Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán Hunor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán Hunor."— Előadás másolata:

1 A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán Hunor főosztályvezető-helyettes Környezetmegőrzési Főosztály Levegőminőség-védelmi és Szennyezés Ellenőrzési Osztály

2 STRATÉGIAI CÉL a levegő minősége az ország minden településén feleljen meg az egészségügyi határértékeknek; a nem szennyezett területeken meg kell őrizni a levegő jó állapotát.

3 A levegővédelmi szabályozás alapelvei
- Az elővigyázatosság, a megelőzés, helyreállítás - A felelősség (kárfelelősség, szennyező fizet); - Az együttműködés - Tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság

4 A szabályozás eszközei
légszennyezettségi határértékek, célértékek és küszöbértékek; kibocsátási határértékek; adatszolgáltatás, ellenőrzés; bírságok, díjak; szennyezettség csökkentési intézkedési tervek végrehajtása; légszennyezettség ellenőrzése, értékelése (visszacsatolás);

5 A kibocsátásokra vonatkozó fő szabály
A kibocsátási határértékeket a technika mindenkori szintjének megfelelően kell megállapítani (BAT); A kibocsátási határértékkel nem szabályozható technológiáknak (diffúz források) a BAT az elérendő követelmény; Amennyiben a környezetvédelmi előírások nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság a létesítmény működését nem engedélyezi.

6 A levegővédelmi szabályozás szerkezete
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelméről; Kormányrendelet a levegő védelméről [306/2010(XII.23.)] keret szabályok; végrehajtást biztosító miniszteri rendeletek (pl.) a levegőterheltségi szint és kibocsátási határértékekről szóló 4/2011.(I.14.)VM [14/2001. (V. 9.) Köm-EüM-FVM együttes] rendelet a légszennyezés és levegőterheltségi szint vizsgálatáról szóló 6/2011.(I.14.)VM rendelet;

7 Általános szabályok Alapszabály: Tilos a légszennyezés valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése; Légszennyező forrásokra → levegővédelmi követelmények; A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell;

8 Szankciórendszer a határérték feletti szennyezést okozó tevékenységet korlátozzák, felfüggesztik vagy megtiltják; az eseti légszennyezésre → levegővédelmi bírság Mértéke a mulasztás körülményei, kötelezettségszegés súlyossága, kötelezettségszegés ismétlődése, időtartamától függ

9 Az EU levegővédelmi keretei
Irányelv a levegő védelméről (2008/50/EK): meghatározza a levegőminőségi előírásokat, beleértve az immissziós határértékeket, nemzeti monitoring követelményeket A nemzeti összkibocsátási határértékekről szóló irányelv (2001/81/EK) felülvizsgálata folyamatban van Ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv

10 EU: A levegő éve Az EU levegővédelmi szabályozásának átfogó felülvizsgálata (2013. szeptember); A kibocsátás szabályozás szigorítása, kiterjesztése kistüzelő berendezések; meglévő gépjárműelőírások szigorítása; új közlekedési előírások (hajók, légi járművek);

11 Összegzés A magyar levegővédelmi szabályozás is felülvizsgálatra szorul, mert az ország levegőminősége még nem megfelelő; A lakossági tevékenység és a közlekedés által okozott szennyezőanyag kibocsátások mérséklésére új előírásokat kell kidolgozni,bevezetni és érvényesíteni.

12 A levegőtisztaság-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának főbb irányai
IED – az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv átültetése 11 jogszabályt érint 2013. első félév Szmogriadó szabályozásának felülvizsgálata A Nemzeti Környezetügyi Intézettel, és a Szmogriadó Tárcaközi Bizottsággal PM10 Program

13 Levegőminőségi szempontok integrálása más szakpolitikákba
Energiapolitika: hatékonyság növelése, energiatakarékosság, megújuló energiaforrások használata; Közlekedéspolitika: környezetkímélő közlekedési módok elterjesztése, fenntartható városi közlekedési rendszerek megvalósítása; Agrárpolitika: állattartás, műtrágya használat racionalizálása;

14 Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése

15 Stratégiai célok légszennyezettség kialakulásának megelőzése, a szennyezettség csökkentése (különösen a kisméretű szálló por vonatkozásában) az ózonkárosító anyagok felhasználásának teljes visszaszorítása, a termékekben, berendezésekben lévő ózonkárosító anyagok légkörbe jutásának megakadályozása

16 Források EU-s források: Kohéziós Alap, Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) KEOP Svájci Hozzájárulás a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szól, célja a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése Svájc összesen kb. 31 milliárd Ft-tal támogatja Magyarországot A Svájci hozzájárulás teljes összegéből (összes kedvezményezett állam) a környezetvédelem területére 34% jut a jelenlegi időszakban, e mellett számos más területen is találhatók környezetvédelmi vonatkozások. A Svájci támogatással az OLM Manuális Mérőhálózat (OLM MM) és a laboratóriumi háttér fejlesztése valósul meg. Az OLM automata on-line monitoring mérőhálózat fejlesztése KEOP pályázat keretében történik.

17 Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) felépítése
VM Vidékfejlesztési Minisztérium Szakmai vezetés Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia központ - Adatközpont - Nemzeti Referencia Laboratórium minőségbiztosítási feladatok mérések és eszközök harmonizációja OMSZ Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek 7 Alközpont Manuális és automata mérőhálózat üzemeltetése Automata mérőhálózat Manuális mérőhálózat

18

19 Az SH/3/9 számú projekt bemutatása „Az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése”

20 A Svájci Projekt céljai
A levegőtisztaság-védelmi intézkedések megalapozását biztosító mérőhálózat megteremtése, ill. továbbfejlesztése; Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mennyiségi és minőségi továbbfejlesztése; A laboratóriumi háttér fejlesztése, a jogszabályok által előírt követelményeknek való megfelelés érdekében; Mérő- és mintavevő készülékek beszerzése az európai szabványok szerinti referencia vizsgálati módszerek és minőségellenőrzési követelmények betartására; A szennyezőanyagok vizsgálati körének bővítésére; Az értékelő rendszer fejlesztésére.

21 A projekttel elérni kívánt eredmények
1. Manuális mérőhálózat fejlesztése: Mintavevők beszerzése: gázalakú komponensek (NO2 és SO2) és porminták (PM 10, PM 2,5) készítésére Nagyhatékonyságú laboratóriumi mérőműszerek beszerzése a toxikus fémek és és PAH vegyületek vizsgálatára. 2. Mobil mérőállomások beszerzése SO2, NOX, O3, CO, aromás szénhidrogének, finom szemcséjű légszennyezők PM10 és PM 2,5 programozott, változó helyszíneken történő mérésére, önkormányzati és lakossági panaszügyek kivizsgálására, mobil mérési programok megvalósítására.

22 A projekttel elérni kívánt eredmények
3. A levegőminőségi adatbázis bővítése és a lakossági tájékoztatás színvonalának javítása érdekében. 4. Nyilvánosság: a lakosság tájékoztatása a pályázat célkitűzésiről és eredményeiről (honlap, kiadvány, sajtóközlemény)

23 Elektronikus analitikai mérleg KD KTVF Székesfehérvár
Felügyelőség Elektronikus analitikai mérleg 0,01 mg skálabontás db Ion- kromatográf Automata fotométer ICP GC-MS ASE Extraktor Gáz mintavevő Por KDV KTVF Budapest 1 0* - 22 ÉD KTVF Győr 24 KD KTVF Székesfehérvár 34 DD KTVF Pécs 12 ÉM KTVF Miskolc 15 TT KTVF Debrecen AT KTVF Szeged Összesen 6 5 2 137 7

24 A hatások értékelése, indikátorok
Mérési terület növekedése Mérőpontok számának növekedése Mérések számának növekedése Vizsgált komponensek növekedése

25 Projekt költségvetése:
Összes költség: CHF Ft Támogatás összege: CHF Ft Önrész: CHF Ft

26 Projekt tevékenységek
Mérő- és mintavevő készülékek beszerzése az európai szabványok szerinti referencia vizsgálati módszerek és minőségellenőrzési követelmények betartására, a szennyezőanyagok vizsgálati körének bővítésére, valamint az értékelő rendszer fejlesztésére; Beszerzés lebonyolítása; Könyvvizsgálat; Minőségbiztosítás; Projekt előrehaladásával kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése; Átadás-átvétel, dokumentálás, elszámolás; Projektmenedzsment: külső szakértő bevonásával.

27 Ütemezés projekt kezdés: március 1. projekt zárás: október 31. (a június 12-én aláírt módosított Végrehajtási Megállapodás alapján)

28 OLM KEOP Projekt - Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése
Cél: A projekt az OLM Automata Mérőhálózatának fejlesztésére irányul. Célja a legrégebbi, legrosszabb állapotban levő mérőműszereket cseréje és az adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszert egységesítése A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: a mérőállomások elavult műszereinek cseréje, két új mobil mérőállomás beszerzése, egységes kommunikációs hálózat kiépítése a mérőállomások és az alközpontok között; a mérőállomások, az alközpontok és a központ hardverének és szoftverének egységesítésre és korszerűsítésre kerül; a távfelügyeleti rendszer olyan irányú korszerűsítése. Megítélt támogatási összeg: Mrd Ft (támogatási arány: 100%-os) A projekt jelenlegi állása: a pályázat támogatásáról december 17.-én született döntés, jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban.

29 A projektek összefoglalása
Pénzügyi mutatók: Svájci hozzájárulás: Mrd Ft, KEOP: Mrd Ft   Támogatott tevékenységek: Műszerbeszerzés Mobil mérőállomások beszerzése Hálózatfejlesztés Ütemezés: Várhatóan 2014-ig.

30 A levegőminőség javítást érintő fejlesztési igények a következő többéves költségvetési időszakban ( )

31 Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése
Régiók és települések levegőszennyezettség forrásösszetételének meghatározása Használt ózonkárosító anyagok (ODS) visszagyűjtése és ártalmatlanítása Légszennyező anyagok kibocsátási leltárának és előrejelzésének fejlesztése Alacsony emissziós övezetek (LEZ) létrehozása Kisméretű szálló por (PM10) csökkentési programmal összefüggő népszerűsítő kampányok szervezése, tudatformálást elősegítő akciók, kiadványok készítése Országos, regionális, települési térinformatikai alapú, légszennyezettségi modell kidolgozása, kibocsátási adatokkal történő ellátása

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán Hunor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések