Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatósága. Educatio Kht megalakulása 2000-ben alapította az Oktatási Minisztérium 2001. SuliNET Programiroda, Győri Közoktatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatósága. Educatio Kht megalakulása 2000-ben alapította az Oktatási Minisztérium 2001. SuliNET Programiroda, Győri Közoktatási."— Előadás másolata:

1 Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatósága

2 Educatio Kht megalakulása 2000-ben alapította az Oktatási Minisztérium 2001. SuliNET Programiroda, Győri Közoktatási Információs Iroda 2002. Hallgatói Információs Központ 2003. Diákigazolvány Ügyfélszolgálat 2007. szeptember 1-én egyesült a három oktatási kht:

3 Működés

4 Feladataink Közoktatás-, felsőoktatás-fejlesztés és szakmai támogatás Oktatási esélyegyenlőség Közoktatási, és felsőoktatási információszolgáltatás Kártyarendszerek fejlesztése, fenntartása Egyéb feladataink

5 Oktatási esélyegyenlőség Szakmai segítségnyújtás és programkoordináció Szakmai segítség nyújtása az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetéséhez, alkalmazásához. A hátrányos helyzetű oktatásában érintett szakemberek képzése Új módszerek kidolgozása Az integrált nevelés know-how-jának kifejlesztése Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű gyermekek szülei számára Képzések kifejlesztése és lebonyolítása nem pedagógus szakemberek részére az oktatási integráció és deszegregáció támogatása érdekében

6 Helyzetelemzés A magyar oktatási rendszer nem minden esetben biztosít egyenlő feltételeket. A halmozottan hátrányos helyzetű, roma gyermekek sok esetben szegregált osztályokban, iskolákban tanulnak (legalább 178 olyan általános iskola működik Magyarországon, melyek többségében roma diákokat oktatnak) Ezek a folyamatok negatívan befolyásolják a gyermekek iskolai teljesítményét, sikerességét, későbbi munkaerő-piaci esélyeiket.

7 Alapfogalmak Hátrányos helyzetű gyermek (1993.évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény 121.§) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D §) Sajátos nevelési igényű gyermek (közoktatási törvény 121.§ 29. pont) integrációs felkészítés (11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/E § (1)) Képesség-kibontakoztató felkészítés (39/D § (1))

8 A hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzet fogalma Kt. 121. § (1) bekezdés 14. pontja szerint: hátrányos helyzetű: a jegyző védelembe vette, VAGY rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű: akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője a gyermek tankötelessé válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; VAGY tartós nevelésbe vették

9 Integráció fogalma, típusai Szintjei: 1. Spontán integráció 2. Helyi (lokális) integráció 3. Szociális integráció 4. Funkcionális integráció részleges teljes

10 Jogszabályi környezet változása a szegregáció, a diszkrimináció tilalma az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) hátrányos helyzet meghatározása halmozottan hátrányos helyzet meghatározása Kt. 121.§ 14. pont Szülői nyilatkoztatás a jegyzői feladatellátás keretében 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet szerinti jegyzői adatgyűjtés (7.sz. melléklet) Integrációs felkészítés, képesség-kibontakoztató felkészítés 2003-tól 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D., E. § Országos Oktatási Integrációs Hálózat

11 Jogszabályi környezet változása Az általános iskolai felvételi körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás A hhh tanulók az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint a hhh gyermekeknek a településen belüli aránya. - Kt. 66. § (2)-(4) A felvételi eljárás rendje - az iskolák szabad férőhelyeinek elosztására vonatkozó szabályozás Ha még marad szabad férőhely, a hhh tanulókat előnyben kell részesíteni, majd sorsolás - Kt. 66. § (5) Nem állami intézmények szerepvállalása az ált. iskolai beiskolázás során – Kt. 82. § (6) Tanulói létszáma 25%-át kötelezően a település/kerület jelentkező gyermekei közül kell felvenni - hhh előnyben részesítés A körzetek kialakítására vonatkozó szabályozás tagiskolai szintű.

12 Integrált Pedagógiai Program: IPR Kiindulópont: a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék - a nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez Tartalma: -Az alkalmazás feltételei -A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer -Elvárható eredmények -Intézményi önértékelés

13 IPR: Az alkalmazás feltételei Lépések: 1.Integrációs stratégia kialakítása 2.Az iskolába való bekerülés előkészítése 3.Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése

14 IPR: A tanulás- tanítást segítő eszközrendszer kialakítása az együttnevelés pedagógiai esélyeit növelje Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek Az integrációt segítő tanórán kívüli programok Az integrációt elősegítő módszertani elemek Műhelymunka – a tanári együttműködés formái A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Multikulturális tartalmak A továbbhaladás feltételeinek biztosítása

15 IPR: Elvárható eredmények A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási- nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer.

16 Jogszabályi környezet változása Kötelező óvodai felvétel a hhh gyermekeknek a kötelező felvételt biztosító óvodákban Kt. 65. § (2) Óvodai fejlesztő program a 2007/2008-as nevelési évtől – szakmai keretek, forrás igénylése 9/2008. OKM rendelet Óvodáztatási támogatás 2009. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (Gyvt.) 20/C. § a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

17 Óvodai integráció Legfőbb jellemzője: gyermekközpontú és családorientált szemlélet Kiemelt területek: -Szervezési feladatok -Nevelőtestület együttműködése -Pedagógiai munka kiemelt területei - Gyermekvédelemmel, az egészségügyi ellátással, szociális segítségnyújtással kapcsolatos munka

18 Óvodai integráció - Együttműködések kialakítása az óvodán kívüli szervezetekkel -Óvoda-iskola átmenet támogatása -Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés -Intézményi önértékelés, eredményesség

19 Integrációs és képesség-kibontakoztató támogatás felhasználásának kerete általános iskola, középiskola, szakiskola esetén Tevékenységek: A) 40 % - kiegészítő pedagógiai tevékenység/humán erőforrás biztosítása, IPR menedzsment működtetése - az egyéni fejlesztési tervek elkészítésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása - az átmeneteket (óvoda-általános iskola-középiskola) támogató, illetve a módszertani adaptációt segítő munkacsoportok működtetése - pályaorientációs programok, továbbtanulást és a középfokú intézményben való bennmaradást elősegítő tevékenységek - tantestületi továbbképzések (IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciák elsajátítása) - projektnapok szakmai tevékenysége - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kulturális rendezvényekre való jutásának támogatása* - pedagógiai szakszolgáltatások igénybevétele

20 B) 40% - tanulóbarát osztályterem kialakítása - a tanulók által közvetlenül használt fejlesztő eszközök beszerzése - a szociális hátrányok enyhítése (pl. könyv és játék, ruházat, cipő pótlása) C.) 20% - módszertani adaptációt segítő munkacsoport működése - hospitálás más intézményekben - honlap fejlesztés - szakkönyv vásárlása - az egyéni fejlesztési tervekkel kapcsolatos dokumentációs feladatok - konferencián, szakmai fórumon való részvétel - intézményi önértékelést véleményező szakértői munka

21 Pedagógusok illetménye 36/2008. (XII. 23). OKM rendelet Mely intézmények igényelhették? - Általános iskolák, és óvodák, amelyek 2008/2009-es tanévben, nevelési évben óvodai fejlesztő programra, illetve integrációs vagy képesség- kibontakoztató felkészítésre támogatásban részesültek; óvoda esetében a 15 %-ot, iskola esetében az 5 %-ot. Mely pedagógusok kaphatják a kiegészítő illetményt? - Akik integráló vagy képesség-kibontakoztató iskolában, óvodában dolgoznak, emellett konkrét integrációs vagy felkészítő feladatot vállalnak.

22 Pedagógusok illetménye Mekkora az egy pedagógusnak adható összeg? - Havi bruttó 5.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig. - A konkrét összeget az intézmény vezetője határozta meg. - Az intézmény által szétosztható keret az ott tanuló halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolán belüli arányától függ. - 2009. január 1.- 2009. augusztus 31. közötti időszak kerül most kifizetésre.

23 Pedagógusok anyagi támogatása, kiegészítő illetmény igénylése 36/2008. (XII. 23). OKM rendelet alapján

24 Esélyteremtő programok  TÁMOP 3.3.1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció – kiemelt projekt  TÁMOP 3.3.2 Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása  TÁMOP 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása  TÁMOP 3.3.4 A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú képzésbe irányuló továbbtanulási útjainak megerősítése, „Láthatatlan kollégiumi” programok támogatása  TÁMOP 3.3.5. A komponens: Tanoda programok támogatása  TÁMOP 3.3.5. B komponens: Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése  TÁMOP 3.2.1. A komponens: Új tanulási formák és rendszerek - kiemelt projekt KÁF  TÁMOP 3.2.1. B komponens: Új tanulási formák és rendszerek - pályázatos rész, közvetett támogatás KÁF

25 Megjelent: Bázisiskola pályázat TÁMOP – 3.3.3-08/1 – Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása http://www.nfu.hu/doc/5

26 Elérhető és letölthető dokumentumtár www.sulinovadatbank.hu - Kompetencia alapú programfejlesztés, oktatási csomagok - Hátrányos helyzetű tanulók integrációja - Sajátos nevelési igényűek együttnevelése - KÖZOKOS integrált tartalmak - Egyéb: dokumentumtár, felnőttképzések, kutatások, fogalomtár, jogszabálytár, Jó gyakorlatok

27 Életkép az óvodából

28 A közös munka

29 Adjunk esélyt Nekik is!

30 Legyen közös mottónk: Esélyegyenlőség az oktatásban is!

31 A Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda tevékenysége Együttműködés az integrációs és képesség-kibontakoztató támogatást és az óvodai fejlesztő program után járó támogatást igénylő, az Educatio Kht. OOIH-val együttműködési megállapodást kötött intézményekkel és intézményfenntartókkal Kapcsolattartás: – az óvodai és iskolai integrációs szakértőkkel, továbbá az integrációs módszertani mentorokkal – a TÁMOP 3.3.2, 3.2.2, valamint a 3.3.3. pályázatok nyerteseivel, a megvalósításhoz szakmai segítség nyújtása – A tanárképzést végző felsőoktatási intézményekkel

32 A Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda tevékenysége Információszolgáltatás a közoktatásban érintett szereplőknek és a társadalmi környezetnek a helyi médián és a régiókban működő szakmai szolgáltatókon keresztül Évente, régiónként egy regionális konferencia szervezése és lebonyolítása az integrált nevelés témakörében. Az intézmények együttműködését támogató rendezvények, szakmai programok szervezése

33 Elérhetőségeink IRODÁNK: Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. (TIT Ház) II. em. 239.

34 Elérhetőségeink Bogdán Iván Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatóság Nyugat-Dunántúli régiós irodavezető mobil: +36 30 254 3579 e-mail: bogdan.ivan@educatio.hubogdan.ivan@educatio.hu Gerbelyné Stefán Judit Régiós asszisztens E-mail: stefan.judit@educatio.hustefan.judit@educatio.hu Mobil: +36 30 682 2423 Kovács Vanda Régiós asszisztens E-mail: kovacs.vanda@educatio.hukovacs.vanda@educatio.hu Mobil: +36 30 682 2427 www.educatio.hu

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Educatio Kht Esélyegyenlőségi Igazgatósága. Educatio Kht megalakulása 2000-ben alapította az Oktatási Minisztérium 2001. SuliNET Programiroda, Győri Közoktatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések