Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pécs, 2009. április 1-3 Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés TÁMOP 2.5.1-07/1-2008- 0172.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pécs, 2009. április 1-3 Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés TÁMOP 2.5.1-07/1-2008- 0172."— Előadás másolata:

1 Pécs, 2009. április 1-3 Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés TÁMOP 2.5.1-07/1-2008- 0172

2 Pécs, 2009. április 1-3 Munkaerő-piaci szempontb ó l h á tr á nyos helyzetű csoportok Alacsony iskolai v é gzetts é gűek Alacsony iskolai v é gzetts é gűek P á lyakezdők P á lyakezdők GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, á pol á si d í jr ó l visszat é rők GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, á pol á si d í jr ó l visszat é rők Gyermek ü ket egyed ü l nevelők Gyermek ü ket egyed ü l nevelők Tart ó san regisztr á lt á ll á skeresők Tart ó san regisztr á lt á ll á skeresők 45 é v feletti nők é s 50 é v feletti f é rfiak 45 é v feletti nők é s 50 é v feletti f é rfiak Cig á nyok/Rom á k Cig á nyok/Rom á k Megv á ltozott munkak é pess é gűek – k ö z ö tt ü k a fogyat é kos emberek Megv á ltozott munkak é pess é gűek – k ö z ö tt ü k a fogyat é kos emberek H á tr á nyos helyzetű telep ü l é sek, kist é rs é gek á ll á skeresői H á tr á nyos helyzetű telep ü l é sek, kist é rs é gek á ll á skeresői Szoci á lisan h á tr á nyos helyzetűek (pl. hajl é ktalanok) Szoci á lisan h á tr á nyos helyzetűek (pl. hajl é ktalanok) Előzetes letart ó ztat á sban volt, szabads á gveszt é s, ill. elz á r á s b ü ntet é s é t t ö lt ö tte Előzetes letart ó ztat á sban volt, szabads á gveszt é s, ill. elz á r á s b ü ntet é s é t t ö lt ö tte

3 Pécs, 2009. április 1-3 Foglalkoztatás- és szociálpolitika munkahelyek munkahelyek munkanélküliség elleni küzdelem munkanélküliség elleni küzdelem munkajog munkajog munkakörülmények/munkakörnyezet munkakörülmények/munkakörnyezet munkavállalói mobilitás munkavállalói mobilitás szociális védelem, szociális biztonság, nyugdíjak szociális védelem, szociális biztonság, nyugdíjak Európai Szociális Alap Európai Szociális Alap szegénység elleni küzdelem szegénység elleni küzdelem

4 Pécs, 2009. április 1-3 Foglalkoztatás és szociális jogok 1. Foglalkoztatás- és szociálpolitika 2. Megkülönböztetés ellenesség/Rasszizmus elleni küzdelem 3. Nemek közötti egyenlőség 4. Fogyatékossággal élők

5 Pécs, 2009. április 1-3 Az Európai Unió szakpolitikái Energia é s term é szeti erőforr á sok Energia é s term é szeti erőforr á sok Foglalkoztat á s é s szoci á lis jogok Foglalkoztat á s é s szoci á lis jogok Gazdas á gpolitika, p é nz- é s ad óü gyek Gazdas á gpolitika, p é nz- é s ad óü gyek Igazs á g ü gy é s a polg á rok jogai Igazs á g ü gy é s a polg á rok jogai K ö rnyezetv é delem, fogyaszt ó v é delem é s eg é szs é g ü gy K ö rnyezetv é delem, fogyaszt ó v é delem é s eg é szs é g ü gy K ü lkapcsolatok é s k ü l ü gyek K ü lkapcsolatok é s k ü l ü gyek Kult ú ra, oktat á s é s ifj ú s á g Kult ú ra, oktat á s é s ifj ú s á g Mezőgazdas á g, hal á szat é s é lelmiszer-biztons á g Mezőgazdas á g, hal á szat é s é lelmiszer-biztons á g R é gi ó k é s helyi fejleszt é s (gondolkozz lokálisan, cselekedj globálisan!?) R é gi ó k é s helyi fejleszt é s (gondolkozz lokálisan, cselekedj globálisan!?) Tudomány és technológia Tudomány és technológia Üzleti élet Üzleti élet

6 Pécs, 2009. április 1-3 Foglalkoztatási célkitűzések Az EU foglalkoztatási céljait, amelyeket a Lisszaboni Stratégia alapján fogalmazott meg, a Nemzeti Foglakoztatási Akcióterv tartalmazza. Eszerint: Az EU foglalkoztatási céljait, amelyeket a Lisszaboni Stratégia alapján fogalmazott meg, a Nemzeti Foglakoztatási Akcióterv tartalmazza. Eszerint: 2005-re: 67%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje érje el az 57%-ot ; 2005-re: 67%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje érje el az 57%-ot ; 2010-re: 70%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje haladja meg a 60%-ot, 50%-ra emelni az idősebbek (55-64 évesek) foglalkoztatási szintjét 2010-re: 70%-ra emelni a foglalkoztatás szintjét, a nők foglalkoztatási szintje haladja meg a 60%-ot, 50%-ra emelni az idősebbek (55-64 évesek) foglalkoztatási szintjét

7 Pécs, 2009. április 1-3 Kormánycélkitűzések a konvergencia programban

8 Pécs, 2009. április 1-3 Munkanélküliség az EU-ban 2007 július Dánia: 3,2 - legalacsonyabb Dánia: 3,2 - legalacsonyabb EU 27: 6,8 - átlag EU 27: 6,8 - átlag Magyarország: 7,7 Magyarország: 7,7 Szlovákia: 10,6 - legmagasabb Szlovákia: 10,6 - legmagasabb

9 Pécs, 2009. április 1-3

10

11

12 A magyar munkaerőpiac saj á toss á gai alacsony foglalkoztatottsági szint- ugyanakkor egyes szakmákban munkaerőhiány alacsony foglalkoztatottsági szint- ugyanakkor egyes szakmákban munkaerőhiány viszonylag alacsony munkanélküliségi szint (ráták) viszonylag alacsony munkanélküliségi szint (ráták) magas inaktivitás magas inaktivitás - az alacsony iskolázottságúak magas aránya a 2. és 3. csoportban

13 Pécs, 2009. április 1-3 A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője A munkaerőpiac néhány fontosabb jellemzője 1. Nagy a mozgás (második szerkezetváltás), lassan nő a foglalkoztatottság, csökken az inaktivitás, jobb minőségű munkahelyek jönnek létre 2. Idősek bennmaradnak, fiatalok kapu előtt 3. Strukturális feszültségek (végzettségek, szakképzettségek, földrajzi elhelyezkedés) 4. Merev munkaerőpiac (mobilitás hiánya, a munkahelykínálat) 4. Merev munkaerőpiac (mobilitás hiánya, a munkahelykínálat)

14 Pécs, 2009. április 1-3 Intézményrendszer A Kormány A Kormány dönt a Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az operatív programok tartalmára vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról és jóváhagyja az akcióterveket és azok módosításait

15 Pécs, 2009. április 1-3 Intézményrendszer A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület véleményezi az akcióterveket, a pályázatok tartalmát és a pályázatok mechanizmusát, A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) feladata az NFT és az OP-k tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, valamint az operatív programok megvalósításával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátása, a pályázati kiírások jóváhagyása

16 Pécs, 2009. április 1-3 Intézményrendszer Az érintett miniszter feladata az akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel, a Kormány szakpolitikájának érvényesítése, javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, valamint módosítására

17 Pécs, 2009. április 1-3 Intézményrendszer A közreműködő szervezet (KSZ) az akcióterv alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinációja és felügyelete mellett és a minisztériummal egyeztetve elkészíti a pályázati kiírás tervezetét, egyeztetések után a jóváhagyásokat, engedélyeket begyűjti, majd meghirdeti, fogadja és kezeli a pályázatokat

18 Pécs, 2009. április 1-3 A TÁMOP és TIOP KSZ-e ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Strukturális Alapok Programiroda (csak TIOP)

19 Pécs, 2009. április 1-3 Monitoring Bizottság (MB) Az operatív programok végrehajtásának nyomon követése Az Akciótervek megtárgyalása Az éves jelentések elfogadása Legfeljebb 35 tagja lehet köztük civil szervezetek delegáltjai

20 Pécs, 2009. április 1-3 Civil partnerség a tervezésben Társadalmi egyeztetések - - Tervezési dokumentumok az NFU honlapján - - Társadalmi egyeztetés az alapdokumentumoknál és a kiírások megjelentetése előtt (csak elektronikusan, válasz a beérkező észrevételekre)

21 Pécs, 2009. április 1-3 Civil partnerség a tervezésben Civil delegálás Civil delegálás - A Pályázat Előkészítő Munkacsoportba (PEMCS) - A Monitoring Bizottságokba

22 Pécs, 2009. április 1-3 Az OP-ék végrehajtásának intézményrendszere (2007-2013) NFÜ - Önkormányzati és területfejlesztési miniszter Közlekedési Programok IH (KÖZOP) Közigazgatási Reform Programok IH (ÁROP, EKOP) Gazdaság- fejlesztési Programok IH (GOP) Humán Erőforrás Programok IH (TÁMOP, TIOP) Környezet- védelmi Programok IH (KEOP) Regionális Fejlesztési Programok IH (7 db. ROP) Koordinációs IH Főosztály (VOP) Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezetek Kedvezmé- nyezettek GOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság KÖZOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság ÁROP, EKOP Monitoring Bizottság TÁMOP és TIOP Monitoring Bizottságok KEOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottságok (7 db ROP) Kedvezmé- nyezettek Ellenőrző Hat. (+ell-ő szerv-ek) Igazoló Hatóság

23 Pécs, 2009. április 1-3 A pályázati rendszer

24 Pécs, 2009. április 1-3 Projekt-kiválasztási eljárások nagyprojekt; kiemelt projekt; kétfordulós pályázat; egyfordulós pályázat.

25 Pécs, 2009. április 1-3 Nagyprojekt Azok a projektek, melyeknek összes költsége a környezetvédelem esetében meghaladja a 25 millió eurót, minden más területen pedig az 50 millió eurót nagy projekteknek minősülnek. (pl. úthálózat fejlesztés, metró, szennyvíz, stb) A nagyprojekteket az operatív program vagy az akcióterv tartalmazza.

26 Pécs, 2009. április 1-3 Kiemelt projekt A Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz. Projektgazda költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet (pl. regionális munkaügyi központok), önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, egyház.

27 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázatos projektek Kétfordulós pályázat - - előzetes projekt javaslat  bírálat - - bírálat után a pályázat teljes kidolgozása Egyfordulós pályázat - kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra Itt már lehetnek a civil szervezetek is a kedvezményezettek

28 Pécs, 2009. április 1-3 Alapfogalmak program – projekt – pályázat Program Program A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi cél érdekében több, azonos célt szolgáló, de a cél elérését különböző módon megvalósító projektek sorozata (projekttömeg)

29 Pécs, 2009. április 1-3 Projekt: Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/ eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre (kezdési és befejezési időpont adott) adott költségkeret mellett egyszeri tevékenység összetettség, komplexitás saját (átmeneti) szervezeti háttér

30 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázat Pályázat A projekt finanszírozásához szükséges támogatások megszerzése érdekében készített meghatározott rend szerint készült támogatási igény dokumentációja

31 Pécs, 2009. április 1-3 Stratégiába illeszkedő fejlesztési elképzelések Projekt Forrásszerzési lehetőség

32 Pécs, 2009. április 1-3 Projekttervezés, felkészülés a pályázatírásra

33 Pécs, 2009. április 1-3 A jó projekt = jó pályázat ismérvei RELEVÁNS RELEVÁNS valós igényre alapul cél-orientált a kiírásnak megfelel MEGVALÓSÍTHATÓ MEGVALÓSÍTHATÓ jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők reális költségvetés világos munkamegosztás előzetesen felmért kockázatok FENNTARTHATÓ FENNTARTHATÓ a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

34 Pécs, 2009. április 1-3 Relevancia Követelmények : a projekt pontosan meghatározott célcsoport részletes problémaelemzéssel feltárt valós, igényének kielégítést célozza, illetve problémájukra nyújt megoldást, illeszkedik a program prioritásaihoz és célkitűzéseihez, megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásoknak.

35 Pécs, 2009. április 1-3 Relevancia Hiba: Ha nem mutatható ki érdemi kapcsolat a projekt cél és a pályázati kiírásban megfogalmazott célok között Ha a projekt csak a támogatási források eléérhetősége miatt került kidolgozásra nem a célcsoport igényeit szolgálja

36 Pécs, 2009. április 1-3 Megvalósíthatóság Követelmények A célok reálisak, a tevékenységek pontosan megtervezettek, és ütemezettek, a tevékenységekből logikusan következik a projekt várt eredménye, az eredmény mérhető, a kockázatok előzetesen felmérésre kerültek, azok a projekt megvalósítását nem akadályozzák, illetve megalapozottak a pályázatban bemutatott kockázatkezelési technikák a költségvetés reális.

37 Pécs, 2009. április 1-3 Megvalósíthatóság Hiba Gyenge helyzetelemzés, nincs mögötte probléma- és célelemzés, nem világos a projekt indokoltsága Nem teljes körű a várható kockázatok feltárása, vagy a feltárt kockázatokra nincs logikus kezelési mód megállapítva Ponttalan és nem alátámasztott a költségvetés, A tevékenységek ütemezése logikátlan, a feladatok nem következnek a projekt célból, a feladatok egymásra épülése és ütemezése nem követhető, nem konzisztens, Pontatlan a dokumentáció, nem támasztja alá a projekt tervezett megvalósítását A korábbi tapasztalatok hiányoznak, vagy nem kerültek hasznosításra

38 Pécs, 2009. április 1-3 Fenntarthatóság Követelmények: a kedvezményezettek, a célcsoport számára nyújtott előnyök, megvalósult eredmények a projekt befejezését követő elvárt időtávon is biztosíthatók

39 Pécs, 2009. április 1-3 Fenntarthatóság Hiba A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása nem felmérhető, nem igazolható A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása csak rövid távon igazolható A projekt fenntarthatósága nem biztosított

40 Pécs, 2009. április 1-3 Projektciklus menedzsment (PCM) Programozás Azonosítás (problémák) Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés

41 Pécs, 2009. április 1-3 PCM A PCM a program vagy projekt minden szintjén használható, a logikai keretmátrixon alapul A PCM segít megtalálni - az igazi problémát - a problémák közötti kapcsolatot - a legjobb megoldást - a megoldások közötti kapcsolatot az érintetteket - akikkel problémák lehetnek - akik segíthetnek

42 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázati dokumentáció részei Pályázati felhívás Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati útmutató Pályázati adatlap Pályázati adatlap Részletes költségvetés specifikáció Részletes költségvetés specifikáció Projekt adatlap kitöltési útmutató Projekt adatlap kitöltési útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Esélyegyenlőségi útmutató Fenntartható fejlődés útmutató Fenntartható fejlődés útmutató Támogatási szerződés és útmutatója Támogatási szerződés és útmutatója

43 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázati felhívás Rövid, 5-6 oldal A pályázat célja, rendelkezésre álló forrás A pályázat célja, rendelkezésre álló forrás A pályázók köre A pályázók köre A pályázat tartalma A pályázat tartalma Pénzügyi támogatás (a támogatás formája, mértéke, összege) Pénzügyi támogatás (a támogatás formája, mértéke, összege) Kiválasztási kritériumok Kiválasztási kritériumok Adminisztratív információk (a benyújtás módja, ideje) Adminisztratív információk (a benyújtás módja, ideje)

44 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázati útmutató Részletes (40-100 oldal) kifejtése a pályázati felhívásnak. Megtudható belőle minden fontos információ pl. a pályázati kiírás hátteréről, alapvető céljairól, részcélokról.

45 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázati adatlap A projekt összegző adatai: A projekt összegző adatai: A projekt címe (max. 250 karakter) A projekt megvalósulásának helyszíne A projekt megvalósításának kezdete – vége A projekt elszámolható költségei - az igényelt támogatás összege (ezer Ft) - a támogatás mértéke (%) A pályázó adatai: neve, címe, számai (TEÁOR!), gazdálkodási adatok A pályázó adatai: neve, címe, számai (TEÁOR!), gazdálkodási adatok

46 Pécs, 2009. április 1-3 Pályázati adatlap – a projekt rövid(!) összefoglalása Az összefoglalás során ki kell térnünk kit é rint, mi az a probl é ma, és kit é rint, amin jav í tani szeretn é nk Mit tervezünk megvalósítani és kivel Mi lesz az eredmény és a hatása a projektünknek Figyelem! Ez max 250 leütés általában.

47 Pécs, 2009. április 1-3 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (adatlap szerint, 4000 karakter) HF Ismertesse a szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). HF Mutassa be a szervezet szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. HF Mutassa be a szervezet szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. HF Ismertesse főbb szervezeti céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait. HF Ismertesse főbb szervezeti céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait. HF

48 Pécs, 2009. április 1-3 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (magyarázat) Az alapítás, az azóta bekövetkezett változások pontos dátummal, misszió célszerű bemutatni a stratégia terv főbb elemeit: a fejlesztési lehetőségeket és a kijelölt irányokat, a terv eddigi megvalósulásának eredményeit, illeszkedését jelen pályázati célhoz Referenciákat (pl. együttműködési megállapodás)

49 Pécs, 2009. április 1-3 A pályázó bemutatása A szervezet alapítói (tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv) a szervezet felépítése, a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzete, függetlensége a szervezeten belül a pályázat miként járul hozzá a szervezet leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet

50 Pécs, 2009. április 1-3 A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA K é rj ü k, fejtse ki a projekt indokolts á g á t (szükségletelemzés, eredmények megadása) A projekt hosszú távú és közvetlen céljai A projekt célcsoportját a projektben részvevők adatai a fejlesztés részletes szakmai tartalmát a projekt tevékenységek szerinti ütemezése

51 Pécs, 2009. április 1-3 A projekt költségvetése A PÁLYÁZAT SIKERÉNEK EGYIK KULCSA Legyen: részletes, tételes, reális! A költségvetés elemei: Előkészítés költségei Emberi erőforrás Dologi kiadások Szolgáltatások vásárlása Működési költségek

52 Pécs, 2009. április 1-3 Számszerűsíthető eredmények INDIKÁTOROK!!!!! A pályázati kiírásban meghatározzák a kötelezően teljesítendő indikátorokat, ezen túl csak mértékkel vállaljunk Példa: Indikáto r OutputEredményHatás KépzésRésztvevő k száma Sikeresen elvégzettete k száma A megszerzett tudást hasznosítók száma

53 Pécs, 2009. április 1-3 Kockázatok A kockázat mindig projektfüggő A kockázat olyan bizonytalan esemény vagy körülmény, amelynek bekövetkezését valószínűsíthetjük, és ha bekövetkezik, pozitív vagy negatív hatást gyakorol a projekt céljaira. A projekt tervezése során kell felmérni azokat a kockázatokat, amelyek befolyásolhatják a projekt vagy/és eredményének, hatásának megvalósulását.

54 Pécs, 2009. április 1-3 Kockázatok A kockázatok felmérésénél azokat célszerű elemi szintre lebontva, résztevékenységenként megállapítani. A kockázatok értékelését két szempontból kell vizsgálni: mi a kockázat bekövetkezési valószínűsége ? mi a kockázat bekövetkezési valószínűsége ? mi a várható hatása ? mi a várható hatása ? A konkrét kockázati eseményekhez érték is rendelhető: a kockázat bekövetkezési valószínűsége x költsége, ha bekövetkezik = kockázat várható költsége (Pl.: ha 10 % az esélye, hogy az alvállalkozó nem határidőben teljesít, és emiatt 1 Millió Ft többletköltség adódhat, a kockázat várható költsége 100.000 Ft. )

55 Pécs, 2009. április 1-3 Kockázati térkép, vagy a kockázati mátrix A kockázatértékelést megjeleníthetjük úgynevezett kockázati térképeken, vagy a kockázati mátrixban: A= alacsony kockázatok K= közepes kockázatok M= magas kockázatok hatás magasKMM k ö zepes KKM alacsonyAKK alacsony magas valószínűség

56 Pécs, 2009. április 1-3 Kockázatok  Tervez é si kock á zat  Műszaki kock á zat  Gazdas á goss á gi kock á zat  Etikai kock á zat  K ö rnyezeti kock á zat  Politikai kock á zat

57 Pécs, 2009. április 1-3 A kockázatok kezelése Mit kezdj ü nk a kock á zatokkal? Tartalma, megjelen é se Kezelj ü k A projekt á ttervez é s é vel a kock á zat bek ö vetkez é si val ó sz í nűs é g é nek vagy/ é s hat á s á nak cs ö kkent é se Á th á r í tjuk A kock á zatvisel é s á thelyez é se, pl.: biztos í t á s, k ö tb é r kik ö t é se Megsz ü ntetj ü k A kock á zat nem sz ü ntethető meg csak m é rs é kelhető akt í v kock á zatkezel é ssel. Megsz ü ntetni csak ú gy tudjuk, ha el á llunk a projekt megval ó s í t á s á t ó l. Elviselj ü k A szervezet kock á zatviselő k é pess é g é nek f ü ggv é nye – milyen vesz é lyt, vesztes é get k é pes elviselni, toler á lni.

58 Pécs, 2009. április 1-3 Tájékoztatási követelmények A projektek nyilvánosságának biztosítása szükséges, mert: EU rendelet rögzíti A transzparencia (átláthatóság) érdekében A nyilvánosság egyben a projekt kommunikációja is

59 Pécs, 2009. április 1-3 A kommunikáció szintjei Projektszervezeten belüli kommunikáció Projektszervezeten belüli kommunikáció Az intézményrendszer felé történő Az intézményrendszer felé történő Külső szervezetek felé irányuló (arculati kézikönyv) Külső szervezetek felé irányuló (arculati kézikönyv)

60 Pécs, 2009. április 1-3 Kommunikációs stratégia Az érintettek és érdekeltek felé kommunikálunk Az érintettek és érdekeltek felé kommunikálunk Változó időközönként Változó időközönként Változó terjedelemben és mélységben Változó terjedelemben és mélységben Kulcstényező a kommunikáció!

61 Pécs, 2009. április 1-3 Kommunikációs terv

62 Pécs, 2009. április 1-3 Fenntarthatóság Fontos, hogy be tudjuk mutatni, a program a támogatás után is életképes lesz és tovább folytatódik. Három féle fenntarthatóságról beszélhetünk: Szakmai Szakmai Pénzügyi Pénzügyi Intézményi Intézményi

63 Pécs, 2009. április 1-3 Az es é lyegyenlős é g é s a fenntarthat ó fejlőd é s szempontjainak é rv é nyes í t é se konkrétan határozzuk meg, hogy mi lesz a projekt hatása a horizontális célkitűzések megvalósítása terén. a projekt előkészítése projekt megvalósítása során a munkafolyamatokban a projekt eredményeiben

64 Pécs, 2009. április 1-3 Esélyegyenlőség érvényesülése Kötelező és fontos eleme a pályázatnak Férfiak és nők közötti különbségek csökkentése Férfiak és nők közötti különbségek csökkentése Fogyatékossággal élők Fogyatékossággal élők Kisebbségek Kisebbségek

65 Pécs, 2009. április 1-3 A 6 FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Az akadálymentesítés előrehaladása Az akadálymentesítés előrehaladása Fogyatékossággal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Fogyatékossággal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Cigányok/romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Cigányok/romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása

66 Pécs, 2009. április 1-3 Hátrányos helyzetű munkavállaló minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossággal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra; minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; minden olyan, a Közösség területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul; minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban; minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést; minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban. minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban. (a 68/2001/EK rendelet alapján):

67 Pécs, 2009. április 1-3 ESÉLYEGYENLŐSÉG MINDEN PÁLYÁZATBAN: VÉGIG KELL GONDOLNI HOGY A TERVEZÉSNÉL, MEGVALÓSÍTÁSBAN, MŰKÖDTETÉSBEN HOGY JELENHET MEG POZITIV – FŐ CÉL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE ORIENTÁLT - HOZÁJÁRUL, DE NEM EZ AZ ELSŐDLEGES CÉL SEMLEGES – BIZTOSÍTJA, NINCS DISZKRIMINATIV ELEM

68 Pécs, 2009. április 1-3 Környezeti fenntarthatóság Nem elég, hogy a projektünk nem rombolja a környezet, be kell mutatni a projekt környezeti fenntarthatóságát: milyen lépéseket teszünk a környezet tudatos védelme, a környezetszennyezés elhárítása érdekében.

69 Pécs, 2009. április 1-3 Nyilatkozatok Több oldalnyi nyilatkozat, de ügyelni kell a kitöltésénél, ne legyen automatikus!

70 Pécs, 2009. április 1-3 KÖSZÖNÖM A KITARTÓ FIGYELMET Dr. Bényei Andrásné Nonprofit Szövetség 1132 Budapest, Alig utca 12.


Letölteni ppt "Pécs, 2009. április 1-3 Európai Uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés TÁMOP 2.5.1-07/1-2008- 0172."

Hasonló előadás


Google Hirdetések