Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

7/7/20141 Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők 2012. július 1.-jéig Das neue Arbeitsrecht (ab 1. Juli 2012) Gobert & Partners Rechtsanwälte & Steuerberater.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "7/7/20141 Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők 2012. július 1.-jéig Das neue Arbeitsrecht (ab 1. Juli 2012) Gobert & Partners Rechtsanwälte & Steuerberater."— Előadás másolata:

1 7/7/20141 Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők 2012. július 1.-jéig Das neue Arbeitsrecht (ab 1. Juli 2012) Gobert & Partners Rechtsanwälte & Steuerberater

2 Dr. Andrea Klára Soós Ausbildung 2000École National d’Administration, European Expert 2000Corvinus University of Budapest, Economist Topic:Definition of relevant market in dominant position cases 1997University of Szeged, Law (summa cum laude) Beruflicher Werdegang (15 Jahre Berufserfahrung) 2011Partner of Gobert & Partners 2008-2010Partner, Ius Laboris Hungary 2000-2008Senior associate, Baker and McKenzie 1997-2000Case handler, Competition Office, Hungary Spezialisierungen Labor Law, IT, data protection, commercial law, fraud investigation, Tax litigation and restructuring

3 7/7/20143 Miért volt szükség új törvényre? „Munkaközpontú Munka törvénykönyvére van szükség, amely megvédi a munkahelyeket, segíti az újak létrejöttét, védelmet biztosít a munkavállalóknak, és hozzásegít ahhoz, hogy a munka felértékelődjön, a fizikai munkát megbecsüljék az országban.” (a jelenlegi hivatalos Mt. tervezet nem ilyen)

4 7/7/20144 Az új törvények dömpingje 2/1 Nincs határozott és biztos koncepció Példa: „új Ptk.” A jelenlegi Mt. n ovellái Jogalkotásról szóló törvény (Jat.) Az Alkotmánybíróság (köztársasági elnök) akciói

5 7/7/20145 Az új törvények dömpingje 2/2 „Salátatörvények” = az olyan jogszabályok, amelyek más (jog)címen, „hirtelen” módosítják valamely hatályos törvényt (Lásd: devizahitelesek megsegítéséről alkotott törvénycsomag) „Novellák” = átfogó törvénymódosítások „Esernyő-törvények” = Minden hivatkozást érintő jogszabály

6 7/7/20146 Kis technikai segítség 3/1 Jogszabály keresés rendszere http://www.mkogy.hu Folyamatban levő törvényjavaslatok (= benyújtott, de plenáris ülésen még le nem zárt)

7 7/7/20147 Kis technikai segítség 3/2 Általános vita Módosító indítványok Bizottságok Részletes vita Egyéni módosító indítványok Egységes szerkezet? Zárószavazás Aláírások

8 7/7/20148 Kis technikai segítség 3/3 Elfogadott, de még ki nem hirdetett jogszabályok keresése Magyar Közlönyben megjelenő szöveg A jogi kereső-adatbázisok megbízhatósága A „Médiatörvény tesztje”

9 7/7/20149 Hogyan magyarázzuk el az anyavállalatnak? Egyedülálló szituáció Jogbiztonság kérdése Tipp: külföldi jog alkalmazásának kérdése „Róma II.” rendelet Szabad jogválasztás kérdése a munkajogban Kogens magyar rendelkezések

10 7/7/201410 Felülírja az új jogszabály a munkaszerződést? Igen. ami jogszabály-ellenes = érvénytelen (semmis) az érvénytelenség az Mt.-ben ( „klaudikáló kogencia” )

11 7/7/201411 Az érvénytelenség fogalma 2/1 Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik. Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg. Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt - ha e törvény eltérően nem rendelkezik -, a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni. A munkáltató hibájából eredő érvénytelenség esetén a munkáltatói rendes felmondás jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni. Ha a feleknek a megállapodás érvénytelenségéből kára származik, annak megtérítésére a kártérítési felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni.

12 7/7/201412 Az érvénytelenség fogalma 2/2 A megállapodás megtámadható, ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, illetőleg, ha mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt. Megtámadható a nyilatkozat akkor is, ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vették rá. A megállapodást az támadhatja meg, akit megtévesztettek, a nyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel vették rá, illetőleg az, aki téves feltevésben volt. A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés vagy a megtévesztés felismerésétől, illetve jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható.

13 7/7/201413 Munkaszerződés módosítások Nem kötelező Ha mindenkié módosul, akkor sem szankcionálható, aki nem működik együtt. Tipp: Mivel a jogszabályba ütköző rész érvénytelen, „automatikusan” és „egyoldalúan” is módosítható, például atájékoztató újra kibocsátásával

14 7/7/201414 Új anyagi jogi szabályok Alaptörvény Adatvédelmi törvény Gazdasági miniszter nyilatkozata Közmunka Hatósági változások Társadalombiztosítási novella

15 7/7/201415 Az Alaptörvény 2/1 VI. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.

16 7/7/201416 Az Alaptörvény 2/1 XVII. cikk (1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással. (2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tartsanak. (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.

17 7/7/201417 Új adatvédelmi törvény Magánszféra védelem, megfigyelés, új fogalmak ( Info-törvény) Hozzájárulás fogalma Bejelentési kötelezettség az adatvédelmi nyilvántartásba (kötelező) Adatvédelmi felelős választás 10 millió forint bírság

18 7/7/201418 Közmunka-csomag Milyen kötelezettségeket ró (róhat) egy munkáltatóra Kötelező foglalkoztatás? Adókedvezmény? Rehabilitációs járulék szabályaira érdemes figyelni! Kvóták bevezetése? (EU példák)

19 7/7/201419 Hatósági változások Kormányhivatalok mint jogorvoslati hatóságok Met.- módosításai Hatósági jogkörök, prioritások (pl. képernyő előtti munkavégzés szabályai) Legfontosabb szankció: a közbeszerzésből kizárás Jogerős a hatósági határozat! (felülvizsgálattól függetlenül).

20 7/7/201420 Diákmunka 3/1 Iskolaszövetkezet: olyan szociális szövetkezet, amelyben a tag az oktatási intézmény, a diákok és egyéb természetes személyek, célja pedig nem az üzleti haszonszerzés, hanem a tagok számára a munkalehetőség megteremtése. Mt. XXII/A fejezet: az iskolaszövetkezet mint munkáltató 3. személy megbízásából tagjain keresztül lát el feladatot saját szervezésében de a megbízó utasításai szerint, a megbízó telephelyén és a megbízó eszközeivel. Jogi értelemben nem kölcsönzés (szövetkezet saját tagjai tekintetében nem folytathat kölcsönzést).

21 7/7/201421 Diákmunka 3/2 Tbj. 5§ (1) b.: a szövetkezeti tagok közül az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatásban tanuló, hallgatói tagja nem minősül biztosítottnak (= nem kell utána járulékot fizetni) Az iskolaszövetkezet és a tag keret- munkaszerződést köthetnek A munkakezdés feltétele: írásbeli megállapodás a helyszínről A munkáltatói jogok megoszlanak

22 7/7/201422 Diákmunka 3/3 Fiatal munkavállalók foglalkoztatása: harmadik személy (képviselője) nem adhat utasítást a diáknak Kivéve: baleset, elemi csapás, stb. Met: a munkaügyi felügyelő nem vizsgálhatja, hogy a diákmunka kölcsönzést valósít-e meg. Kizárólag azt, hogy szövetkezet-e és fennáll-e a tanulói jogviszony. Art.: Speciális szabály a bejelentésre! (pl. diákigazolvány szám, adóazonosító jel, TAJ-szám)

23 7/7/201423 Az új Mt. /1 Bevezető rendelkezések (Alapelvek) Tisztességes foglalkoztatás szabályai a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint tekintettel a munkáltató gazdasági és a munkavállaló szociális érdekeire. Munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek (alternatív foglalkoztatás keretei)

24 7/7/201424 Az új Mt. /2 Bevezető rendelkezések (Alapelvek) „E törvény rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni” (megnyílik a „kapu” az európai esetjog felé) Acquis Communitaire

25 7/7/201425 Általános magatartási követelmények Polgári joghoz közeli A munkaviszonyban úgy kell eljárni, ahogyan az az adott helyzetben elvárható, kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő. A munkavállaló a munkaviszonyon kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas a munkáltató helytelen megítélésére.

26 7/7/201426 Adatvédelem Rengeteg téves értelmezés (megfigyelés, terhességi teszt) Alapelvi szinten rögzíti és a korlátozhatóságra feltételeket szab meg A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkavállaló ellenőrzése csak munkaviszonnyal összefüggő magatartásra irányulhat és előzetes tájékoztatás mellett.

27 7/7/201427 „Közlés” „közöltnek kell tekinteni”, ha helyben szokásos módon közzétették Az írásbeli jognyilatkozat „közölt”, ha az elektronikus dokumentum hozzáférhetővé válik. Postai vélelmek

28 7/7/201428 Színlelt megállapodások A színlelt megállapodás semmis A leplező megállapodást a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. (Nincs érdemi változás)

29 7/7/201429 Jogutódlás Külön fejezet: a munkáltató személyében bekövetkező változás EU irányelv szerinti szöveg: gazdasági egység (economic unit) Eltérést nem enged

30 7/7/201430 A munkaviszony megszűnése Új: törvényben meghatározott más esetben A munkaviszony megszüntetése: közös megegyezés, rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás Rendes felmondás: a határozott idejűt is meg lehet szüntetni! (pl. tartós alkalmatlanság)

31 7/7/201431 A munka díjazása Alapbér: a kötelező legkisebb munkabér Díjazás munkavégzés hiányában: állásidő alatt alapbér illeti meg. HA mentesül a munkavégzés alól, akkor megállapodás alapján illeti meg díjazás. Kötelező legkisebb munkabér: összegét és hatályát a Kormány állapítja meg. „Forintban kell megállapítani és kifizetni”

32 7/7/201432 Levonás új szabályai Levonásmentes munkabérrész (nem is engedményezhető) Munkáltatói követelések: munkavállaló hozzájárulásával Tilos: amely a munkáltató vagy képviselője javára szolgál annak fejében, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen.

33 7/7/201433 Kártérítés új szabályai Tisztán polgári jog Vétkesség és felróhatóság Egyetemlegesség Munkáltatói kárigény: leltárhiány esetén 60 nap (jogvesztő), büntető eljárásnál 30 nap, de a jogerős döntés közlésekor kezdődik.

34 7/7/201434 Atipikus jogviszonyok Határozott idejű munkaviszony Munkavégzés „behívás” alapján Megosztott munkakör Több munkáltató által létesített munkaviszony Távmunka-végzés Vezető állású Közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló Cselekvőképtelen munkavállaló

35 7/7/201435 Munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások Versenytilalmi megállapodás (2 év, egyharmados szabály) Tanulmányi szerződés (azonnali hatállyal felmondható, ha „olyan változás következik be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna”)

36 7/7/201436 Munkaügyi kapcsolatok Hátra került „Munkabéke fenntartása” Definíciórendszer Üzemi tanács: döntésben való részvétel Szakszervezet: érdekvédelem „A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni, vagy konzultációt folytatni, ha … nyilvánosságra kerülésével jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné”.

37 7/7/201437 Perek Rengeteg változás Új szemlélet 1 éves szabály Új perköltség-szabály A bírósági reform várható következményei

38 7/7/201438 Összefoglalás Ne higgyünk az internetnek, konferenciáknak Ne higgyünk el semmit, ami a Magyar Közlönyben még nem jelent meg Mérföldkő: Mth. Ne használjunk jogi CD-ket. Fel kell készülni a munkaszerződés módosításokra (Tipp: folyamatosság, hiteles tájékoztatás üzenete is lehet belőle)

39 7/7/201439 Köszönjük szépen a figyelmet! Gobert és Társai Ügyvédi Iroda 1061 Budapest, Andrássy út 10. (1) 270 9900 andrea.soos@gfplegal.com


Letölteni ppt "7/7/20141 Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők 2012. július 1.-jéig Das neue Arbeitsrecht (ab 1. Juli 2012) Gobert & Partners Rechtsanwälte & Steuerberater."

Hasonló előadás


Google Hirdetések