Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Meghatározó események az egri tanítóképzés fejlődésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Meghatározó események az egri tanítóképzés fejlődésében"— Előadás másolata:

1 Meghatározó események az egri tanítóképzés fejlődésében
Előzmények Éles kontraszt: „Wittenberga”, 1516 F. Melanchton; egyetemi szintű tanárképzés Magyarország 1959-ig középfokú tanítóképzés 1770/71-es conscriptio>Ratio> Normaiskolai tanítóképzés

2 Egyéb említhető összefüggések
1790/91-es Diéta> Tanulmányi Bizottság 1795. Sándor (Lipót) nádor memoranduma Veszélyes elvekkel fertőzik az ifjúságot a tanítók Gyenge a tanulmányi felügyelet; a parasztságra átterjedhet Írás olvasás a falusi népnek nem szükséges (iskola-bezárás) 1802. I. Ferenc visszaállítja a feloszlatott szerzetesrendeket 1803. A pozsonyi líceumban cseh tanszék 1812. Az első szerb nyelvű tanítóképző Szentendrén

3 Közvetlen előzmények Pyrker János László egri pátriarka-érsek ( ) Szepeskáptalan>1819 ősze (Köznevelés:1970/5. sz o. Magyarország első tanítóképzője) Cél: az egyházmegye falvainak ellátása kántortanítókkal (mindkettő egyaránt fontos) Pedagógia és oktatásmódszertan, továbbá; hittan, bibliai történetek, olvasás, helyesírás, szépírás, számtan, liturgia, egyházi ének, orgona és latin nyelv, Novembertől augusztusig kétszer-két félévben; próbatétel (vizsga=examen) (Eminens) Kitűnő; (classis prima) első rendű; (classis secunda) másodrendű Az 1870-es évektől magyar nyelvű a képzés itt is

4 1819. évi canonica visitatiója alapján
Tapasztalta: Több falusi iskolában a tanítóknak inkább tanulni, mint tanítani kellene. „Senki fel ne vétessék tanítónak, s énekesnek másképp, hacsak az intézetben pályát végezvén, vagy máshol magát tökéletesítvén a kirendelt tanulmányokban szerzett ügyességét próbatétel által be nem bizonyítja; …”

5 A SZEPESI TANÍTÓKÉPZŐ történetét ismertető könyv címlapja

6

7 „Pyrker olly falusi iskolamester- s kántor-nevelő intézetet alapított, melly tőkéiben az óta is, nevekedve azon megyére már eddig is megszámlálhatatlan hasznot árasztott.”

8 Egyéb említhető összefüggések
Praeparandia 1830-as évek reformországgyűlései: Opinió (Tervezet a m. közokt. modernizált újjászervezésére tkp. a II. Ratio helyett) Mednyánszky-Bezerédy(j)-féle tervezet 1845 „Magyarország elemi tanodáinak szabályai” 1848-as I. Egyetemes Tanítógyűlés 1. évben: hitvallás-erkölcstan, ált.- és testi neveléstan 2. évben: szellemi neveléstan, tanrendszer, elemi ism. 3. évben: különösen gyakorlati; felső és alsó elemi mellett kisdedóvó, vakok, süketnémák intézetében is

9 Az egri képző alapítása
1828. április 9-i körlevél-parafrázisa Képzett kántor-tanítók (feltételszabás!) „Azon számos örömtárgyak között, mellyeket nékem az Egri Megye, mint kedves Jegyesem, kormánya átvételére nyújtott, nem utolsó vala, hogy halhatatlan elődeim számos iskolákat állítottak. Nekünk már nem annyira az iskolák, mint inkább jó tanítók kellenek” Az érsek 5000,-Ft-jával együtt több mint 22000,-Ft gyűlt össze

10 Kapunyitás 1828. febr.-ban javasolja az uralkodónak
A Htt nov. 13-án engedélyezi Az első évben dec. 2-től négy külső és 5 bel(ső)növendéket fel is vettek A kezdetekre elkészül a „Házi Törvény”-tár Az első évi tanterv: Keresztény hittudomány Ó-és új szövetség Szép(ékes)- és helyesírás, értelmes olvasás Számvetés szabályai Különféle esedező, kötelező, megnyugtató egyéb levelek szerkesztése Hangászat

11 „Házi Törvény”-e, Házirendje
Kevés cikkelyből állt: „Az iskolai kötelességeket tárgyazzák, legkevesebb bennök a tilalom és büntetés.” De, megtartásuk kötelező!

12

13 Képesítés Tanító: Iskolai tanítás- és nevelés tudománya („amaz kisdedek elméjekhez mérsékelt tanításuk szabályait, emez a gyermekkel tanítás közben való bánásra, s azokhoz illő nevelésre célzó mutatásokat foglal magában”) Kántor: „mint jövendő egyházi énekeseknek a hangászat (musica) ill. a liturgia ösmérete” Jegyző: A Heves vármegyei számvevő által kidolgozott utasítások elsajátítása

14

15 Központi probléma a tanító-képzésben
Tanítói és kántori mellett Szakmai és módszertani ismeretek aránya Gyakorló iskola Jegyzői, zöldség, szőlő, gyümölcs, méhészet, tűzoltás Gyakorló kert

16 A tanítóképzés alakulása MO.-on
1777 Normaiskolai 1819 Pyrker Szepeskáptalan 1828 Pyrker I. magyar tannyelvű Eger 1868 XXXVIII. Tc. 1877 új tanterv 1882-től 4 éves 1887-től tanítóképző intézeti tanárok képzése 1906-tól polgári iskolai TK. 1918-tól Apponyi Kollégium (Tóth Gábor)>1928-tól Szegedre költözik 1920-ban 6 éves 1923-ban 5 éves (ttv.:1869,1881,1903,1911,1923) 1938-ban 4 éves líceum + 2 éves AK. 1941-től 5 éves 1948-tól államosítva 1959-től felsőfokú 1950-től 4+1 éves képzés 1974. évi 13. sz. tvr.Főiskolai szint (76-tól két szakkoll.; 80-tól már csak egy) Tantervek:1959,1964,1970,1973,1976,1980,1987 1994-től 4 év (nov. 11-i Kormányrendelet) „Bologna”

17 Az Intézet első igazgatója
Rajner Károly nagyprépost (1828. febr ig) Tanárai: Maskovics Mihály: „A Falusi-Iskolamesteri hivatalra készítendők számára, az Egri Anyamegyében alapíttatott Intézetnek rövid előadása” (Eger, 1834.) Wilt Antal székesegyházi karnagy Rudassy László városi kántor

18

19 1844-es át- és/vagy újjá szervezés
Már nem egy, hanem két rendes tanára van az intézetnek: I. éveseknek: Tegó Ignác I. rendes tanár Hittan, szertartástan, bibliai történetek Ált.- és részletes tanítástan II. éveseknek: Mester István II. rendes tanár Hittan, szertartástan, egészségtan, úrbér, neveléstan, részletes oktatástan Orgonálás, és gregoriánum, gyümölcs termelés és selyemhernyó-tenyésztés

20 Benkóczy Emil 1928. Pyrker első magyar tanítóképzője
Benkóczy szerint 1840-től már öt állami képző működött: Pest, Szeged, Miskolc, Érsekújvár, Nagykanizsa

21 Pyrker János László egri pátriarka érsek „csoportos érdemei”:
20 éves egri dignitásához köthetően: Az Egri főszékesegyház felépítése (1832) A Magyar Nemzeti Múzeum képtárának alapítása (190 db) Városszépítő Comissió, várbéli kálvária A Borsodi szurdok út szarvaskői Bükkön átvezető szakaszának megépítése Az egri rajziskola visszaállítása (1773/78) Deficites „anya- és fiókvégrendelete”

22 A pyrkeri és az állami képzők viszonya
Az újonnan állított képzők is az egri mintáját követték, mert A Htt. az ugyancsak két évfolyamos „Tanításterv-tevezetét Pyrkerhez küldte le véleményezés céljából A Htt. arra kéri Pyrkert, hogy az egyöntetűség kedvéért fogadná el intézete számára is. (1845. márc. 26.)

23 Kuriózumok Gyakorlóiskola Gyakorlókert Mindenkor norma-értékű
Egészséges rivalizálás az állami különös tekintettel a miskolci képezdével Felügyelet Tanácskozmányi jzk.-ek Rendbontások Alapítványok sokasága Főpapi mecenatúra

24 Az 1843/44-es országgyűlés A népnevelési Bizottság javaslatának
38.§-a: Magyarul tanítják: a hit- és erkölcstant, a szívet- és észtképző, erkölcsöt és ízlést nemesítő beszélyek és beszélygyakorlatokat 39.§-a: a tanfolyam két éves 40-41.§§-ok: felvétel feltétele; a teljes gimnázium jó eredménnyel való elvégzése

25 Költözés 1852 Foglár Intézet, Káptalan sor
1853 átmeneti év volt a költözés miatt Összefügg Bartakovics érsekségével 1854. Htt sz. rendelete: „A frissen alapított verseci állami TK szervezéséhez és tanítástervéhez kell alkalmazkodni az Egrinek is Felvételi követelmények módosítása Az érsek nem sokat törődik az új szervezeti renddel ami visszafejlődést jelentett volna

26 Új tankönyvek használatát írják elő
Ezek között is jó néhány egri vonatkozású akad Az ún. Egri v. Roskoványi féle katekizmus Szvorényi József ciszter gimnázium igazgató könyvei: Olvasmányok, Kalauz, A magyar szókötés szabályai A híres Tárkányi féle egri Énektár Illetve a Zsasskovszkyak Kottái

27 Órarend az 1863/64-es tanév idejéből

28

29 Az 1868-as XXXVIII-as tc. Hatására 1869-ben (irányszám: képző felállítása) 5 állami 41 felekezeti A 46 (39 ffi; 7 női) képzőben 271 tanár tanít 1887-re az állami 25-re a felekezeti 46-ra bővül A 71 (53 ffi; 17 női) képzőben (1 vegyes összetételű) már 685 tanár tanít 332 rendes 83 segédtanár (megbízott) 141 óraadó 127 hitoktató (exhortátor)

30 1881-es lényegi változások
Négy évre emelkedik a képzés ideje 4> +1 gyakorló év Képesítő oklevél

31 Kollégium Relatív elnéptelenedés okai
Felvételi követelmények szigorítása Képzési idő hosszabbodás Kollégiumi férőhely hiánya Az egri képzőben a kezdetektől volt internátus 1828-tól a Foglár– intézetben, de voltak bejárók is (kül- és belnövendékek, ill. externisták A tanárok látogatták rendszeresen Anekdoták>Gárdonyi-Répási

32 Kollégium II. Az Angolkisasszonyok letelepítése után
1852 Bartakovics a Líceumban egy szoba, legutóbb a Herbariumban 3-4 szegény diák Legalább élelmet adni; kb. 30 fő az érsekségen Sokan a káptalannál Sőt még a városi szerzetesrendeknél is 1873-tól folyamatosan terítéken van a kollégium ügyének megoldatlansága 1919 Érseki Rezidencia északi szárnya (dr. Szmrecsányi Lajos érsek jóvoltából) 1926 dr. Csanády László Szt.László Diákotthona 1929 dr. Subik Károly

33

34

35

36


Letölteni ppt "Meghatározó események az egri tanítóképzés fejlődésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések