Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető."— Előadás másolata:

1 Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető fölemelését.” Juhász Gyula

2 A tehetség definíciójában a történelem során négyféle álláspont rajzolódott ki:
A tehetség első kutatói relatíve stabil tulajdonságnak tartották azt, amely kevéssé függ a kulturális-társadalmi feltételektől. Kognitív természetű képesség, elsősorban az információfeldolgozás minőségével, nem pedig a tesztekben mérhető teljesítményekkel függ össze. Mások a teljesítményt tekinti a tehetség kritériumának, illetve megkülönböztet lehetőséget és megvalósult tehetséget. Tehetséget elsősorban gazdasági, társadalmi feltételek függvényének tekinti, csak akkor fedezik fel a tehetségeket, ha van rájuk társadalmi igény és vannak programok a felkutatásukra.

3 Tehetség Tehetségről beszélünk, ha egy egyén valamilyen tevékenységben, vagy tevékenységkomplexumban az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes.

4 A tehetség fogalom három jellegzetességét emelem ki:
(1) kivételesség (2) összetettség (3) komplex eredet.

5 Dr. Ceizler Endre kutatása szerint
145 0,1% ember ember kb 3 emberr A Gauss-féle normál eloszlás: nagy tömegű minta vagy népesség értelmi szintjének vizsgálati eredménye

6 A kivételesség A kiemelkedő teljesítmény az átlagot számottevően meghaladó sikerű, emberi tevékenységet jelent, amit a tudományos vizsgálatokban méréssel és szakszerű értékeléssel kell hitelesíteni.

7 2. A tehetség összetett struktúrája
Az elmúlt évek kutatásai világossá tették, hogy a legnagyobb társadalmi teljesítmények hátterében nem elsősorban a magas IQ áll. Ehhez másra is szükség van; - a specifikus mentális képességek - kreativitás - az ezek megvalósulásához szükséges sajátos személyiség vonások.

8 2. A tehetség összetett struktúrája

9 3. A komplex eredet P = G ↔ E (P)= a társadalmi tevékenységben realizá­lódó teljesítményt jelenti. A képességben, vagyis a P-ben már a külső hatások is benne vannak. (G)=Az adottság a veleszületett genetikai lehetőség (szokás örökletességről is beszélni), vagyis a képesség. (E )= environment = környezet) javító vagy éppen rontó hatása. Számunkra ezek között a legfontosabb a legtágabb értelmű oktatás-nevelés, így az E betű ennek, tehát a tanultságnak a kifejezője is lehet.

10 Tehetséges gyermek: Viszonylag korai életkorban valamilyen területen kiemelkedő képességet és odaadást mutató gyermek. A „tehetség” szó tehát köznapi értelemben átlagon felüli adottságot jelent az általános és a speciális iskolai képességekben, az alkotó gondolkodásban vagy valamely művészeti területen. A kiemelkedő képességeken kívül eredeti gondolkodást, kreativitást és a tevékenység iránti elkötelezettséget, motivációt feltételezi.

11 A környezet motiváló hatása
Ez az adottság azonban nem válik tehetséggé, ha a környezet segítő hatása nem érvényesül. Ahogy Ranschburg Jenő fogalmazza: -a család és társadalom értéket ad, -a tanár kapukat nyit, -a társak a katalizátorok.

12 Tanár szerepe a motivációban
E környezeti tényezők folyamatos biztosítása, az önbizalom és motiváció állandó ébrentartása nélkül a tehetség stagnál vagy elkallódik. Pszichológiai kutatás vizsgálta például a tanári értékelés és az értelmi képességek összefüggését. Ahol a tanár nem adott elég bátorítást, alulértékelte a gyerekeket, ott objektív méréssel bizonyítottan a kimagasló értelmi képességekkel rendelkező tanulók teljesítménye romlott Az átlagos képességű tanulók, akikben tanáraik feltétel nélkül bíznak, teljesítménye javult.

13 A tehetségfejlesztés társadalmi feltétele és haszna
A tehetségfejlesztésben három feladata: 1. A gyermekek tehetség-hajlamának a felismerése. 2.Tehetségfejlesztési programok szervezése. 3. A gyermekek mentális adottságait befolyásoló külső hatások ismerete.

14 Tehetségfejlesztési programok szervezése.
Olyan programok amelyek a korszerű elméleti ismereteken alapszanak és képesek a tehetség felismerésére, és fejlesztésére. Az iskolák alkalmasak az ilyen programokra. Az optimális megoldás azonban az lenne, ha ez nem speciális programok, hanem a tanterv szerves része lenne. Ugyanakkor továbbra is hasznosíthatók a tehetségfejlesztés (gyorsítás, léptetés, gazdagítás, szombati programok és nyári táborok, stb.). Végül nagyon fontos általános társadalmi légkör teremtése, amely a legfontosabb természeti kincsnek, az emberi tehetségnek megadja a jelentőségének megfelelő anyagi és erkölcsi támogatást.

15 Tehetségfejlesztés az iskolákban
A tehetség felismerését és a tehetségfejlesztést magában foglaló pszichológiai, pedagógiai tevékenység. Tárgya: a tehetség-felismerése tehetség kibontakoztatása a tehetségfejlesztés a tehetséges tanulók iskolai képzése, nevelése Az alulteljesítő tehetségek felismerése az életpályájukról való gondoskodás a tehetségek védelme oktatásirányítás, pedagógiai-képzés, szülők orientálása

16 A tanulási nehézségekkel küzdő, alulteljesítő tehetségek néhány jellemzője:
hiperaktív, kézírása olvashatatlan, szétszórt, figyelmetlen nehézségei vannak a számolással, memorizálással, helyesírással tesztekben gyengén teljesít, feledékeny, lenézi a kötelező feladatokat elszigetelt, nagyon érzékeny, de mások iránt rendkívül kritikus alacsony az önbecsülése, de irreális elvárásai vannak önmagával szemben egy dologban elmélyül jó humorérzék, gazdag fantázia jellemzi jó az absztrakciós készsége, a matematikai gondolkodása stb.

17 Milyen legyen a kreatív, tehetséges diák tanára?
Recept nincs, hiszen minden ember, eset, szituáció, találkozás önmagában egyedi, egyszeri és megismételhetetlen. Amíg nincsenek tehetséggondozásra képző „mesterkurzusok”, addig saját empátiánkra, ösztönös pedagógiai érzékünkre, saját és kollégáink munkájának megfigyelése által nyert tapasztalatainkra, tanítványainkkal való őszinte beszélgetésekre hagyatkozhatunk. A bizalom és bátorítás, az elfogadó magatartás fontos. Mivel a tehetséges tanuló vagy pozitív vagy negatív irányban mindenképpen kiemelkedik, a tanárnak meg kell tanítania a mássága elviselésére. Provokálni, stimulálni kell őket a gondolkodtató, a járatlan út felé vezető kérdésekkel. Minél előbb lehetőséget kell adnunk nekik, hogy irányításunk mellett önállóan tanuljanak. A szenvedélyes önművelésnél nincs hatékonyabb tanulási mód.

18 A tehetséggondozás szervezeti formái
Individualizáció és differenciálás az osztályon belül Oktatáson kívüli intézkedések Gyorsított előrehaladás Tanácsadók beállítása Tehetséges tanárok és tanácsadók alkalmazása óraadóként Nyári kurzusok Tehetséges gyerekek részben elkülönített oktatása Tehetségesek külön osztálya Tehetségesek külön iskolája

19 Tehetséggondozás Encsen
Az iskola bemutatása: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1987-benkezdte meg működését Encsen, egy kb főt számláló kisváros második iskolájaként. Iskolaigazgató: Timár László Tanulók száma:732 Pedagógusok száma:57 Az 1993/94-es tanévtől művészeti alapiskolai tevékenységet is folytat színjáték, néptánc, képzőművészet és zenei tanszakon. Az elmúlt évek során iskolánk neve ismert lett a tanulmányi versenyeken elért eredményeink és a továbbtanuló diákjaink helytállása révén.

20 Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009-ben a két intézményt újra egyesítették. Most is három épületben tanítunk. Körülményeink nem javultak. Igazgató: Timár László Tanulók száma: 1114 pedagógusok száma: 93 tanulócsoportok száma: 45 átlaglétszám: 25 Tagiskoláink: Csobád Fügöd Társúlt telepűlések: Abaújkér Gibárt, Hejce, Pere A szükők kérésére: további csaknem 40 település néhány diákja is iskolánkba jár

21 Pedagógiai programunkról:
Pedagógiai programunk kiemelten kezeli a magyar nyelv, a matematika, az idegen nyelvek (angol, német), és az informatika tanítását. A kerettanterv, illetve a nemzeti alaptanterv által előírt óraszámokhoz képest ezeket a tantárgyakat évfolyamtól függően 0,5 vagy 1 órával magasabb óraszámban taníthatjuk. Ezen túl alkalmazunk még csoportbontásokat a matematika, magyar, angol, és német órák tanítása során is. Az informatika a szabadon választható órák terhére kapott plusz 1 órát, amit tömbösítve délutáni órákban tartunk meg.

22 1.Tehetségesek külön osztálya
Mi középiskolába készülő osztálynak hívjuk, de lényegében ez egy nívócsoport. Ezt az osztályt ötödik osztálytól kezdve működtetjük. Ugyanazt a tantervet használva tanulja a tantárgyakat, mint többi osztály. A matematikát, a magyart, és a számítástechnikát ők két 16 fős csoportra bontva tanulják eggyel nagyobb óraszámban.

23 Tehetségesek külön osztálya
Az osztályba a negyedikes tanítók javaslatai alapján kerülhetnek be azok a tanulók akik, illetve akiknek a szülei ezt kérik. Matematika és egy magyar felmérést, állít össze a felsős munkaközösségek, és megíratjuk a jelentkezőkkel, a negyedik osztály év végén. A másik három osztály létrehozásánál arra törekszünk, hogy összetételük egyforma legyen. Az osztályok közötti átjárhatóságot a gyerekek számára lehetővé tesszük.

24 2. Individualizáció és differenciálás
Akkor alkalmazzuk, ha a tanulók összetétele egy osztályon belül nagyon heterogén. Két formája van: - az osztályon belüli differenciálás, csoportbontás - az évfolyamon történő differenciálás. A második esetbe mi a nyelvi órákat az évfolyamon egyszerre tartjuk, de nem osztály-keretben, hanem képesség, vagy inkább tudás-szint szerinti csoportokban. Két osztály három csoportban.

25 3.Tehetséges gyerekek részben elkülönített oktatása
színjátszás: zeneoktatás képzőművészet néptánc

26 4.szakkörök szervezése A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésének megfelelően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. Jelenleg a következő szakköreink működnek: Matematika 5. osztály Matematika 6. osztály Matematika 8. osztály Kémia természetismeret 5-6 osztály Történelem nyelvművelő német sakkszámítástechnika, 5-6 osztály számítástechnika, 7-8 osztály

27 5. sportkörök működtetése:
Focisuli Kosárlabda Úszás Sportkör

28 6. Szülők által fizetett foglalkozások
Levelezős tanulmányi versenyek Magyar (Bendegúz) Történelem (Szépművészeti Múzeum) Biológia (Rigó Énekeljen) Matematika(Matekguru, Curie, Microprof) Nyári táborok Angol Vándortábor (barangolás Magyarországon)

29 7.Gyorsított előrehaladás
Erre egy esetben volt példa, egy Németországban élő család gyermekei egyéni úton tanultak. Tanév végén a család hazajött és a gyerekek iskolánkban tettek osztályozó vizsgát. Egyik gyermekük nagyon ügyes volt, alsós osztályait kettesével rakta le. Amikor hatodikos korában hazaköltöztek ő fiatalabb volt osztálytársainál, nem mindig értette meg a többieket, bár szellemileg sokukat felülmúlta. Volt még olyan tanítványunk aki képes lett volna erre, de a társaihoz, a közösséghez ragaszkodva meg sem próbálta ezt a lehetőséget.

30 8. Differenciálás az osztályon belül
Alkalmaznunk kell, gyakorlatilag minden osztályban, hiszen még a középiskolába készülő osztályban sem egységes a tanulók haladási üteme, felkészültsége, képessége. Én gyakran próbálkozom vele, mert egyik szakom a matematika. Ezek után az órák után azonban mindig van bennem egy rossz érzés. Az egészen gyenge tanuló ugyanis nélkülem, vagy a társai segítsége nélkül egyáltalán nem boldogul. A jó képességű tanulót viszont puszta gyakorlásra kárhoztatni bűn. Őt akkor fejlesztem tovább, ha számára olyan feladatot adok, amivel még nem találkozott, de akkor neki is segítségre, vagy legalábbis útmutatásokra van szüksége. Így aztán ide is oda is adok egy keveset, és mindig úgy érzem, hogy valamelyik csoport érdekeit a másik miatt

31 9. Versenyfelkészítés 9. Versenyfelkészítés
Évente egyszer, a Zrínyi napokon házi versenyeket rendezünk minden tantárgyból. A verseny győzteseivel, 5-6 gyerekkel, aztán elkezdünk külön is foglalkozni A tananyagon túlmutató ismereteket nézünk át együtt, vagy irányítjuk az egyéni felkészülésüket. Kutatásokat végzünk tudósokról, találmányokról, történelmi személyiségekről. Elmélyítjük ismereteiket, fejlesztjük problémamegoldó képességüket. A velük való foglalkozás a pedagógusok számára egy folyamatos továbbképzés. Iskolánkban ezeket a tanulókkal együtt eltöltött órákat a pedagógusok túlórában elszámolhatják.

32 10. Egyéb Második idegen nyelv oktatása
Középiskolai felkészítő foglalkozások: matematika és magyar Tanulmányi kirándulások Tehetséggondozó nyári táborok Természetjáró túrák(Földrajz, magyar stb)

33 Versenyeredményeink Curie matemaika 3.o 3. 1. 6.o 5. 8.o 7.
Országos forduló évfolyam helyezés Zrínyi Ilona matematika 7.o 17. 5.o 53. Bólyai matematika csapatverseny 8. 22. Curie matemaika 3.o 3. 1. 6.o 5. 4. 8.o 7. 6.

34 Országos forduló Országos Kémia verseny 7.o 3. Bendegúz nyelvész 6.o 20. 5.o 15. Kazinczy szépkiejtési verseny 8.o arany Nyelvünkben élünk 2. OATV német 8. Ozirisz Földjén történelem Literátum német verseny 1. Varga Tamás Matematika v 12. Számítástechnika 1 3 Sport (Foci) 2

35 Akikre büszkék vagyunk
Ezüst toll Emlékplakett Szép magyar beszéd serleg Jó tanuló jó sportoló serleg 2000 Trestyánszki László Varga Attila Duleczki Dóra 2001 Dsupin Éva Bogár Erika Pásztor Roland Szabó Noémi 2002 Simaházi Renáta Hanyics Dávid Török Balázs 2003 Hegedűs Szabolcs Majoros Csilla Polgár Edit Képes Ákos 2004 Soltész Judit Bíró Botond Rácz Zsófia Podráczki Fanni 2005 Kardinál László Szilvási Marcel Fodor Annamária Hanyics Benjámin Géczi Marianna 2006 Farkas Virág Kovács Péter Krupár Anna Pável Roland 2007 Juhász Viktória Tarjáni Gábor Kléri Marietta Majoros Csenge Vajkó Richárd 2008 Hatala Csaba Tarr Levente Dömötör Édua Tóth Péter 2009 Schultz Vera Petró Boglárka Magyar Helga Bencze Péter 2010 Matkovics Gábor Kuszkó Dániel Nagy Gabriella Kléri Tamás

36 Továbbtanulási mutatók:
Összes Gimnázium Szakközép Szakiskola Tagozatos Gimi 106 57 36 13 27 54% 34% 12% 25% 115 39 19 50% 17% Zrínyi 161 69 50 42 21 43% 31% 26% 13%

37 Továbbtanulás megoszlása iskolatípusok között

38 Hiányosságaink Tehetséges tanulók nyomon követése, életpályájuk segítése Kudarc kezelése Pszichológiai, lelki segítség nyújtása Szülők „nevelése” a tehetséges gyerek kezelésére( túlzott elvárás, az eredmények lebecsűlése, vagy éppen túlértékelése)

39 A matekguru csapatverseny mottójával búcsúzom
“Ha neked is van egy almád meg nekem is van egy almám és cserélünk, akkor továbbra is egy-egy almánk lesz. Ám ha neked is van egy gondolatod meg nekem is van egy gondolatom és azokat cseréljük el, akkor már két gondolata lesz mindkettõnknek.” (George Bernard Shaw)

40 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések