Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában"— Előadás másolata:

1 A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában
Benczik Judit Modell Divatiskola április 16. igazgatóhelyettes

2 EU lisszaboni stratéga (2000. 03. 23-24.)
 Előnyt élvez az információ, tudás, tanulás és a képzés. Az ET e-Learning programja támogatja a digitális művelt- ség terjesztését.  Információs és kommunikációs technológiák (IKT), a kulcstényező az oktatási rendszer, a képzés, a tanulás hatékonyságnövelése érdekében. Különösen azok számára, akik földrajzi okok, társadalmi helyzetük vagy speciális igényeik miatt nem jutnak könnyen a tanuláshoz.

3 A tananyagnak modelleznie kell az életet.
A digitális tananyag jellegével segíti korunk interaktív reprezentációs formájának, a hozzá kapcsolódó struktú-ráknak a megértését. Lehetővé teszi a keresést, a szintézist. Jelentősen hozzájárul az önálló tanuláshoz, segíti az élethosszig tartó tanulást, a tanuláshoz való hozzáférést, a tanulásban való részvételt a tanulás menetének rugalmassága tekintetében.

4 A felnőttek más módon tanulnak, mint a gyerekek.
Jobban kedvelik az olyan helyszínt, környezetet, amelyet nem kell megosztani az iskoláskorú diákokkal. Az előrehaladás ütemét, gyorsaságát egyénre szabottan kívánják megtervezni, és igénylik, hogy a program és az időbeosztás vegye figyelembe munkaidejüket, közleke- dési körülményeiket, a könnyen megközelíthetőséget, a gyermekmegőrzés szükségességét.

5 Felnőtt és nyitott képzési szempontból a távoktatás
feladata tértől és időtől függetlenül, hatékonyan elsajátítható tananyag készítése, szolgáltatások nyújtása. A digitális tananyaggal a szakmai elméleti képzésre fordítható idő, váltható ki. Az elektronikus tanulásnál, a hallgató önálló tanulása válik legfontosabbá. A tanár feladata, hogy személyre szabottan segítse, irányítsa a tanuló tevékenységét, tutorálja a tanulás folyamatát. Az ismertszerzés lehetőségének a megteremtése, mellett gondoskodni kell a visszajelzésről, ellenőrzésről, hogy megfelelő szinten sajátították-e el a tananyagot.

6 A digitális tananyag kidolgozásánál figyelembe kell vennünk,
a korábbi élet- és munkatapasztalataikból eredő ismeretek átléphetőek legyenek, a szakmára jellemző valóságos problémák megjelenítésére koncentráljunk, a tananyag tartalom elsajátítási lehetősége választható és ellenőrizhető legyen, ügyelve az egymásra épülés korlátozó tényezőire.

7 Blended learning kombinált-, vagy vegyes oktatási forma, amely hatékonyan ötvözi a hagyományos oktatási formát az online tanulási technikákkal (e-learning). Tanulás és oktatáselméleti, módszertani alapokon nyugvó átfogó infopedagógiai stratégia,  az emberi lét változatos megismerési, és kommunikatív formáit integrálva – tér -és időkorlátok nélkül biztosítja a tanuló számára az optimális ismeretelsajátítást.

8 Blended learning A képzéshez változatos, tanulási környezeti elemek
(módszerek és eszközök) hagyományos és virtuális tantermi tanulási formák, személyes és távolsági konzultáció biztosításával, nyomtatott- és elektronikus tananyagok segítségével, magas-színvonalú (hi-tech) infokommunikációs eszközök révén a tananyagot kooperatívan, változatos módszerekkel, egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé, biztosítja tanulók előrehaladási ütemének ellenőrzését értékelését.

9 Blended learning Alkalmat teremt az elektronikus oktatási módszerek
használatára a face to face (hagyományos) tantermi keretek között. Többnyire kettő, de több képzési forma egyidejű használa- tát is jelenti, a hagyományos, valamint az elektronikus komponensek tervezésének, szervezésének, integráció- jának ismerete mellett. Kedvező lehetőséget teremt  a hagyományos és elektroni- kus tanulási környezet ötvözésére, azok előnyeinek kiakná- zására.

10 Blended learning A hagyományos (offline, vagy hálózat nélküli) oktatás hierarchikus, felülről lefelé irányuló tudáselosztás, ritkán interaktív. Komponensei tantermi oktatás elemei  előadások, tanfolyamok, prezentációk, viták, kiselőadások, szemináriumok, szerepjátékok, csoportmunkák, konferenciák, ... munkahelyi tanulás folyamatai  gyakorlatban elsajátított tudás, projektekben való részvétel, másoktól tanulás, szakmai gyakorlat, üzemlátogatás, … tutorálás, mentorálás, coaching  támogatók által vezetett és ellenőrzött oktatási folyamatok; nyomtatott médiákból szerzett tudás  könyvek, nyomtatott sajtó, stb.; nem interaktív elektronikus média  audió-, videó kazetták, CD-k, DVD-k, rádió.

11 Blended learning A hagyományos tanulási formák elsősorban a pszicho-motoros képességek elsajátítására és fejlesztésére, adott folyamatok begyakorlására, interperszonális képességek fejlesztésére alkalmasak. Hosszabb időt igényelnek, mint az online komponensek, és csak kis létszámú, viszonylag homogén csoportoknál lehetnek igazán eredményesek. A tananyag tartalmának frissítése lényegesen nehézke-sebb, lassúbb.

12 Blended learning Az elektronikus (hálózati; online, e-learning) oktatás interaktív tudáselosztási forma, amely intenzív kommunikációt igényel oktató és tanuló között. Komponensei: online tartalmak  interaktív, testre szabott tartalmak, szimulációk, stb; e-tutorálás, e-mentorálás, e-coaching; szinkron és aszinkron online együttműködés; mobil learning  mobiltelefonok, laptopok, PDA-k; web-felületek  internetes oldalak, elektronikus tananyagok letöltése, elektronikus levelezés, chat, stb..

13 Blended learning Az elektronikus komponensek előnye, hogy nagyobb létszámú, esetleg földrajzilag egymástól távol elhelyezkedő csoportoknál is alkalmazható. Rövidebb egybefüggő időt igényelnek, tartalmuk könnyebben frissíthető, mint az offline komponensek, ugyanakkor a kommunikáció nincs időbeli/térbeli határok közé szorítva. Ebben a környezetben jelentősen megváltozik a tanár szerepe; a hagyományos magyarázó szerep háttérbe szorul, és az indirekt értelmező, irányító, moderáló funkciója válik hangsúlyossá.

14 A hagyományos jelenléten alapuló oktatás és konzultáció, valamint a távoktatás elektronikus tanulási környezetének illetve tananyagainak különböző változatait úgymint; − a formális-informális, − a virtuális együttműködési (szinkron-aszinkron), − és az önálló tanulást támogató tanulási formákat a következő táblázat szemlélteti.

15 A blended learning elemei a női felsőruházati termékek szerkesztése, modellezése tanfolyam keretében
Hagyományos, frontális osztályterem –formális. (Live face-to-face -formal) Oktató által irányított osztálytermi, munka a különböző konkrét, a munka helyeken felmerülő szerkesztési fe- ladatok bemutatásánál igény esetén Kooperatív csoportmunka (műhely- munka) a konkrét feladatok pl. a testméretek, testalkatok, mérettáblá- zatok, szerkesztési alapfogalmak meg- ismerésénél, összehasonlításánál Konzultáció/témavezetés/facilitálás az egyénileg megoldott pl. model- lezési feladatok megbeszélésénél Gyakorlati képzés a konkrét személyre, testalkatra szabott, adott divatrajz alapján elkészített szabásminták esetében Hagyományos, frontális osztályterem –informális. (Live face-to-face - informal) Kollegiális kapcsolatok útján az egyéni munka tapasztalatok megvitatása Munkacsoportokon belül a szakmai munkamódszerek átadása Szerepmodellezéssel tényleges ruhaszerkesztési, modellezési folyamatok szimulálása, probléma- megoldása

16 Virtuális együttműködés –szinkron.
(Virtual collaboration/synchronous) E-témavezetés a tanfolyami modulokat vezető pedagógus irányításával, az e-tanulás módszereinek átadása, az elektronikus tananyag feldolgozásának segítése, közvetlen kapcsolattartás lehetőségének biztosítása Virtuális együttműködés –aszinkron. (Virtual collaboration/asynchronous) A webtananyag tesztjeinek, ellenőrző feladatainak megküldése útján A tanfolyam résztvevői számára közös levelezőlista működtetése az egyéni munka során felmerülő problémák azonnali megvitatása céljából

17 Önálló tanulás (Self-paced learning)
Webtananyag a tanfolyam , a női felsőruházati termékek szerkesz- tése, modellezése témakörre kidolgozva Internetes/Intranetes hálózaton el- helyezett on-line forrásanyagok- hoz linkek megadása Szimulációs feladatok a tananyag- hoz kapcsolódóan pl. méretvéte- lekhez, testalkati sajátosságok felismeréséhez, divatrajz olvasás- hoz A tananyag biztosítása CD-k/DVD-k útján On-line önértékelési tesztek beépít- ése a webtananyagba a közvetlen tudáselsajátítás mérésére Nyomtatott formátumú munkatan-könyvek Kivitelezés, előadás támogatása (Performance support) Súgórendszer kidolgozása a web- tananyag értelmezéséhez, könnyebb használhatóságához Nyomtatott segédletek biztosítása, a tananyag igényétől függően pl. mérettáblázatok, trendek, divat- rajzok, Tudástár a fogalmak, kifejezések, meghatározások, képletek, konkrét megoldások ismerteté- sével, összesítésével

18 A könnyűipari szakmák, ezen belül a ruházati szakma
oktatása folyamatos szemléltetést igényel. A gyakorlati képzés, és a szakmai elméleti tantárgyak kölcsönösen egymásra épülnek. A gyakorlati foglalkozásokon a szakelméleti tantár- gyakból tanultak gyakorlati alkalmazása történik. A digitális tananyagban törekedni kell a szakelmélet és gyakorlat egységének megteremtésére.

19 Az e-learnig tananyaggal a tanári munka újraszerve-
zésének igényét és a szemléltetés, illetve a kötetlen ismeretszerzés hagyományos kereteinek újrarende- zését tudjuk megvalósítani. Az új típusú oktatástechnológia a tudásszerzés része, a hangsúly a rugalmas módszerekkel támogatott képességek fejlesztése. Cél, hogy a tanulók elméleti képességeiket a gyakor- latban tudják alkalmazni, használni.


Letölteni ppt "A távoktatás szerepe és gyakorlata a ruhaipari szakmák oktatásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések