünkön a cigányság hagyományainak, szokásainak felelevenítése, kultúrájának őrzése, széles körben való megismertetése, tehetséges fiatalok szakmai felkészítése. Németh Mariann

26 A”Bihari Foglalkoztatási Mentor Hálózat Kiépítése” projekt képzési programja
ECDL Európai Számítógép-használói jogosítvány Gyakorlati csoport tréning Pályaválasztási, álláskeresési és foglalkoztatási ismeretek Szociális ismeretek, ellátórendszerek Információs –technológia, IT mentor ismeretek Európai Uniós ismeretek Németh Mariann

27 Mindezt a település nehéz anyagi helyzete és mérete is indokolja.
Községünkben a helyi intézmények, szervezetek együttműködése különleges, és talán példaértékűnek is mondható. Hiszen együtt gondolkodunk, dolgozunk, tárgyi és szellemi eszközeinket nem külön-külön, hanem együttesen használjuk. Mindezt a település nehéz anyagi helyzete és mérete is indokolja. Az egymás munkájának segítése mindenki (intézmények vezetői és dolgozói, önkéntesek), számára természetes, hiszen a célunk közös: a szeretett falu élhetőbbé tétele, fejlesztése. Németh Mariann

28 A „Bihari Mentor Hálózat” résztvevői
Városi Szociális Szolgáltató Központ, Berettyóújfalu - 6 fő Berettyóújfalu Város Önkormányzata (szociális információs szolgálati iroda) - 2 fő Mezősas – Mezőpeterd Körjegyzőség - 1 fő Bojt településről, mini-mentor hálózat tagjai Térségi Teleház és Forrásközpont Berettyóújfalu Teleház Információs Szolgáltató Iroda Szentpéterszeg Németh Mariann

29 Köszönöm a figyelmüket!
„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent; mondhatnám, nem tehet sokat, egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.” /Kölcsey Ferenc/ Köszönöm a figyelmüket! Németh Mariann


Letölteni ppt "Mini-Mentor Hálózat működésének ismertetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések