Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési törvény változása – 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési törvény változása – 2006."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési törvény változása – 2006.

2 Bevezetés Az Országgyűlés végén megalkotta a évi CXXIX. Törvény módosításáról szóló törvényt. Ez január 15. után megindított eljárások vonatkozásában hatályos. Jelen előadásban a változás főbb tételei kerülnek bemutatásra az MKI „A közbeszerzés általános ismeretei” központi képzési programhoz igazodóan. Az előadás során az un. klasszikus ajánlatkérői kört érintő változtatások kerülnek megtárgyalásra, mivel az MKI érdekkörébe tartozó szervezetek ide tartoznak.

3 Alkalmazás köre 2./A. §: pontosítja az állam, mint tulajdonos értelmezését, azaz egyértelműen a törvény hatálya alá sorolja azokat a gazdálkodó szervezeteket, amelyek tulajdonosa az állam.

4 Értelmező rendelkezések
Pontosításra került néhány fogalom, illetve újak kerültek bevezetésre: Biztonsági érdekkel kapcsolatos beszerzések Dinamikus beszerzési rendszer Elektronikus árlejtés Közbeszerzési műszaki leírás Postai szolgáltatás és ez alóli kivételek Versenypárbeszéd Védett foglalkoztatók

5 Az eljárásba bevont személyek és szervezetek
Hivatalos közbeszerzési tanácsadók bevonási kötelezettségének változása Összeférhetetlenségi szabályok változása: Tervezők már nem kivételek (!) Tulajdonosi jogok gyakorlása  döntéshozó személye Előzetes árajánlatot adók (piacfelmérés, támogatásra irányuló pályázat) Nyilatkozat: összeférhetetlenségi + távolmaradási Következmény: kizárás

6 Védett foglalkoztatók
Későbbi jogszabály definiálja az alkalmazás körét  ezekben az esetekben kötelező lesz az alkalmazásuk 50% felett megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztató ajánlattevők

7 Egyéb rendelkezések Alaki követelmény változása:
eredeti --- hiteles másolat ---egyszerű másolat Egyenértékű igazolás (közösségi ajánlattevők) pontosítása CPV kódok kötelező alkalmazása

8 Klasszikus ajánlatkérők köre
Az ajánlatkérők köre – a Kbt. személyi hatálya Klasszikus ajánlatkérők köre Közösségi eljárásrend – 22. §: Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervek (minisztériumok, önkormányzatok, önkormányzati társulások, területfejlesztési tanácsok) + Az „állam” fogalma funkcionális értelmezésben (h) pont) Az ún. közjogi szervezet (üvegzseb-törvény továbbfejlesztése; i) pont) Alaptevékenység kiszervezése (j) pont) Bizonyos támogatott közbeszerzések [(2) bekezdés § (2) bek.]

9 Az ajánlatkérők köre – a Kbt. személyi hatálya
Egyszerű eljárás ( §) Kbt. 22.§ (1) bekezdésében felsoroltak Az a szervezet, - anélkül, hogy klasszikus, vagy közszolgáltatói ajánlatkérőnek minősülne- mely szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységét valamely klasszikus ajánlatkérő szervezet által biztosított különleges vagy kizárólagos jog alapján folytatja , ha árubeszerzése közvetlenül összefügg e tevékenység folytatásával (ha enélkül nem lehetne ellátni) Klasszikus ajánlatkérő által EU-s forrásból, költségvetési forrásból többségi részben támogatott szervezet építési beruházás esetében.

10 Ajánlatkérők Közösségi és nemzeti eljárásrendben: köztestületek, köztestületi költségvetési szerv, országos sportági szakszövetség kikerültek a törvény hatálya alól Egyszerű eljárásrendben: a támogatásból megvalósítandó beszerzések körében csak az építési beruházás tekintetében az a) pont alá nem tartozó szervezet, ha építési beruházása többségi részben támogatott.

11 2. A közbeszerzés fogalmi elemei
2.1. A közbeszerzés tárgyai árubeszerzés építési beruházás Építési konceszió szolgáltatás-megrendelés szolgáltatási koncesszió (a IV.fejezetben nem!) (tervpályázat)

12 Közbeszerezés tárgya Az építési beruházás fogalma pontosításra került, mellékletbe rendezték A 3. és 4. melléklet kis mértékben módosult

13 Kivételek köre Pontosításra került
a nemzetközi erők állomásoztatásával kapcsolatos meghatározás pénzügyi szolgáltatások köre A 22.(1) szerinti szervezet, kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatásának kivételként történő kezelését kiterjesztették az ezen szervezetek által létrehozott társulásokra Új: elektronikus hírközlési hálózatok igénybevétele

14 Nemzeti eljárásrendben:
Tankönyvkiadásra vonatkozó rész pontosításra került Gyermek és szociális ellátók áru- és szolgáltatás- beszerzéseik körében Ingatlanok speciális beszerzéseinek területére (kisajátítás, csere, törvény (Áht.) más eljárásrendet ír elő) Külügyi segítségnyújtás esetén, de csak az Országgyűlés egyedi felmentése alapján! Egyszerű eljárásrendben: 4. számú melléklet mindenkinek! Alaptevékenység ellátásához megrendelt irodalmi mű létrehozása, tanácsadói vagy személyi tolmácsi tevékenység Kivételesen kedvező, nyilvános, rövid ideig fennálló piaci kedvezmények igénybevétele

15 A közbeszerzés értéke, illetve a közbeszerzési értékhatárok
KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁROK NEMZETI ÉRTÉKHATÁROK „KISÉRTÉKŰ” BESZERZÉSEK ÉRTÉKHATÁRAI

16 Csak az általános alanyi körnek
Értékhatárok Beszerzés tárgya Közösségi Nemzeti Nemzeti alatti Általános Különös Csak az általános alanyi körnek Áru 137e EUR 211e EUR 422e EUR 30.000e HUF 50.000e HUF 8.000e HUF Építés 5.278e EUR 5.2780e EUR 90.000e HUF e HUF 15.000e HUF Szolgáltatás 25.000e HUF Építési koncesszió - Szolgáltatási koncesszió e HUF Tervpályázat 422e EUR (ca e Ft) e HUF

17 Az egybeszámítási kötelezettség (Kbt. 40. §)
2.3. A közbeszerzés értéke, illetve a közbeszerzési értékhatárok Az egybeszámítási kötelezettség (Kbt. 40. §) A becsült érték számítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy 12 hónap alatt kerül sor – a több év alatt megvalósuló építési beruházás kivételével - és beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg (e feltételeknek együttesen kell fennállniuk az egybeszámítási kötelezettség szempontjából)

18 Egybeszámítási szabályok, becsült érték meghatározása
Alapvetően pontosítások történtek: A teljes ellenszolgáltatásba bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani az ajánlatkérő által a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére fizetendő díjat és kifizetést (jutalékot) is, amennyiben az ajánlatkérő teljesít ilyen jellegű kifizetést a részvételre jelentkezők, az ajánlattevők részére. Ha az árubeszerzés több részből áll, illetőleg több szerződés alapján kerül teljesítésre, mindegyik rész becsült értékét egybe kell számítani. Egyes szolgáltatások (banki, biztosítási) esetén a meghatározás kiegészült: és egyéb szolgáltatások díjával Meghatározásra került a keretmegállapodásos eljárás és a dinamikus beszerzési rendszer becsült rétékének meghatározása

19 2. Az eljárás-típusok Közbeszerzési eljárások
(Klasszikus ajánlatkérők) Az eljárás tagoltsága alapján Az alkalmazhatóság alapján Meghatározott beszerzési tárgyak esetén választható Egyszakaszos Kétszakaszos Két részből álló (keretmegállapo-dásos) Az előadó hívja fel a figyelmet arra, hogy az eljárás-típusok jellemzőit, alkalmazásuk feltételeit a tananyag részletesen tartalmazza, azonban a program időkerete nem teszi lehetővé a különböző eljárásfajták részletes kifejtését, csak a rendszerük bemutatására van lehetőség, amely célból a következő diákon táblázatos összehasonlításban tárgyalja az előadó az eljárástípusokat. Az eljárás általános folyamatának bemutatását követően később lesz szó az egyes eljárások eltérő sajátosságaira, az alkalmazott eljárásrendre figyelemmel is. Általánosan alkalmazható Meghatározott feltételek esetén választható

20 A közbeszerzési eljárás fajtái
Alapvetően a fogalmak pontosítása és az új eljárásfajták beemelése történt: A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet csak akkor lehet alkalmazni, ha azt e fejezet megengedi. A nyílt és a meghívásos eljárásban ajánlati kötöttség van. Az ajánlatkérők keretmegállapodásos eljárást is alkalmazhatnak A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a másikra. Ha a nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd eredménytelen, az ajánlatkérő - az egyes eljárási fajták alkalmazására vonatkozó szabályok szerint - új eljárás kiírásáról határoz, kivéve, ha a közbeszerzést nem kívánja megvalósítani. A meghívásos, a tárgyalásos eljárásra és a versenypárbeszédre egyébként - ha e fejezet másként nem rendelkezik - a nyílt eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

21 Lehetséges eljárások a Kbt szerint

22 ELŐKÉSZÍTÉS Közbeszerzés konkrét eljáráshoz nem köthető cselekményei
Konkrét közbeszerzés előkészítő cselekményei PIACKUTATÁS ALANYISÁG VIZSGÁLATA BECSÜLT ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA Bizonyos beszerzések alapján Szervezet jellege alapján DOKU-MENTÁ-LÁS ELJÁRÁS-REND ELJÁRÁS-TÍPUS BEJELENTKEZÉS A KBT-NÉL (REGISZTÁRIÓ) SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK BEVONÁSA, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÁLTALÁNOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE „ESETI” KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE, ILL. AZ ÁLTALÁNOS AKTUALIZÁLÁSA (ELŐZETES) ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ (ÁRU, SZOLGÁLTATÁS) (ELŐZETES) ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ (BERUHÁZÁS) ANYAGI FEDEZET ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE (KARBANTARTÁSA) BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE DÖNTÉS TÖBB VÁLTOZAT, RÉSZAJÁNLAT KÉRDÉSÉBEN MŰSZAKI LEÍRÁS, DOKUMENTÁCIÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG BÍRÁLATI SZEMPONTOK

23 Előzetes összesített tájékoztató
Megszűnik a kötelező közzététel Marad az eljárási idők rövidítésének lehetősége (52 36) Közzétehető az ajánlatkérő honlapján is

24 Az ajánlati dokumentáció (Kbt. 54. §)
2. Az eljárás megindítása Az ajánlati dokumentáció (Kbt. 54. §) Az ajánlatkérő dokumentációt készíthet, illetve közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzés esetén, valamint építési beruházásnál dokumentációt köteles készíteni, amely legalább tartalmazza a részletes szerződési feltételeket vagy a szerződéstervezet műszaki leírást (ha a felhívás azt nem tartalmazza) építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelés esetén a Kbt. 55. §-a szerinti szervezetek körét és elérhetőségét. Fontos! A dokumentációnak a felhívás közzétételéig az ajánlattételi határidő lejártáig rendelkezésre kell álljon.

25 Ajánlati felhívás Új elemekkel egészült ki:
Ha az ajánlatkérő a szerződésben biztosítékot kíván majd előírni azt közölni kell; módja az ajánlattevő választása alapján átutalással, bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő által meghatározott egyéb módon. Ha az ajánlatkérő a szerződés teljesítését egyéni, különösen szociális (definiálva), vagy környezetvédelmi feltételekhez köti (részletezés a dokumentációban) Feltétel: esélyegyenlőség, versenysemlegesség, továbbá, hogy az alkalmassági és bírálati szempontoktól függetlennek kel lennie Tájékozódási kötelezettség az adózásra, környezetvédelemre, akadálymentesítésre, munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozóan (55.§).

26 Dokumentáció Közös ajánlattétel esete
Megküldés időpontja definiált (kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanap) 55.§ szerinti esetben a tájékoztatást biztosító szerveztek elérhetősége

27 Közbeszerzési műszaki leírás
Kötelező Lehetőség szerint fogyatékkal élőkre figyelemmel Tartalmára tekintettel: uniós – ennek hiányában nemzeti – szabványokra, engedélyekre, ajánlásokra hivatkozással (vagy „azzal egyenértékű”), vagy teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények (lehetnek környezetvédelmi jellemzők: megadott hivatkozásokkal) megadásával, vagy a kettő kombinációjával egyes termékek kizárása tilos!

28 Kizáró okok (Kbt. 60-64. §) 2. Az eljárás megindítása
A közbeszerzési eljárásban csak azon ajánlattevők vehetnek részt, amelyekkel szemben a törvényben, illetve az ajánlatkérő által meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. igazolás a Kbt, (Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója) szerint a Kbt. a kizáró okok tekintetében különbséget tesz az ajánlattevő, az alvállalkozó és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja (10 % feletti alvállalkozó) szerinti alvállalkozó között

29 Kizáró okok A Kbt. 60.§ (1) új pontokkal egészül ki:
g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, a foglalkoztatásra irányuló bejelentési kötelezettség elmulasztásával és a külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy befizetésre kötelezéssel sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) az egyenlő bánásmód követelményének és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előremozdításáról szóló törvénybe ütköző – két évnél nem régebben meghozott – jogerős közigazgatási, illetve bírósági határozatban megállapított és bírsággal sújtott magatartást tanúsított (2007. nyarától hatályos)

30 Igazolási mód: 60.§ (1) g. pont: A 60. § (1) bekezdésének g) pontja esetén - a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben - a hatósági igazolást az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség adja ki. A munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati Hivatal adja ki a hatósági igazolást. A hatósági igazolás a kiállításától számított három hónapig érvényes. 60.§ (1) h. pont: csak magánszemély ajánlattevő esetén erkölcsi bizonyítvány 60.§ (1) i. pont: ajánlattevő (alvállalkozó) nyilatkozata Egyes kizáró okok esetén közjegyző által hitelesített nyilatkozat

31 Az ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata (Kbt. 65-69.§)
2. Az eljárás megindítása Az ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata (Kbt §) Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit. a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság előírásai egyaránt kötelező a feltételek a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges mértékig írhatók elő az alkalmasság feltételei és igazolása kizárólag a törvényben meghatározott módon írható elő (kivétel: egyszerű eljárás) valamennyi igazolási módhoz kapcsolódnia kell az alkalmassá minősítés feltételrendszerének

32 Alkalmassági feltételek
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság: 66.§ (1) a) pont: pénzintézeti nyilatkozat mellett biztosíték (felelősségbiztosítás) fennállásáról szóló nyilatkozat; 66.§ (1) c) pont (forgalmi adatokról szóló nyilatkozat) kiegészítésre került: attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak; Műszaki-szakmai alkalmasság minden beszerzési tárgy esetén definiálásra került a referencia-nyilatkozat minimális tartalma az építési beruházás és a szolgáltatás alkalmassági feltételei kiegészültek egy környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozó ponttal

33 Általános szabályok változása:
Definiálásra került, hogy a referencia-igazolásokban foglalt tények, adatok valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Pontosításra került, hogy a minőségbiztosítás és a környezetvédelmi intézkedések elfogadható mértékét hogyan kell értelmezni az uniós jogszabályi háttér figyelembe vételével, külföldi ajánlattevők esetén Fontos változás, hogy közös ajánlattevők esetén a 66. § (1) a-b) pontok kivételével nem korlátozható az együttes megfelelés, ezen pontoknak azonban külön kell megfelelni. Ajánlattevő és alvállalkozó megfelelhet együttesen, kivéve a fenti pontot, ahol csak külön-külön megfelelés értelmezhető, kivéve továbbá, ha az ajánlatkérő a felhívásban ettől eltérően rendelkezik.

34 „Egyéb szervezet” Felmerülése Igazolás: Kizáró okok
Mindkét alkalmassági körben az ajánlattevő megfelelhet úgy is az előírt feltételeknek, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik. Az ajánlattevő ebben az esetben is köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Igazolás: Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Kizáró okok A 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezet az ajánlatban közjegyző által hitelesített nyilatkozattal igazolja, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő köteles az ajánlati felhívásban hivatkozni a fenti kizáró okokra.

35 Ajánlattételi szakasz
2. Az eljárás megindítása Határidők különös eljárásban (ismeretük szükséges a hirdetmény elkészítéséhez) Részvételi szakasz 37 nap/22 nap/15 nap Ajánlattételi szakasz Nyílt eljárásban - 52 nap/36 nap/22 nap Meghívásos és hirdetményes tárgyalásos eljárásban - 24nap/10 nap Tárgyalásos eljárásban – elegendő határidő Elbírálási szakasz – 30/60 nap Szerződéskötési szakasz – 8. és 30. / 60.nap között

36 Ajánlattételi határidő
52 nap  36 nap előzetes összesített tájékoztató 12 hónapon belül  29 (45) nap: elektronikus feladás  24 (40) nap: a dokumentációt térítésmentesen, elektronikusan rendelkezésre bocsátja az ajánlatkérő

37 Kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56.§)
3. Eljárási cselekmények az ajánlattételi határidő előtt (ajánlattevő) Kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56.§) Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Feltételek: kérdésfeltevés az ajánlattételi határidőt megelőző 10. napig válasz az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napig (ha eddig nem tud eleget tenni ennek az ajánlatkérő, meghosszabbíthatja az ajánlatételi határidőt) esélyegyenlőség biztosítása (egyidejű tájékoztatás) sajátos formája: a konzultáció

38 Kiegészítő tájékoztatás
Halasztás indoka lehet Szabályok definiált kiterjesztése a helyszíni bejárásra, konzultációra

39 4. Eljárási cselekmények az ajánlattételi határidőt követően
Hiánypótlás (Kbt. 83. §) ha a felhívásban az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét biztosította (uniós forrásból támogatott beszerzés esetében legalább egy alkalommal biztosítani kell!) bármilyen tartalmi vagy formai hiány, illetve hiá-nyosság pótlására, szükség esetén több alkalommal is elrendelhető, de adott ajánlattevő esetében ugyanarra az elemre csak egy esetben van lehetőség hiánypótlásra! valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel, egyidejű tájékoztatási kötelezettség mellett A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat (részvételi jelentkezés) elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek módosítását !

40 Hiánypótlás Rendelkezni lehet/kell a felhívásban nem csak a lehetőség biztosításáról, hanem a köréről is. Uniós támogatás esetén kötelező biztosítani. A megállapított hiányokat ajánlattevőnként kell közölni. Önkéntes hiánypótlásra is csak a megengedett körben van lehetőség. Egy hiány csak egyszer pótolható, de ha az ajánlatkérő újabb hiányt észlel, akkor azt egy következő hiánypótlási körben pótoltathatja. A hiánypótlás során új közös ajánlattevő, alvállalkozó és egyéb szervezet nem megjelölésével nem pótolható a fennálló hiány.

41 Az elbírálás folyamata 1.
5. Az ajánlatok bírálata Az elbírálás folyamata 1. Az ajánlatok érvényességének/érvénytelenségének vizsgálata Főbb szempontok: kizáró okok vizsgálata alkalmasság megítélése az ajánlattal szemben támasztott formai és tartalmi követelmények meglétének ellenőrzés a megajánlások reális voltának megítélése (kirívóan alacsony ellenszolgáltatás, illetve lehetetlen vagy kirívóan aránytalan kötelezettségvállalás, a módosítás a korábbinál részletesebben szabályozza, milyen indokolás fogadható el)

42 Irreálisan alacsony ár, irreális ajánlati elemek
Az indokolás mellett további tájékoztatás kérhető az ajánlattevőtől Definiálja a módosítás, hogy az irreális ár megítélése során mi vehető figyelembe Ha az indokolás az, hogy támogatásból valósul meg, akkor a támogatás jogszerű megszerzése vizsgálandó

43 Érvénytelenség Kiegészül a 66.§ (2) és 67.§ (4) bekezdés szerinti szervezet kizáró okok hatálya alá esésének feltételével Kifejezetten nem lehet érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, ha az ajánlattevő bizonyítani tudja, hogy az általa megajánlott termék megfelel a dokumentációban meghatározott követelményeknek, illetve az ajánlattevő által meghatározott követelményrendszernek. (teheti ezt a gyártótól származó igazolással vagy független szakmai szervezet minősítésével, stb.)

44 értékelési módszerek 2. Az eljárás megindítása
Az értékelési szempontrendszer kidolgozása 1. (Kbt. 57. § (2) bekezdés) értékelési módszerek legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás összességében legelőnyösebb ajánlat

45 Azonos ár/pontszám esetének feloldása
Közösségi rezsimben: közjegyző előtti sorsolás Nemzeti rezsimben: tárgyalás kezdeményezése

46 7. Eredményhirdetés, tájékoztatás az eljárás eredményéről (Kbt. 94-98
az eljárás eredményét a felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban nyilvánosan kell kihirdetni az eredményhirdetésre az ajánlattevőket meg kell hívni az eredményhirdetés alapdokumentuma: az írásbeli összegezés az írásbeli összegezést a jelenlévő ajánlat-tevőknek át kell adni, a távollevőknek két munkanapon belül meg kell küldeni (ha ezt követően észlel jogsértést az ajánlatkérő, az összegzést egy alkalommal 15 napon belül módosíthatja) az elbírálás során figyelembe vett ajánlati elem nem képezheti üzleti titok tárgyát a nyertes ajánlat előnyeiről, jellemzőiről kérésre felvilágosítást kell nyújtani Az eljárás eredményéről tájékoztatót kell közzétenni

47 Írásbeli összegzés Ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított 15. napig, saját hatáskörben javíthatja, módosíthatja az összegezést, ha annak tartalma törvénysértő volt, s a javítással ez orvosolható. Az új eredményhirdetés előtt 2 munkanappal tájékoztatni kell az ajánlattevőket, kérve ajánlataik szerződéskötésig való fenntartását.

48 A kétszakaszos eljárások
10. Egyes eljárások főbb eltérései A kétszakaszos eljárások tárgyalásos eljárás meghívásos eljárás - hirdetmény közzétételével A keretmegállapodásos nem két szakaszos, hanem két eljárásból áll versenypárbeszéd

49 Kétszakaszos eljárás Kiegészül a versenypárbeszéddel.
Részvételi dokumentáció készíthető, míg versenytárgyalásos eljárásban ismertetető készítése kötelező. Részvételi határidő elektronikus feladás esetén 37 30 napra rövidíthető. Ajánlattételi határidő 26  21 nap, ha a dokumentációt térítésmentesen, elektronikusan rendelkezésre bocsátja az ajánlatkérő Pontosítás: folytatható az eljárás akkor is, ha a részvételi szakaszban a keretszámnál kevesebb jelentkező kerül kiválasztásra.

50 Hiánypótlás Rendelkezni lehet/kell a felhívásban nem csak a lehetőség biztosításáról, hanem a köréről is. Uniós támogatás esetén kötelező biztosítani. A megállapított hiányokat jelentkezőnként kell közölni. Önkéntes hiánypótlásra is csak a megengedett körben van lehetőség. Egy hiány csak egyszer pótolható, de ha az ajánlatkérő újabb hiányt észlel, akkor azt egy következő hiánypótlási körben pótoltathatja. A hiánypótlás során új közös jelentkező, alvállalkozó és egyéb szervezet nem megjelölésével nem pótolható a fennálló hiány.

51 Versenypárbeszéd Kógens módon definiált az alkalmazás köre Tárgya:
a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes. a fenti körülmények fennállása nem eredhet az ajánlatkérő mulasztásából. Tárgya: egy vagy több részvételre jelentkező közötti párbeszéd arra irányul, hogy az ajánlatkérő képes legyen a szerződéskötéshez szükséges részletességgel meghatározni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési műszaki leírást, illetve a szerződés típusát vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeit

52 Összességében legelőnyösebb ajánlat lehet a bírálat szempontja
A felhívásban és az ismertetőben kell megadni a műszaki és jogi feltételeket, olyan mértékben, amennyire az ajánlatkérő tudja. Először egy vagy több fordulóban párbeszédet folynak a feltételekről, majd ezek kialakítását követően tehető ajánlat. Együttes tárgyalás csak a jelentkezők beleegyezése esetén lehetséges. A javaslatok megtárgyalása során érvényes a szűkítés, az érvénytelenné nyilvánítás, a csak kedvezőbb javaslat tehető feltétel és a jegyzőkönyvezés kötelezettsége. A jelentkezők nyilatkoznak, hogy javaslatuk mely része nyilvános, mely része tárgyalható meg a többiekkel. Csak hozzájárulásuk esetén lehet a javaslatból ajánlati dokumentáció. Nincs ajánlati kötöttség, biztosíték is csak az eredményhirdetés után bekövetkező visszalépés esetére köthető ki.

53 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
meghatározott esetekben indítható, egy szakaszból áll, a felek szabadon tárgyalnak, időtartama legalább 20 nap a részvételi felhívás megküldése után, megkezdéséről tájékoztatni kell a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, az előre nem látható rendkívüli sürgősség miatt lefolytatható hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást adott esetben akár 1 nap alatt is be lehet fejezni.

54 Tárgyalásos eljárás Bővült a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás választásának lehetősége: az áru árutőzsdén jegyzett és beszerzett; az árut kivételesen kedvező feltételekkel, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehajtás, illetőleg az érintett szervezet személyes joga szerinti hasonló eljárás során történő értékesítés keretében szerzi be. Változott a jegyzőkönyvezés szabálya: a következő tárgyalási fordulóig, de az aláírást követő két munkanapon belül kell megküldeni minden tárgyalási fordulóban részt vevő szereplőnek.

55 Keretmegállapodásos eljárás
Tulajdonképpen több közbeszerzési eljárásról van szó, amelyek időben elkülönülnek egymástól (a közösségi eljárásrendben új) 4 ÉVEN BELÜLI BESZERZÉS TÉNYLEGES BESZERZÉS A keretmegállapodást megkötő ajánlattevők kiválasztása nyílt, vagy meghívásos eljárásban TÉNYLEGES BESZERZÉS TÉNYLEGES BESZERZÉS AZ ELJÁRÁS CÉLJA, HOGY KÉSŐBB RUGALMASABBAN LEHESSEN A TÉNYLEGES BESZERZÉST LEFOLYTATNI TÉNYLEGES BESZERZÉS

56 Keretmegállapodásos eljárás
Fontos változás, hogy ezt az eljárás-formát most már közösségi rezsimben is választhatják a klasszikus ajánlatkérők is. A második forduló már nem önálló eljárás, nem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, hanem a keretmegállapodásban meghatározott feltételek alkalmazásával a verseny újbóli megnyitása nélkül - írásbeli konzultációt követően - köthet szerződés(eke)t az első részben alkalmazott bírálati szempont alapján a közbeszerzés meghatározott része vonatkozásában az első helyen rangsorolt, illetőleg amennyiben az első helyen rangsorolt ajánlattevő nem képes a szerződés teljesítésére, az eljárás első része eredményének kihirdetésekor a soron következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel, feltéve, hogy a keretmegállapodás az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét tartalmazza; (konzultáció, melyen az ajánlat kiegészíthető) közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küld a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek, amennyiben a keretmegállapodás nem tartalmazza az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés valamennyi feltételét. (nincs tárgyalás!)

57 Egyszerűsített eljárás
csak a Kbt. 4 . számú mellékletének hatálya alá tartozó beszerzéseknél egy szakaszból áll, lehet tárgyalásos és tárgyalás nélküli, időtartama legalább 25 nap az ajánlattételi felhívás feladása után Hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás is tartható további feltételek fennállása esetén, megkezdéséről tájékoztatni kell a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét az ügyvédi tevékenység beszerzése

58 Egyszerűsített eljárás
Bővült a közvetlen ajánlattételi felhívással indítható eljárási kör: olyan új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg ugyanazon ajánlatkérő azonos vagy hasonló szolgáltatás teljesítésére, feltéve, hogy az új szolgáltatás összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi szerződést hirdetmény közzétételével megindított eljárásban megkötötték, és a korábbi eljárást megindító hirdetményben az ajánlatkérő jelezte, hogy a ilyen eljárást alkalmazhat, valamint a korábbi eljárásban a szolgáltatás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az újabb szolgáltatás becsült értékét is (a közösségi értékhatár elérésének meghatározása szempontjából); ilyen eljárást azonban csak a korábbi első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani; a szolgáltatásnyújtás nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az (1) bekezdés alkalmazása esetén meghiúsulna.

59 Közbeszerzési eljárás a nemzeti rezsimben
Legfőbb eltérések a közösségi eljárásrendtől (1) alacsonyabb értékhatárok ajánlatkérők köre kibővül: állami kezességvállalásban részesült szervezet, ha ennek értéke meghaladja a nemzeti értékhatárt új beszerzési tárgy: szolgáltatási koncesszió árubeszerzés hatálya kibővül: ingatlan tulajdonjogának, hasznosítási jogának megszerzése

60 Nemzeti rezsim Kivételek köre változott
Az alkalmazható eljárások köre kibővül a versenytárgyalással, a dinamikus beszerzési rendszer Az előzetes összesített tájékoztató eddig is csak opcionális volt ebben az eljárási rezsimben Azonos ajánlatok eljárásrendje Versenypárbeszéd szabályai

61 Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazási lehetősége kibővül:
a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele más eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna. Kirívóan alacsony ár miatti érvénytelenné nyilvánításról a Közbeszerzések Tanácsát kell tájékoztatni

62 Nemzeti értékhatár alatti beszerzések (egyszerű eljárás)
10. Egyes eljárások főbb eltérései Nemzeti értékhatár alatti beszerzések (egyszerű eljárás)

63 Egyszerű eljárás Alkalmazási kötelezettség módosult:
Klasszikus ajánlatkérők Támogatottak építési beruházása A 22. § (1) bekezdése, valamint a 162. § (2) bekezdése és a 272. § (2) bekezdése alá nem tartozó olyan szervezet, amely szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységét a 22. § (1) bekezdésében meghatározott valamely szervezet által biztosított különleges vagy kizárólagos jog alapján folytatja, ha árubeszerzése közvetlenül összefügg e tevékenység folytatásával. Az ajánlatkérőnek az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg az árubeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni. Ha az árubeszerzés tárgyát az ajánlatkérő a hivatkozott tevékenységéhez, illetőleg az azon kívüli tevékenységéhez egyaránt használja, és az természetben nem osztható, illetőleg részekre bontása esetén nem használható megfelelően, e rész szerinti eljárást kell alkalmaznia.

64 Az egyszerű eljárás folyamata
2. AZ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA (1) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE HA A BESZERZÉSI ÉRTÉK ELÉRI A NEMZETI ÉRTÉKHATÁR FELÉT HA A BESZERZÉSI ÉRTÉK NEM ÉRI EL A NEMZETI ÉRTÉKHATÁR FELÉT HIRDETMÉNYI DÍJ BEFIZETÉSE KÍSÉRŐLEVÉL ELKÉSZÍTÉSE KÍSÉRŐLEVÉL ELKÉSZÍTÉSE ELJÁRÁST INDÍTÓ OKMÁNYOK LEADÁSA A KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTŐSÉGÉBE A MEGJELENTETÉSHEZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS A KÍSÉRŐLEVÉL MEGKÜLDÉSE KÖZVETLENÜL LEGALÁBB HÁROM AJÁNLATTEVŐNEK

65 Kivételek köre kibővült:
4. számú melléklet mindenkinek! Alaptevékenység ellátásához megrendelt irodalmi mű létrehozása, tanácsadói vagy személyi tolmácsi tevékenység Kivételesen kedvező, nyilvános, rövid ideig fennálló piaci kedvezmények igénybevétele Megkezdhető az értékelés akkor is, ha nincs 3 ajánlat Összegzést még a szerződéskötés előtt meg kell küldeni az ajánlattevőknek Hivatkozások pontosítása Nem kell tájékoztatót közzétenni a szerződés teljesüléséről, ha közvetlen felhívással indult az eljárás

66 2. A jogorvoslatok rendszere
A Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre, illetékessége a közbeszerzésre, illetőleg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabálysértő megsértése miatt indult eljárás lefolytatása A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekkel kapcsolatban: A szerződésnek a Kbt. kogens szabályaiba ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása (egyébként a szerződéses jogvita elintézése a bíróság hatáskörébe tartozik)

67 Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatok
Megemelték az eredmény megtámadására indított eljárások eljárási díját Hivatalból indíthat eljárást a Támogató Hatóság


Letölteni ppt "Közbeszerzési törvény változása – 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések