Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség."— Előadás másolata:

1 Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség Konferenciája, Eger Dr Fendler Judit Elnök, Egészségügyi Finanszírozási Tanácsadók

2 A pénzügyi fenntarthatóság szempontjai
Beruházás időszaka alatt Mit vizsgál a kiíró? Likviditás! – A pályázó és a fenntartó elemi érdeke! Önrész rendelkezésre állása és ütemezése Módszer: Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a részletes likviditási terv és előleg-kalkuláció (286/2006 Kr, 16/2006 MehVM-PM) Beruházás aktiválása után fenntartói fenntartási kötelezettség teljesülése (pozitív eredmény-kimutatás) Indikátorok teljesülése Hatékonyságnövekedés (számszerűsítve)-NPV alapja Módszer: ellenőrzés (magyar és uniós) Ellenőrzés: 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól

3 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi szolgáltatókat érintő kiírásainak statusa
közötti pályázatok elbírálva vagy folyamatban van az elbírálásuk; KMOP Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése KMOP Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép- magyarországi régióban TIOP Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére TIOP Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése TIOP Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) TIOP Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” TIOP Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban Beadás előtt (04.30): TIOP Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása ROP Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Újrakiírások

4 A projekt likviditása a beruházás során
Szempontok: Finanszírozás módja Utólagos kedvezményezett által teljesített kiadások, kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára Szállítói számlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére, a számla támogatáson felüli összege (önrész) kifizetésének igazolása mellett Vegyes jellemzően a folyamatosan jelentkező, szolgáltatási költségeket –főleg munkabér- utólagos, az építkezés és műszerbeszerzés költségeit szállítói finanszírozással finanszírozzák- leggyakoribb!

5 A projekt likviditása a beruházás során
Felmerülő problémák: A kedvezményezett jellemzően ugyanarra a hónapra időzíti a kiadásokat és a támogatás/önrész beérkezését, ez negatív cash-flow-t eredményezhet Szállítói finanszírozásnál 30, utófinanszírozásnál 60 nap a támogatási összeg várható beérkezése a számla befogadásától számítva, abban az esetben, ha nincs hiánypótlás (281/2006 Kr), Tapasztalatok alapján a támogatási kérelmek 90%-a hiánypótlásra szorul, ami legalább 30 nappal hosszabbítja meg a procedúrát. TEENDŐ: Utófinanszírozás esetén 90, szállítói finanszírozás esetén 60 napos fizetési határidők megállapítása a szerződésekben, ahol lehetséges (így is elcsúszhat a likviditás, hiszen attól is függ, milyen gyorsan nyújtja be a kedvezményezett az elszámolást) Pontos likviditási terv készítése, felmérendő, hol nem lehet 90 napos fizetési határidőkkel szerződni (pl. szolgáltatások), ott a likviditási tervben kalkulálni kell az esetleges önerős áthidaló finanszírozással (saját vagy fenntartói forrás!), Az önrész rendelkezésre állásának pontos ütemezése, lehívhatóság biztosítása, utófinanszírozás esetén előleg igénylése, (előleg igénylése csak utófinanszírozott projekt-elemre lehetséges) A 281-es lebonyolítási rendelet 20. §-ának (5) bekezdése meghatározza a teljesítés határidejét. A támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül, közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül kell kifizetni, amennyiben nem merült fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni. Előleg: Egy projekten belüli projektelemekre az utólagos és a szállítói finanszírozási módok alkalmazhatók, viszont előleg csak az utófinanszírozású projektelemekre igényelhető, illetve folyósítható (kivétel a fordított áfa-előleg szállítói finanszírozási módban (94.o.)

6 a fentiek közül azon időpontban, ami a legkorábban következik be!
A projekt likviditása Felmerülő problémák: A kedvezményezett nem kalkulál azzal, hogy építési beruházások esetén a fordított ÁFA-tartalmat azonnal be kell fizetnie az APEH-nak (ld 2007/CXXVII, 142. §), azaz; az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy az ellenérték megtérítésekor, vagy a teljesítést követő hónap 15. napján, a fentiek közül azon időpontban, ami a legkorábban következik be! A szabályozás ugyanúgy vonatkozik az utólagos, mint a szállítói finanszírozást választókra, az utóbbi esetben is A TELJES FORDÍTOTT ÁFA ÖSSZEGET A KEDVEZMÉNYEZETT (azaz a vevő) KÖTELES MEGFIZETNI! Fordított áfa-előleg szállítói finanszírozási módban A 281/2006 (XII.23.) Kormány rendeletet módosító 179/2009. (IX.4.) Korm. rendelet 1.§ megteremti a jogalapot arra, hogy szállítói finanszírozási módban a – CXXVII. Tv. (áfa törvény) 142.§ szerinti – fordított áfa tartalmat a központi költségvetés az államháztartás alrendszereibe tartozó kedvezményezettek számára megelőlegezze. A fordított áfa-előleg maximális összegét a támogatási szerződésben rögzíteni kell. Meglévő támogatási szerződések esetén ez a támogatási szerződés módosítását igényli, amit a kedvezményezett a közreműködő szervezeten keresztül kezdeményezhet. A fordított áfa-előleg támogatási szerződésben történő rögzítését követően igényelhető a fordított áfa-előleg A fordított áfa-előleg igénylése az erre rendszeresített formanyomtatványokon történhet, amelyek az NFÜ honlapjáról letölthetőek.A kapcsolódó eljárásrend és mellékletei a letölthető dokumentumok közt érhető el. Fordított ÁFA: 142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti: a) a 10. § d) pontja szerinti termékértékesítés esetében; b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;62 

7 A projekt likviditása Felmerülő problémák: Teendő:
A kedvezményezett nem kalkulál azzal, hogy építési beruházások esetén a fordított ÁFA-tartalmat be kell fizetnie az APEH-nak (ez egy 3Mrd-os építkezés esetén esetében 600MFt) Következmény: súlyos likviditási probléma, negatív projekt cash-flow! Teendő: Likviditás pontos, havi szintű tervezése atekintetben is, hogy mikor merül fel fordított ÁFA befizetési kötelezettség és milyen összegben, A fordított ÁFÁ-ra célzott előleg vehető fel (csak szállítói finanszírozott projekt-elemekre), , így a következő lépés annak kalkulálása, alátámasztása, mekkora előleget szükséges tervezni, A tervezett előleg belefoglalása a Támogatási Szerződésbe vagy ,ha az már megköttetett és ezzel a tétellel nem kalkuláltak, a TSZ módosításának kezdeményezése, A projekt előrehaladása során felmerüléskor az aktuális befizetendő ÁFA-összeg igénylése „fordított ÁFA-előlegként” , amit az Közreműködő Szervezet(KSZ) 15 napon belül átutal a kedvezményezettnek FONTOS: az ÁFA befizetés késedelme köztartozásnak minősül, melynek fennállása esetén esetén a KSZ felfüggeszti a kifizetést

8 A projekt likviditása A teljes építési számla: 1,800M Ft
Fordított ÁFA fizetési kötelezettség, a támogatási összeg beérkezése és a cash-flow bemutatása egy negyedéves elszámolású, 1,8Mrd Ft építési költségű projektnél, előleg nélkül A teljes építési számla: 1,800M Ft Teljes ÁFA-tartalom: MFt Igényelendő fordított ÁFA előleg: MFt Legnagyobb lehívás ennél az ütemezésnél: MFt („Rulírozó” előleg nem lehetséges)

9 A projekt fenntarthatósága
Szempontok: 5 éves fenntartási kötelezettség – „A Kedvezményezett a projekt befejezésétől számított 5. évig (a támogatás visszafizetésének terhe mellett) vállalja, hogy a projektje a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja” Egészségügyi szolgáltatók esetében FENNTARTÓI FELELŐSSÉG! Hol mutatkozott meg a vállalásokban? A beruházás aktiválása után a szolgáltató működése nem veszteséges. Gyakorlati következmény: Ha a szolgáltató bevételei és/vagy költségei nem úgy alakulnak, ahogy most tervezi, a fenntartói támogatás soron kell a különbözetet megjeleníteni, azaz a forráshiányt a fenntartónak kell adott naptári év végéig megszüntetnie!

10 A projekt fenntarthatósága
Szempontok: INDIKÁTOROK – Számszerűsített ellenőrzési szempont! Az adott kiírás Pályázati Útmutatója előírásainak megfelelően! Példa indikátorokra: Járóbeteg ellátás hatékonyság növekedése – NEM %-osan!, FT/NP Fekvőbeteg ellátás hatékonyság növekedése – NEM %-osan! FT/SSZ Az érintett ellátási területek által használt épületekben a négyzetméterre eső fűtési és hűtési energiafogyasztás – NEM %-osan, KJ Ellenőrzésre kerülnek! munkafolyamatba épített ellenőrzések - dokumentum alapú, helyszíni szemlére, célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése

11 A projekt fenntarthatósága
Szempontok: POZITÍV NETTÓ JELENÉRTÉK JELLEMZŐ PROBLÉMÁK: Nem kalkulálják a megtakarításokat (ld INDIKÁTOROK) a NPV-ban, Nem számszerűsített nyereségekkel, társadalmi hasznosságokkal kalkulálnak, számszerűsítik a nyereségeket, de nem támasztják alá kalkulációkkal, pl: Ápolási napok csökkenéséből eredő megtakarítás, Kórházi fertőzések arányának csökkenéséből adódó megtakarítás, Posztoperatív komplikációk csökkenéséből adódó megtakarítás Várólisták hosszának csökkenéséből adódó megtakarítás, Betegutak hosszának csökkenéséből adódó megtakarítás, stb. Egy EU-s ellenőrzés során ezeket a vállalásokat is ellenőrízhetik! Helyszíni szemle A munkafolyamatba épített ellenőrzések keretén belül elvégzett dokumentum alapú ellenőrzések mellett szükség lehet helyszíni szemlére is. A szemle célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése KÖZBESZERZÉS Az NFÜ, illetve a KSZ azokat a közbeszerzési eljárásokat is jogosult ellenőrizni, amelyeknél az ajánlatkérő a projekt végrehajtásában részt vevő, a támogatási szerződésben megnevezett, elszámolható költség alapjául szolgáló számla benyújtására jogosult személy. Az NFÜ, illetve a Közreműködő szervezet jogosult bármikor, bármilyen közbeszerzési dokumentumot a kedvezményezettől bekérni.

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések