Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL."— Előadás másolata:

1 Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL

2 • A koncesszió jogi szabályozása • A hazai bányászati koncesszió múltja • A koncessziós eljárás menete • A koncessziós eljárás előnyei • Bányászati koncesszió a nemzetközi gyakorlatban

3 Általános szabályok A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény • 1. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében: „Ez a törvény állapítja meg… a bányászati kutatás és kitermelés, valamint az ezzel összefüggő bányászati melléktevékenységek… koncessziós szerződés keretében történő átengedésének alapvető szabályait.” • A bányászati koncessziós szerződés alapján kitermelt természeti kincs feletti tulajdonjogban a bányatörvény szerinti tulajdonváltozás bekövetkezhet. (15. § (1) bekezdése)

4 Speciális szabályok • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 1.A bányászati koncessziók fajtái (Bt. 8. §) 2.A koncessziós területek kijelölése (Bt. 9. §) 3.A koncessziós pályázat (Bt. 10. §) 4.A pályázatok elbírálása (Bt. 11. §) 5.A koncessziós szerződés (Bt. 12. §) 6.A koncessziós társaság (Bt. 13. §) 7.A kutatás, feltárás és kitermelés (Bt. 14-15. §) 8.A koncesszió átruházása (Bt. 18. §) 9.A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlása (Bt. 19. §)

5 Speciális szabályok • A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 2-3. §-a

6

7 940/1993. (Bá. K. 1.) MBH Közlemény (I. Évfolyam I. szám, megjelent 1993. augusztus 16-án), amely zárttá nyilvánította: • A Magyar Köztársaság egész területét  A szénhidrogének, a széndioxid, a széntelepekben lekötött metán és a felszín alatti vízkészlet kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása, feltárása, kitermelése vonatkozásában. • Egyéb területeket  Az építőanyag (kő-, kavics-, homok-, murva- és átmenetei) előfordulások tekintetében,  Arany, ezüst, nemesfém érc előfordulások tekintetében.

8 2040/1999. (Bá. K. 3.) MBH Közlemény (VII. Évfolyam 3. szám, megjelent 1999. október 14-én), amely: • A zárt területek zárt minősítését az ország egész területén és minden ásványi nyersanyagra vonatkozóan egységesen megszüntette. • De kimondta, hogy a korábban szerzett bányászati jogokat és megkötött koncessziós szerződéseket a zárt minősítés megszüntetése nem érinti.

9 • Szénhidrogén: 27 db Kerkáskápolna I., Letenye II., Mernye II., Gyékényes I., Budafa I., Bősárkány I., Felsőszentmárton I., Celldömölk ÉNY I., Hódmezővásárhely I., Alpár I., Kömpöc I., Csávoly I., Derecske I., Kiskunhalas I., Fábiánsebestyén IV., Doboz I., Kunszentmárton I., Tóalmás IV., Szeged I., Jászság I., Nagyecsed I., Sáránd I., Mezőkeresztes-K, Egyek I., Heves, Inke, Mecsek-Ny • Barnaszén: 11 db Csétény, Sápár, Sajómercse II., Dubicsány, Várpalota-D (Küngös, Csajág, Berhida, Ősi, Füle), Bakonycsernye, Súr • Feketeszén: 1 db Máza-D

10 • Lignit: 1 db Torony • Alginit: 2 db Gérce, Pula • Homok, kavics: 10 db Majosháza, Szigetszentmiklós, Hegyeshalom, Batyk, Egyházashetye, Bekenypuszta, Kemenesszentpéter, Alsócser, Sajókeresztúr-Sajóecseg, Berzence • Arany: 7 db Füzérkajata, Telkibánya, Recsk, Nadap, Rózsabánya, Füzérradvány, Gyöngyösoroszi

11 • Nemfémes ásványi nyersanyagok: 11 db Kaolin-bentonit: Monok, Kéked, Komlóska, Tolcsva Tűzálló agyag: Romhány Mészkő: Márkó Kártyás homokkő: Karmacs, Alsópáhok Jáspis, kvarcit: Gyöngyöstarján Kovaföld: Tállya Zeolitos riolttufa: Nemti • Geotermikus energia: 2 db Kiskunhalas, Nagylengyel Összesen 72 db koncessziós csomag készült a MÁFI és az ELGI összeállításában.

12 1997-ben a Magyar Geológiai Szolgálat további szénhidrogén kutatási területekre is készített elő anyagokat: • Békési-medence - Nagykunság, • Duna-Tisza köze DNy-i része, • Kisalföld-Dél, • Nyírség - Észak-Alföld, • Közép-dunai terület, • Mecsek-Ny - Dráva-medence K-i része, • Dráva-medence középső része.

13 12 db megkötött szerződés 1.Szénhidrogénekre 2.Homok-kavics ásványi nyersanyagra 3.Nemesfémekre Ezekből: • Törölt: 4 db • Visszaadott: 2 db

14 Bányakapitányság

15 • Pályázat kiírása • A pályázatok elbírálása • A koncessziós szerződés megkötése

16 Általános követelmények • Az illetékes ágazati miniszter írhatja ki, bírálhatja el és a koncessziós szerződést megkötheti az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével. • A szükséges hatósági engedély megadásának feltételeit az illetékes állami szervvel a pályázat kiírása előtt egyeztetni köteles. • A pályázati felhívást két országos napilapban a beadási határidő előtt 30 nappal meg kell jelentetni. A beadás időtartama minimum 60 nap. Az elbírálás maximum 90 nap.

17 Általános követelmények A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: • a pályázat elbírálási szempontjait, • a tevékenységek felsorolását, • az átengedés időtartamát, • a földrajzi-közigazgatási egységet, • a jogi-pénzügyi feltételeket, • az idő előtti megszűnés feltételeit, • a koncessziós díj legkisebb összegét.

18 Speciális követelmények: • a terület lehatárolása, • a tevékenység meghatározása, • szakmai követelmények, • a munkaprogram főbb tartalmi követelményei, • a fizetési kötelezettségek meghatározása, • a tájrendezésre vonatkozó kikötések megadása, • az elbírálás szempontjainak megadása, • a koncessziós társaság alapítási kényszerének előírása.

19 Az elbírálásról nyilvános emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: • A beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását. • A legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait. • A kikötött biztosítékok megfelelőségének értékelését. • A koncessziós díj megfizetésének módjára és mértékére vonatkozó adatok ismertetését.

20 Az elbírálás szabályai: • A koncesszió megadásáról a miniszter dönt. • A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni. • Valamennyi pályázót értesíteni kell. • A részvételi díj befizetését ellenőrizni kell. • Az MBFH elnökének minősítő bizottságot kell létrehoznia.

21 Általános szabályok: • Szerződés csak a pályázat nyertesével köthető. • Szerződés csak határozott időtartamra köthető (maximum 35 évre). • A koncesszió-köteles tevékenység gyakorlásának átengedéséről a felek visszterhes szerződésben rendelkezhetnek. • A koncessziós díj megfizetési módjának és mértékének rögzítése.

22 Speciális szabályok: • Kutatási koncessziós időtartam 4 évnél hosszabb nem lehet. Két alkalommal a eredeti időszak felével meghosszabbítható. • Ha a koncesszió jogosultja legkésőbb a bányatelek megállapításától számított 5 éven, illetve a geotermikus védőidom kijelölésétől számított 3 éven belül a kitermelést, az energetikai célú hasznosítást nem kezdi meg, térítést köteles fizetni, ellenkező esetben a koncesszió megszűnik. • A munkaprogram tartalmának rögzítése és a teljesítésére szolgáló biztosítékok meghatározása. • A miniszter kikötheti a munkaprogram befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a jogosult a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

23 Általános követelmények: • A szerződés aláírásától számított 90 napon belül a tevékenység végzésére koncessziós társaságot kell alakítani (ellenkező esetben a koncessziós szerződés megszűnik). • Ha a koncesszió-köteles tevékenység folytatását külön jogszabály hatósági engedélyhez köti, a koncessziós társaság tevékenységét csak ennek birtokában folytathatja. • Ha a koncessziós társaság a szerződés aláírásától, illetve a hatósági engedély visszavonásától számított hat hónapon belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá az állam a koncessziós szerződést felmondhatja.

24 Speciális követelmények: • Koncessziós társaság belföldi gazdálkodó szervezet vagy külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló törvényben meghatározott külföldi vállalkozás lehet. • A koncessziós szerződés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a koncessziós társaságot, mint bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik. • A koncesszió jogosultja a bányászati tevékenységet a Bt-ben meghatározott általános szabályok szerint köteles végezni. • A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlásának átruházásához a miniszter hozzájárulása szükséges.

25 • A koncesszión alapuló bányászati jog megszerzése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 94/22/EK irányelvében megfogalmazott célnak:  Megkülönböztetés mentesen lehessen hozzájutni a szénhidrogének kutatásához, feltárásához és kitermeléséhez.  Az ágazatban versenyt generáljanak, ösztönözzék és szabályozzák a tagállamok készleteinek kutatását kitermelését.

26 • Átláthatóbbá, problémamentessé tehetik az engedélyezési eljárásokat. • Az állam a koncessziós pályázatban meghatározhatja a számára fontos feltételeket:  Hazai munkaerő foglalkoztatása,  Környezetvédelmi program, K+F program meghatározása,  Előírhat értékesítési feltételeket,  Beruházások ösztönzése a bányajáradék mértékének meghatározásával.

27 • Az EU Hivatalos Lapjában történő megjelenés lehetővé teszi a nagy tőkeigényű befektetések esetén a nemzetközi befektetők megjelenését. • Lehetővé teszi, hogy a legalkalmasabb vállalkozás szerezze meg a bányászati jogot – nincs automatizmus. • A koncessziós díj az állam számára jelentős többletbevételt jelenthet. • Lehetővé teszi a vállalkozások számára a közös indulást a koncessziós pályázatokon, ezáltal sor kerülhet a közös jogszerzésre. • Rugalmasan kezeli a koncessziós szerződés a változásokat a szerződés időtartama alatt.

28 Csehország • Két fajta ásványi nyersanyagot különböztet meg a bányatörvény:  stratégiai (pl. szénhidrogének) és  szabad ásványi nyersanyagok. Különbség, hogy a foglalt területek nagyobb védelmet élveznek a területfejlesztés során. • Teljesen liberalizált a kutatás és kitermelés engedélyeztetése, nincs koncesszió, de van területfoglalási díj. • Bányajáradék 10%, ennek 2/3-a az érintett önkormányzatoké.

29 Lengyelország • A bányatörvény megkülönbözteti a stratégiai (kőolaj, földgáz) és közönséges ásványi nyersanyagokat. • Az engedélyezési eljárás koncesszió keretén belül történik. Lehatárolt a terület, max. 50 évre adható. Szlovákia • Kétféle ásványi nyersanyag:  stratégiai, és  közönséges (földtulajdonhoz kötődik). • Van területfoglalási díj, a bányajáradékból az önkormányzatok is részesülnek.

30 Románia • Külön törvény szabályozza a szénhidrogének bányászatát és a szilárd ásványi nyersanyagok kutatását, kitermelését. • A koncesszióval történő kitermelés engedélyezése csak akkor lehetséges, ha az ingatlan közterület, minden más esetben hatósági engedéllyel. • Kutatás engedélyezése:  építőipari ásványi nyersanyagok a hatóság által kijelölt területen csak a pályázat nyertese számára engedélyezhető. • Létezik kutatási adó, amely progresszív jellegű.

31 A vizsgált nemzetközi szabályozásból levonható következtetések: • Koncessziós eljárást kizárólag a stratégiai ásványi nyersanyagok esetében alkalmaznak. • A kizárólagos területfoglalást díjfizetéssel próbálják korlátozni, illetve megakadályozni. • Az önkormányzat több országban érdekelt a bányászati engedély kiadásában. • A bányászati engedélyeket az ásványvagyon-gazdálkodás, ásványvagyon védelem figyelembevételével adják ki.

32 • A koncessziós területek előkészítése az ELGI közreműködésével. • Geotermikus energia kutatására, kitermelésére alkalmas területek kijelölése. • Szénhidrogén kutatásra, feltárásra és kitermelésre potenciális területek meghatározása. • Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok elvégzése. • Pályázatok kiírása.

33 Zárt területek kijelölése: 2010. Október 22-én megjelent az MBFH közleménye a Hivatalos Értesítőben.  Azon területek számba vétele, ahol az adott ásványi nyersanyag előfordulása illetve a geotermikus energia kinyerése valószínűsíthető (nyersanyag prognózisok készítése). - Érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok figyelembe vétele (jogszabály alkotás). -

34 Koncessziós Szerződés A miniszter koncessziós szerződés megkötésével meghatározott időre átengedheti zárt területen • Az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését • A geotermikus energia kutatását, feltárását, hasznosítását

35


Letölteni ppt "Dr. Tamaga Ferenc főosztályvezető M AGYAR B ÁNYÁSZATI ÉS F ÖLDTANI H IVATAL."

Hasonló előadás


Google Hirdetések