Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mikroökonómia előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mikroökonómia előadás"— Előadás másolata:

1 Mikroökonómia előadás
Parag Andrea

2 Jelentése mikro : kicsi; makro : nagy.
Mikroökonómia és makroökonómia az elméleti közgazdaságtudomány képviselői. Görög szóösszetétel. Jelentése mikro : kicsi; makro : nagy. Mikroökonómia és makroökonómia viszonya : Különbségtételhez jó támpont a gazdaság rendszerként való felfogása . A gazdaság a társadalom alrendszere, amely valamilyen funkciót tölt be. A feladat : az emberi szükségletek kielégítésére szolgáló javak létrehozását, elosztását jelenti. Makroökonómia a gazdaság egészét vizsgálja. (gazdaság, mint black box) Mikroökonómia - gazdasági szereplőket vizsgálja.

3 A mikroökonómia gazdaságfogalma :
A piacgazdaság tiszta formáját a termelési tényezők magántulajdona, a gazdasági szereplők elkülönült, szabadon választott (önkéntes), saját érdekeiket kifejező tevékenysége, mellérendeltsége, és adásvételi (árucsere-) kapcsolatokon keresztül megvalósuló érintkezése jellemzi. A gazdálkodás tehát a ráfordítások és eredmények viszonyában tükröződő hatékonyság javítását tűzi ki célul, amit a közgazdaságtanban gyakran a lex minimi (a minimális ráfordítás elve) érvényesüléseként emlegetünk. A lex miniminek megfelelő, racionális gazdasági viselkedéssel jellemezhető embermodellt a szakirodalom homo oeconomicusnak nevezi.

4 A gazdálkodás következménye: munkamegosztás, specializáció
Felt: a termékek cseréjét, ami a piacon valósul meg Csere: szükségletkielégítés (lex minimi) Áru: eladásra szánt jószág Jószág: valamilyen szükségletet kielégítő dolgot jelent

5 Kapitalista, tőkés gazdaság
Tiszta piacgazdaság Piaci szereplők spontán akciói Adam Smith:”Láthatatlan kéz” Pénz- cserealap a szükségletkielégítéshez Kapitalista, tőkés gazdaság Profit (Árbev-Ktsg) Tőke: az a pénz, ami az üzleti tevékenység fedezésére szolgál Cserefolyamatokat pénz közvetíti- nem cserealap

6 A tiszta piacgazdaság szerkezete
1.2 ábra: A tiszta piacgazdaság modellje 2 pólus : Háztartás és a Vállalat Kölcsönhatás színtere : PIAC Piac fogalma: valamilyen áru(k) kínálati (eladási) és keresleti (vásárlási) szándékainak rendszeres találkozását, az adásvételt értjük. Keresleti szándékot a pénz kínálata  Kínálati szándékot a pénz kereslete táplál.

7 Az Ár konkrét nagysága függ:
Az eladó termelési áldozatainak szintjétől A vásárló árura irányuló szükségleteinek intenzitásától Az eladási és vásárlási szándék teljesülésének esélyeitől Piaci szereplők gazdasági hatalmától Lélektani tényezőktől Ár, mint indikátor

8 Termékpiac ( fogyasztási cikkek és a tőkejavak D-e és S-a találk.)
Piac csoportosítása : Termékpiac ( fogyasztási cikkek és a tőkejavak D-e és S-a találk.) Pénztőke (háztartások megtakarításai találk. a vállalatok finansz. igényével) Munka és egyéb tényezőpiac (munkavállalók erőforrásainak – föld, munka, tőke - S-a találk. a vállalatok erőforrás D-vel) Természeti tényező : föld (A) nem a tulajdonjog, hanem a használati jog S-a és D-e találkozik. Átadásért : földjáradék jövedelmet kap. 3 féle áramlás : - javak (órával ellentétes) - pénz ( órával egyező) - információ (olyan hír, ami bizonytalanságot szüntet meg. Bármerre áramolhat)

9 Gazdasági szereplők viselkedése racionális (saját érdekeiket érvényesítik), a lehető legjobb helyzet, optimális eredmény elérésére törekszenek. Felt. : tökéletesen informáltak Háztartás : egységnyi jövedelemmel a lehető legnagyobb „kielégülés” Vállalat : maximális profit elérése

10

11 Opportunity cost vagy alternatív költség : az az áldozat, amit valamely szűkös erőforrás felhasználásával kapcsolatos választások során vállalunk. Ez az áldozat nem más, mint az az eredménykiesés, amit az erőforrás egyik (egészen pontosan: második legjobb) felhasználási lehetőségénél szenvedünk el amiatt, hogy egy kedvezőbb(nek tartott) felhasználási területen mutatkozó eredményt elérhessünk, vagy azt javíthassuk. Az egyensúly értelmezése Egyensúlyi helyzet olyan szituáció, amikor egyik gazdasági szereplőnek sem érdeke azt megváltoztatni. Piaci egyensúly : bizonyos ár mellett a keresleti és kínálati szándékok megegyeznek. Egyensúly szintjei : Parciális : részpiac, szűkebb csoport Általános : parciális egyensúlyok ellentmondásmentes rendszert alkotnak.

12 korrekciós folyamatok lassúsága (súrlódások)
Piaci kudarcok okai : korrekciós folyamatok lassúsága (súrlódások) externhatások (külső hatások) Állam, mint gazdasági szereplő : „láthatatlan kéz” tökéletlenségeit korrigálja. Piaci kereslet X árufajtára (DX ): adott ár mellett mekkora az X termékre vonatkozó piaci kereslet. DX = f( I, PX , PY , N, t , ….) I : jövedelem; PX : x termék ára; PY : Y termék ára; N: vevők száma; t : döntési időtényező; … : lélektani tényezők, fogyasztó ízlése, preferenciák Piaci kínálat X árufajtára (SX) : adott ár mellett mekkora az X termékre vonatkozó piaci kínálat. SX =h(KM , C, PX , PY , N, t, …) KM : befektethető pénz, tőke; C : árszint, ; PX : x termék ára; PY : Y termék ára; N: termelők száma, t : technológiai döntési idő; … : lélektani tényezők

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 A RÖVID TÁVÚ KÖLTSÉGFAJTÁK. A VÁLLALATI KÍNÁLAT RÖVID TÁVON

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117 A kínálat árrugalmasság a függ:
A vállalatok reakcióidejének hosszúsága. A termék munka - vagy tőkeigényes jellege. A vállalat technológiai - szervezési - üzletvezetési kultúrája. 5.17 ábra: Rendkívül rugalmas és rendkívül rugalmatlan kínálat ra utaló görbék a.) P S dP Q

118

119

120

121

122

123

124 10) A szomszédja videokölcsönzőt szeretne nyitni
10) A szomszédja videokölcsönzőt szeretne nyitni. A következőt meséli el az induló vállalkozásáról. Az üzlethelység havi bérleti díja Ft, amelyet egy évre előre ki kell fizetni a tulajdonosnak. A berendezés Ft-ba kerül, ezt öt évig nem kell cserélnie. Tervezett árbevétele : Ft. A vállalkozás indításához szükséges forgótőke Ft, aminek egyik felét hitelből fedezi. A hitelt egy évre kapja, kamata 25 %. A másik felét értékpapírjainak eladásával biztosítja , amelynek kamata 20 %. 16 órás nyitva tartást tervez, ezért felvesz egy alkalmazottat is napi 4 órás munkaidőre. Neki fizet havi Ft-ot. Otthagyja az eddigi állását, ahol havi Ft-ot keresett. Havi rezsi Ft lesz. Segítsen szomszédjának várható költségeinek és profitjának a kiszámításában ! Határozza meg az explicit, implicit, számviteli, gazdasági költséget, a gazdasági, a normál és a számviteli profit nagyságát. Érdemes-e a szomszédjának feladni eddigi munkahelyét és a tervezett vállalkozását elkezdenie? Válaszát indokolja !

125

126

127 P Q ∑D0 ∑S PE1 PE0 QE0 ∑D1 QE1 Q’

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143 7 A TERMELÉSI FÜGGVÉNY HOSSZÚ TÁVÚ SZEMLÉLETE
Feloldjuk azt a feltételezést, hogy a felhasznált tőkeállomány adott, rögzített a vállalat számára. 7.1 A vállalat által igényelt tőkenagyság meghatározása A vállalat tőkekészletét két részre osztjuk: a termelés infrastrukturális feltételeit biztosító ún. „bázis”, a másik a tevékenység folytatásával szorosabb kapcsolatban lévő „közvetlen” gépi állomány. Feltételezzük : Az egységnyi tőkejószág piaci beszerzési ára PK. A beruházásokat kölcsönből valósítja meg a cég. A kölcsönt – kamataival együtt – az amortizációs periódus végén köteles a vállalat törleszteni. A piaci kamatlábnak a reáltőke élettartamára vonatkozó együtthatós formáját – a korábbiakhoz hasonlóan – i-vel jelöljük . Eltekintünk az infláció lehetőségétől. A beruházások hozama alatt a jövőidőszakban realizált árbevételnek (TR) azt a maradványát értjük, ami az ún. folyó költségek levonása után megmarad. H = TR – TCL

144 Egy „egységnyi” beruházás akkor tekinthető racionálisnak, ha a hozam elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy belőle a befektetett tőke és kamatai kifizetésre kerüljenek. PK(1 + i) ≤ H PK ≤ H/(1 + i) = PV megtérülési követelményt, melyben a H/(1 + i) hányadost a beruházás tőkésített értékének, vagy jelenértékének nevezzük. A jelenérték meghatározása a kamatszámítással ellentétes (reciprok) művelettel, diszkontálással történik. Az előbbi formula további átalakításával a beruházás ésszerű, ha PV – PK = NPV ≥ 0 ahol NPV nem más, mint a beruházás nettó jelenértéke. Ésszerűtlen beruházás racionálissá válhat : a tőkejószág beszerzési ára (PK) és/vagy a piaci kamatláb (i) csökken, illetve a hozam (H) növekszik.

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158 Egy tökéletesen versenyző iparág keresleti függvénye : Q=8800-200P.
Az iparágban működő vállalatokat azonos költségfüggvények jellemzik. Egy vállalat teljes költségfüggvénye : TC=20+5q2+8q. a) Határozza meg az iparágban kialakuló egyensúlyi árat, ha az iparágban működő vállalatok száma 1000. b) Mekkora lesz egy vállalat kibocsátása és az általa realizálható profit nagysága ? c) Hosszú távon milyen változások várhatók az iparágban? Hogyan változik rövid távon az iparág egészének és egy vállalat kibocsátása? d) A fogyasztási szokások miatt az iparág új keresleti függvénye : Q= P. Hogyan változik rövid távon az iparág egészének és egy vállalat kibocsátása?

159 Egy iparágra jellemző keresleti görbe : Q=184050-10P.
Az iparágban a tökéletes verseny feltételei érvényesülnek. Az iparág egy vállalatának határköltség függvénye : MC=6q+5. A vállalat FC=1200 és éppen a fedezeti pontban termel. Számítsa ki a profitmaximalizáló vállalat kibocsátását. Hány vállalat működik az iparágban, ha azonos költségviszonyok mellett termelnek? Határozza meg az iparág egészének kínálati függvényét ! Egy tökéletesen versenyző vállalat átlagköltség függvénye : AC=q2+444/q. Mekkora lesz a vállalat kibocsátása és profitja, ha egy darab termékért a vállalat 27 forintot kap a piacon ? Fejtse ki, hogy miért racionális a vállalat számára az a döntés, hogy veszteség ellenére is folytatja rövid távon a termelést! Véleményét számokkal támassza alá !


Letölteni ppt "Mikroökonómia előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések