Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzés elméleti alapjai dr. Arapovics Mária 2011. szeptember Az andragógia alapjai 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzés elméleti alapjai dr. Arapovics Mária 2011. szeptember Az andragógia alapjai 1."— Előadás másolata:

1 A felnőttképzés elméleti alapjai dr. Arapovics Mária 2011. szeptember Az andragógia alapjai 1.

2 Vázlat  Alapfogalmak  Pedagógia és andragógia  A felnőttképzés feladatai  A felnőtt létállapot  Életkori sajátosságok

3 Alapfogalmak Andragógia Művelődés Közművelődés Művelődésszervezés Kultúraközvetítés Népnevelés, Népművelés Felnőttképzés Felnőttoktatás Felnőttnevelés Szocializáció, felnőttszocializáció

4 Andragógia  a neveléstudomány, mely a felnőttnevelés, szűkebb értelemben a felnőttoktatás, felnőttképzés tudománya és gyakorlata.  Görög eredetű a szó, az androsz (férfi) és a gógia (vezetés) szóból ered, a XIX. században említették először.

5 Andragógia  A felnőttnevelés feladataival, társadalmi funkcióival, a felnőttek iskolai és iskolán kívüli képzésének cél– és feladatrendszerével, a felnőttek tanulásának–tanításának eszközeivel és módszereivel foglalkozik.  multidiszciplináris, szintetizáló tudomány, több tudományterület megállapításait is hasznosítja a saját speciális tudásanyaga mellett.

6 A felnőttek művelődése (Gelencsér Katalin)  A felnőttek önkéntes – társadalmi célú- iskolarendszeren kívüli tevékenysége  Jellemzően közösségi, civil együttműködés vagy önképzés  Céljai:  Világértés és azonosság iránti vágy  Kreatív kifejezés, esztétikum iránti igény  Adott tevékenység hatékonyságának fejlesztése  Szociális gondok megoldásának támogatása

7 A felnőttnevelés  a nagykorú, felnőtt ember egész személyiségének meghatározott célok érdekében folyó, céltudatosan szervezett fejlesztése.

8 Felnőttoktatás  a felnőttnevelés azon területe, amelyben a nevelés döntően ismeretnyújtáson és – elsajátításon keresztül valósul meg.  felnőttoktatás mindazoknak a formális vagy nem formális, szervezett nevelési folyamatoknak az összessége, amelyek révén mindazok a személyek, akiket a társadalom felnőttnek tekint, továbbfejlesztik képességeiket, gazdagítják ismereteiket. 1976. Nairobi - UNESCO közgyűlése

9 Felnőttképzés  a felnőttek céltudatos és tervszerű fejlesztésére irányuló tevékenység. Szűkebb értelemben a felnőttek szakmai képzése, továbbképzése és átképzése.  Általános használat szerint a felnőttoktatás az iskolarendszerben folytatott, a felnőttképzés az iskolarendszeren kívül folytatott nevelési– oktatási–képzési tevékenység

10 A felnőttképzés területei  A felnőttképzés megvalósulhat iskolarendszerben, vagy az iskolarendszeren kívül.

11 1. Iskolarendszerű képzés  az intézményhálózatra épül  általános, középfokú vagy felsőfokú végzettség és/vagy szakmai képesítés megszerzésére irányul.  Jellemzően állam által támogatott (normatív finanszírozású)  tanulói vagy hallgatói jogokkal jár  működését a közoktatási és a felsőoktatási törvény szabályozza. A szakképesítés megszerzésére irányuló iskolarendszerű képzést a szakképzési törvény hatálya alá tartozik.

12 Iskolarendszeren kívüli képzés  olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.  Nem oktatási intézményhez kötődik  Általános műveltséget szolgáló, nyelvi, szakmai képzésekre irányul. A munkaerő–piaci képzések, a foglalkoztatási célú képzések és a munkahelyi képzések belső képzései alkotják a jelentős hányadát. Elsődlegesen sajátos, speciális, kiegészítő funkciót tölt be.  2001. évi CI. törvény és rendeletei szabályozzák hazánkban. A szakmai képzések tekintetében a szakképzés jogszabályai, a foglalkoztatást segítő képzés esetében a foglalkoztatási törvény teremti meg a jogi hátteret.

13 A felnőttképzés feladatai

14 A felnőttoktatás és képzés feladata 1.  Az egyik alapfeladat az első iskolai végzettség megszerzése, mely alapfokú, középfokú, felsőfokú iskolarendszerű képzéseket „pótló” funkció (pl. az általános iskola hiányzó osztályainak elvégzése, érettségi megszerzése a gimnázium esti tagozatán).  Magasabb szintű szakképzettség megszerzése, szakmai továbbképző funkció (pl. egyetemi képzés elvégzése).

15 A felnőttoktatás és képzés feladata 2.  Munkaerő–piaci céllal, (szak)képesítés, képesítés nyújtása (pl. OKJ képzések).  Foglalkoztatást segítő, munkahelymegtartó kiegészítő célú képzések szervezése (pl. munkahelyi „belső képzések vagy álláskeresési technikákra felkészítő tréningek).  Általános, orientáló, személyiséget fejlesztő funkció (pl. önismereti tréningek)

16 A felnőttoktatás és képzés feladata 3.  Készségek kialakítása (pl. foltvarró tanfolyam).  Ismeretterjesztés (pl. gombaismereti tanfolyam, művészettörténeti előadássorozat, vagy rovásírás tanfolyam).  Társadalmi célú, állampolgári, politikai képzések (pl. demokrácia tanulása gyakorlatban).  Egyéni érdeklődés, művelődési igény kielégítése (pl. önképző körök tevékenységek).

17 Tudatos cselekvő állampolgárság  Részvételi demokrácia  Közösségi aktivitás  Tenni magunkért, tenni másokért  Állampolgári részvétel – társadalmi tőke  Közbizalom  Lásd: Egyetemes értékek az egyetemen kutatás – Állampolgári Részvétel Hete  2011. szept. 23. 10.30-14.00

18 Franz Pöggeler  1957. Bevezetés az andragógiába  pedagógia: felnövekvő nemzedék nevelésével és oktatásával foglalkozó tudomány  andragógia: felnőttekkel foglalkozó tudomány  gerontológia: idősekkel foglalkozást vizsgálja és nyújt segítséget

19 Pedagógia - Andragógia

20 (Knowles) PEDAGÓGIÁBANANDRAGÓGIÁBAN a tanuló helyzeteFüggőségNövekvő önirányítás a tapasztalatok felhasználásaCsekély értékűGazdagon felhasználható készség a tanulásraA testi fejlettségnek megfelelően társadalmi nyomásra alakul ki A társadalmi szerepek késztetésére alakul ki a tanultak felhasználásaKésői alkalmazás a felnőttkorbanKözvetlen alkalmazás a gyakorlat szükségleteinek megfelelően tanulási orientációTantárgyi tagolásProblémaközpontúság a tanítás-tanulás légköreTekintélyelvű irányításKölcsönös tisztelet, partnerkapcsolat a tanítás-tanulás szervezettségeFormálisInformális a tanulók kapcsolataVersengőEgyüttműködő a tanulás tervezéseA tanár határozza megKözösen történik a szükségletek feltárásaA tanár dönt rólaKözös megbeszéléssel döntenek róla a célok meghatározásaA tanár dönt rólaKözös megbeszéléssel döntenek róla az előrehaladás útjaA tantárgyak logikája szerint, tartalmi egységekben A készségfejlesztést követve problémakörök szerint a tevékenység fő módszereKözlő technikák, tanári magyarázat A tanulócsoport kereső, kutató, problémamegoldó magatartásával a tanulás értékeléseA tanár egyedül végziKözösen történik a szükségletek kielégítése szerint

21 Szakirodalom  Maróti Andor (2005) Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Nyitott Könyv, Budapest. 31-77.  Feketéné Szakos Éva: Andragógia és pedagógia, Educatio 1999/tavasz  Felnőttoktató (szerk. Henczi Lajos). Nemzeti Tankönyvkiadó 2009.  B. Gelencsér Katalin(2010): A tudás a megismerés és a társas megértés öröme. Tinta Kiadó. Budapest

22 Kit nevezhetünk felnőttnek?

23 Életkori sajátosságok (Zrinszy László) A felnőttállapot különféle típusú jellegzetességek együttese.  Naptári életkor  Anatómiai biokémiai és fiziológiai életkor  Pszichikus életkor  Szociális életkor  Jogi szempontból  Értékrendszer, morális vonások

24 G.W. Allport. érett személyiség kritériumait  Az én érzésének kiterjesztése. Új szociális kapcsolatok, munkánk beépül énérzésünkben.  Meghitt viszony másokkal. Ragaszkodás, együttérzés, bizalmas és távolságtartó kapcsolatos kialakításának képessége.  Érzelmi biztonság (önelfogadás). Érzelmi kiegyensúlyozottság, frusztrációtűrés.  Valósághű appercepció. Gazdasági érettség, a szükségleteknek megfelelően a megélhetés biztosítása.  Az én tárgyiasítása. Önismeret és humor.

25 Franz Pöggeler  „A felnőtt lét nem állapot, hanem folyamat”.  A felnőtt nem kész lény.

26 Pöggeler a felnőttség 6 fő mozzanata  1.Testi, lelki, szellemi érettség  2. A teljes élet tapasztalata  3. Az élet önálló alakítása  4. Nagykorúság, autonómia  5. Személyi kötöttségtől való szabadság  6. Formálhatóság

27 A. Sirota – párválasztási érettség  Alkalmazkodási készség  Személyi autonómia  Önuralom, önfegyelem készsége  Másokkal való kapcsolat készsége a társadalmi normáknak megfelelően  A tudatosság magas szintje: önmagunk és körülményeink kritikai elemzésének képessége.

28 D. E. Super – pályaválasztási érettség  szakosodás  próbálkozás  előrehaladás  fenntartás  hanyatlás

29 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről  A felnőtt a „felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette.”

30 Popper Péter filozófiája felnőtt ember  Aki tudja, h. védtelen, sem istenre, sem emberre nem számíthat, csak önmagára  Aki tudja, az élet minden fontos helyzetében egyedül van, születésében és halálban is. Aki megértette, h. csak az egyedüli magány vagy a társas magány között választhat,  Aki tudja, hogy bűneit mindhalálig cipelnie kell, nem rakhatja át senki más vállára,  Aki mindezt lázadozás nélkül elfogadja,  S aki mégsem rémül meg, és csak azért is mer játszani világgal és önmagával.”

31 Szakirodalom  Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya. 2005.  G. W. Allport. A személyiség alakulása 1980./Allport G.: Az érett személyiség. Szöveg-gyűjtemény az általános és a személyiség-pszichológiáról. Tankönyvkiadó. 1989. 406-432.  Andragógiai ismeretek, HEFOP 3.5.1. www.nive.hu  Bábosik: A neveléselmélete és gyakorlata. 1994.  Popper Péter: A „létező” és a „készülő” ember. 2000.  Felnőttoktató (szerk. Henczi Lajos). 2009.

32 A felnőtt életkor szakaszolása - Szólón Évtizedes szakaszok  20. gyermekkor vége, felnőttkor kezdete  30. fizikai érettség – házassákötés, családalapítás  40.formálódás  50.gondolkodás és a beszéd csúcspontjára jutás  60. az erők hanyatlása

33 Charlotte Bühler  2. évtized: autonómia megszerzése  3. évtized: szubjektív önértékelés, nemi igények és identitás  30.~a társadalmi szerepek determinációja  40.~ önelhelyezés befejezése a munkában és a családban  50. után: önkritika  60. után:személyes beteljesülés  80.~regresszió

34 Franz Pöggeler életkorfelfogása – motiváció és értékrend változása  fiatal felnőtt (20-as évek)  ifjúi élmény- és gondolkodásmód. Érdeklődésének középpontjában az erotikus szexuális szféra áll. Törekszik egzisztenciális biztonságra és szociális beilleszkedésre. Előnye, hogy az ember ifjú és felnőtt is egyben.  életközép felnőttje (30-as évek után)  szinte minden területen a csúcsra ér. Erős aktivitás. Világnézeti problémák iránt érdeklődés.  A határok megtapasztalásának életfázisa (50-es évek)  a testi erők hanyatlása, esetleg nem teljesültek életcéljai, rezignácó és szkepszis uralkodik el rajta.  Öregség bölcsességben és teljességben. (60-70-es évek-)  valódi nyugállomány időszaka

35 Erik H. Erikson A környezeti befolyás személyiség- és identitásformáló szerepét az egész életre kiterjeszti.  felnőttkorba lépés – biztos identitástudat, intimitás  kiteljesült felnőttkor – alkotókészség és stagnáció szembenállása, szeretet az új nemzedék felé  érett felnőttkor – integritási törekvés, kétségbeesés, csömör

36 WHO (ENSZ) Idősek  45-59 középkorú  60-73 öregedés kora  74-90 korai öregkor  90- aggkor

37 Az időskori tanulás előnyei  Egzisztenciális - munkaerő-piaci alkalmasság  A szellemi frissesség a biológiai-fizikai önellátást segíti elő  Új jelenségek feldolgozását teszi lehetővé, ezáltal leküzdhető a félelem a változásoktól  Az egyéni művelődés és a gazdaság érdekei összekapcsolhatók  A közösségi tevékenység által elkerülhető az elmagányosodás  A tanulás szórakozás, önmegvalósítás  Javítja az önértékelést, az önkritikát, a humor megtartását

38 Felnőttkori krízisek Magánéleti változásSzakmai változás első komolyabb párkapcsolat, együttélésérettségi, diploma Házasság / váláselső állás / elvesztése Gyermekvállalás / gyerekek kirepüléseelső előléptetés, karrier Szeretett társ, szülő elvesztése, gondozása munkahelyváltás unoka / dédunokanőknél szülés utáni újra munkába állás klimax – kapuzárási pánik /35-50/munkahely elvesztése, megszűnése BetegségKorlátozottság érése Öregség tüneteiFelnőttképzés, továbbképzés. átképzés „fölöslegesség érzése”nyugdíjazás

39 Felnőttszocializáció  Elsődleges szocializáció – család, iskola, kortárs csoportok, médiumok. Utánzás, azonosulás, bevésés.  Felnőttszocializáció – általános cselekvéskompetencia

40 Szakirodalom  Atkinson, R.L., R.C. Atkinson, E.E. Smith, D.J. Bem és S. Nolen-Hoeksema: Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, 1999, második, javított, ill. átdolgozott kiadás  Bernáth László- Révész György (1995) A pszichológia alapjai, Tertia, Budapest  Maróti Andor (2005) Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről. Nyitott Könyv, Budapest.  Tanár-továbbképzési Füzetek (2008): Benedek András – Koltai Dénes- Szekeres Tamás- Vass László, (szerk.) NSZFI  Andragógiai szöveggyűjtemény II. szerk. Maróti Andor, Nemzeti Tankönyvkiadó  Zrinszky László (2005) A felnőttképzés tudománya, Bevezetés az andragógiába.OKKER, Budapest.  Felnőttoktató (2009) szerk. Henczi Lajos. Nemzeti Tankönyvkiadó.

41 Köszönöm a figyelmet! arapovics.maria@ppk.elte.hu


Letölteni ppt "A felnőttképzés elméleti alapjai dr. Arapovics Mária 2011. szeptember Az andragógia alapjai 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések