Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők július 1.-jéig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők július 1.-jéig"— Előadás másolata:

1 Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők 2012. július 1.-jéig
Das neue Arbeitsrecht (ab 1. Juli 2012) Gobert & Partners Rechtsanwälte & Steuerberater 4/4/2017 1 1

2 Dr. Andrea Klára Soós Ausbildung
2000 École National d’Administration, European Expert 2000 Corvinus University of Budapest, Economist Topic: Definition of relevant market in dominant position cases 1997 University of Szeged, Law (summa cum laude) Beruflicher Werdegang (15 Jahre Berufserfahrung) 2011 Partner of Gobert & Partners Partner, Ius Laboris Hungary Senior associate, Baker and McKenzie Case handler, Competition Office, Hungary Spezialisierungen Labor Law, IT, data protection, commercial law, fraud investigation, Tax litigation and restructuring

3 Miért volt szükség új törvényre?
„Munkaközpontú Munka törvénykönyvére van szükség, amely megvédi a munkahelyeket, segíti az újak létrejöttét, védelmet biztosít a munkavállalóknak, és hozzásegít ahhoz, hogy a munka felértékelődjön, a fizikai munkát megbecsüljék az országban.” (a jelenlegi hivatalos Mt. tervezet nem ilyen) 4/4/2017 3

4 Az új törvények dömpingje 2/1
Nincs határozott és biztos koncepció Példa: „új Ptk.” A jelenlegi Mt. novellái Jogalkotásról szóló törvény (Jat.) Az Alkotmánybíróság (köztársasági elnök) akciói 4/4/2017 4

5 Az új törvények dömpingje 2/2
„Salátatörvények” = az olyan jogszabályok, amelyek más (jog)címen, „hirtelen” módosítják valamely hatályos törvényt (Lásd: devizahitelesek megsegítéséről alkotott törvénycsomag) „Novellák” = átfogó törvénymódosítások „Esernyő-törvények” = Minden hivatkozást érintő jogszabály 4/4/2017 5

6 Kis technikai segítség 3/1
Jogszabály keresés rendszere Folyamatban levő törvényjavaslatok (= benyújtott, de plenáris ülésen még le nem zárt) 4/4/2017 6

7 Kis technikai segítség 3/2
Általános vita Módosító indítványok Bizottságok Részletes vita Egyéni módosító indítványok Egységes szerkezet? Zárószavazás Aláírások 4/4/2017 7

8 Kis technikai segítség 3/3
Elfogadott, de még ki nem hirdetett jogszabályok keresése Magyar Közlönyben megjelenő szöveg A jogi kereső-adatbázisok megbízhatósága A „Médiatörvény tesztje” 4/4/2017 8

9 Hogyan magyarázzuk el az anyavállalatnak?
Egyedülálló szituáció Jogbiztonság kérdése Tipp: külföldi jog alkalmazásának kérdése „Róma II.” rendelet Szabad jogválasztás kérdése a munkajogban Kogens magyar rendelkezések 4/4/2017 9

10 Felülírja az új jogszabály a munkaszerződést?
Igen. ami jogszabály-ellenes = érvénytelen (semmis) az érvénytelenség az Mt.-ben („klaudikáló kogencia”) 4/4/2017 10

11 Az érvénytelenség fogalma 2/1
Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként jogszabályba ütközik. Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg. Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha azok érvényesek lettek volna. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt - ha e törvény eltérően nem rendelkezik -, a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni. A munkáltató hibájából eredő érvénytelenség esetén a munkáltatói rendes felmondás jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni. Ha a feleknek a megállapodás érvénytelenségéből kára származik, annak megtérítésére a kártérítési felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni. 4/4/2017 11

12 Az érvénytelenség fogalma 2/2
A megállapodás megtámadható, ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, illetőleg, ha mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt. Megtámadható a nyilatkozat akkor is, ha annak megtételére a felet jogellenes fenyegetéssel vették rá. A megállapodást az támadhatja meg, akit megtévesztettek, a nyilatkozat megtételére jogellenes fenyegetéssel vették rá, illetőleg az, aki téves feltevésben volt. A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés vagy a megtévesztés felismerésétől, illetve jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem gyakorolható. 4/4/2017 12

13 Munkaszerződés módosítások
Nem kötelező Ha mindenkié módosul, akkor sem szankcionálható, aki nem működik együtt. Tipp: Mivel a jogszabályba ütköző rész érvénytelen, „automatikusan” és „egyoldalúan” is módosítható, például atájékoztató újra kibocsátásával 4/4/2017 13

14 Új anyagi jogi szabályok
Alaptörvény Adatvédelmi törvény Gazdasági miniszter nyilatkozata Közmunka Hatósági változások Társadalombiztosítási novella 4/4/2017 14

15 Az Alaptörvény 2/1 VI. cikk
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. (3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 4/4/2017 15

16 Az Alaptörvény 2/1 XVII. cikk
(1) A munkavállalók és a munkaadók – a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel – együttműködnek egymással. (2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, vagy munkabeszüntetést tartsanak. (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. (4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz. 4/4/2017 16

17 Új adatvédelmi törvény
Magánszféra védelem, megfigyelés, új fogalmak (Info-törvény) Hozzájárulás fogalma Bejelentési kötelezettség az adatvédelmi nyilvántartásba (kötelező) Adatvédelmi felelős választás 10 millió forint bírság 4/4/2017 17

18 Közmunka-csomag Milyen kötelezettségeket ró (róhat) egy munkáltatóra
Kötelező foglalkoztatás? Adókedvezmény? Rehabilitációs járulék szabályaira érdemes figyelni! Kvóták bevezetése? (EU példák) 4/4/2017 18

19 Hatósági változások Kormányhivatalok mint jogorvoslati hatóságok
Met.- módosításai Hatósági jogkörök, prioritások (pl. képernyő előtti munkavégzés szabályai) Legfontosabb szankció: a közbeszerzésből kizárás Jogerős a hatósági határozat! (felülvizsgálattól függetlenül). 4/4/2017 19

20 Diákmunka 3/1 Iskolaszövetkezet: olyan szociális szövetkezet, amelyben a tag az oktatási intézmény, a diákok és egyéb természetes személyek, célja pedig nem az üzleti haszonszerzés, hanem a tagok számára a munkalehetőség megteremtése. Mt. XXII/A fejezet: az iskolaszövetkezet mint munkáltató 3. személy megbízásából tagjain keresztül lát el feladatot saját szervezésében de a megbízó utasításai szerint, a megbízó telephelyén és a megbízó eszközeivel. Jogi értelemben nem kölcsönzés (szövetkezet saját tagjai tekintetében nem folytathat kölcsönzést). 4/4/2017 20

21 Diákmunka 3/2 Tbj. 5§ (1) b.: a szövetkezeti tagok közül az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatásban tanuló, hallgatói tagja nem minősül biztosítottnak (= nem kell utána járulékot fizetni) Az iskolaszövetkezet és a tag keret-munkaszerződést köthetnek A munkakezdés feltétele: írásbeli megállapodás a helyszínről A munkáltatói jogok megoszlanak 4/4/2017 21

22 Diákmunka 3/3 Fiatal munkavállalók foglalkoztatása: harmadik személy (képviselője) nem adhat utasítást a diáknak Kivéve: baleset, elemi csapás, stb. Met: a munkaügyi felügyelő nem vizsgálhatja, hogy a diákmunka kölcsönzést valósít-e meg. Kizárólag azt, hogy szövetkezet-e és fennáll-e a tanulói jogviszony. Art.: Speciális szabály a bejelentésre! (pl. diákigazolvány szám, adóazonosító jel, TAJ-szám) 4/4/2017 22

23 Az új Mt. /1 Bevezető rendelkezések (Alapelvek)
Tisztességes foglalkoztatás szabályai a vállalkozás és a munkavállalás szabadságának elve szerint tekintettel a munkáltató gazdasági és a munkavállaló szociális érdekeire. Munkavállalóhoz hasonló jogállású személyek (alternatív foglalkoztatás keretei) 4/4/2017 23

24 Az új Mt. /2 Bevezető rendelkezések (Alapelvek)
„E törvény rendelkezéseit Magyarország és az Európai Unió jogrendjével összhangban kell értelmezni” (megnyílik a „kapu” az európai esetjog felé) Acquis Communitaire 4/4/2017 24

25 Általános magatartási követelmények
Polgári joghoz közeli A munkaviszonyban úgy kell eljárni, ahogyan az az adott helyzetben elvárható, kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő. A munkavállaló a munkaviszonyon kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas a munkáltató helytelen megítélésére. 4/4/2017 25

26 Adatvédelem Rengeteg téves értelmezés (megfigyelés, terhességi teszt)
Alapelvi szinten rögzíti és a korlátozhatóságra feltételeket szab meg A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkavállaló ellenőrzése csak munkaviszonnyal összefüggő magatartásra irányulhat és előzetes tájékoztatás mellett. 4/4/2017 26

27 „Közlés” „közöltnek kell tekinteni”, ha helyben szokásos módon közzétették Az írásbeli jognyilatkozat „közölt”, ha az elektronikus dokumentum hozzáférhetővé válik. Postai vélelmek 4/4/2017 27

28 Színlelt megállapodások
A színlelt megállapodás semmis A leplező megállapodást a leplezett megállapodás alapján kell megítélni. (Nincs érdemi változás) 4/4/2017 28

29 Jogutódlás Külön fejezet: a munkáltató személyében bekövetkező változás EU irányelv szerinti szöveg: gazdasági egység (economic unit) Eltérést nem enged 4/4/2017 29

30 A munkaviszony megszűnése
Új: törvényben meghatározott más esetben A munkaviszony megszüntetése: közös megegyezés, rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás Rendes felmondás: a határozott idejűt is meg lehet szüntetni! (pl. tartós alkalmatlanság) 4/4/2017 30

31 A munka díjazása Alapbér: a kötelező legkisebb munkabér
Díjazás munkavégzés hiányában: állásidő alatt alapbér illeti meg. HA mentesül a munkavégzés alól, akkor megállapodás alapján illeti meg díjazás. Kötelező legkisebb munkabér: összegét és hatályát a Kormány állapítja meg. „Forintban kell megállapítani és kifizetni” 4/4/2017 31

32 Levonás új szabályai Levonásmentes munkabérrész (nem is engedményezhető) Munkáltatói követelések: munkavállaló hozzájárulásával Tilos: amely a munkáltató vagy képviselője javára szolgál annak fejében, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen. 4/4/2017 32

33 Kártérítés új szabályai
Tisztán polgári jog Vétkesség és felróhatóság Egyetemlegesség Munkáltatói kárigény: leltárhiány esetén 60 nap (jogvesztő), büntető eljárásnál 30 nap, de a jogerős döntés közlésekor kezdődik. 4/4/2017 33

34 Atipikus jogviszonyok
Határozott idejű munkaviszony Munkavégzés „behívás” alapján Megosztott munkakör Több munkáltató által létesített munkaviszony Távmunka-végzés Vezető állású Közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló Cselekvőképtelen munkavállaló 4/4/2017 34

35 Munkaviszonyhoz kapcsolódó megállapodások
Versenytilalmi megállapodás (2 év, egyharmados szabály) Tanulmányi szerződés (azonnali hatállyal felmondható, ha „olyan változás következik be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna”) 4/4/2017 35

36 Munkaügyi kapcsolatok
Hátra került „Munkabéke fenntartása” Definíciórendszer Üzemi tanács: döntésben való részvétel Szakszervezet: érdekvédelem „A munkáltató nem köteles tájékoztatást adni, vagy konzultációt folytatni, ha … nyilvánosságra kerülésével jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné”. 4/4/2017 36

37 Perek Rengeteg változás Új szemlélet 1 éves szabály
Új perköltség-szabály A bírósági reform várható következményei 4/4/2017 37

38 Összefoglalás Ne higgyünk az internetnek, konferenciáknak
Ne higgyünk el semmit, ami a Magyar Közlönyben még nem jelent meg Mérföldkő: Mth. Ne használjunk jogi CD-ket. Fel kell készülni a munkaszerződés módosításokra (Tipp: folyamatosság, hiteles tájékoztatás üzenete is lehet belőle) 4/4/2017 38

39 Köszönjük szépen a figyelmet!
Gobert és Társai Ügyvédi Iroda 1061 Budapest, Andrássy út 10. (1) 4/4/2017 39


Letölteni ppt "Az Új Munka Törvénykönyve, Teendők július 1.-jéig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések