Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kötelező irodalom  Elliot Aronson: A társas lény 1., 2., 3., 4., 6. fejezet  Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 2., 3., 4., 5., 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kötelező irodalom  Elliot Aronson: A társas lény 1., 2., 3., 4., 6. fejezet  Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 2., 3., 4., 5., 14."— Előadás másolata:

1

2 Kötelező irodalom  Elliot Aronson: A társas lény 1., 2., 3., 4., 6. fejezet  Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 2., 3., 4., 5., 14. fejezet Ajánlott:  E l liot Aronson: Történtek hibák

3 Evolúciós gyökerek  A fiziológiai, pszichológiai mechanizmusok, sőt a kulturális szokások is az evolúciós folyamat termékei  Társas, társadalmi jelenségek, pl.: másokkal való törődés, párválasztási stratégiák hátterében a természetes kiválasztódás áll  A genetika csak valószínűsít bizonyos magatartásmintákat

4 Társadalom  Valószínűsíti az újszülött túlélését  Katalizálja a fejlődést  Bevezeti az egyént a kultúra egy sajátos formájába  Mintát ad a társadalomban való éléshez

5 Egyén és társadalom Szocializáció:  tágabb értelemben az emberi lény társadalmasítása  szűkebb értelemben valamely közösség speciális normarendszeréhez igazodó egyént egy másik közösség normarendszerére tanítják nevelik

6 Normák  Viselkedéselvárások, szabályozzák az együttműködést  Előíró normák,pl.: Felelj, ha kérdeznek!  Tiltó normák, pl.: Ne lopj!  Íratlan szabálytól a törvényig, kényszerítő erejük eltérő

7 Vonatkozási csoport  Az egyén számára fontos személyek összessége, akiknek az értékrendje érvényesül az egyén értékrendjében, akikkel összehasonlítja teljesítményét, nézeteit  Funkciói ( G. Kelley): 1. Normatív: az adott csoport nézeteit fogadja el az egyén saját magára nézve is érvényesnek 2. Összehasonlító: támpontot ad, melyhez a tag mérheti magát

8 Vonatkozási csoport  Általában nem jól körülhatárolt, nem teljesen állandó, nem minden részében egyenrangú  Hatása legtöbbször nem vagy nem teljesen tudatos, mert az értékrendjét az egyén magáénak érzi  Vonzások: fizikai vonzerő, gyakori együttlétekből adódó ismeretség, közelség (intimitás), hasonlóság

9 Csoportnormák  Explicit és implicit (írott és íratlan) szabályok  Tiltó, illetve előíró szabályok, megszegésüket a csoport bünteti  Kialakulásuk lehetséges módjai: 1. vezető határozza meg 2. a csoport előélete határozza meg 3. más helyzetekből emelődnek át a csoportba

10 Énkép, mások megismerése  Önmagunkat mások, a környezetünk tükrében látjuk  Másokat csak önmagunk által, saját tapasztalatainkból következtetve ismerjük meg  Bonyolult, kölcsönös folyamat  Személypercepció = személyek észlelése

11 Mások észlelése  Rejtett, nem állandó és objektív minőségekre következtetés, nincs objektív mérőeszköz  Ritkán objektív a megfigyelő  Érdekünk fűződik a torzításhoz – motivációs elfogultság, önbeteljesítő jóslat  Helyzet befolyásoló hatása  Reagálás is ritkán egyetlen, tiszta érzelmű, egyértelmű  Empátiás, differenciáló készség összefügg az észlelési pontossággal  Észlelő pillanatnyi állapota, hangulata  Észlelés szelektív és következetes

12 Burkolt személyiségelméletek  Feltételezéseink, elvárásaink összessége arról, hogyan szerveződnek az emberi tulajdonságok és jellemvonások: •Személyes tulajdonságok közötti kapcsolatok •Embertípusokról való tudás  Kelly: konstruktumokban észleljük a világot  Személyészlelés: kategorizációs folyamat  Az emberekről alkotott ítéleteinket befolyásolják a személykategóriák

13 A személyészlelés folyamata  Első benyomás: egészlegesség, kategorizálás, tudattalan következtetések, motivációs torzítások  Benyomás szerveződésének modelljei: - összegzési modellek - átlagolási modellek, súlyozott átlagolás - központi és perifériás vonások

14 Benyomások alakítását befolyásoló tényezők  Holdudvarhatás  Elsőbbségi és újdonsági hatás  Háttér és környezet  Torzítás negatív irányban  Elnéző torzítás  Elvárásoknak tulajdonítható egyéb torzítások (események - forgatókönyv)  Sztereot i pi zálás, osztályozás, b urkolt személyiségelméletek

15 Sztereotípiák  Kategorizációs folyamatok következményei  Egy embercsoport bizonyos jellemvonásainak vagy motívumainak általánosítása  Előítélet: ellenséges vagy negatív attitűd, mely téves vagy nem teljes információn alapul

16 Sztereotipizálás hatásai  A sztereotípiával egybecsengő jellemzőkre jobban figyelünk  Kétértelmű információ esetén a sztereotípiának megfelelően ítélünk  Meghatározza a másik csoport tagjaival szembeni viselkedést  Meghatározza az elvárásainkat a másik csoport tagjaival szemben – önbeteljesítő jóslat

17 Az attitűd  Az attitűd olyan kognitív reprezentáció, mely összegzi egy tárggyal kapcsolatos értékítéleteinket, ezáltal irányítja viselkedésünket és szervezi a világ megismerését  Az attitűd tárgya lehet: személy, csoport, fizikai tárgy, eszme

18 Az attitűdök forrása  Személyes tapasztalatból:  Nem reprezentatív mintavétel alapján (torzítottak lehetnek)  Jó esetben rugalmasak, folyton alakulnak  Mások által közvetítetten:  Előnye: energia és idő spórolás  Hátránya: még kevésbé biztos a végeredmény

19 Az attitűd összetevői  Affektív, érzelmi Érzéseink az attitűdtárggyal kapcsolatosan  Kognitív Vélekedéseink, hiedelmeink az attitűdtárggyal kapcsolatosan  Viselkedéses Viselkedési szándékaink

20 Az attitűdök és a viselkedés kapcsolata  Nem egyértelmű a kapcsolat az attitűdök és a viselkedés között  A viselkedést leginkább bejósló attitűdök:  A számunkra fontos ak  Személyes élményen alapuló k  Belső ellentmondásoktól mentes ek  A speciálisan az attitűdtárggyal kapcsolatos ak  Hozzáférhető k

21 Attitűd és viselkedés 1. LaPiere (1934): kínai házaspárral végigjárta az USA éttermeit, szállodáit (184 étterem és 66 szálloda) kiszolgálták őket 2. levélben kérdezték meg az éttermeket : 92 %- ban nemleges volt a válasz Viselkedésük inkonzisztens volt

22 Az előítélet – egy sajátos attitűd  Az előítélet: csoporttal szembeni attitűd  Kognitív: a sztereotípia, azaz egyes csoportra általában jellemző tulajdonságokat tartalmazó kognitív séma  Affektív: az adott csoporthoz való odafordulás vagy elfordulás mértéke  Viselkedéses: diszkrimináció, mely az adott csoporttal kapcsolatosan megnyilvánuló reakciókban jelenik meg

23 Az előítélet  Önigazolás  Státus és hatalom szükséglete  Előítélet 4 fő oka:  gazdasági/politikai konkurencia  áthelyezett agresszió  személyiség szükségle tei  A fennálló társadalmi normákhoz való konformitás

24 Gazdasági és politikai konkurencia  Az előítéletes attitűdök élesebbé válnak, amikor feszült a helyzet, szűkösek a források, konfliktusba kerülnek különböző célok  Fő kiváltó tényező: verseny és konfliktus

25 Bűnbakelmélet  Viszonylag gyenge és ártatlan, nem kedvelt személyt vagy csoportot okolunk azért, ami nem az ő hibájából történt  Frusztráció hatására agresszió keletkezik az előítéletes személyben  Agresszivitás tárgya a bűnbak  Az agresszió módja attól függ, mit engednek meg a domináns csoport normái

26 Az előítéletes személyiség  Gyűlöletre való hajlamot egyéni különbségek befolyásolják  Adorno: autoritariánus (tekintélyelvű) személyiség, „Az antiszemitizmushoz nem is kell zsidó”  Jellemzői: merev gondolkodás, konvencionális értékrendszer, gyengeséget nem viseli el, híve a megtorlásnak, gyanakvó, erős tisztelet mindenféle tekintély iránt, ragaszkodik a fegyelemhez, agresszív azokkal szemben, akik különböznek tőle, negatív tulajdonságok kivetítése másokra  Szülői hatás, családi háttér

27 Előítélet és konformitás  Egy társadalom szokás vagy törvény révén megteremthet előítéleteket  Etnikai, nemzetiségi szegregáció  Nőkkel szembeni előítéletek  Jogi szabályozás szerepe és hatása  Mozaikmódszer – kölcsönös függés, empátia

28 Előítélet csökkentése  Sherif és Sherif (1960): fölérendelt célok  Kontaktuselmélet (Allport, 1954)  Katartikus élmények, mély empirikus tapasztalatok  Átkategorizá lás, dekategorizálás, kölcsönös megkülönböztetés  Iskolai programok, direkt oktatás  Mozaik technika (Aronson)

29 Attribúció - oktulajdonítás  Mások és saját viselkedésünk jelentéssel, értelemmel való felruházása  Legtöbbször intuitív, nem tudatos folyamat  Befolyásolja az attribúciót a másik személyiségének, céljainak, vágyainak, a helyzeti és környezeti feltételek ismerete

30 Heider attribúcióelmélete  A laikus ember egy naiv tudós, aki a megfigyelhető viselkedést nem megfigyelhető okokra vezeti vissza  külső ( feladat nehézsége, szerencse ) és belső (képesség, erőfeszítés) okokra vezet i vissza a viselkedést  Hajlamos a megfigyelő a helyzetből fakadó tényezőket figyelmen kívül hagyni a viselkedés magyarázatakor.

31 Szándéktulajdonítás - Jones- Davis  Szándékosnak tartott cselekvés mögött belső okokat feltételezünk a háttérben  Szándékosság megítélésében fontos, hogy a cselekvő tisztában volt-e a következménnyel  Valószínűsítjük a szándékosságot, ha: - viselkedésnek nemkívánatos a hatása - korábban figyelmeztettünk a következményekre - a következmények súlyosak - a viselkedés normasértő, szokatlan  Okok leszámítolása : ha találunk egy elfogadható okot, a többit már nem vesszük figyelembe

32 Kelley kovariációs (együttváltozás) modellje:  Kovariáció: az észlelőnek több, különböző időpontban és helyszínen tett megfigyelésből van információja  Konfiguráció: egy megfigyelésből való információ áll rendelkezésre  Kovariációs elv: egy hatást akkor tulajdonítunk egy feltételnek, ha a feltétel jelen van, amikor a hatás jelen van, és hiányzik, amikor a hatás hiányzik

33 Kelley kovariációs modellje  A viselkedés lehetséges okai: személy (cselekvő), helyzet, az akció célja/tárgya  Konzisztencia (állandóság): különböző helyzetekben ugyanúgy viselkedik, időben állandó a viselkedés, hasonló helyzetekben más időpontban is így viselkedik  Konszenzus (egyetértés): más emberek hasonló helyzetben ugyanúgy viselkednek  Disztinktivitás (különbözőség): a cselekvés mennyire megkülönböztető jellegű: bizonyos helyzetre, ingerre reagál így, vagy ez egy általános viselkedés

34 Miért nem sikerült Pál vizsgája? KonzisztenciaDisztinktivitásKonszenzusAttribúció A : máskor jól sikerül M: a többi vizsgája jól sikerült M: mindenkinek rosszul sikerült Vizsga volt nehéz M: mindig rosszul sikerül A: a többi vizsgája is rosszul sikerült A: senkinek sem sikerült rosszul Pál nem tanult eleget A: máskor soha nem sikerül rosszul M: a többi vizsgája jól sikerült A: senkinek sem sikerült rosszul Helyzet, a körülmény miatt

35 Attribúciós tévedés  Egy véletlen vagy szituációs megnyilvánulást valamely állandó jellegű, belülről fakadó sajátosság jeleként értelmezzük (alapvető attribúciós hiba)  Erős érzelmi beállítódás, viszonyulás következménye  Cselekvő-megfigyelő torzítás  Konszenzusra vonatkozó információ torzulás (egyetlen eset alapján, hamis konszenzus)  Igazságos világ feltételezése  Kulturális különbözőségből fakadó  Az én szolgálatában álló torzítások (siker, kudarc)  A csoport szolgálatában álló torzítások

36 Kognitív disszonancia

37 A kognitív disszonancia elmélete – Leon Festinger  Egy feszültségállapot, mely két egymással összeegyeztethetetlen tudattartalom esetén lép fel, az egyikből a másiknak az ellentéte következik  Az egymásnak ellentmondó vélekedéseink, vagy az attitűdünkkel összeegyeztethetetlen viselkedés rossz érzést (kognitív disszonanciát) kelt bennük  Mentális kényelmetlenség a kis kellemetlenségtől a mélységes szorongásokig  Kellemetlenség érzése miatt az emberek motiváltak a disszonancia megszüntetésére, csökkentésére

38  A kognitív disszonancia elmélete megingatta a behavio u rista nézeteket is – viselkedésünk gyakran ellentmond a jutalom-büntetés elvének (ha valamit fájdalom árán érünk el, azt is képesek vagyunk szeretni), az elmélet erre is ad magyarázatot  Aronson és Mills (1959) kísérlete: csoporthoz csatlakozás – kisebb vagy nagyobb erőfeszítés árán  ha a személy önként vállalja a nehézségeket és kellemetlenségeket annak érdekében, hogy valamely célt elérjen, a cél vonzóbbá válik

39 Festinger és Carlsmith (1959) kísérlete:  a résztvevők hosszadalmas, unalmas feladatokat oldottak meg  1, illetve 20 dollárt kaptak érte  meg kellett ítélniük utólag, hogy érdekes volt-e a feladat  akik 1 dollárt kaptak, többnyire érdekesnek találták a feladatot  magyarázat: a kis jutalmat kapott személyek disszonanciát éltek át, feszültség csökkentésére megváltoztatták az attitűdjüket

40 A kognitív disszonancia és az információfeldolgozás  Ha egy új információ egybecseng meggyőződésünkkel, hasznosnak és megalapozottnak gondoljuk, de ha disszonáns, torznak vagy butaságnak gondoljuk  Megerősítő torzítás – az emberek összhang iránti vágyát kiszolgáló szellemi torzulás. Pl: elnökjelöltek vitáját másként értékelik párthovatartozástól függően  Előfordul, hogy a nézetünkkel ellentétes információt egyszerűen csak figyelmen kívül hagyjuk  Neurológiai bizonyíték: Westen és mtsai MRI vizsgálatokkal azt találták, hogy az emberek logikus gondolkodásért felelős agyterülete a disszonáns információk hatására gyakorlatilag kikapcsol, míg az agy érzelmi területe aktiválódik, amikor a konszonancia helyreáll.  A megerősítő torzítás további jellegzetessége, hogy semmiféle bizonyíték nem ingathat meg minket abban, amit hiszünk, még a bizonyíték hiánya sem

41 Disszonancia döntés következményeként  Döntés után, pl.: vásárlás, gyakran érzünk disszonanciát, különösen, ha sok időt, erőfeszítést, pénzt igényel  Döntés után torzított észlelés: a választott alternatívának csak a pozitív jellemzőit vesszük figyelembe  A döntés visszavonhatatlansága növeli a disszonancia csökkentésének tendenciáját  Minél nagyobb a döntés ára, minél visszavonhatatlanabbak a következményei, annál nagyobb a disszonancia, annál erősebb a késztetés csökkentésére és a döntés előnyeinek hangsúlyozására.

42 A kognitív disszonancia és az önértékelés  A disszonancia kiváltképp kellemetlen, amikor olyasmit teszünk, ami nincs összhangban önmagunkról alkotott véleményünkkel.  Főként akkor érezzük pusztítónak a disszonanciát, ha feddhetetlennek tartottuk önmagunkat, és valami törvénybe ütközőt követtünk el  ha a tulajdon értékrendünk sérül, sokkal nagyobb disszonanciát érzünk  Ahhoz, hogy fenntartsuk önmagunk kompetens, tisztességes, okos képét, a disszonancia csökkentését szintén segítségül hívhatjuk  A szakemberek is hajlamosak arra, hogy ne ismerjék be tévedésüket, és ez annál inkább jellemzőbb, minél híresebbek és magabiztosabbak  Alacsony önértékelés és disszonancia: akik alkalmatlannak tartják magukat bizonyos területekre, de ott sikert érnek el, nem repesnek örömükben, hanem pl. a véletlennel magyarázzák sikerüket

43 Elégtelen igazolás  Először külső igazolások keresése  Ha nincs elégséges külső igazolás, akkor belülről igazolunk, vagyis attitűdjeinket változtatjuk meg  A disszonancia akkor a legnagyobb, amikor az énkép veszélyben van, így el kell hitetni magunkkal, hogy a mi álláspontunk helyes

44 Önigazolás  Szelídebb formája átmeneti védelmet nyújt hibázáskor, azt védelmezzük, amit tettünk  Romboló önigazolás esetén azt védelmezzük, akik vagyunk, vagyis az alapvető énképet igazoljuk, két változata: - Nekem van igazam, te tévedsz. - Mégha tévedek is, annyi baj legyen. Én már csak ilyen vagyok.  Megfigyelésekés emlékképek is torzulnak

45 Hogyan vehetünk rá egy becsületes embert, hogy elveszítse erkölcsi iránytűjét? Vegyük rá, hogy lépésről lépésre haladjon, a többit megteszi az önigazolás. (Aronson)

46 Társas befolyásolás  Társas serkentés  Társas gátlás  Társas lazsálás  Közömbös járókelők

47 Konformitás  Alkalmazkodást segíti  Normák, szabályok  Káros hatása: hatalomnak való feltétel nélküli engedelmesség  Vizsgálatok: - Sherif autokinetikus hatás - Asch kísérlete

48 Konformitást befolyásoló tényezők  Többség vélemény egyhangú-e  Elköteleződés  Résztvevők személyisége: önértékelés, kulturális, nemi különbségek  Csoporttagok

49 Reagálás a befolyásolásra  Behódolás: jutalom elnyerése vagy büntetés elkerülése  Azonosulás: olyan szeretne lenni, mint a befolyásoló  Internalizáció: elfogadjuk és beépítjük saját értékrendszerünkbe a befolyásoló vélekedését

50 Engedelmesség  Milgram kísérlete  Felelősség a saját cselekedetért  Befolyásoló tényező: kísérleti személy – áldozat távolság, kísérletvezető jelenléte  Kísérlet egyik változata: 3 fős csoportok – engedtek a nyomásnak 70 %-ban

51 Kommunikáció - meggyőzés  Média befolyásoló hatása lehet indirekt, nem vagyunk tudatában  Propaganda: szándékos félrevezetés  Oktatás: ismeret átadása  Etikai problémák, cél mellett a közlés tartalma is fontos

52 A hatékony kommunikáció – a kommunikáció forrása  Hitelesség – hozzáértők, megbízhatóság  A megbízhatóság növelése: tárgy igazsága, szakértő, nincs személyes érdekeltsége, ellenállnak kollégáik nyomásának, ellentétbe kerülnek a szakmai háttérrel  Vonzerő

53 A hatékony kommunikáció – a kommunikáció természete  Logikai vagy érzelmi felszólító jelleg  Személyes élmény vagy statisztikai bizonyíték  Egyik fél vagy mindkét fél érvei  A bemutatás sorrendje  Az eltérés nagysága

54 A közlés befogadójának sajátosságai  Önértékelés  Előzetes tapasztalatok


Letölteni ppt "Kötelező irodalom  Elliot Aronson: A társas lény 1., 2., 3., 4., 6. fejezet  Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája 2., 3., 4., 5., 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések