Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán."— Előadás másolata:

1 1 A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán Hunor főosztályvezető-helyettes Környezetmegőrzési Főosztály Levegőminőség-védelmi és Szennyezés Ellenőrzési Osztály

2 2 STRATÉGIAI CÉL a levegő minősége az ország minden településén feleljen meg az egészségügyi határértékeknek; a nem szennyezett területeken meg kell őrizni a levegő jó állapotát.

3 3 A levegővédelmi szabályozás alapelvei - Az elővigyázatosság, a megelőzés, helyreállítás - A felelősség (kárfelelősség, szennyező fizet); - Az együttműködés - Tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság

4 4 A szabályozás eszközei légszennyezettségi határértékek, célértékek és küszöbértékek; kibocsátási határértékek; adatszolgáltatás, ellenőrzés; bírságok, díjak; szennyezettség csökkentési intézkedési tervek végrehajtása; légszennyezettség ellenőrzése, értékelése (visszacsatolás);

5 5 A kibocsátásokra vonatkozó fő szabály A kibocsátási határértékeket a technika mindenkori szintjének megfelelően kell megállapítani (BAT); A kibocsátási határértékkel nem szabályozható technológiáknak (diffúz források) a BAT az elérendő követelmény; Amennyiben a környezetvédelmi előírások nem teljesülnek, a környezetvédelmi hatóság a létesítmény működését nem engedélyezi.

6 6 A levegővédelmi szabályozás szerkezete 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelméről; Kormányrendelet a levegő védelméről [306/2010(XII.23.)] keret szabályok; végrehajtást biztosító miniszteri rendeletek (pl.) a levegőterheltségi szint és kibocsátási határértékekről szóló 4/2011.(I.14.)VM [14/2001. (V. 9.) Köm-EüM-FVM együttes] rendelet a légszennyezés és levegőterheltségi szint vizsgálatáról szóló 6/2011.(I.14.)VM rendelet;

7 7 Általános szabályok Alapszabály: Tilos a légszennyezés valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése; Légszennyező forrásokra → levegővédelmi követelmények; A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell;

8 8 Szankciórendszer a határérték feletti szennyezést okozó tevékenységet korlátozzák, felfüggesztik vagy megtiltják; az eseti légszennyezésre → levegővédelmi bírság – Mértéke a mulasztás körülményei, kötelezettségszegés súlyossága, kötelezettségszegés ismétlődése, időtartamától függ

9 9 Az EU levegővédelmi keretei Irányelv a levegő védelméről (2008/50/EK): meghatározza a levegőminőségi előírásokat, beleértve az immissziós határértékeket, nemzeti monitoring követelményeket A nemzeti összkibocsátási határértékekről szóló irányelv (2001/81/EK) felülvizsgálata folyamatban van Ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv

10 10 EU: 2013. A levegő éve Az EU levegővédelmi szabályozásának átfogó felülvizsgálata (2013. szeptember); A kibocsátás szabályozás szigorítása, kiterjesztése kistüzelő berendezések; meglévő gépjárműelőírások szigorítása; új közlekedési előírások (hajók, légi járművek);

11 11 Összegzés A magyar levegővédelmi szabályozás is felülvizsgálatra szorul, mert az ország levegőminősége még nem megfelelő; A lakossági tevékenység és a közlekedés által okozott szennyezőanyag kibocsátások mérséklésére új előírásokat kell kidolgozni,bevezetni és érvényesíteni.

12 12 A levegőtisztaság-védelmi jogszabályok felülvizsgálatának főbb irányai IED – az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv átültetése – 11 jogszabályt érint – 2013. első félév Szmogriadó szabályozásának felülvizsgálata – A Nemzeti Környezetügyi Intézettel, és a Szmogriadó Tárcaközi Bizottsággal PM10 Program

13 13 Levegőminőségi szempontok integrálása más szakpolitikákba Energiapolitika: hatékonyság növelése, energiatakarékosság, megújuló energiaforrások használata; Közlekedéspolitika: környezetkímélő közlekedési módok elterjesztése, fenntartható városi közlekedési rendszerek megvalósítása; Agrárpolitika: állattartás, műtrágya használat racionalizálása;

14 14 Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése

15 15 Stratégiai célok légszennyezettség kialakulásának megelőzése, a szennyezettség csökkentése (különösen a kisméretű szálló por vonatkozásában) az ózonkárosító anyagok felhasználásának teljes visszaszorítása, a termékekben, berendezésekben lévő ózonkárosító anyagok légkörbe jutásának megakadályozása

16 16 Források EU-s források: Kohéziós Alap, Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) – KEOP Svájci Hozzájárulás – a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szól, célja a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése – Svájc összesen kb. 31 milliárd Ft-tal támogatja Magyarországot – A Svájci hozzájárulás teljes összegéből (összes kedvezményezett állam) a környezetvédelem területére 34% jut a jelenlegi időszakban, e mellett számos más területen is találhatók környezetvédelmi vonatkozások. A Svájci támogatással az OLM Manuális Mérőhálózat (OLM MM) és a laboratóriumi háttér fejlesztése valósul meg. Az OLM automata on-line monitoring mérőhálózat fejlesztése KEOP pályázat keretében történik.

17 17 VM OMSZ 7 Alközpont Vidékfejlesztési Minisztérium Szakmai vezetés Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia központ - Adatközpont - Nemzeti Referencia Laboratórium - minőségbiztosítási feladatok - mérések és eszközök harmonizációja Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek Manuális és automata mérőhálózat üzemeltetése Manuális mérőhálózat Automata mérőhálózat Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) felépítése

18 18

19 19 Az SH/3/9 számú projekt bemutatása „Az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése”

20 20 A Svájci Projekt céljai A levegőtisztaság-védelmi intézkedések megalapozását biztosító mérőhálózat megteremtése, ill. továbbfejlesztése; Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mennyiségi és minőségi továbbfejlesztése; A laboratóriumi háttér fejlesztése, a jogszabályok által előírt követelményeknek való megfelelés érdekében; Mérő- és mintavevő készülékek beszerzése az európai szabványok szerinti referencia vizsgálati módszerek és minőségellenőrzési követelmények betartására; A szennyezőanyagok vizsgálati körének bővítésére; Az értékelő rendszer fejlesztésére.

21 21 A projekttel elérni kívánt eredmények 1. Manuális mérőhálózat fejlesztése: Mintavevők beszerzése: gázalakú komponensek (NO2 és SO2) és porminták (PM 10, PM 2,5) készítésére Nagyhatékonyságú laboratóriumi mérőműszerek beszerzése a toxikus fémek és és PAH vegyületek vizsgálatára. 2. Mobil mérőállomások beszerzése SO 2, NO X, O 3, CO, aromás szénhidrogének, finom szemcséjű légszennyezők PM10 és PM 2,5 programozott, változó helyszíneken történő mérésére, önkormányzati és lakossági panaszügyek kivizsgálására, mobil mérési programok megvalósítására.

22 22 A projekttel elérni kívánt eredmények 3. A levegőminőségi adatbázis bővítése és a lakossági tájékoztatás színvonalának javítása érdekében. 4. Nyilvánosság: a lakosság tájékoztatása a pályázat célkitűzésiről és eredményeiről (honlap, kiadvány, sajtóközlemény)

23 23 Felügyelőség Elektronikus analitikai mérleg 0,01 mg skálabontás db Ion- kromatográf db Automata fotométer db ICP db GC-MS db ASE Extraktor db Gáz mintavevő db Por mintavevő db KDV KTVF Budapest10* -221 ÉD KTVF Győr111111241 KD KTVF Székesfehérvár 111-11341 DD KTVF Pécs11-111121 ÉM KTVF Miskolc111-11151 TT KTVF Debrecen111-11151 AT KTVF Szeged-11-11151 Összesen6652661377

24 24 A hatások értékelése, indikátorok Mérési terület növekedése Mérőpontok számának növekedése Mérések számának növekedése Vizsgált komponensek növekedése

25 25 Projekt költségvetése: Összes költség: 6 765 000 CHF 1.434.788.850 Ft Támogatás összege: 5 750 250 CHF 1.219.570.523 Ft Önrész: 1 014 750 CHF 215.218.328 Ft

26 26 Projekt tevékenységek Mérő- és mintavevő készülékek beszerzése az európai szabványok szerinti referencia vizsgálati módszerek és minőségellenőrzési követelmények betartására, a szennyezőanyagok vizsgálati körének bővítésére, valamint az értékelő rendszer fejlesztésére; Beszerzés lebonyolítása; Könyvvizsgálat; Minőségbiztosítás; Projekt előrehaladásával kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése; Átadás-átvétel, dokumentálás, elszámolás; Projektmenedzsment: külső szakértő bevonásával.

27 27 Ütemezés projekt kezdés: 2011. március 1. projekt zárás: 2014. október 31. (a 2012. június 12-én aláírt módosított Végrehajtási Megállapodás alapján)

28 28 OLM KEOP Projekt - Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése Cél: A projekt az OLM Automata Mérőhálózatának fejlesztésére irányul. Célja a legrégebbi, legrosszabb állapotban levő mérőműszereket cseréje és az adatgyűjtő és adatfeldolgozó rendszert egységesítése A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: a mérőállomások elavult műszereinek cseréje, két új mobil mérőállomás beszerzése, egységes kommunikációs hálózat kiépítése a mérőállomások és az alközpontok között; a mérőállomások, az alközpontok és a központ hardverének és szoftverének egységesítésre és korszerűsítésre kerül; a távfelügyeleti rendszer olyan irányú korszerűsítése. Megítélt támogatási összeg: 1.132 Mrd Ft (támogatási arány: 100%-os) A projekt jelenlegi állása: a pályázat támogatásáról 2012. december 17.-én született döntés, jelenleg a támogatási szerződés előkészítése van folyamatban.

29 29 A projektek összefoglalása Pénzügyi mutatók: – Svájci hozzájárulás: 1.434 Mrd Ft, – KEOP: 1.132 Mrd Ft Támogatott tevékenységek: – Műszerbeszerzés – Mobil mérőállomások beszerzése – Hálózatfejlesztés Ütemezés: – Várhatóan 2014-ig.

30 30 A levegőminőség javítást érintő fejlesztési igények a következő többéves költségvetési időszakban (2014-2020)

31 31 - Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztése - Régiók és települések levegőszennyezettség forrásösszetételének meghatározása - Használt ózonkárosító anyagok (ODS) visszagyűjtése és ártalmatlanítása - Légszennyező anyagok kibocsátási leltárának és előrejelzésének fejlesztése - Alacsony emissziós övezetek (LEZ) létrehozása - Kisméretű szálló por (PM10) csökkentési programmal összefüggő népszerűsítő kampányok szervezése, tudatformálást elősegítő akciók, kiadványok készítése - Országos, regionális, települési térinformatikai alapú, légszennyezettségi modell kidolgozása, kibocsátási adatokkal történő ellátása

32 32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 A levegőtisztaság-védelmi szabályozás felülvizsgálata, az Országos Légszennyezettség Mérőhálózat és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése dr. Orbán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések