Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A NYELVOKTATÁSBAN?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A NYELVOKTATÁSBAN?"— Előadás másolata:

1 ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A NYELVOKTATÁSBAN?
A nemzeti köznevelésről szóló törvény megvalósítása a nyelvórán

2 NAT és a kerettantervek
Meghatározza az alapvető célokat, kimeneti szinteket, kompetenciákat Kerettantervek részletezik Egyes képzési szakaszok nevelési és oktatási céljait A tantárgy témaköreit, követelményeit Képességterületek fejlesztési feladatait A követelmények teljesítéséhez szükséges időkeretet

3 A helyi tanterv Érvényesül az iskola önállósága: Tartalmazza
a kerettantervekben szabadon hagyott időkeret (10 %) felhasználása a módszertani szabadság a tananyagválasztás Tartalmazza A konkrét tananyagot évfolyamonkénti bontásban A fejlesztendő kompetenciák listáját A követelményeket Az évfolyamra jellemző órakeretet

4 A helyi tanterv felépítése
Bevezetés Óraterv Tananyag Témakörök és a többi tantárgyhoz kapcsolódó pontok Fejlesztési célok és feladatok, feladattípusok készségenként Kommunikációs eszközök Fogalomkörök Kimeneti szintek (értékelés szempontjai)

5 Óraterv évfolyam 9. 10. 11. 12. heti óraszám 6 hetek száma 37 33 éves
éves 222 198 KER szint A2 B1 B1+ B2-C1

6 Választott tananyag H.Q.Mitchell: Traveller tankönyvsorozat
9. évfolyam: Traveller Pre-Intermediate 10. évfolyam: Traveller Intermediate B1 11. évfolyam: Traveller B2 12. évfolyam: Traveller C1

7 A tananyag választás szempontjai
Témái megegyeznek a NAT témaelőírásaival Témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak Alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra Egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit Alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére is Az integrált készségfejlesztés során hangsúlyos a kultúra és civilizáció Tartalmaznak e-learning tananyagot Nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, erőszakra serkentő témákat, feladatokat

8 A tanmenet Fogalma: A tanári tervezést befolyásoló tényezők:
a tanár egyéni munkaterve A tanári tervezést befolyásoló tényezők: Tananyag és az órakeret összefüggése Az iskola hagyományaival összefüggő programok A munkaközösség munkaterve Vizsgák előkészítése Közösen végzett tesztelések ütemezése Tanulmányi versenyekre való felkészítés

9 A tanmenet tartalma Fejléc: Tananyag Munkaformák Kompetenciák
Készségek Értékelés Szükséges eszközök

10 A tananyag részletezése I.
Hónap Óra Téma Nyelvhelyesség Szeptember 1 Ismertetés a tananyag feldolgozásáról, a számonkérésről, elvárásokról. 2 Revisions 1-4, 5-8, 9-12 Ismétlés: Összefoglaló leckék 3 Unit 13 Looking back A múlt eseményeinek megvitatása Past Simple Cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben 4 Városnézés, évszámok 5 híres emberek A szabályos és rendhagyó igék 6 Test 1

11 Tananyag részletezése II.
Órák Tananyag 1.  Ismertetés: tananyag, értékelés, elvárások 2. Írásos beszámoló a nyári szünidő eseményeiről 3.  A 2. modul összefoglaló gyakorlatai 4.  Hallás utáni értés 5.  Olvasás: Culture pages: Inspiring heroes 6.  Module 3: Work & Leasure – munka és pihenés 7.  Olvasás: szabadidő 8.  Nyelvtan: Present Perfect Simple, Progressive 9.  Hallás utáni értés: események egy városban 10. Társalgás: mit érdemes megnézni egy városban

12 A tananyag részletezése III.
Hónap Óra Idegennyelvi kompetenciák Fogalomkörök Kapcsolódó kulcskompetenciák September 1. Greetings Fejlesztési feladatok 2-9. Unit 1. People and jobs Peoples’ description. Present Tenses Szociális, digitális 10-11 Debate: Family Listening: Job interview Énkép, önismert 12-19 Unit 2:Places to visit Types of accommodation. Past&Present Paerfect Tenses Állampolgári, esztétikai 20-21 Debate: Connections Listening: Place description Hon- és népismeret

13 Tematikus terv készítése
Tartalma: Témán belüli sorszám Elsajátítandó tananyag Elsajátítandó készségek Kompetenciák megjelölése Feldolgozás módja Szemléltetés eszközei Felhasználható kiegészítő anyag Esetleges tapasztalatok

14 Tematikus terv táblázatban
Óra Tan- anyag Kom- petenciák Kész- ségek Mód-szer Esz-közök Kieg. Tapasz- talatok

15 Óraterv/óravázlat Tartalmi elemek: Fejléc:
Osztály, óraszám Téma, fejlesztési célok (készségek) Az óra anyaga/logikai felépítése Motiváció megteremtése Korábbi ismeretek aktivizálása és bővítése Új ismeretek feldolgozása Visszacsatolás , ellenőrzés Feladat, értékelés

16 Óravázlat minta Időkeret Tananyag Módszerek, eszközök 3 perc Warm-up
játék 5 perc Házi feladat ellenőrzése frontális Új szókincs bemutatása Szavak párosítása képekkel

17 A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában
Dokumentumgyűjtemény Funkciói: Szakmai fejlődés bemutatása Minősítés megalapozása E-portfólió Digitális formában tárolt dokumentumokat tartalmaz Értékelés: A pedagógiai tudás, képességek, attitűdök és tevékenységek minőségére vonatkozik

18 A portfólió tartalmi elemei
A szakmai életpálya bemutatása A szakmai munka dokumentumai Alap- és szabadon választott dokumentumok Reflexiók, önértékelés Külső értékelések A szakmai fejlődés útja (esszé)

19 Pedagógiai szakmai ellenőrzés és tanácsadás
Pedagógiai szakmai tanácsadás Célja: Támogatás Továbbképzések Pedagógiai szakmai ellenőrzés - tanfelügyelet A tanár objektív képet kapjon a munkájáról Segítséget kapjon szakmai fejlődéséhez Segítse az objektív értékelést és minősítést

20 Új szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési rendszer
Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Tanfelügyelet (pedagógiai-szakmai ellenőrzés) A pedagógus életpályához kapcsolódó pedagógus minősítési rendszer Jogszabály - Nkt. 61. § (4) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete - Nkt. 78.§ (1) f. pont, §. - 20/2012 (VII.31.) EMMI rendelet - Nkt § nyarán elkészülő végrehajtási rendelet Cél - a pedagógusok fejlesztő célú támogatása - az új Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott nevelési célok, fejlesztési területek és ismeretek elsajátításának és alkalmazásának támogatása - pedagógusok - intézményvezetők - intézmények általános pedagógiai szempontok szerint történő fejlesztő értékelése A pedagógusok munkájának komplex értékelése annak érdekében, hogy a pedagógusok az előmeneteli rendszer megfelelő fokozataiba kerüljenek Módszer - szakos óra és foglalkozáslátogatás - óraelemzés, megbeszélés a pedagógussal - munkaközösségi megbeszélés - dokumentumelemzés - jó gyakorlatok ismertetése - a mesterségbeli tudás fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása - óra- és foglalkozáslátogatás, - interjú - pedagógiai dokumentumok vizsgálata - intézményi önértékelés - a pedagógus által készített portfólió értékelése - a portfólió „védése” - az intézményvezető összegző véleményének elemzése - óra- és foglalkozás-megfigyelések - Dokumentumelemzés - A tanfelügyelet során készült jegyzőkönyvek - intézményi önértékelés (ennek része a munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye) vizsgálata

21 Záró dokumentumot kapja
Gyakoriság évente egy látogatás legalább ötévente - kötelező: a gyakornokok minősítő vizsgája (2-4 év) és az első minősítés (6-9 év) Irányítás Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) szakmai irányítása alapján a pedagógiai intézetek végzik. Az Oktatási Hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (Megállapodás alapján más) A minősítéseket a kormányhivatalok szervezik az Oktatási Hivatal szakmai irányításával. Ki végzi A pedagógiai-szakmai szolgáltatást szervező intézménnyel alkalmazásban, szerződésben álló szaktanácsadók, tantárgygondozók. Köznevelési szakértők, akik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szerepelnek az országos szakértői névjegyzékben. - 2 felkészített köznevelési szakértő - Intézményvezető Záró dokumentumok látogatási jegyzőkönyv A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. A minősítő bizottság döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Záró dokumentumot kapja pedagógus OFI intézményvezető fenntartó a tanfelügyelet elrendelője OH kormányhivatal Következmény A szaktanácsadók intézkedésre nem jogosultak, hiszen feladatuk fejlesztő-támogató jellegű. - A szaktanácsadó közreműködésével elkészülő egyéni/intézményi fejlesztési javaslat szerinti tevékenységek. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult. A jegyzőkönyv belekerül a pedagógus portfóliójába - A pedagógus magasabb fokozatba kerül vagy - marad az adott fokozatban, - munkaviszonya megszűnik

22 Új időszámítás a nyelvoktatásban?


Letölteni ppt "ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A NYELVOKTATÁSBAN?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések