Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben Szováta, 2008. november 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben Szováta, 2008. november 20."— Előadás másolata:

1 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben Szováta, 2008. november 20.

2 1. Törvényi háttér 2. Jelenlegi helyzet 3. Jövőbeni lépések 1. Törvényi háttér 2. Jelenlegi helyzet 3. Jövőbeni lépések Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20.

3 Közigazgatási Törvény 215/2001) Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi közigazgatás hatóságai, az alárendeltségükben található közintézmények, valamint a dekoncentrált közszolgálatok biztosítják az ezekkel való viszonyokban az anyanyelv használatát is, összhangban az Alkotmánnyal, a helyi közigazgatási törvénnyel, és azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, amelyekben Románia részes fél. (286/2006. július 6.-i törvény. (a 215-ös törvény módósitásait tartalmazza) Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi közigazgatás hatóságai, az alárendeltségükben található közintézmények, valamint a dekoncentrált közszolgálatok biztosítják az ezekkel való viszonyokban az anyanyelv használatát is, összhangban az Alkotmánnyal, a helyi közigazgatási törvénnyel, és azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, amelyekben Románia részes fél. (286/2006. július 6.-i törvény. (a 215-ös törvény módósitásait tartalmazza) Az anyanyelv használatát biztosító törvények (kivonat) Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20.

4 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. Közigazgatási Törvény Azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghaladja a 20%-ot, a helyi közigazgatási hatóságokkal, a szakapparátussal és a helyi tanácsnak alárendelt szervezetekkel való kapcsolattartásban, szóban és írásban is az illető kisebbség anyanyelvén lehet ezekhez fordulni. A választ román nyelven és az illető kisebbség anyanyelvén is ki kell bocsátani. (286/2006. július 6.-i törvény. (a 215- ös törvény módósitásait tartalmazza)

5 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. A kapcsolattartással foglalkozó tisztségekbe olyan személyeket is kell alkalmazni, akik ismerik az illető kisebbség anyanyelvét. A helyi közigazgatási hatóságok biztosítani fogják, hogy a települések és az autoritásuk alá tartozó közintézmények elnevezését az illető kisebbség anyanyelvén is kifüggesszék, a közérdekű közleményeket pedig az illető kisebbség anyanyelvén is köztudomásra hozzák. (215/2001-es törvény, 90-es cikkely)

6 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája Az Európai Tanács által elfogadott direktíva. Románia 2007 októberében ratifikálta és 2008 májusában lépett érvénybe

7 Civil Elkötelezettség Mozgalom Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége- Maros megyei szervezete Szakmai találkozó, 2008. november 18. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája egy olyan dokumentum amely abból a célból jött létre, hogy óvja és fejlessze az európai kulturális örökség alapvető elemét jelentő regionális és kisebbségi nyelveket, valamint hogy segítsen abban a törekvésben, hogy mindazok, akik beszélik ezeket a nyelveket, használhassák is azokat mind a magán-, mind pedig a közéletben. A Karta azon a meggyőződésen alapul, hogy a kisebbségek nem történelmi balesetek végeredményeként létrejött, vagy egzotikus és kétes embercsoportok, hanem mindannyian az európai mozaik alapvető elemeit jelentik. Egy kisebbség léte tény, nem pedig értelmezés kérdése. Nem csak tolerálnunk kell a kisebbségeket, hanem tisztelnünk is kell őket. Egy ország demokráciájának fejlettségi szintje azon is mérhető, hogy a többség mennyire védi és támogatja a kisebbségek jogait – beleértve például a nyelv használatának jogát is.

8 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 7. cikk — Célok és elvek 1. A Felek a regionális vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában azokon a területeken, ahol ezeket a nyelveket használják, mindegyik nyelv helyzetének megfelelôen politikájukat, jogalkotásukat és gyakorlatukat az alábbi célokra és elvekre alapítják: a/ a regionális vagy kisebbségi nyelveknek mint a kulturális gazdagság kifejezésének az elismerése;

9 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20 b/ minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi körzetének tiszteletben tartása annak érdekében, hogy a fennálló vagy késôbb létesítendô közigazgatási felosztás ne képezze e regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát;

10 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. c/ a regionális vagy kisebbségi nyelvek megóvása érdekében azok fejlesztését szolgáló, határozott támogató lépések szükségessége; d/ a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és közéletben, szóban és írásban való használatának megkönnyítése és/vagy bátorítása; e/ a jelen Karta által szabályozott területeken, valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használó csoportok és ugyanannak az államnak azonos, vagy hasonló nyelvet használó egyéb csoportjai közötti kapcsolatok megôrzése és fejlesztése, valamint az államnak eltérô nyelveket használó egyéb csoportjaival kulturális kapcsolatok létesítése;

11 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. f/ a regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása és tanulása megfelelô formáinak és eszközeinek biztosítása minden megfelelő szinten; g/ olyan eszközök biztosítása, melyek lehetôvé teszik valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használó körzetben lakók, de e nyelvet nem beszélôk számára, hogy amennyiben kívánják, elsajátíthassák e nyelvet; g/ olyan eszközök biztosítása, melyek lehetôvé teszik valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használó körzetben lakók, de e nyelvet nem beszélôk számára, hogy amennyiben kívánják, elsajátíthassák e nyelvet; h/ a regionális vagy kisebbségi nyelveknek egyetemeken, vagy ezzel egyenértékû intézményekben történô tanulásának és kutatásának támogatása; h/ a regionális vagy kisebbségi nyelveknek egyetemeken, vagy ezzel egyenértékû intézményekben történô tanulásának és kutatásának támogatása;

12 Civil Elkötelezettség Mozgalom Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége- Maros megyei szervezete Szakmai találkozó, 2008. november 18. 2. A Felek vállalják, hogy, ha azt még nem tették volna meg, megszüntetnek minden indokolatlan megkülönböztetést, kizárást, megszigorítást vagy elônyben részesítést, amely valamely regionális vagy kisebbségi nyelv használatát érinti, és célja az, hogy e nyelv megôrzésétôl vagy fejlesztésétôl elbátortalanítson vagy azt veszélyeztesse. A regionális vagy kisebbségi nyelvek érdekét szolgáló különleges intézkedések meghozatala, melyek célja, hogy az ezeket a nyelveket használók és a lakosság többi része közötti egyenlôség kiteljesedjen., vagy hogy különleges helyzetüket figyelembe vegyék, nem minôsül az elterjedtebb nyelveket használókkal szemben hátrányos megkülönböztetésnek.

13 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. 3. A Felek vállalják, hogy a megfelelô eszközökkel elôsegítik az ország összes nyelvi csoportjai közötti kölcsönös megértést, különösen azt, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek iránti tisztelet, megértés és tolerancia elvét az országban folyó oktatás és képzés céljai közé foglalják, és a tömegtájékoztatási eszközöket ugyanezen célok követésére bátorítják.

14 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. 4. A Felek vállalják, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket illetô politikájuk kialakítása során figyelembe veszik az ezeket a nyelveket használó csoportok által jelzett szükségleteket és kívánságokat A Feleket arra bátorítják, ha szükséges, hozzanak létre olyan szerveket, amelyek a regionális vagy kisebbségi nyelveket érintô minden kérdésben tanácsokat adhatnak a hatóságoknak.

15 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. 13. Cikkely Gazdasági és társadalmi élet c/ fellépnek az olyan gyakorlattal szemben, mely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek keretei között történô használatáról; d/ a fenti pontokban jelzettektôl eltérô módokon megkönnyítik és/vagy bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát. 2. A gazdasági és társadalmi tevékenység tekintetében, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein, abban a terjedelemben, ahogy a hatóságok hatáskörrel bírnak, és az ésszerûen lehetséges mértékben, a Felek vállalják, hogy: a/ pénzügyi és bankügyi szabályzataikban meghatározzák azokat a részletszabályokat, melyek lehetôvé teszik a kereskedelmi szokásokkal összhangban, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a fizetési utalványokon (csekkek, váltók stb.) vagy egyéb pénzügyi okmányokon, illetve adott esetben gondoskodnak az ilyen rendelkezések megvalósításáról; b/ a közvetlen ellenôrzésük alá tartozó gazdasági és társadalmi szektorokban (közszektor) a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát bátorító tevékenységet folytatnak; c/ gondoskodnak arról, hogy az olyan létesítmények, mint a kórházak, nyugdíjasházak, otthonok, lehetôséget biztosítsanak arra, hogy az egészségügyi, életkori vagy egyéb okból gondozásra szorulókat regionális vagy kisebbségi nyelvükön fogadják és kezeljék; d/ megfelelô módon gondoskodnak arról, hogy a biztonsági felhívásokat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is megfogalmazzák; e/ regionális vagy kisebbségi nyelveken is hozzáférhetôvé teszik a fogyasztók jogait érintô, az illetékes hatóságok által adott információkat.

16 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. Magyar nyelvű formanyomtatványok: http://ispmn.gov.ro/ugyintezo http://ispmn.gov.ro/ugyintezo

17 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Az önkormányzati hivatalokban használt román és magyar nyelvű formanyomtatványok „Projektünk célja a Romániában hatályos törvények által előírt nyelvi jogok érvényesítésének, gyakorlati alkalmazásának szorgalmazása, pontosabban az anyanyelven való írásbeli ügyintézés elősegítése, megerősítése azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyar kisebbség számaránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot. Első lépésben a polgármesteri hivatalokban történő ügyintézés során leggyakrabban használt űrlapokat tesszük elérhetővé kétnyelvű változatban: román és magyar nyelven. A feltöltött formanyomtatványok szövege és formája is orientatív jellegű (a különböző, román nyelven közzétett űrlapokhoz hasonlóan), az önkormányzatok saját hatáskörébe tartozik az általuk használt nyomtatványok jóváhagyása. A vonatkozó törvényes előírások változásával, igyekszünk aktualizálni a nyomtatványokat is. Kérjük, bármilyen ilyen jellegű megjegyzést jelezzenek. Tartalmuk alapján, a formanyomtatványokat tizenkét fejezetbe csoportosítottuk. Kezdeményezésünk eredményeként széles skáláját nyújtjuk azon problémáknak, ügyeknek, amelyekkel az önkormányzatok megkereshetőek.” „Projektünk célja a Romániában hatályos törvények által előírt nyelvi jogok érvényesítésének, gyakorlati alkalmazásának szorgalmazása, pontosabban az anyanyelven való írásbeli ügyintézés elősegítése, megerősítése azokban a közigazgatási egységekben, ahol a magyar kisebbség számaránya eléri vagy meghaladja a 20%-ot. Első lépésben a polgármesteri hivatalokban történő ügyintézés során leggyakrabban használt űrlapokat tesszük elérhetővé kétnyelvű változatban: román és magyar nyelven. A feltöltött formanyomtatványok szövege és formája is orientatív jellegű (a különböző, román nyelven közzétett űrlapokhoz hasonlóan), az önkormányzatok saját hatáskörébe tartozik az általuk használt nyomtatványok jóváhagyása. A vonatkozó törvényes előírások változásával, igyekszünk aktualizálni a nyomtatványokat is. Kérjük, bármilyen ilyen jellegű megjegyzést jelezzenek. Tartalmuk alapján, a formanyomtatványokat tizenkét fejezetbe csoportosítottuk. Kezdeményezésünk eredményeként széles skáláját nyújtjuk azon problémáknak, ügyeknek, amelyekkel az önkormányzatok megkereshetőek.”

18 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. I. Gyámhatóság Autoritate tutelară I. Gyámhatóság Autoritate tutelară II. Kereskedelmi engedélyek Autorizări comerţ II. Kereskedelmi engedélyek Autorizări comerţ III. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek Autorizaţii şi orare de funcţionare III. Működési és nyitvatartási időre vonatkozó engedélyek Autorizaţii şi orare de funcţionare IV. Információs központ Centrul de informaţii pentru cetăţeni IV. Információs központ Centrul de informaţii pentru cetăţeni V. Lakosság-nyilvántartás Evidenţa populaţiei V. Lakosság-nyilvántartás Evidenţa populaţiei VI. Parkolások Parcări VI. Parkolások Parcări VII. Szociális védelem Protecţie socială VII. Szociális védelem Protecţie socială VIII. Humán erőforrás Resurse umane VIII. Humán erőforrás Resurse umane IX. Anyakönyvi ügyek Stare civilă IX. Anyakönyvi ügyek Stare civilă X. Adók és illetékek Taxe si impozite X. Adók és illetékek Taxe si impozite XI. Városrendezés Urbanism XI. Városrendezés Urbanism XII. Különfélék Diverse XII. Különfélék Diverse

19 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. Ikt. sz.: ……. / …………........................................... POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (a település neve) (a település neve) KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK IRÁNTI KÉRELEM Tisztelt Polgármester Úr! A jelen kérelmet a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544. sz. Törvény értelmében fogalmazom meg. A következő okmányokról szeretnék másolatot kapni (a kérelmező szíveskedjék az igényelt okmányokat és információkat a lehető legpontosabban megnevezni): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Szeretném, ha a kért információkat elektronikus formában, a következő e-mail címre küldenék el (nem kötelező): ………………………………. Kész vagyok kifizetni az igényelt dokumentumok fénymásolásának a díját (amennyiben a kérelmező nyomtatott formában igényli a másolatokat). Köszönöm szolgálatkészségüket, ……………………………… (a kérelmező aláírása) A kérelmező családneve és keresztneve: ……………………………….. Címe …………………………………….……….. Foglalkozása (nem kötelező)……………………………….. Telefon (nem kötelező)……………………………….. Fax (nem kötelező)………………………………..

20 Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20. 2. Jelenlegi helyzet:.........................................................................................................................................................................................................................................................................

21 3. Jövőbeni lépések.. I............................ II............................ III............................ ?............................. Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20.

22 Köszönjük a figyelmet info@cemo.ro www.cemo.ro larmafa@yahoogroups.ro info@cemo.ro www.cemo.ro info@cemo.ro www.cemo.ro Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben, 2008. november 20.


Letölteni ppt "Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) Teleki Oktatási Központ (TOK) Anyanyelvi jogok érvényesítése a közéletben Szováta, 2008. november 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések