Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban Készítették: Samu Ágnes, Szunyi Brigitta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban Készítették: Samu Ágnes, Szunyi Brigitta."— Előadás másolata:

1 Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban Készítették: Samu Ágnes, Szunyi Brigitta

2 Mit nevezünk bibliográfiának? Biblosz = könyv, grapheion = leírás szavakból származik a bibliográfia szavunk. dokumentumok, szövegek rendszerező jegyzékeközös tulajdonsággalrendelkeznek A bibliográfia olyan dokumentumok, szövegek rendszerező jegyzéke, amelyeket valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a tulajdonság többnyire a dokumentumok témája, de lehet a megjelenés helye, ideje, vagy a dokumentumok típusa is. Ezek a jegyzékek tartalmi-logikai szempontból rendezett formában sorolják fel a dokumentumokat. betűrend, szakrend, időrend tételek visszakereshetők. A rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend, vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név, tárgy, vagy címmutató egészíti ki, aminek segítségével az egyes tételek visszakereshetők. Nyomtatott és elektronikus formában egyaránt elérhetőek.

3 Mire és hogyan használjuk a bibliográfiákat? bibliográfiákat Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy valamilyen témáról milyen könyvek, cikkek, tanulmányok jelentek meg, vagy egy adott szerzőnek milyen művei megjelentek meg, akkor a bibliográfiákat kell megnéznünk. A bibliográfia lelőhelytől függetlenül tárja fel a dokumentumokat. Használatukhoz feltétlenül szükségesek mutatók használata, a keresést ezenkívül egy útmutató is segít. (Az alábbi leírás a Magyar Könyvészet című kiadvány első lapjain olvasható.)

4

5

6 A bibliográfiák helye a tájékoztatás szintjén Tartalmi feltárás tájékoztatás szintjén Bibliográfiai BIBLIOGRÁFIA Webográfia AnalitikusSzintetikus

7 Bibliográfiák típusai 1) Tartalom szerint: 4) Forma szerint: - általános- könyv alakú - szak- cédula forma - egyetemes- elektronikus (CD, - nemzetihálózaton keresztül) 5) Minőség szerint: - teljes 2) Szerkezet szerint: - szelektív (válogató) - elsőfokú (primer) 6) Földrajzi egység szerint: - másodfokú 6) Földrajzi egység szerint: 3) Megjelenés 3) Megjelenés - regionális jellege szerint: jellege szerint: - nemzeti - önálló- helyi 7) Feltárás mélysége szerint: - rejtett 7) Feltárás mélysége szerint: gyakorisága és időbeli megjelenése szerint: gyakorisága és időbeli megjelenése szerint: - cikkbibliográfia - kurrens- annotált - retrospektív- referátumokat tartalmazó - kritikai (értékelő) 8) Dokumnetumtípusok bibliográfiái 9) Egyéb bibliográfiák

8 Bibliográfiák típusai 1. Tartalom szerint: - általános - általános: valamennyi tudományág bibliográfiáját tartalmazza. Leggyakoribbak a nemzeti és regionális bibliográfiák. Pl.: Magyar Nemzeti Bibliográfia Deutsche Nationalbibliografie

9

10

11 Bibliográfiák típusai 1. -szakbibliográfia: -szakbibliográfia: egy-egy nagyobb vagy szűkebb tudományterület bibliográfiáit gyűjti Számos szakterület bibliográfiáját fel lehet sorolni: történelemtudomány, orvostudomány, természettudomány stb. Pl.: A magyar zenetudomány bibliográfiája A magyar szlengkutatás bibliográfiája

12 Könyvtártudományi bibliográfia

13 Bibliográfiák típusai 2. Szerkezet szerint -Elsődleges (primer): bibliográfiai tételek regisztrálása az eredeti dokumentum alapján (autopsziával – kézbevétellel) -Másodlagos (szekunder): nem az eredeti dokumentum alapján (nem autopsziával)

14 Bibliográfiák típusai 3. Megjelenés jellege szerint -önálló -rejtett: könyv vagy folyóirat-közlemények végén szereplő hosszabb-rövidebb irodalomjegyzékek, amelyek a szerző által felhasznált és/vagy fontosnak tartott szakirodalmak felsorolása (főképp a témakörben jobban elmélyülni kívánók részére)

15 Bibliográfiák típusai 3. Megjelenés gyakorisága és időbeli megjelenése szerint -kurrens (periodikus): -kurrens (periodikus): frissen megjelenő munkákat bizonyos időszakonként (pl. évente) összesítik Pl. orvostudomány számára igen fontos az aktualitás -retrospektív (visszatekintő): -retrospektív (visszatekintő): a később megjelenő füzetek információi már réginek számítanak

16 Bibliográfiák típusai 4. Forma szerint - könyv alakú - cédula - elektronikus (CD-n, hálózaton stb.) - elektronikus (CD-n, hálózaton stb.): Sok bibliográfia megjelenik elektronikus információhordozón is. Ezek lehetnek teljesen újak, de sok van közöttük, ami egy nyomtatásban megjelenő kiadvány számítógépes változata, vagy utódja. A számítógépes bibliográfiák használata nagymértékben hasonlít a számítógépes katalógusokéhoz. Általában felajánl a rendszer egy egyszerű és egy összetett keresést. Az egyszerű keresés megfelelő, ha konkrét szerző vagy címet keresünk. Az összetett keresés lehetővé teszi, hogy több mezőben egyszerre keressünk, vagy egy keresést leszűkítsünk egy mezőre. Az összetett keresésnél általában van mód arra, hogy megjelenési évre a dokumentum nyelvére és a dokumentum típusára is lekorlátozzuk a kérdést.

17 Bibliográfiák típusai 5. Minőség szerint: -teljes: -teljes: a bibliográfiai gyűjtés teljességére törekszik Pl. nemzeti bibliográfiák -szelektív (válogató): -szelektív (válogató): lehet ajánló vagy személyi bibliográfiák egészéből válogat (ezzel az a probléma, hogy a teljességnek előbb teljesülnie kell, és csak azután lehet szelektálni, de ugyanakkor problémát vet fel, hogy mely bibliográfiai tételeket és mi alapján lehet/kell kiválasztani) Pl. Ordódy Mária-Pálvölgyi Endre: A nagy közművelődési könyvtárak kézikönyvei. Ajánló jegyzék. 1967.

18 Bibliográfiák típusai 6. Földrajzi egység szerint - nemzeti - regionális -helyi (helyismereti) -helyi (helyismereti): országra vagy városra vonatkozóan Pl. Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Budapest, 1984.

19

20 Bibliográfiák típusai 7. Feltárás mélysége szerint -cikkbibliográfia -annotált: megjegyzésekkel kiegészítve, egyrészt a mű népszerűsítésére, másrészt a tartalmi feltárás egyszerűbb módja -referátumokat tartalmazó -referátumokat tartalmazó: rövid ismertetés a műről (referáló lap) -kritikai (értékelő)

21 Bibliográfiák típusai 8. Dokumentumtípusok bibliográfiái -folyóirat-bibliográfia -folyóiratcikk-bibliográfia -kongresszusi kiadványok bibliográfiája -egyetemi kiadványok (pl. disszertációk) bibliográfiája Pl. Forschung an o ̈ sterreichischen Universita ̈ ten zum Thema Frau : Bibliographie der Dissertation, Diplom- und Hausarbeiten 1970-1984. Wien, 1985. -speciális kiadványok bibliográfiái (pl. ősnyomtatványok, befejezetlen művek, fordítások) -zeneművek, térképek, plakátok, tankönyvek, CD-ROM-ok -diszkográfia (hanglemezek bibliográfiája), filmográfia (filmek bibliográfiája)

22

23

24 Bibliográfiák típusai 9. Egyéb bibliográfiák -kalauzbibliográfiák -kalauzbibliográfiák: bibliográfiai tételeket kísérő magyarázó-értékelő szöveg a legfontosabb. Az adott ország legfontosabb kiadványait rendszerezi Pl. Malclés, Louise-Noelle: Les sources du travail bibliographies. Tome 1. Bibliographies générales. Genéve-Lille, 1950, Droz-Giard. -másodfokú -másodfokú: megjelent bibliográfiák rendszerezése (bibliográfiák bibliográfiája) -biobibliográfiák -biobibliográfiák: egy adott ország vagy szakterület jeles személyiségeinek hosszabb-rövidebb életrajzából, művei felsorolásából állnak pl. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. kötet -Ikonográfiák -Ikonográfiák: képi ábrázolások rendszerezése (lehet személyekre, de akár általánosságban vett – épületekre, jelképekre – vonatkozóan) pl. Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. 1999.

25 A bibliográfiák előnyei és hátrányai Előnyök Hátrányok Előnyök  Hátrányok -általuk a szellemi termékek - a dokumentum tartalmát átláthatóak és hasznosíthatóakfigyelmen kívül hagyja -utalókkal összekapcsolhatók az- ugyanis egy dokumentum egyes tételek több tartalmi jegyet tartalmazhat, így több - Bibliográfiai adatbázisokban csoportba sorolható gyors összetett keresés végezhető - számos mutató szükséges a hatékony használathoz (!rövidítések jegyzéke)

26 A legfontosabb, interneten is elérhető bibliográfiák, szolgáltatások Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Kiadványok Bibliográfiája Nemzeti Periodika Adatbázis: Könyvtártudományi Bibliográfia Pedagógiai Szakirodalom Irodalmi Bibliográfia EBSCO HUNOPAC

27

28

29 Biblio- és webográfia - - Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Budapest, 1984. - Deutsche Bibliographie. Fünfjahres-Verzeichnis 1976-1980. Frankfurt am Main, 1982. - Horváth Tibor-Papp István (szerk.): Könyvtárosok kézikönyve. Feltárás és visszakeresés 2. Budapest, 2001, Osiris. 296-355. o. - Hungarika Irodalmi Szemle. Külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája. Budapest, 1983, Országos Széchényi Könyvtár. - Magyar Könyvészet 1985. A Magyarországon megjelent könyvek bibliográfiája. 1. kötet, szakrendi, Budapest, 1987, OSZK. - Ordódy Mária-Pálvölgyi Endre: A nagy közművelődési könyvtárak kézikönyvei. Ajánló jegyzék. 1967. - Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1721-1860. Pótlások; az 1721-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. - Régi Magyar Nyomtatványok. 3. kötet. 1636-1655. Budapest, 2000, Akadémiai K. - Sajó Géza-Soltész Erzsébet: Catalogus Incunabulorum Quae in Bibliothecis Publicis Hungariae Asservantur. Budapestini, MCMLXX, Akademiae Scientiarum Hungaricae. - Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I-XIV. kötet.

30 - Deutsche Nationalbibliografie [2009. 05. 10.] - Dörnyei Gábor Weboldala http://www.dornyeigabor.hu/HTMLS/diszkografia.htm> [2009. ] - EBSCO [2009. 05. 10.] - Forschung an o ̈ sterreichischen Universita ̈ ten zum Thema Frau : Bibliographie der Dissertation, Diplom- und Hausarbeiten 1970-1984. [2009. 05. 11.] - HUNOPAC [2009. 05. 10.] - Időszaki Kiadványok Bibliográfiája [2009. 05. 07.] - Irodalmi Bibliográfia [2009. 05. 10.] - Könyvtártudományi Bibliográfia [2009. 05. 07.] - Magyar Nemzeti Bibliográfia [2009. 05. 10.]

31 - Magyar szlengkutatás bibliográfiája [2009. 05. 10.] - Magyar zenetudomány bibliográfiája 1993–1994 [2009. 05. 10.] - Nemzeti Periodika Adatbázis: [2009. 05. 07.] - Pedagógiai Szakirodalom [2009. 05. 10.] - Wikipedia: Bibliografie [2009. 05. 11.]


Letölteni ppt "Bibliográfiák A bibliográfia fogalma és szerepe a tájékoztatásban Készítették: Samu Ágnes, Szunyi Brigitta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések