Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető."— Előadás másolata:

1 Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető fölemelését.” „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető fölemelését.” Juhász Gyula Juhász Gyula

2 A tehetség definíciójában a történelem során négyféle álláspont rajzolódott ki: A tehetség definíciójában a történelem során négyféle álláspont rajzolódott ki: 1. A tehetség első kutatói relatíve stabil tulajdonságnak tartották azt, amely kevéssé függ a kulturális-társadalmi feltételektől. 2. K ognitív természetű képesség, elsősorban az információfeldolgozás minőségével, nem pedig a tesztekben mérhető teljesítményekkel függ össze. 3. M ások a teljesítményt tekinti a tehetség kritériumának, illetve megkülönböztet lehetőséget és megvalósult tehetséget. 4. T ehetséget elsősorban gazdasági, társadalmi feltételek függvényének tekinti, csak akkor fedezik fel a tehetségeket, ha van rájuk társadalmi igény és vannak programok a felkutatásukra.

3 Tehetség Tehetségről beszélünk, ha egy egyén valamilyen tevékenységben, vagy tevékenységkomplexumban az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes.

4 A tehetség fogalom három jellegzetességét emelem ki: (1) kivételesség (2) összetettség (3) komplex eredet.

5 Dr. Ceizler Endre kutatása szerint  A Gauss-féle normál eloszlás: nagy tömegű minta vagy népesség értelmi szintjének vizsgálati eredménye

6 A kivételesség A kiemelkedő teljesítmény az átlagot számottevően meghaladó sikerű, emberi tevékenységet jelent, amit a tudományos vizsgálatokban méréssel és szakszerű értékeléssel kell hitelesíteni. A kiemelkedő teljesítmény az átlagot számottevően meghaladó sikerű, emberi tevékenységet jelent, amit a tudományos vizsgálatokban méréssel és szakszerű értékeléssel kell hitelesíteni.

7 2. A tehetség összetett struktúrája Az elmúlt évek kutatásai világossá tették, hogy a legnagyobb társadalmi teljesítmények hátterében nem elsősorban a magas IQ áll. Ehhez másra is szükség van; - a specifikus mentális képességek - kreativitás - az ezek megvalósulásához szükséges sajátos személyiség vonások.

8 2. A tehetség összetett struktúrája

9 3. A komplex eredet P = G ↔ E  (P)= a társadalmi tevékenységben realizá­lódó teljesítményt jelenti. A képességben, vagyis a P-ben már a külső hatások is benne vannak.  (G)=Az adottság a veleszületett genetikai lehetőség (szokás örökletességről is beszélni), vagyis a képesség.  (E )= environment = környezet) javító vagy éppen rontó hatása.  Számunkra ezek között a legfontosabb a legtágabb értelmű oktatás-nevelés, így az E betű ennek, tehát a tanultságnak a kifejezője is lehet.

10 Tehetséges gyermek: Viszonylag korai életkorban valamilyen területen kiemelkedő képességet és odaadást mutató gyermek. Viszonylag korai életkorban valamilyen területen kiemelkedő képességet és odaadást mutató gyermek. A „tehetség” szó tehát köznapi értelemben átlagon felüli adottságot jelent az általános és a speciális iskolai képességekben, az alkotó gondolkodásban vagy valamely művészeti területen. A „tehetség” szó tehát köznapi értelemben átlagon felüli adottságot jelent az általános és a speciális iskolai képességekben, az alkotó gondolkodásban vagy valamely művészeti területen. A kiemelkedő képességeken kívül eredeti gondolkodást, kreativitást és a tevékenység iránti elkötelezettséget, motivációt feltételezi.

11 A környezet motiváló hatása Ez az adottság azonban nem válik tehetséggé, ha a környezet segítő hatása nem érvényesül. Ahogy Ranschburg Jenő fogalmazza: -a család és társadalom értéket ad, -a tanár kapukat nyit, -a társak a katalizátorok.

12 Tanár szerepe a motivációban  E környezeti tényezők folyamatos biztosítása, az önbizalom és motiváció állandó ébrentartása nélkül a tehetség stagnál vagy elkallódik.  Pszichológiai kutatás vizsgálta például a tanári értékelés és az értelmi képességek összefüggését.  Ahol a tanár nem adott elég bátorítást, alulértékelte a gyerekeket, ott objektív méréssel bizonyítottan a kimagasló értelmi képességekkel rendelkező tanulók teljesítménye romlott  Az átlagos képességű tanulók, akikben tanáraik feltétel nélkül bíznak, teljesítménye javult.

13 A tehetségfejlesztés társadalmi feltétele és haszna A tehetségfejlesztésben három feladata: A tehetségfejlesztésben három feladata: 1. A gyermekek tehetség-hajlamának a felismerése. 1. A gyermekek tehetség-hajlamának a felismerése.  2.Tehetségfejlesztési programok szervezése.  3. A gyermekek mentális adottságait befolyásoló külső hatások ismerete.

14 Tehetségfejlesztési programok szervezése.  Olyan programok amelyek a korszerű elméleti ismereteken alapszanak és képesek a tehetség felismerésére, és fejlesztésére.  Az iskolák alkalmasak az ilyen programokra. Az optimális megoldás azonban az lenne, ha ez nem speciális programok, hanem a tanterv szerves része lenne.  Ugyanakkor továbbra is hasznosíthatók a tehetségfejlesztés (gyorsítás, léptetés, gazdagítás, szombati programok és nyári táborok, stb.).  Végül nagyon fontos általános társadalmi légkör teremtése, amely a legfontosabb természeti kincsnek, az emberi tehetségnek megadja a jelentőségének megfelelő anyagi és erkölcsi támogatást.

15 Tehetségfejlesztés az iskolákban  A tehetség felismerését és a tehetségfejlesztést magában foglaló pszichológiai, pedagógiai tevékenység.  Tárgya: a tehetség-felismerése tehetség kibontakoztatása tehetség kibontakoztatása a tehetségfejlesztés a tehetségfejlesztés a tehetséges tanulók iskolai képzése, nevelése a tehetséges tanulók iskolai képzése, nevelése Az alulteljesítő tehetségek felismerése Az alulteljesítő tehetségek felismerése az életpályájukról való gondoskodás az életpályájukról való gondoskodás a tehetségek védelme a tehetségek védelme oktatásirányítás, pedagógiai-képzés, oktatásirányítás, pedagógiai-képzés, szülők orientálása szülők orientálása

16 A tanulási nehézségekkel küzdő, alulteljesítő tehetségek néhány jellemzője: 1. hiperaktív, kézírása olvashatatlan, szétszórt, figyelmetlen 2. nehézségei vannak a számolással, memorizálással, helyesírással 3. tesztekben gyengén teljesít, feledékeny, lenézi a kötelező feladatokat 4. elszigetelt, nagyon érzékeny, de mások iránt rendkívül kritikus 5. alacsony az önbecsülése, de irreális elvárásai vannak önmagával szemben 6. egy dologban elmélyül 7. jó humorérzék, gazdag fantázia jellemzi 8. jó az absztrakciós készsége, a matematikai gondolkodása stb.

17 Milyen legyen a kreatív, tehetséges diák tanára?  Recept nincs, hiszen minden ember, eset, szituáció, találkozás önmagában egyedi, egyszeri és megismételhetetlen.  Amíg nincsenek tehetséggondozásra képző „mesterkurzusok”, addig saját empátiánkra, ösztönös pedagógiai érzékünkre, saját és kollégáink munkájának megfigyelése által nyert tapasztalatainkra, tanítványainkkal való őszinte beszélgetésekre hagyatkozhatunk.  A bizalom és bátorítás, az elfogadó magatartás fontos.  Mivel a tehetséges tanuló vagy pozitív vagy negatív irányban mindenképpen kiemelkedik, a tanárnak meg kell tanítania a mássága elviselésére.  Provokálni, stimulálni kell őket a gondolkodtató, a járatlan út felé vezető kérdésekkel.  Minél előbb lehetőséget kell adnunk nekik, hogy irányításunk mellett önállóan tanuljanak. A szenvedélyes önművelésnél nincs hatékonyabb tanulási mód.

18 A tehetséggondozás szervezeti formái 1. Individualizáció és differenciálás az osztályon belül 2. Oktatáson kívüli intézkedések 3. Gyorsított előrehaladás 4. Tanácsadók beállítása 5. Tehetséges tanárok és tanácsadók alkalmazása óraadóként 6. Nyári kurzusok 7. Tehetséges gyerekek részben elkülönített oktatása 8. Tehetségesek külön osztálya 9. Tehetségesek külön iskolája

19 Tehetséggondozás Encsen Az iskola bemutatása: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1987-benkezdte meg működését Encsen, egy kb. 6000 főt számláló kisváros második iskolájaként. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1987-benkezdte meg működését Encsen, egy kb. 6000 főt számláló kisváros második iskolájaként. Iskolaigazgató: Timár László Tanulók száma:732 Pedagógusok száma:57 Az 1993/94-es tanévtől művészeti alapiskolai tevékenységet is folytat színjáték, néptánc, képzőművészet és zenei tanszakon. Az elmúlt évek során iskolánk neve ismert lett a tanulmányi versenyeken elért eredményeink és a továbbtanuló diákjaink helytállása révén.

20 Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009-ben a két intézményt újra egyesítették. Most is három épületben tanítunk. Körülményeink nem javultak. Igazgató: Timár László Tanulók száma: 1114 pedagógusok száma: 93 tanulócsoportok száma: 45 átlaglétszám: 25 Tagiskoláink: Csobád Fügöd Fügöd Társúlt telepűlések: Abaújkér Gibárt, Hejce, Pere A szükők kérésére: további csaknem 40 település néhány diákja is iskolánkba jár

21 Pedagógiai programunkról:  Pedagógiai programunk kiemelten kezeli a magyar nyelv, a matematika, az idegen nyelvek (angol, német), és az informatika tanítását. A kerettanterv, illetve a nemzeti alaptanterv által előírt óraszámokhoz képest ezeket a tantárgyakat évfolyamtól függően 0,5 vagy 1 órával magasabb óraszámban taníthatjuk.  Ezen túl alkalmazunk még csoportbontásokat a matematika, magyar, angol, és német órák tanítása során is. Az informatika a szabadon választható órák terhére kapott plusz 1 órát, amit tömbösítve délutáni órákban tartunk meg.

22 1.Tehetségesek külön osztálya  Mi középiskolába készülő osztálynak hívjuk, de lényegében ez egy nívócsoport. Ezt az osztályt ötödik osztálytól kezdve működtetjük.  Ugyanazt a tantervet használva tanulja a tantárgyakat, mint többi osztály.  A matematikát, a magyart, és a számítástechnikát ők két 16 fős csoportra bontva tanulják eggyel nagyobb óraszámban.

23 Tehetségesek külön osztálya  Az osztályba a negyedikes tanítók javaslatai alapján kerülhetnek be azok a tanulók akik, illetve akiknek a szülei ezt kérik.  Matematika és egy magyar felmérést, állít össze a felsős munkaközösségek, és megíratjuk a jelentkezőkkel, a negyedik osztály év végén.  A másik három osztály létrehozásánál arra törekszünk, hogy összetételük egyforma legyen.  Az osztályok közötti átjárhatóságot a gyerekek számára lehetővé tesszük.

24 2. Individualizáció és differenciálás  Akkor alkalmazzuk, ha a tanulók összetétele egy osztályon belül nagyon heterogén.  Két formája van: - az osztályon belüli differenciálás, csoportbontás - az évfolyamon történő differenciálás.  A második esetbe mi a nyelvi órákat az évfolyamon egyszerre tartjuk, de nem osztály- keretben, hanem képesség, vagy inkább tudás- szint szerinti csoportokban. Két osztály három csoportban.

25 3.Tehetséges gyerekek részben elkülönített oktatása 1. színjátszás: 2. zeneoktatás 3. képzőművészet 4. néptánc

26 4.szakkörök szervezése  A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésének megfelelően indítja az iskola.  A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi osztályzatában.  Jelenleg a következő szakköreink működnek: Matematika 5. osztály Matematika 6. osztály Matematika 8. osztály Kémia természetismeret 5-6 osztály Történelemnyelvművelőnémet sakkszámítástechnika, 5-6 osztály számítástechnika, 7-8 osztály

27 5. sportkörök működtetése: 1. Focisuli 2. Kosárlabda 3. Úszás 4. Sportkör

28 6. Szülők által fizetett foglalkozások  Levelezős tanulmányi versenyek Magyar (Bendegúz) Magyar (Bendegúz) Történelem (Szépművészeti Múzeum) Történelem (Szépművészeti Múzeum) Biológia (Rigó Énekeljen) Biológia (Rigó Énekeljen) Matematika(Matekguru, Curie, Microprof) Matematika(Matekguru, Curie, Microprof)  Nyári táborok Angol Angol Vándortábor (barangolás Magyarországon) Vándortábor (barangolás Magyarországon)

29 7.Gyorsított előrehaladás  Erre egy esetben volt példa, egy Németországban élő család gyermekei egyéni úton tanultak. Tanév végén a család hazajött és a gyerekek iskolánkban tettek osztályozó vizsgát. Egyik gyermekük nagyon ügyes volt, alsós osztályait kettesével rakta le. Amikor hatodikos korában hazaköltöztek ő fiatalabb volt osztálytársainál, nem mindig értette meg a többieket, bár szellemileg sokukat felülmúlta.  Volt még olyan tanítványunk aki képes lett volna erre, de a társaihoz, a közösséghez ragaszkodva meg sem próbálta ezt a lehetőséget.

30 8. Differenciálás az osztályon belül  Alkalmaznunk kell, gyakorlatilag minden osztályban, hiszen még a középiskolába készülő osztályban sem egységes a tanulók haladási üteme, felkészültsége, képessége.  Én gyakran próbálkozom vele, mert egyik szakom a matematika. Ezek után az órák után azonban mindig van bennem egy rossz érzés. Az egészen gyenge tanuló ugyanis nélkülem, vagy a társai segítsége nélkül egyáltalán nem boldogul. A jó képességű tanulót viszont puszta gyakorlásra kárhoztatni bűn. Őt akkor fejlesztem tovább, ha számára olyan feladatot adok, amivel még nem találkozott, de akkor neki is segítségre, vagy legalábbis útmutatásokra van szüksége. Így aztán ide is oda is adok egy keveset, és mindig úgy érzem, hogy valamelyik csoport érdekeit a másik miatt

31 9. Versenyfelkészítés  Évente egyszer, a Zrínyi napokon házi versenyeket rendezünk minden tantárgyból.  A verseny győzteseivel, 5-6 gyerekkel, aztán elkezdünk külön is foglalkozni A tananyagon túlmutató ismereteket nézünk át együtt, vagy irányítjuk az egyéni felkészülésüket. Kutatásokat végzünk tudósokról, találmányokról, történelmi személyiségekről. Elmélyítjük ismereteiket, fejlesztjük problémamegoldó képességüket.A tananyagon túlmutató ismereteket nézünk át együtt, vagy irányítjuk az egyéni felkészülésüket. Kutatásokat végzünk tudósokról, találmányokról, történelmi személyiségekről. Elmélyítjük ismereteiket, fejlesztjük problémamegoldó képességüket.  A velük való foglalkozás a pedagógusok számára egy folyamatos továbbképzés.  Iskolánkban ezeket a tanulókkal együtt eltöltött órákat a pedagógusok túlórában elszámolhatják. 9. Versenyfelkészítés

32 10. Egyéb  Második idegen nyelv oktatása  Középiskolai felkészítő foglalkozások: matematika és magyar  Tanulmányi kirándulások  Tehetséggondozó nyári táborok  Természetjáró túrák(Földrajz, magyar stb)

33 Versenyeredményeink Országos forduló 2008-20092009-2010 évfolyamhelyezéshelyezés Zrínyi Ilona matematika 7.o17. 5.o53. Bólyai matematika csapatverseny 7.o5.o8.22. Curie matemaika 3.o3. 5.o1. 6.o5.4. 7.o1. 8.o7.6.

34 Országos forduló 2008-20092009-2010 Országos Kémia verseny 7.o3. Bendegúz nyelvész 6.o20. 5.o15. 6.o15. Kazinczy szépkiejtési verseny 8.oarany Nyelvünkben élünk 8.o2. OATV német 7.o3.8. Kazinczy szépkiejtési verseny 8.oarany Ozirisz Földjén történelem 3. Literátum német verseny 1. Varga Tamás Matematika v 12. Számítástechnika13 Sport (Foci) 2

35 Akikre büszkék vagyunk ÉvEzüst tollEmlékplakettSzép magyar beszéd serleg Jó tanuló jó sportoló serleg 2000Trestyánszki LászlóVarga AttilaDuleczki Dóra 2001Dsupin ÉvaBogár ErikaPásztor Roland Szabó Noémi 2002Simaházi RenátaHanyics Dávid Török Balázs 2003Hegedűs SzabolcsMajoros CsillaPolgár EditKépes Ákos 2004Soltész JuditBíró BotondRácz ZsófiaPodráczki Fanni 2005Kardinál László Szilvási Marcel Fodor AnnamáriaHanyics Benjámin Géczi Marianna 2006Farkas VirágKovács PéterKrupár AnnaPável Roland 2007Juhász ViktóriaTarjáni GáborKléri MariettaMajoros Csenge Vajkó Richárd 2008Hatala CsabaTarr LeventeDömötör ÉduaTóth Péter 2009Schultz VeraPetró BoglárkaMagyar Helga Bencze Péter 2010Matkovics GáborKuszkó DánielNagy GabriellaKléri Tamás

36 Továbbtanulási mutatók: ÉvÖsszesGimnáziumSzakközépSzakiskolaTagozatos Gimi 2002- 2003 10657361327 54%34%12%25% 2009-2010115573919 50%34%17% Zrínyi16169504221 43%31%26%13%

37 Továbbtanulás megoszlása iskolatípusok között

38 Hiányosságaink  Tehetséges tanulók nyomon követése, életpályájuk segítése  Kudarc kezelése  Pszichológiai, lelki segítség nyújtása  Szülők „nevelése” a tehetséges gyerek kezelésére( túlzott elvárás, az eredmények lebecsűlése, vagy éppen túlértékelése)

39 A matekguru csapatverseny mottójával búcsúzom “Ha neked is van egy almád meg nekem is van egy almám és cserélünk, akkor továbbra is egy-egy almánk lesz. Ám ha neked is van egy gondolatod meg nekem is van egy gondolatom és azokat cseréljük el, akkor már két gondolata lesz mindkettõnknek.” (George Bernard Shaw)

40 Köszönöm figyelmüket


Letölteni ppt "Tudományos tehetség „Nem ismerek bölcsebb és igazabb fajvédelmet, mint a valódi tehetség, az ígéretes fiatalság megbecsülését, pártolását, okos és szerető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések