Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra"— Előadás másolata:

1 A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra
Az Európai Közösség környezeti politikája és joga

2 Az EU Környezeti Politika céljai
A környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése és megszüntetése az ökológiai egyensúly fenntartása, a bioszféra védelme a természeti erőforrások ésszerű kihasználása minőségi fejlődés elérése (élet- és munkakörülmények javítása) környezeti szempontok figyelembe vétele a város és földhasznosítás tervezésében részvétel nemzetközi szervezetekben az emberi egészség védelme regionális és világméretű környezeti problémák megoldását célzó nemzetközi intézkedések elősegítése Öko-Forrás Kft.

3 Az EU Környezeti Politika alapelvei
Szennyezés és környezeti ártalmak megelőzése környezeti hatások figyelembe vétele erőforrások ésszerű hasznosítása tudomány és technológia környezetvédelmi célú fejlesztése a szennyező fizet elve egyik állam sem okozhat környezeti kárt a másiknak fejlődő országok érdekeinek figyelembe vétele az Európai Közösség és a Tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése a környezetvédelem mindenki ügye, amit mindenszinten oktatni kell Öko-Forrás Kft.

4 Az EU Környezeti Politika alapelvei
A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása a Tagállamok környezeti politikáinak összehangolása környezeti követelmények megjelentetése más szakterületeken a környezetvédelem magas szintje az elővigyázatosság a fenntartható fejlődés a szubszidiaritás a megosztott felelősség gyakorlati megjelenésük: Környezeti Akcióprogramok Öko-Forrás Kft.

5 A Közösség környezeti jogforrásai
EU alapító szerződések (elsődleges források) Római Szerződés Maastrichti Szerződés Amsterdami Szerződés Rendeletek, irányelvek, döntések (másodlagos források) Rendelet: általános érvényű, közvetlenül alkalmazandó Irányelv: tagállamnak címzett, közvetett, harmonizálandó, eredményei elérése kötelező Döntés: akár magán vagy jogi személyeknek is címezhetik, közvetlen hatású Ajánlások, vélemények, nyilatkozat, határozat, közlemény (nem kötelező források) Öko-Forrás Kft.

6 A Közösség horizontális környezeti eszközei
Környezeti hatásvizsgálat beruházásokat megelőzően Integrált szennyezés megelőzés és ellenőrzés víz, levegő, talaj és ipari szennyezések integrált vizsgálata A környezeti információhoz való hozzájutás joga Az EK Bizottság értesítése a tagállami környezetvédelmi jogszabálytervezetekről Európai Környezeti Hivatal (1990) Öko-Forrás Kft.

7 Tagállamok eltérési lehetőségei
Szigorúbb tagállami szabályozás esetén Nem gazdasági jellegű környezeti okból átmeneti eltérés a Kohéziós Alap támogatása mellett Közösségi jog végrehajtása a nemzeti jog részévé kell tenni a Bizottság felé be kell számolni, 3 évente jelentést kell leadni Öko-Forrás Kft.

8 A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra
Az önkormányzatok helye, szerepe és feladatai Öko-Forrás Kft.

9 Az EU intézményei Az Európa Tanács (European Council)
Az Európai Unió Tanácsa (Council of the European Union) Az Európai Közösségek Bizottsága (Commission of the European Communities) Az Európai Parlament (European Parliament) Az Európai Közösségek Bírósága (Court of Justice of the European Communities) Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága (Court of First Instance of the European Communities) A szubszidiaritás elve A kizárólagos hatáskörökbe nem tartozó területeken a Közösség csak olyan mértékben tevékenykedik, amilyen mértékben a tagállam arra rászorul. Öko-Forrás Kft.

10 Az önkormányzatok helye, szerepe és feladatai az EU-ban
Integrációs szerep közszolgáltatások nyújtása állampolgárok közvetlen bevonása, bekapcsolása közösségi politika végrehajtója Decentralizálás helyi gazdasági viszonyok közvetlen alakítása régiók közötti különbségek megszüntetése Strukturális és Kohéziós Alapok Regionális Politikai Főigazgatóság (DG XVI) Érdekérvényesítés Régiók Bizottsága feladata regionális képviselők bevonása a közösségi döntéshozatalba Öko-Forrás Kft.

11 Önkormányzatok fontosabb EU szerveződései
Formális lehetőségek: Testvérvárosok, Eurorégiók Eurocities Club of Eurometropoles RETI RECITE CEMR (Helyi és Regionális Önkormányzatok Európai Tanácsa) Európai Régiók Szövetsége Informális csatornák: képviselet nyitása Brüsszelben Öko-Forrás Kft.

12 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai
Általános feladatok: helyi közigazgatás adminisztráció területi tervezés településfejlesztés lakásellátás helyi közlekedés közutak fenntartása környezetvédelem szociális ellátás egészségügyi szolgáltatások oktatás, képzés intézmények fenntartása foglalkoztatás kulturális és sporttevékenységek Öko-Forrás Kft.

13 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai
Jelenlegi jogosítványok: helyi hatósági jogkör szabályozói jogkör jogalkotói hatáskör EU változás az Európai Közösségi Jog nem tartalmaz rendelkezéseket a helyi önkormányzatok működésére vonatkozóan, de tevékenységüket az európai politikák és jogszabályok végrehajtása (és az azok alakításában való részvétel) számottevően befolyásolja, feladataikat megnöveli, hatásköreiket és azok gyakorlását átstrukturálja Öko-Forrás Kft.

14 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai
Feladatok: környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtásának biztosítása önálló települési környezetvédelmi program kidolgozása végrehajtást biztosító rendeletek és határozatok kibocsátása együttműködés hatóságokkal, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel környezet állapotának elemzése és értékelése lakosság tájékoztatása Lehetőség: helyi környezetvédelmi alap létrehozása Öko-Forrás Kft.

15 Önkormányzatok környezetpolitikai feladatai EU változások
Közösségi előírásokat figyelembe kell venni, emiatt a helyi szabályozókat felül kell vizsgálni: az ivóvízellátásról a szennyvízkezelésről a hulladékgazdálkodásról légszennyezésről zaj- és rezgésvédelemről Ezek elmulasztása: a közösségi jogszabállyal ellentétes önkormányzati normaalkotás, mely a tagállam kötelezettségszegő magatartásának minősül Öko-Forrás Kft.

16 A Fenntartható Fejlődés definíciói
"A fenntartható fejlődés a fejlődés olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől". (ENSZ - Közös jövőnk jelentés, 1987) "A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jobblét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak." (A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.) (Herman Daly) "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." Transition to Sustainability (átmenet a fenntarthatóságba) Világ Tudományos Akadémiáinak Deklarációja, Tokió, 2000. Öko-Forrás Kft.

17 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETI FELADATAI
Öko-Forrás Kft.

18 Környezeti stratégia kiindulópontok dokumentálás eszközrendszer
jogszabályi megfelelőség EU irányelvek legégetőbb települési problémák társadalmi nyomás dokumentálás települési környezetvédelmi program területrendezési terv egyes fejezete eszközrendszer helyi rendelet környezetvédelmi alap Öko-Forrás Kft.

19 Települési környezetvédelmi program-KVP
vertikális kapcsolatok kötelező elkészíteni lehet társulásban 2 évente felül kell vizsgálni pályázati lehetőségek nyílnak meg Öko-Forrás Kft.

20 Települési környezetvédelmi program tartalma
talaj-és területhasználat hulladékgazdálkodás energiagazdálkodás zaj-és rezgésvédelem közlekedés levegőtisztaság védelem ivóvízellátás csapadékvíz elvezetés szennyvízkezelés felszíni vizek természeti értékek települési környezet tisztaság Öko-Forrás Kft.

21 Prioritás és felelősség
Prioritások kialakítása környezeti hatás költséghatékonyság társadalmi hatás megvalósíthatóság adott körülmények között pályázati lehetőségek Felelősségi körök hatáskörök tisztázása felelősség és felelősök szervezeti keretek költségvetési vonatkozások Öko-Forrás Kft.

22 A települési környezetvédelmi program elkészítésének menete
Állapotfelvétel Programjavaslatok (célkitűzések) Programok prioritási sorrendje cselekvéssorozatok, felelősségek, költségvetési vonzatok, ellenőrzési módszerek beépítése véglegesítés (KÖFE, szomszédos települések, helyi rendelet) Öko-Forrás Kft.

23 Hulladékgazdálkodás Szilárd hulladék mennyiségi és minőségi jellemzése
Gyűjtés/begyűjtés Végső elhelyezés Régi lerakó rekultivációja Lomtalanítás Zöldhulladék Illegális hulladéklerakás Termelési hulladékok Veszélyes hulladékok Öko-Forrás Kft.

24 Szelektív hulladékgyűjtés
Cél: fenntartható fejlődés lerakott hulladék mennyiségének csökkentése anyag/energia nyerés veszélyes összetevők csökkentése a lerakott hulladékban Feladat létesítmény és eszközpark biztosítása feldolgozóipar felkutatása lakossági tájékoztatás Öko-Forrás Kft.

25 Szennyvízkezelés csatornázás rákötések
szennyvíz minőségi és mennyiségi jellemzése szennyvíztisztító telep közműpótlók szennyvíz iszap folyékony települési hulladék Öko-Forrás Kft.

26 Strukturális Alapok célkitűzései
1. sz. célkitűzés - a leghátrányosabb helyzetű régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának elősegítése (GDP<75%) termelésösztönző és fenntartható fejlődést segítő beruházások 2. sz. célkitűzés - az előző célból kimaradó ipari, vidéki és városi területek, strukturális problémával küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása 3. sz. célkitűzés - foglalkoztatáspolitika, oktatás és képzés fejlesztését, korszerűsítését célzó intézkedések az előző két pont alá nem eső területeken Öko-Forrás Kft.

27 Strukturális Alapok - Programozás
Nemzeti Fejlesztési Terv régiók gazdasági és társadalmi kohéziójának elemzése, értékelése a kohézió erősítését és a régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentését célzó stratégia és célkitűzések Strukturális Alapokból támogatott fejlesztési prioritások Operatív Programok Gazdasági Versenyképesség Humán Erőforrás Regionális Fejlesztés Infrastruktúra Mezőgazdaság és Vidékfejlesztés Öko-Forrás Kft.

28 Kohéziós Politika Öko-Forrás Kft.

29 Agenda 2000 - Előcsatlakozási Alapok
Sapard agrár- és vidékfejlesztési támogatások ISPA Csatlakozást Előkészítő Strukturális Politikai Eszköz közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra Phare szociális oktatási, informatikai programok Öko-Forrás Kft.

30 Fejlesztési támogatások
KAC 2002 (Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű célelőirányzat) pályázati lehetőségek Fejlesztési támogatások Támogatási lehetőségek 1.kamattámogatás 2.vissza nem térítendő támogatás, 3. visszatérítendő kamatmentes vagy visszatérítendő kedvezményes kamatozású támogatás A pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a települési önkormányzat legalább a pályázatban szereplő fejlesztési költségek 20%-át elérő saját forrással rendelkezik Közcélú támogatások előfinanszírozással, vissza nem térítendő támogatás nyújtható, a támogatás mértéke elérheti a bruttó költségek 100%-t is Öko-Forrás Kft.

31 Kiemelten kezelt fejlesztési támogatási célok KAC 2002
levegőtisztaság védelem zaj-és rezgésterhelés elleni védelem felszíni vizek védelme felszín alatti vizek-és talaj védelme hulladékok káros hatásainak csökkentése természet és tájvédelem Öko-Forrás Kft.

32 Közcélú Környezetvédelmi és Természetvédelmi Feladatok (KAC 2002)
Környezetvédelmi cél Természetvédelmi cél Szakmapolitikai programok, szabályozási koncepciók és tervezetek kidolgozása, előkészítése A környezet védelmét szolgáló oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, támogatása A környezet védelmét komplex módon szolgáló feladatok, valamint a stratégiai koordináció erősítése, az EU integráció elősegítése környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása Környezet és természetvédelmi kommunikáció Öko-Forrás Kft.

33 Közcélú Környezetvédelmi és Természetvédelmi Feladatok (KAC 2002)
Környezetvédelmi cél Természetvédelmi cél Szakmapolitikai programok, szabályozási koncepciók és tervezetek kidolgozása, előkészítése A környezet védelmét szolgáló oktatási, nevelési, ismeretterjesztési feladatok ellátása, támogatása A környezet védelmét komplex módon szolgáló feladatok, valamint a stratégiai koordináció erősítése, az EU integráció elősegítése környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása Környezet és természetvédelmi kommunikáció Öko-Forrás Kft.

34 Információ áramlás Probléma Lehetséges előnyök
az infrastrukturális lehetőségek ellenére sem áll rendelkezésre könnyen elérhető, rendszerezett, aktuális információ szinte semmilyen területen Lehetséges előnyök térségi erőforrások kiaknázása, a gazdasági és egyéb szervezetek jobb együttműködése, olcsóbb és gyorsabb beszerzés, egészséges helyi protekcionizmus széles körű ismertség foglalkoztatási lehetőségek, igények rendezetten és könnyen elérhetővé, ismertté válnának Öko-Forrás Kft.

35 Információ áramlás Megjegyzés Feladatok
A fejlesztés legnagyobb költségét nem az eszközigény jelenti, hanem az információk állandó aktualizálásának a megoldása. Feladatok Eszköz és kapacitás fejlesztés Önkormányzatok közreműködésének megszervezése Feladatkörök megosztása Öko-Forrás Kft.

36 Turizmus Tény Előny Kihasználható kínálat
turizmus a térségben nem valószínű, hogy valaha is húzóágazat szintjére emelkedjen Előny táji változatosság könnyű megközelíthetőség (Budapest) Kihasználható kínálat borturizmus, lovas turizmus, konferencia turizmus, horgászturizmus, folklór Öko-Forrás Kft.

37 Önszerveződés Tény Probléma
még nem sikerült elérni az igazán hatékony társulási együttműködés szintjét a társulás települései ritkán kezdeményeznek térségi szintű fejlesztéseket térségi szinten elsősorban a felülről jövő kötelező feladatok megvalósítása kap hangsúlyt Probléma a települési önkormányzatoknál nincs a térségi ügyekért felelős személy a térségi szintű munkák bonyolítása kizárólag a térségi iroda feladatköre melynek személyi állománya 1999 óta nem fejlődött Öko-Forrás Kft.

38 Öko-Forrás Kft.


Letölteni ppt "A települési önkormányzatok felkészítése a fenntartható gazdálkodásra"

Hasonló előadás


Google Hirdetések