Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BUDAPEST XIII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tanodai Program és Intézményi Kapcsolatok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BUDAPEST XIII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tanodai Program és Intézményi Kapcsolatok."— Előadás másolata:

1 BUDAPEST XIII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tanodai Program és Intézményi Kapcsolatok

2 XIII. Kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  A képviselőtestület 2006. októberében alakult és kezdte meg munkáját.  A megfelelő kapcsolatok kialakítása után, közösség építő programokat hoztunk létre.  Programjaink célja a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjának elősegítése, a cigány hagyományok és nyelv ápolása, valamint a kerületi roma lakosok és intézmények közötti hidak kiépítése.

3 Megalakulás  Szakmai megbeszélés keretein belül bemutattuk a kerületi Szociális osztály vezetőjének, Karácsonyi Magdolnának, és a Prevenciós Központ vezetőjének, Dr. Kádár Sándornénak a tanodai programunk terveit.  2009 májusában, a Szociális Osztály, a Prevenciós Központ és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közös programot dolgozott ki, a kerületi, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára  A Tanoda programhoz, a XIII. Kerületi Önkormányzat biztosította az „Út a munkához” program keretében 2 fő pedagógust, illetve 2 fő roma asszisztenst, az RNÖ ajánlása alapján.  Rövid felkészítés után minimális költségvetéssel, megnyitottuk a Tanodát.

4 Tanoda Program célja  A gyermekek tanulmányinak javítása, készség és képességfejlesztés, korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés.  Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.  Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük szocializációs, verbális, manuális fejlődésüket.  A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.

5 Tanoda Program Intézményi kapcsolatai  A Prevenciós Központ vezetőjének közbenjárásával, sikerült elindítanunk a programot. A központ munkatársaival azóta is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot.  Gyermekjóléti Központ segítette a kerületi családokat ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek intézményünkkel.  A Szociális Osztály támogatott tanszerekkel, tankönyvekkel.  Karácsonyi Magdolna, a Szociális Osztály vezetője személyesen is figyelemmel kísérte a Tanoda működését.  A kerületi Önkormányzat ingyenes sportolási lehetőséget biztosított a tanodába járó gyermekek számára.  Továbbá biztosították a közfoglalkoztatási program keretén belül szükséges erőforrásokat (pedagógus, roma pedagógus asszisztens ).  BRFK Bűnmegelőzési osztályával szoros együttműködés

6 Tanoda Program Intézményi kapcsolatai  A kerület oktatási intézményeivel való együttműködés, ami nagyban hozzájárult a program sikerességéhez. Tanodánk tanárai konzultáltak a gyermekek iskolai tanáraival.  Kommunikációs csatornák kialakítása az intézmények és a roma családok között.

7 2011. szeptember 6. T I Z E N H A R M A D I K K E R Ü L E T I H Í R N Ö K 5 Az önmegvalósításhoz tanulni kell! A gyerekek k ö z ö tt vannak, akik c é ltudatosak, é s ú gy is é lnek, hogy a c é ljaikat megval ó s í thass á k. Vannak azonban olyan fiatalok, akiknek seg í teni kell felismerni saj á t k é pess é geiket é s az é letm ó djukban is v á ltoz á sra kell ö szt ö n ö zni õket. Jakab S á ndor, a XIII. Ker ü leti Cig á ny Kisebbs é gi Ö nkorm á nyzat eln ö ke id é n á prilisban é letre h í vta az Angyalf ö ldi Integr á ci ó s Sz ö vets é get, amely seg í ts é get k í v á n adni a fiataloknak az é let ü k jobb í t á s á hoz, c é ljaik el é r é s é hez. Az ö sszefog á sban r é szt vesz a XIII. Ker ü leti Gyermekj ó l é ti K ö zpont, a Csal á dseg í tõ K ö zpont, a hivatal szoci á lis oszt á lya, ö nkorm á nyzati k é pviselõk, helyi civilek, civil szervezetek, a ker ü leti rendõrkapit á nys á g é s a Budapesti Rendõr-fõkapit á nys á g b û nmegelõz é si oszt á lya. Jakab S á ndor elmondta: a sz ö vets é g c é lja olyan hossz ú t á v ú megelõzõ program kidolgoz á sa, amely é rinti az oktat á s, lakhat á s, foglalkoztat á s é s b û nmegelõz é s ter ü leteket. A programmegval ó s í t á s elsõ l é p é sek é nt az oktat á st „ vett é k c é lba ”. – A cig á ny kisebbs é gi ö nkorm á nyzat seg í t a gyerekeknek a tanul á sban, szakembereink v á llalnak p ó tvizsgafelk é sz í t é st é s korrepet á l á st – mondta az eln ö k. – L á tva a gyerekek é let é ben jelentkezõ probl é m á kat d ö nt ö ttek amellett, hogy kamp á nyt dolgoznak ki, amellyel felh í vj á k a figyelmet a tanul á s fontoss á g á ra. METZ

8 Tanoda Program működése A program keretén belül az elmúlt 3 évben 130 gyerekkel foglalkoztunk  Alsós osztályos gyermekek számára írást, olvasást, szövegértést, matematikát, kézműves foglalkozást tartottunk. Pótoltuk a lemaradásokat, hiányosságokat.  Felsős osztályos gyermekek számára az oktatott tantárgyak: írás, olvasás, szövegértés, fogalmazás, prezentáció, matematika, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, angol tárgyakat. Pótvizsgára szoruló gyermekeket felkészítettünk, együttműködve az iskolákkal.

9

10

11 Programjaink A programok szervezésébe a szülőket, szervezeteket, iskolákat is bevontuk.  Kamaszklub  Kézműves klub  Lovári - cigány klub  Kultúr - kuckó (kulturális programokra való látogatás)  Tanoda program (vizsgákra, pótvizsgákra felkészítés, felzárkóztatás)  Gyermeknap a Csata utcai iskolában (rendőrségi és tűzoltósági bemutatóval kiegészítve)  Bűnmegelőzési napok, táborok, a BRFK Bűnmegelőzési Osztályával közösen.  Nyári táborok, kirándulások  Roma- Rendőr konfliktus kezelő tréning (roma felnőttek részére)

12

13

14 Köszönjük a figyelmet


Letölteni ppt "BUDAPEST XIII. KERÜLETI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tanodai Program és Intézményi Kapcsolatok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések