Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nemzeti köznevelésről szóló törvény megvalósítása a nyelvórán.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nemzeti köznevelésről szóló törvény megvalósítása a nyelvórán."— Előadás másolata:

1 A nemzeti köznevelésről szóló törvény megvalósítása a nyelvórán

2 NAT és a kerettantervek NAT Meghatározza az alapvető célokat, kimeneti szinteket, kompetenciákat Kerettantervek részletezik Egyes képzési szakaszok nevelési és oktatási céljait A tantárgy témaköreit, követelményeit Képességterületek fejlesztési feladatait A követelmények teljesítéséhez szükséges időkeretet

3 A helyi tanterv Érvényesül az iskola önállósága: a kerettantervekben szabadon hagyott időkeret (10 %) felhasználása a módszertani szabadság a tananyagválasztás Tartalmazza A konkrét tananyagot évfolyamonkénti bontásban A fejlesztendő kompetenciák listáját A követelményeket Az évfolyamra jellemző órakeretet

4 A helyi tanterv felépítése Bevezetés Óraterv Tananyag Témakörök és a többi tantárgyhoz kapcsolódó pontok Fejlesztési célok és feladatok, feladattípusok készségenként Kommunikációs eszközök Fogalomkörök Kimeneti szintek (értékelés szempontjai)

5 Óraterv évfolyam9.10.11.12. heti óraszám 6666 hetek száma 37 33 éves óraszám 222 198 KER szint A2 B1B1+B2-C1

6 Választott tananyag H.Q.Mitchell: Traveller tankönyvsorozat 9. évfolyam: Traveller Pre-Intermediate 10. évfolyam: Traveller Intermediate B1 11. évfolyam: Traveller B2 12. évfolyam: Traveller C1

7 A tananyag választás szempontjai Témái megegyeznek a NAT témaelőírásaival Témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak Alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra Egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit Alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére is Az integrált készségfejlesztés során hangsúlyos a kultúra és civilizáció Tartalmaznak e-learning tananyagot Nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, erőszakra serkentő témákat, feladatokat

8 A tanmenet Fogalma: a tanár egyéni munkaterve A tanári tervezést befolyásoló tényezők: Tananyag és az órakeret összefüggése Az iskola hagyományaival összefüggő programok A munkaközösség munkaterve Vizsgák előkészítése Közösen végzett tesztelések ütemezése Tanulmányi versenyekre való felkészítés

9 A tanmenet tartalma Fejléc: Tananyag Munkaformák Kompetenciák Készségek Értékelés Szükséges eszközök

10 A tananyag részletezése I. HónapÓraTémaNyelvhelyesség Szeptemb er 1Ismertetés a tananyag feldolgozásáról, a számonkérésről, elvárásokról. 2 Revisions 1-4, 5-8, 9-12 Ismétlés: Összefoglaló leckék 3Unit 13 Looking back A múlt eseményeinek megvitatása Past Simple Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 4Városnézés, évszámok 5híres emberekA szabályos és rendhagyó igék 6Test 1

11 Tananyag részletezése II. ÓrákTananyag 1. Ismertetés: tananyag, értékelés, elvárások 2.Írásos beszámoló a nyári szünidő eseményeiről 3. A 2. modul összefoglaló gyakorlatai 4. Hallás utáni értés 5. Olvasás: Culture pages: Inspiring heroes 6. Module 3: Work & Leasure – munka és pihenés 7. Olvasás: szabadidő 8. Nyelvtan: Present Perfect Simple, Progressive 9. Hallás utáni értés: események egy városban 10.Társalgás: mit érdemes megnézni egy városban

12 A tananyag részletezése III. HónapÓraIdegennyelvi kompetenciákFogalomkörökKapcsolódó kulcskompetenciák September1.Greetings Fejlesztési feladatok 2-9.Unit 1. People and jobs Peoples’ description. Present TensesSzociális, digitális 10-11Debate: Family Listening: Job interview Énkép, önismert 12-19Unit 2:Places to visit Types of accommodation. Past&Present Paerfect Tenses Állampolgári, esztétikai 20-21Debate: Connections Listening: Place description Hon- és népismeret

13 Tematikus terv készítése Tartalma: Témán belüli sorszám Elsajátítandó tananyag Elsajátítandó készségek Kompetenciák megjelölése Feldolgozás módja Szemléltetés eszközei Felhasználható kiegészítő anyag Esetleges tapasztalatok

14 Tematikus terv táblázatban ÓraTan- anyag Kom- petenci ák Kész- ségek Mód- szer Esz- közök Kieg. anyag Tapasz- talatok

15 Óraterv/óravázlat Tartalmi elemek: Fejléc: Osztály, óraszám Téma, fejlesztési célok (készségek) Az óra anyaga/logikai felépítése Motiváció megteremtése Korábbi ismeretek aktivizálása és bővítése Új ismeretek feldolgozása Visszacsatolás, ellenőrzés Feladat, értékelés

16 Óravázlat minta IdőkeretTananyagMódszerek, eszközök 3 percWarm-upjáték 5 percHázi feladat ellenőrzésefrontális 5 percÚj szókincs bemutatásaSzavak párosítása képekkel

17 A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Dokumentumgyűjtemény Funkciói: Szakmai fejlődés bemutatása Minősítés megalapozása E-portfólió Digitális formában tárolt dokumentumokat tartalmaz Értékelés: A pedagógiai tudás, képességek, attitűdök és tevékenységek minőségére vonatkozik

18 A portfólió tartalmi elemei A szakmai életpálya bemutatása A szakmai munka dokumentumai Alap- és szabadon választott dokumentumok Reflexiók, önértékelés Külső értékelések A szakmai fejlődés útja (esszé)

19 Pedagógiai szakmai ellenőrzés és tanácsadás Pedagógiai szakmai tanácsadás Célja: Támogatás Továbbképzések Pedagógiai szakmai ellenőrzés - tanfelügyelet Célja: A tanár objektív képet kapjon a munkájáról Segítséget kapjon szakmai fejlődéséhez Segítse az objektív értékelést és minősítést

20 Új szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési rendszer Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete - Nkt. 78.§ (1) f. pont, 86-87. §. - 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet - Nkt. 64-65. § - 2013. nyarán elkészülő végrehajtási rendelet Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása - pedagógusok - intézményvezetők - intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek Módszer - szakos óra és foglalkozáslátogatás - óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal - munkaközösségi megbeszélés - dokumentumelemzés - jó gyakorlatok ismertetése - a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása - óra- és foglalkozáslátogatás, - interjú - pedagógiai dokumentumok vizsgálata - intézményi önértékelés vizsgálata - a pedagógus által készített portfólió értékelése - a portfólió „védése” - az intézményvezető összegző véleményének elemzése - óra- és foglalkozás-megfigyelések - Dokumentumelemzés - A tanfelügyelet során készült jegyzőkönyvek elemzése - intézményi önértékelés (ennek része a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye) vizsgálata

21 Gyakoriságévente egy látogatáslegalább ötévente - kötelező: a gyakornokok minősítő vizsgája (2-4 év) és az első minősítés (6-9 év) Irányítás Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (Megállapodás alapján más) A minősítéseket a kormányhivatalok szervezik az Oktatási Hivatal szakmai irányításával. Ki végzi A pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók. Köznevelési szakértők, akik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepelnek az országos szakértői névjegyzékben. - 2 felkészített köznevelési szakértő - Intézményvezető Záró dokumentumok - látogatási jegyzőkönyv A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő bizottság döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Záró dokumentumot kapja - pedagógus - OFI - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - a tanfelügyelet elrendelője - pedagógus - intézményvezető - fenntartó - OH - kormányhivatal Következmény -A szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű. - A szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult. A jegyzőkönyv belekerül a pedagógus portfóliójába - A pedagógus magasabb fokozatba kerül vagy - marad az adott fokozatban, vagy - munkaviszonya megszűnik

22 Új időszámítás a nyelvoktatásban?


Letölteni ppt "A nemzeti köznevelésről szóló törvény megvalósítása a nyelvórán."

Hasonló előadás


Google Hirdetések