Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek. Szociális gazdaság fogalma  Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek. Szociális gazdaság fogalma  Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági."— Előadás másolata:

1 Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek

2 Szociális gazdaság fogalma  Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesít, közérdekeket szolgál és célja nem a profit elosztása, hanem újrahasznosítása a nonprofit szervezetek tevékenységében (OECD)  A nonprofit, az önsegélyez ő és a szövetkezeti szervezetek gy ű jt ő fogalma  Demokratikusan irányított gazdasági szervezetek, amelyek olyan tevékenységeket folytatnak, amelyeket nem lát el az állami szektor. Egy harmadik, az állampolgárok által m ű ködtetett szektort jelent, a piacgazdaság profit maximalizáló és az állami adóból finanszírozott szegmense között (Európai Foglalkoztatási Stratégia)

3 Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések fő célja: A nehezen elhelyezked ő emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.

4 Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések általános jellemzői: Lokális szinten m ű ködnek, a köz- és a piaci szektor között A magánszféra és a közintézmények által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre reagálnak Új munkahelyeket teremtenek Jövedelmet generálnak, és az a céljuk, hogy id ő vel önfinanszírozóvá váljanak A bevételeik között a magánfinanszírozás is megjelenik Célcsoportjuk: tartós munkanélküliek, pályakezd ő fiatalok, n ő k, id ő sek, fogyatékkal él ő emberek, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzd ő személyek

5 Szociális szövetkezetek Jogi háttér 2006. évi X. törvény a szövetkezetekr ő l 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekr ő l 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezetek által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra

6 Szociális szövetkezetek Jogi háttér (2006 évi X. tv.)  Alapszabályban meghatározott összeg ű részjegyt ő kével alapított, nyitott tagság és a változó t ő ke elvei szerint m ű köd ő, jogi személyiséggel rendelkez ő szervezet, melynek általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének el ő segítése.  Legalább 7 természetes személy alapíthatja, (a tagokat tilos nyilvános felhívás útján gy ű jteni)  Szociális szövetkezeti tag csak 14. életévét betöltött természetes személy lehet.  A szociális szövetkezetnek nem lehet befektet ő tagja (személyes közrem ű ködés kötelez ő ).  A szövetkezet részjegy jegyzésének kötelezettségével alapítható, ennek összegér ő l az alapszabály rendelkezik (nem határozza meg jogszabály).

7 Szociális szövetkezetek Jogi háttér (2006 évi X. tv.)  Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.  A szövetkezet a cégnyilvántartásba történ ő bejegyzéssel jön létre (az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a szövetkezetet az illetékes cégbíróságon)

8 A szövetkezet önkormányzati szervei KÖZGY Ű LÉS: legf ő bb szerv, a tagok összességéb ő l áll, hatáskörét a 2006. évi X. tv. illetve az alapszabály határozza meg. IGAZGATÓSÁG: a szövetkezet ügyvezetését és képviseletét ellátó, döntés-el ő készít ő és végrehajtó szerv, legalább 3 tagú, testületként m ű köd ő szerv. 50 f ő nél kisebb taglétszám esetén elég az ügyvezet ő elnöki tisztség. FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG: legalább 3 tagú, a törvényes m ű ködés felett ő rködik. KÖNYVVIZSGÁLÓ: 100 MFt árbevételig nem kötelez ő, az alapszabályban el ő írható.

9 A szociális szövetkezetek közösségi alapja  A közgy ű lés a szövetkezeti vagyon egy részét közösségi alappá min ő sítheti (alapszabályban rögzíteni)  Ez a tagok és közeli hozzátartozók részére biztosított juttatások és támogatások fedezete céljából (124/2006. (V.9.) Korm. rendelet)  A juttatások 2 jogcím: egyéni keret (leg. 60%), közösség által igénybe vehet ő támogatás (legf. 40%). (elszámolásuk számla, egyszer ű sített számla, Sztv- ben meghatározott bizonylat)  Juttatások formája: étkezési hozzájárulás, oktatási támogatás, kulturális támogatás, szociális támogatás, keres ő képtelenek számára nyújtott segély  A közösségi alap 6,5%-át adókedvezményként veheti igénybe.

10 A szociális szövetkezetekre vonatkozó egyéb előírások (Számviteli tv.) : Kett ő s könyvvitel vezetése Egyszer ű sített éves beszámoló (1Mrd Ft árbevétel – 50 fö foglalkoztatott – 500 MFt mérlegf ő összeg) Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít ő mellékletek

11 Összefoglalva Min. 7 tag, akik egyenl ő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek Azonos a részjegyt ő kéjük Közös céluk érdekében közösen gazdálkodnak Minden tagnak aktívan részt kell vennie a szövetkezet munkájában (legalább 1 nap/év) A munkavállalás történhet: társadalmi munka, AM- könyv, megbízási díj, alkalmazotti jogviszonyban

12 SZÖVETKEZZ/2007 Szociális szövetkezetek létrehozására és működtetésére (OFA)

13 A pályázati program elsődleges célja: Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, amelyek munkanélküli, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lév ő emberek számára munkafeltételeket teremtenek és közösségi alapjukból – kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi juttatásokon keresztül tagjaik szociális helyzetének javítását segítsék el ő.

14 A támogatási program leírása: A támogatási program 4 éves id ő tartamú, évente meghirdetve. Két fordulós pályázati felhívás: Els ő forduló: vázlatos projekt tervekkel és költségtervvel pályázhatnak természetes személyekb ő l álló csoportok, ill. már bejegyzett szociális szövetkezetek. A kiválasztott pályázók képzési programban vesznek részt (projekttervezés, pályázatírás) Második forduló: részletesen kidolgozott projekt üzleti tervvel

15 Pályázók köre: „ A” – szociális szövetkezet alapítására vállalkozó, természetes személyek legalább 7 f ő b ő l álló csoportja „B” – szociális szövetkezet m ű ködtetésére és fejlesztésére, cégbíróságnál bejegyzett szociális szövetkezetek

16 Célcsoport: A 2. forduló beadásának id ő pontjában legalább 3 hónapja regisztrált álláskeres ő A célcsoportot a szociális szövetkezet azon tagjai alkotják, akik számára a szociális szövetkezet munkalehet ő séget teremt. „A” pont szerinti pályázat esetén az alapító tagok között 3-4 f ő munkanélküli kell, hogy legyen. „B” pont szerinti pályázat esetén az összes foglalkoztatottak 50%-ának a munkanélküli csoportból kell kikerülnie.

17 Tevékenységi területek: Minden olyan tevékenység, amelyet a törvény a szövetkezet számára nem tilt:  Háztartásban ellátandó munkák kiváltása vásárolt szolgáltatásokkal  Személyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások  Minden olyan közfeladat ellátása, melynek fenntartására ellátási szerz ő dés köthet ő az állammal (közmunka, közhasznú, közcélú munka)  Háziipari vagy kisipari szolgáltatások  Termelés, feldolgozás, értékesít ő i, beszállítói tevékenység (ipari, kereskedelmi, vagy mez ő gazdasági!)  Más hosszú távon fenntartható tevékenységek.

18 A projektek időtartama: A szociális szövetkezet megalapításához legfeljebb 6 hónapra igényelhet ő 500 eFt támogatás A cégbírósági bejegyzést követ ő en a m ű ködés 12 hónapjára igényelhet ő maximum 20 MFt. Az els ő támogatási ciklust követ ő en a szövetkezet alapításra támogatást nyert szervezetek („A”) legfeljebb 2 évig 12 hónapos ciklusokban csökken ő támogatási intenzitással

19 Támogatható tevékenységek („A”) Megalakulásra (500 eFT): Alapítással kapcsolatos szolgáltatások megvásárlása (ügyvéd, közjegyz ő ) Banki költségek Illetékek Rövid és közép távú üzleti terv készítésének költsége Egyéb 12 hónapos m ű ködés (max. 20 MFt): Menedzser bérei és közterhei ( teljes tám. össz. 15%-a) M ű ködési költségek ( teljes tám. össz. 9%-a) Tagok és munkavállalók bérei és közterhei Beruházások ( teljes tám. össz. 30%-a) Projekt kidolgozás költségei Piacfelmérés költségei Egyéb költségek

20 Igényelhető támogatás mértéke: A szociális szövetkezetek alapításához a tervezett költségek 100%-a igényelhet ő támogatásként (500 eFt) A bírósági bejegyzést követ ő en az els ő árbevételig az indokolt költségek 100%-át igényelhetik, ezután az árbevétellel arányos mértékben csökken ő (kett ő s finanszírozás elve)

21 A támogatások folyósításának ütemezése, szerződéskötés:  A szövetkezet alapításakor: a vásárolt szolgáltatások, egyéb kifizetések az OFA nevére szóló átutalási számlákon. Szerz ő déskötés a természetes személyekkel (7f ő )  Cégbíróságon bejegyzett szövetkezettel új szerz ő dés, a támogatás részletekben el ő finanszírozással, el ő re megtervezett ütemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel (els ő részlet kifizetése a szerz ő déskötéskor)

22 A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: A pályázatot 3 (1 eredeti 2 másolati) példányban kell elkészíteni. Az eredeti példányt az alapító tagok közül a képvisel ő nek megjel ő lt személynek minden oldalon hitelesítenie kell. Továbbá egy darab adathordozó (floppy vagy CD) Beadási határid ő : 1. forduló: 2007. október 1-t ő l 2008. január 31-ig. 2. forduló: 2007. november 5-t ő l 2008. március 31-ig

23 Az első forduló benyújtásakor jó, ha a szövetkezet rendelkezik: Minimum 7 természetes személy (legalább 3 álláskeres ő /munkanélküli) Legalább egy projektmenedzsernek alkalmas személy (fels ő fokú végzettség, el ő ny a pénzügyi, HR) Minden tagnak pontosan meghatározott feladat Ügyvezet ő elnök és a felügyel ő bizottság tagjai Fenntartható projektötlet Közelít ő költségvetés Egyéb támogatás igénybevételének megjelölése Jó, ha van talonba plusz egy tag

24 Szociális szövetkezet tagjainak felelőssége:  A szövetkezet megalapítása esetén (500 eFt) : a csoport tagjai egyetemleges felelősséggel tartoznak  Cégbírósági bejegyzést követően (max. 20 MFt) : a szövetkezet tagjai a szövetkezet vagyonával felelnek (a tagok részjegyük erejéig). A jó gazdálkodást és működtetést az OFA tanácsadói és mentori hálózattal segíti!

25 Az OFA segítő hálózatai: Tanácsadói hálózat: tagjai képzett tanácsadók, jogi, gazdasági, üzletviteli, pályázati, menedzseri téren. A tanácsadó igényelhető az OFA hálózatán keresztül, díjukat az OFA fizeti. Mentori hálózat: tagjai képzett mentorok, egy mentor az OFA megbízásából folyamatos kapcsolatban van a szövetkezettel, annak működését segíti, közösségfejlesztést végez, díjukat az OFA fizeti.

26 A támogatás összehasonlítása más pályázatokkal: VF/2007 program: maximum 75%-os támogatási intenzitás Leader+: maximum 45%-os támogatási intenzitás GOP: maximum 30%-os támogatási intenzitás ÚMVP: maximum 30 %-os a támogatási intenzitás a Nyugat-dunántúli, 40%-os a Közép dunántúli régióban

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek. Szociális gazdaság fogalma  Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések