Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra Az Európai Közösség környezeti politikája és joga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra Az Európai Közösség környezeti politikája és joga."— Előadás másolata:

1 A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra Az Európai Közösség környezeti politikája és joga

2 Öko-Forrás Kft.2 Az EU Környezeti Politika céljai •A környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése és megszüntetése •az ökológiai egyensúly fenntartása, a bioszféra védelme • a természeti erőforrások ésszerű kihasználása •minőségi fejlődés elérése (élet- és munkakörülmények javítása) •környezeti szempontok figyelembe vétele a város és földhasznosítás tervezésében •részvétel nemzetközi szervezetekben •az emberi egészség védelme •regionális és világméretű környezeti problémák megoldását célzó nemzetközi intézkedések elősegítése

3 Öko-Forrás Kft.3 Az EU Környezeti Politika alapelvei •Szennyezés és környezeti ártalmak megelőzése •környezeti hatások figyelembe vétele •erőforrások ésszerű hasznosítása •tudomány és technológia környezetvédelmi célú fejlesztése •a szennyező fizet elve •egyik állam sem okozhat környezeti kárt a másiknak •fejlődő országok érdekeinek figyelembe vétele •az Európai Közösség és a Tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése •a környezetvédelem mindenki ügye, amit mindenszinten oktatni kell

4 Öko-Forrás Kft.4 Az EU Környezeti Politika alapelvei •A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása •a Tagállamok környezeti politikáinak összehangolása •környezeti követelmények megjelentetése más szakterületeken •a környezetvédelem magas szintje •az elővigyázatosság •a fenntartható fejlődés •a szubszidiaritás •a megosztott felelősség •gyakorlati megjelenésük: Környezeti Akcióprogramok

5 Öko-Forrás Kft.5 A Közösség környezeti jogforrásai •EU alapító szerződések (elsődleges források) -Római Szerződés -Maastrichti Szerződés -Amsterdami Szerződés •Rendeletek, irányelvek, döntések (másodlagos források) -Rendelet: általános érvényű, közvetlenül alkalmazandó -Irányelv: tagállamnak címzett, közvetett, harmonizálandó, eredményei elérése kötelező -Döntés: akár magán vagy jogi személyeknek is címezhetik, közvetlen hatású •Ajánlások, vélemények, nyilatkozat, határozat, közlemény (nem kötelező források)

6 Öko-Forrás Kft.6 A Közösség horizontális környezeti eszközei •Környezeti hatásvizsgálat –beruházásokat megelőzően •Integrált szennyezés megelőzés és ellenőrzés -víz, levegő, talaj és ipari szennyezések integrált vizsgálata •A környezeti információhoz való hozzájutás joga •Az EK Bizottság értesítése a tagállami környezetvédelmi jogszabálytervezetekről •Európai Környezeti Hivatal (1990)

7 Öko-Forrás Kft.7 Tagállamok eltérési lehetőségei •Szigorúbb tagállami szabályozás esetén •Nem gazdasági jellegű környezeti okból •átmeneti eltérés a Kohéziós Alap támogatása mellett •Közösségi jog végrehajtása –a nemzeti jog részévé kell tenni –a Bizottság felé be kell számolni, 3 évente jelentést kell leadni

8 Öko-Forrás Kft.8 A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra •Az önkormányzatok helye, szerepe és feladatai

9 Öko-Forrás Kft.9 Az EU intézményei •Az Európa Tanács (European Council) •Az Európai Unió Tanácsa (Council of the European Union) •Az Európai Közösségek Bizottsága (Commission of the European Communities) •Az Európai Parlament (European Parliament) •Az Európai Közösségek Bírósága (Court of Justice of the European Communities) •Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága (Court of First Instance of the European Communities) A szubszidiaritás elve •A kizárólagos hatáskörökbe nem tartozó területeken a Közösség csak olyan mértékben tevékenykedik, amilyen mértékben a tagállam arra rászorul.

10 Öko-Forrás Kft.10 Az önkormányzatok helye, szerepe és feladatai az EU-ban •Integrációs szerep –közszolgáltatások nyújtása –állampolgárok közvetlen bevonása, bekapcsolása –közösségi politika végrehajtója •Decentralizálás –helyi gazdasági viszonyok közvetlen alakítása –régiók közötti különbségek megszüntetése –Strukturális és Kohéziós Alapok –Regionális Politikai Főigazgatóság (DG XVI) •Érdekérvényesítés –Régiók Bizottsága feladata regionális képviselők bevonása a közösségi döntéshozatalba

11 Öko-Forrás Kft.11 Önkormányzatok fontosabb EU szerveződései •Formális lehetőségek: –Testvérvárosok, Eurorégiók –Eurocities –Club of Eurometropoles –RETI –RECITE –CEMR (Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Tanácsa) –Európai Régiók Szövetsége •Informális csatornák: –képviselet nyitása Brüsszelben

12 Öko-Forrás Kft.12 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai •Általános feladatok: –helyi közigazgatás –adminisztráció –területi tervezés –településfejlesztés –lakásellátás –helyi közlekedés –közutak fenntartása –környezetvédelem –szociális ellátás –egészségügyi szolgáltatások –oktatás, képzés –intézmények fenntartása –foglalkoztatás –kulturális és sporttevékenységek

13 Öko-Forrás Kft.13 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai •Jelenlegi jogosítványok: –helyi hatósági jogkör –szabályozói jogkör –jogalkotói hatáskör •EU változás –az Európai Közösségi Jog nem tartalmaz rendelkezéseket a helyi önkormányzatok működésére vonatkozóan, de –tevékenységüket az európai politikák és jogszabályok végrehajtása (és az azok alakításában való részvétel) számottevően befolyásolja, feladataikat megnöveli, hatásköreiket és azok gyakorlását átstrukturálja

14 Öko-Forrás Kft.14 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai •Feladatok: –környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtásának biztosítása –önálló települési környezetvédelmi program kidolgozása –végrehajtást biztosító rendeletek és határozatok kibocsátása –együttműködés hatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel –környezet állapotának elemzése és értékelése –lakosság tájékoztatása •Lehetőség: –helyi környezetvédelmi alap létrehozása

15 Öko-Forrás Kft.15 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai EU változások •Közösségi előírásokat figyelembe kell venni, emiatt a helyi szabályozókat felül kell vizsgálni: –az ivóvízellátásról –a szennyvízkezelésről –a hulladékgazdálkodásról –légszennyezésről –zaj- és rezgésvédelemről •Ezek elmulasztása: –a közösségi jogszabállyal ellentétes önkormányzati normaalkotás, mely a tagállam kötelezettségszegő magatartásának minősül

16 Öko-Forrás Kft.16 A Fenntartható Fejlődés definíciói "A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől". (ENSZ - Közös jövőnk jelentés, 1987) "A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak." (A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.) (Herman Daly) "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." Transition to Sustainability (átmenet a fenntarthatóságba) Világ Tudományos Akadémiáinak Deklarációja, Tokió, 2000.

17 Öko-Forrás Kft.17 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETI FELADATAI

18 Öko-Forrás Kft.18 Környezeti stratégia •kiindulópontok •jogszabályi megfelelőség •EU irányelvek •legégetőbb települési problémák •társadalmi nyomás •dokumentálás •települési környezetvédelmi program •területrendezési terv egyes fejezete •eszközrendszer •helyi rendelet •környezetvédelmi alap

19 Öko-Forrás Kft.19 Települési környezetvédelmi program-KVP •vertikális kapcsolatok •kötelező elkészíteni •lehet társulásban •2 évente felül kell vizsgálni •pályázati lehetőségek nyílnak meg

20 Öko-Forrás Kft.20 Települési környezetvédelmi program tartalma •talaj-és területhasználat •hulladékgazdál kodás •energiagazdálk odás • zaj-és rezgésvédelem •közlekedés •levegőtisztaság védelem •ivóvízellátás •csapadékvíz elvezetés • szennyvízkezel és •felszíni vizek •természeti értékek •települési környezet tisztaság

21 Öko-Forrás Kft.21 Prioritás és felelősség •Prioritások kialakítása •környezeti hatás •költséghatékon yság •társadalmi hatás •megvalósítható ság adott körülmények között •pályázati lehetőségek •Felelősségi körök •hatáskörök tisztázása •felelősség és felelősök •szervezeti keretek •költségvetési vonatkozások

22 Öko-Forrás Kft.22 A települési környezetvédelmi program elkészítésének menete •Állapotfelvétel •Programjavaslatok (célkitűzések) •Programok prioritási sorrendje •cselekvéssorozatok, felelősségek, költségvetési vonzatok, ellenőrzési módszerek beépítése •véglegesítés (KÖFE, szomszédos települések, helyi rendelet)

23 Öko-Forrás Kft.23 Hulladékgazdálkodás •Szilárd hulladék mennyiségi és minőségi jellemzése •Gyűjtés/begyű jtés •Végső elhelyezés •Régi lerakó rekultivációja •Lomtalanítás •Zöldhulladék •Illegális hulladékleraká s •Termelési hulladékok •Veszélyes hulladékok

24 Öko-Forrás Kft.24 Szelektív hulladékgyűjtés •Cél: •fenntartható fejlődés •lerakott hulladék mennyiségének csökkentése •anyag/energia nyerés •veszélyes összetevők csökkentése a lerakott hulladékban •Feladat •létesítmény és eszközpark biztosítása •feldolgozóipar felkutatása •lakossági tájékoztatás

25 Öko-Forrás Kft.25 Szennyvízkezelés •csatornázás •rákötések •szennyvíz minőségi és mennyiségi jellemzése •szennyvíztisztító telep •közműpótlók •szennyvíz iszap •folyékony települési hulladék

26 Öko-Forrás Kft.26 Strukturális Alapok célkitűzései •1. sz. célkitűzés - a leghátrányosabb helyzetű régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése (GDP<75%) termelésösztönző és fenntartható fejlődést segítő beruházások •2. sz. célkitűzés - az előző célból kimaradó ipari, vidéki és városi területek, strukturális problémával küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása •3. sz. célkitűzés - foglalkoztatáspolitika, oktatás és képzés fejlesztését, korszerűsítését célzó intézkedések az előző két pont alá nem eső területeken

27 Öko-Forrás Kft.27 Strukturális Alapok - Programozás •Nemzeti Fejlesztési Terv –régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának elemzése, értékelése –a kohézió erősítését és a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentését célzó stratégia és célkitűzések –Strukturális Alapokból támogatott fejlesztési prioritások •Operatív Programok –Gazdasági Versenyképesség –Humán Erőforrás –Regionális Fejlesztés –Infrastruktúra –Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés

28 Öko-Forrás Kft.28 Kohéziós Politika

29 Öko-Forrás Kft.29 Agenda 2000 - Előcsatlakozási Alapok •Sapard –agrár- és vidékfejlesztési támogatások •ISPA –Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz –közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra •Phare –szociális oktatási, informatikai programok

30 Öko-Forrás Kft.30 KAC 2002 (Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű célelőirányzat) pályázati lehetőségek •Fejlesztési támogatások Támogatási lehetőségek 1.kamattámogatás 2.vissza nem térítendő támogatás, 3. visszatérítendő kamatmentes vagy visszatérítendő kedvezményes kamatozású támogatás •A pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a települési önkormányzat legalább a pályázatban szereplő fejlesztési költségek 20%-át elérő saját forrással rendelkezik •Közcélú támogatások –előfinanszírozással, vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a támogatás mértéke elérheti a bruttó költségek 100%-t is

31 Öko-Forrás Kft.31 Kiemelten kezelt fejlesztési támogatási célok KAC 2002 •levegőtisztaság védelem •zaj-és rezgésterhelés elleni védelem •felszíni vizek védelme •felszín alatti vizek-és talaj védelme •hulladékok káros hatásainak csökkentése •természet és tájvédelem

32 Öko-Forrás Kft.32 Közcélú Környezetvédelmi és Természetvédelmi Feladatok (KAC 2002) •Környezetvédelmi cél •Természetvédelmi cél •Szakmapolitikai programok, szabályozási koncepciók és tervezetek kidolgozása, előkészítése •A környezet védelmét szolgáló oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, támogatása •A környezet védelmét komplex módon szolgáló feladatok, valamint a stratégiai koordináció erősítése, az EU integráció elősegítése •környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása •Környezet és természetvédelmi kommunikáció

33 Öko-Forrás Kft.33 Közcélú Környezetvédelmi és Természetvédelmi Feladatok (KAC 2002) •Környezetvédelmi cél •Természetvédelmi cél •Szakmapolitikai programok, szabályozási koncepciók és tervezetek kidolgozása, előkészítése •A környezet védelmét szolgáló oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, támogatása •A környezet védelmét komplex módon szolgáló feladatok, valamint a stratégiai koordináció erősítése, az EU integráció elősegítése •környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása •Környezet és természetvédelmi kommunikáció

34 Öko-Forrás Kft.34 Információ áramlás Probléma •az infrastrukturális lehetőségek ellenére sem áll rendelkezésre könnyen elérhető, rendszerezett, aktuális információ szinte semmilyen területen Lehetséges előnyök •térségi erőforrások kiaknázása, •a gazdasági és egyéb szervezetek jobb együttműködése, •olcsóbb és gyorsabb beszerzés, •egészséges helyi protekcionizmus •széles körű ismertség •foglalkoztatási lehetőségek, igények rendezetten és könnyen elérhetővé, ismertté válnának

35 Öko-Forrás Kft.35 Információ áramlás Megjegyzés •A fejlesztés legnagyobb költségét nem az eszközigény jelenti, hanem az információk állandó aktualizálásának a megoldása. Feladatok •Eszköz és kapacitás fejlesztés •Önkormányzatok közreműködésének megszervezése •Feladatkörök megosztása

36 Öko-Forrás Kft.36 Turizmus Tény •turizmus a térségben nem valószínű, hogy valaha is húzóágazat szintjére emelkedjen Előny •táji változatosság •könnyű megközelíthetőség (Budapest) Kihasználható kínálat •borturizmus, lovas turizmus, konferencia turizmus, horgászturizmus, folklór

37 Öko-Forrás Kft.37 Önszerveződés Tény •még nem sikerült elérni az igazán hatékony társulási együttműködés szintjét •a társulás települései ritkán kezdeményeznek térségi szintű fejlesztéseket •térségi szinten elsősorban a felülről jövő kötelező feladatok megvalósítása kap hangsúlyt Probléma •a települési önkormányzatoknál nincs a térségi ügyekért felelős személy •a térségi szintű munkák bonyolítása kizárólag a térségi iroda feladatköre •melynek személyi állománya 1999 óta nem fejlődött

38 Öko-Forrás Kft.38


Letölteni ppt "A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra Az Európai Közösség környezeti politikája és joga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések