Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális szövetkezetek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális szövetkezetek"— Előadás másolata:

1 Szociális szövetkezetek
Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek

2 Szociális gazdaság fogalma
Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesít, közérdekeket szolgál és célja nem a profit elosztása, hanem újrahasznosítása a nonprofit szervezetek tevékenységében (OECD) A nonprofit, az önsegélyező és a szövetkezeti szervezetek gyűjtőfogalma Demokratikusan irányított gazdasági szervezetek, amelyek olyan tevékenységeket folytatnak, amelyeket nem lát el az állami szektor. Egy harmadik, az állampolgárok által működtetett szektort jelent, a piacgazdaság profit maximalizáló és az állami adóból finanszírozott szegmense között (Európai Foglalkoztatási Stratégia)

3 Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések fő célja:
A nehezen elhelyezkedő emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.

4 Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések általános jellemzői:
Lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között A magánszféra és a közintézmények által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre reagálnak Új munkahelyeket teremtenek Jövedelmet generálnak, és az a céljuk, hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak A bevételeik között a magánfinanszírozás is megjelenik Célcsoportjuk: tartós munkanélküliek, pályakezdő fiatalok, nők, idősek, fogyatékkal élő emberek, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő személyek

5 Szociális szövetkezetek Jogi háttér
2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezetek által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra

6 Szociális szövetkezetek Jogi háttér (2006 évi X. tv.)
Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. Legalább 7 természetes személy alapíthatja, (a tagokat tilos nyilvános felhívás útján gyűjteni) Szociális szövetkezeti tag csak 14. életévét betöltött természetes személy lehet. A szociális szövetkezetnek nem lehet befektető tagja (személyes közreműködés kötelező). A szövetkezet részjegy jegyzésének kötelezettségével alapítható, ennek összegéről az alapszabály rendelkezik (nem határozza meg jogszabály).

7 Szociális szövetkezetek Jogi háttér (2006 évi X. tv.)
Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A szövetkezet a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre (az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a szövetkezetet az illetékes cégbíróságon)

8 A szövetkezet önkormányzati szervei
KÖZGYŰLÉS: legfőbb szerv, a tagok összességéből áll, hatáskörét a évi X. tv. illetve az alapszabály határozza meg. IGAZGATÓSÁG: a szövetkezet ügyvezetését és képviseletét ellátó, döntés-előkészítő és végrehajtó szerv, legalább 3 tagú, testületként működő szerv. 50 főnél kisebb taglétszám esetén elég az ügyvezető elnöki tisztség. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: legalább 3 tagú, a törvényes működés felett őrködik. KÖNYVVIZSGÁLÓ: 100 MFt árbevételig nem kötelező, az alapszabályban előírható.

9 A szociális szövetkezetek közösségi alapja
A közgyűlés a szövetkezeti vagyon egy részét közösségi alappá minősítheti (alapszabályban rögzíteni) Ez a tagok és közeli hozzátartozók részére biztosított juttatások és támogatások fedezete céljából (124/2006. (V.9.) Korm. rendelet) A juttatások 2 jogcím: egyéni keret (leg. 60%), közösség által igénybe vehető támogatás (legf. 40%). (elszámolásuk számla, egyszerűsített számla, Sztv-ben meghatározott bizonylat) Juttatások formája: étkezési hozzájárulás, oktatási támogatás, kulturális támogatás, szociális támogatás, keresőképtelenek számára nyújtott segély A közösségi alap 6,5%-át adókedvezményként veheti igénybe.

10 A szociális szövetkezetekre vonatkozó egyéb előírások (Számviteli tv
Kettős könyvvitel vezetése Egyszerűsített éves beszámoló (1Mrd Ft árbevétel – 50 fö foglalkoztatott – 500 MFt mérlegfőösszeg) Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő mellékletek

11 Összefoglalva Min. 7 tag, akik egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek Azonos a részjegytőkéjük Közös céluk érdekében közösen gazdálkodnak Minden tagnak aktívan részt kell vennie a szövetkezet munkájában (legalább 1 nap/év) A munkavállalás történhet: társadalmi munka, AM-könyv, megbízási díj, alkalmazotti jogviszonyban

12 SZÖVETKEZZ/2007 Szociális szövetkezetek létrehozására és működtetésére (OFA)

13 A pályázati program elsődleges célja:
Magyarországon olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, amelyek munkanélküli, illetve szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberek számára munkafeltételeket teremtenek és közösségi alapjukból – kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi juttatásokon keresztül tagjaik szociális helyzetének javítását segítsék elő.

14 A támogatási program leírása:
A támogatási program 4 éves időtartamú, évente meghirdetve. Két fordulós pályázati felhívás: Első forduló: vázlatos projekt tervekkel és költségtervvel pályázhatnak természetes személyekből álló csoportok, ill. már bejegyzett szociális szövetkezetek. A kiválasztott pályázók képzési programban vesznek részt (projekttervezés, pályázatírás) Második forduló: részletesen kidolgozott projekt üzleti tervvel

15 Pályázók köre: „A” – szociális szövetkezet alapítására vállalkozó, természetes személyek legalább 7 főből álló csoportja „B” – szociális szövetkezet működtetésére és fejlesztésére, cégbíróságnál bejegyzett szociális szövetkezetek

16 Célcsoport: A 2. forduló beadásának időpontjában legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső A célcsoportot a szociális szövetkezet azon tagjai alkotják, akik számára a szociális szövetkezet munkalehetőséget teremt. „A” pont szerinti pályázat esetén az alapító tagok között 3-4 fő munkanélküli kell, hogy legyen. „B” pont szerinti pályázat esetén az összes foglalkoztatottak 50%-ának a munkanélküli csoportból kell kikerülnie.

17 Tevékenységi területek:
Minden olyan tevékenység, amelyet a törvény a szövetkezet számára nem tilt: Háztartásban ellátandó munkák kiváltása vásárolt szolgáltatásokkal Személyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások Minden olyan közfeladat ellátása, melynek fenntartására ellátási szerződés köthető az állammal (közmunka, közhasznú, közcélú munka) Háziipari vagy kisipari szolgáltatások Termelés, feldolgozás, értékesítői, beszállítói tevékenység (ipari, kereskedelmi, vagy mezőgazdasági!) Más hosszú távon fenntartható tevékenységek.

18 A projektek időtartama:
A szociális szövetkezet megalapításához legfeljebb 6 hónapra igényelhető 500 eFt támogatás A cégbírósági bejegyzést követően a működés 12 hónapjára igényelhető maximum 20 MFt. Az első támogatási ciklust követően a szövetkezet alapításra támogatást nyert szervezetek („A”) legfeljebb 2 évig 12 hónapos ciklusokban csökkenő támogatási intenzitással

19 Támogatható tevékenységek („A”)
Megalakulásra (500 eFT): Alapítással kapcsolatos szolgáltatások megvásárlása (ügyvéd, közjegyző) Banki költségek Illetékek Rövid és közép távú üzleti terv készítésének költsége Egyéb 12 hónapos működés (max. 20 MFt): Menedzser bérei és közterhei (teljes tám. össz. 15%-a) Működési költségek (teljes tám. össz. 9%-a) Tagok és munkavállalók bérei és közterhei Beruházások (teljes tám. össz. 30%-a) Projekt kidolgozás költségei Piacfelmérés költségei Egyéb költségek

20 Igényelhető támogatás mértéke:
A szociális szövetkezetek alapításához a tervezett költségek 100%-a igényelhető támogatásként (500 eFt) A bírósági bejegyzést követően az első árbevételig az indokolt költségek 100%-át igényelhetik, ezután az árbevétellel arányos mértékben csökkenő (kettős finanszírozás elve)

21 A támogatások folyósításának ütemezése, szerződéskötés:
A szövetkezet alapításakor: a vásárolt szolgáltatások, egyéb kifizetések az OFA nevére szóló átutalási számlákon. Szerződéskötés a természetes személyekkel (7fő) Cégbíróságon bejegyzett szövetkezettel új szerződés, a támogatás részletekben előfinanszírozással, előre megtervezett ütemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel (első részlet kifizetése a szerződéskötéskor)

22 A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatot 3 (1 eredeti 2 másolati) példányban kell elkészíteni. Az eredeti példányt az alapító tagok közül a képviselőnek megjelőlt személynek minden oldalon hitelesítenie kell. Továbbá egy darab adathordozó (floppy vagy CD) Beadási határidő: forduló: október 1-től január 31-ig. forduló: november 5-től március 31-ig

23 Az első forduló benyújtásakor jó, ha a szövetkezet rendelkezik:
Minimum 7 természetes személy (legalább 3 álláskereső/munkanélküli) Legalább egy projektmenedzsernek alkalmas személy (felsőfokú végzettség, előny a pénzügyi, HR) Minden tagnak pontosan meghatározott feladat Ügyvezető elnök és a felügyelő bizottság tagjai Fenntartható projektötlet Közelítő költségvetés Egyéb támogatás igénybevételének megjelölése Jó, ha van talonba plusz egy tag

24 Szociális szövetkezet tagjainak felelőssége:
A szövetkezet megalapítása esetén (500 eFt): a csoport tagjai egyetemleges felelősséggel tartoznak Cégbírósági bejegyzést követően (max. 20 MFt): a szövetkezet tagjai a szövetkezet vagyonával felelnek (a tagok részjegyük erejéig). A jó gazdálkodást és működtetést az OFA tanácsadói és mentori hálózattal segíti!

25 Az OFA segítő hálózatai:
Tanácsadói hálózat: tagjai képzett tanácsadók, jogi, gazdasági, üzletviteli, pályázati, menedzseri téren. A tanácsadó igényelhető az OFA hálózatán keresztül, díjukat az OFA fizeti. Mentori hálózat: tagjai képzett mentorok, egy mentor az OFA megbízásából folyamatos kapcsolatban van a szövetkezettel, annak működését segíti, közösségfejlesztést végez, díjukat az OFA fizeti.

26 A támogatás összehasonlítása más pályázatokkal:
VF/2007 program: maximum 75%-os támogatási intenzitás Leader+: maximum 45%-os támogatási intenzitás GOP: maximum 30%-os támogatási intenzitás ÚMVP: maximum 30 %-os a támogatási intenzitás a Nyugat-dunántúli, 40%-os a Közép dunántúli régióban

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szociális szövetkezetek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések