Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kötelmek módosulása A felek akaratán kívüli okokból, pl. jogutódlás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kötelmek módosulása A felek akaratán kívüli okokból, pl. jogutódlás,"— Előadás másolata:

1 Kötelmek módosulása A felek akaratán kívüli okokból, pl. jogutódlás,
szerződésszegés, vis maior stb. 2. A felek akaratából a) Nem valódi módosítás: novatio, delegatio, mandatum agendi. b) Valódi módosítás: cessio, expromissio.

2 523. A novatio és a delegatio
1. Novatio: „egy előző kötelemnek egy más kötelembe való átöntése és átvitele, vagyis amikor egy meglévő kötelemből úgy létesítenek újat, hogy az addigi ezáltal megszűnik”. mindig stipulatióval történik, a kötelem tárgya változatlan marad, alanyai, tárgya, biztosítékai stb. változhatnak, novatio necessaria (litis contestatio után: köteles bevárni az ítéletet, ill. eleget tenni az ítéletnek), Iustinianus: animus novandi. tulajdonképpeni novatio novatio necessaria formája: stipulatio litis contestatio, sententia változik: aliquid novi, de a tárgya ugyanaz marad tárgya megváltozhat: pénz lesz eredeti obligatio teljesen megszűnik

3 Delegatio Delegatio (utalványozás) alanyai:
delegans: utalványozó (régi hitelező vagy adós), delegatus: utalványozott (utalványozó által felkért adós), delegatarius: utalványos (új hitelező, akihez az adóst küldik) Delegatio fajtái: delegatio nominis, activa – debiti, passiva, delegatio obligandi – solvendi.

4 Delegatio Delegatio activa
a) solvendi: régi hitelező felkéri az új adóst, hogy ne neki, hanem másnak (új hitelező) teljesítsen, b) obligandi: régi hitelező felkéri az adóst, hogy stipulatióval másnak (új hitelező) ígérje meg. 2. Delegatio passiva solvendi: eredeti adós megbíz egy harmadik személyt (új adós), hogy az eredeti adós hitelezőjének teljesítsen, obligandi: eredeti adós felkér egy harmadik személyt, hogy stipulatióban ígérje meg az eredeti adós hitelezőjének, hogy az eredeti adós helyett teljesít.

5 A delegatio obligandi passiva
obligatio (1) obligatio (3) delegatio (2) (stipulatio) Creditor (Delegatarius) Debitor (delegans) Új adós (delegatus)

6 A delegatio obligandi passiva mint novatio
obligatio (1) obligatio (3) delegatio (2) (stipulatio) Creditor (Delegatarius) Debitor (delegans) Új adós (delegatus)

7 524. A mandatum agendi, a cessio és az expromissio
perlési megbízás, elszámolási kötelezettség nélkül, megbízott saját számlájára (procurator in rem suam). 2. Cessio megbízásos formából alakult ki (Antoninus Pius), a régi és az új hitelező kötelemátruházó megegyezése, az adós értesítése szükséges, engedményező szavatossági kötelezettsége. 3. Expromissio expromissor a creditor irányában stipulatio formájában elvállalja a kötelezettség teljesítését, a régi adós kikerül a kötelemből.

8 Megbízott (procurator in rem suam)
A mandatum agendi követelés (1) követelés (2) megbízás (perlés) (nincs elszámolás) Debitor Creditor (megbízó) Megbízott (procurator in rem suam)

9 Creditor (engedményező)
Cessio követelés (1) követelés (2) engedményezés (értesítés) Debitor Creditor (engedményező) Új hitelező

10 Expromissio követelés (1) követelés (2) tartozásátvállalás Creditor
(hitelező hozzájárulása) Creditor Debitor Expromissor (új adós)

11 Kötelmek megszűnése solutio
Liberatio: megszabadulás, solutio: feloldozás, archaikus jog: kötelem formális megszüntetése szükséges (solutio per aes et libram = nexi liberatio), klasszikus jog: a solutio önmagában megszünteti a kötelmet. liberatio solutio

12 525. A solutio Solutio: a kötelem tárgyát képező szolgáltatás megvalósulása (Vö. liberatio) Ki köteles teljesíteni? Kinek a részére kell teljesíteni? Mikor kell teljesíteni? Hol kell teljesíteni? Lehet-e részletekben teljesíteni? Több jogcímen fennálló tartozás: infámiával jár, kötbéres, zálogjoggal biztosított, saját – idegen érdek, régebbi, arányosan.

13 526. A liberatio fajai (példákkal)
1. Liberatio ipso iure teljesítés lehetetlenülése, litis contestatio, mors, capitis deminutio, confusio, határidő, bontó feltétel, büntetés (decretum divi Marci), főkötelem megszűnése, novatio a deliktumot elkövető személy kiegyezik a sértettel, concursus duarum causarum lucrativarum.

14 A liberatio fajai 2. Liberatio per exceptionem: pactum de non petendo,
tartozás elengedése, elévülés. 3. Vegyes jellegű liberatiók: datio in solutum, depositum solutionis causa, compensatio.

15 527. A compensatio A felek között egymással szemben fennálló követelések a kisebb összegű követelés erejéig törlésre kerülnek. perjogi intézmény a) stricti iuris obligatio (dolo facit, qui petit, quod redditurus est), b) bonae fidei obligatio (ex eadem causa), c) Marcus Aurelius rescriptuma: nem kell clausula doli és azonos jogalap, d) iustinianusi jog: egynemű, likvid és esedékes követelések.

16 528. A contractus fogalma és története
Contractus: két vagy több személy joghatás kiváltására irányuló akaratkijelentése. - alakszerűség (negotia sollemnia), megegyezés (conventio, pactio), civilis causa (forma, dologátadás, fides), formátlan megegyezés. negotium contractus

17 529. A pactum és a contractus viszonya
Pactum: formátlan megállapodás ↔ contractus szerződési típuskényszer, in pactis factum versatur (Paulus): pacta praetoria, védelme: exceptio pacti, exceptio doli, később önálló kereset, császári jogalkotás: pacta legitima, bonae fidei contractusok mellett: pacta adiecta. A pactum sohasem lesz egyenlő a szerződéssel.

18 303. A szerződési típuskényszer oldásának eszközei
pactumok, stipulatio, poena, in factum actiók, contractus innominati, Interdictumok (pl. interdictum Salvianum). Iustinianus idején a típuskényszer formailag nem, lényegében azonban megszűnik.

19 531. A contractusok érvényessége és hatályossága általában
A felek akarat és nyilatkozat önmagában ép, összhangban van egymással, találkozik és a joghatáshoz kapcsolódás nem ütközik a jogrend tilalmába. nem létező – érvénytelen szerződés, semmis – megtámadható szerződés, eredeti érvénytelenség, teljes – részleges érvénytelenség, abszolút – relatív érvénytelenség, nem orvosolható – orvosolható érvénytelenség (convalescentia, conversio). Hatályos szerződés: a szerződésből eredő jogokat érvényesíteni lehet. Befolyásolja: időtűzés, feltétel.

20 532. Az akarathibák 1. Error (error iuris nocet, facti non nocet)
Error iuris (minor, milites, feminae, rusticus) Error facti (essentialis et tolerabilis) 2. Reservatio mentalis 3. Simulatio 4. Dolus malus (reticentia) 5. Vis ac metus (vis compulsiva, vis absoluta)

21 533. A joghatáshoz kapcsolódás hibái
Cselekvőképesség Lehetetlen tartalmú szerződés (fizikai – jogi, objektív – szubjektív) Törvénybe ütköző szerződés In fraudem legis Jó erkölcsökbe ütköző szerződés Meghatározhatatlan tartalmú szerződés Pénzben ki nem fejezhető tartalmú szerződés Ellentmondásos tartalmú szerződés Harmadik személy javára szolgáló szerződés Harmadik személyt kötelező szerződés

22 534. A simulatio, a reservatio mentalis és a reticentia egybevetése

23 535. A dolus malus és a vis ac metus jogkövetkezményeinek egybevetése
Stricti iuris contractus a) Civiljog szerint: érvényes b) Praetori jog szerint: exceptio doli actio de dolo in integrum restitutio 2. Bonae fidei contractus: a szerződés keresetével megtámadható 1. Strictis iuris contractus a) Civiljog szerint: érvényes b) Praetori jog szerint: exceptio metus actio quod metus causa in integrum restitutio 2. Bonae fidei contractus: semmis Vis absoluta: mindig semmis

24 536. Az ősi jog szerződései (elsősorban a stipulatio)
Ősi jog szerződéseinek jellemzői: Formatakarékosság, formalizmus, nincs írásbeliség Szerződések: mancipatio, in iure cessio, nexum, fiducia Stipulatio: alakszerű és egybehangzó kérdés-felelet formájába foglalt lekötelezés. archaikus: sponsio, préklasszikus kor: okirat (cautio), posztklasszikus vulgárjog: írásbeli I. Leo (472): alakszerűtlen szerződés is stipulatio Iustinianus: verbálszerződés Feltételei: előszóban, inter praesentes, congruens Fajai: iudicialis, praetoria, conventionalis, communis Keresete: condictio, actio ex stipulatu Alkalmazási köre: absztrakt kauzátlan ügylet

25 537. A császárkor szerződésrendszere általában
1. Contractus reales Mutuum Commodatum Depositum Pignus Contractus reales innominati 2. Contractus verbales Stipulatio stb. 3. Contractus litterales Syngrapha chirographum 4. Contractus consensuales Emptio venditio Locatio conductio (rei, operarum, operis) Mandatum Societas

26 538. A mutuum, a commodatum és a precarium egybevetése
Mutuum Commodatum Precarium Rendszertani elhelyezése: reálszerződés nevesített névtelen reálszerződés Obligatio jellege: stricti iuris bonae fidei Tárgya: helyettesíthető dolog helyettesíthetetlen dolog Szolgáltatás: generikus specifikus dare facere Tulajdonjogi helyzet: tulajdonos detentor civilis possessor Felelősség: objektív helyállás custodia dolus Ellenérték: kamat stipulatióban ingyenes Lejárat: van felszólításra

27 539. A depositum Depositum: ingó dolog ingyenes őrizetbe adása bármikor visszaadás kötelezettségével. Jellemzői: egyenlőtlenül kétoldalú bonae fidei kötelem, szolgáltatás, felelősség, depositi directa actio – depositi contraria actio. Különös nemei: sequestrum, depositum miserabile, depositum irregulare, depositum solutionis causa.

28 540. A zálogszerződés Contractus pigneraticius: az adós vagy más átad egy dolgoz a hitelezőnek követelése biztosítékául azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az adós lejáratkor nem teljesít, a hitelező jogosult a dolgot eladni és a vételárból követelését kielégíteni, ill. ha a követelés megszűnik, a hitelező köteles a dolgot visszaadni. Jellemzői: járulékos kötelem, bonae fidei, egyenlőtlenül kétoldalú kötelem, actio pigneraticia directa – contraria, elhatárolása a zálogjogtól.

29 541. A névtelen reálszerződések
Contractus reales innominati: do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Neves-névtelen szerződések: Permutatio: dolgok tulajdonjogának kölcsönös átruházása. Precarium: egy dolog ingyenes használatra való átengedése bármikori visszavonás kikötésével. Aestimatum: egy dolog eladás végett való átadása azzal, hogy az átvevő vagy a dolgot adja vissza, vagy a kikötött eladási árat fizesse meg. Transactio: vitás igények kölcsönös engedéssel való rendezése.

30 542. Az emptio venditio fogalma, története, tényegi elemei
542. Az emptio venditio fogalma, története, tényegi elemei. A laesio enormis Emptio venditio: áru megszerzése pénzért. Története: csere, készvétel, vételár hitelezése, áru szolgáltatása is későbbi időpontban megy végbe, posztklasszikus kor: készvétel, írásbeliség, Iustinianus: újra konszenzuális. Lényegi elemei: Merx: res corporales, incorporales, res aliena stb. Pretium: certa pecunia, iustum rei pretium (laesio enormis). Felek kötelezettsége, felelőssége: venditor: facere és praestare, culpa, emptor: dare, culpa.

31 543. Az emptio venditio különleges esetei
543. Az emptio venditio különleges esetei. Mellékegyezmények az emptio venditiónál. Különleges esetek: az emptio tárgya: res aliena, res furtiva, emptio rei speratae, emptio rei futurae, emptio spei. Mellékegyezmények: Mindkét fél javára: visszavásárlási jog (pactum de retroemendo), visszaeladási jog (pactum de retrovendendo) Eladó javára: elállás, in diem addictio, elővásárlási jog Vevő javára: pactum displicentiae, arrha poenitentialis

32 VISSZAVÁSÁRLÁSI JOG

33 VISSZAELADÁSI JOG

34 SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE
EX TUNC HATÁLY EX NUNC HATÁLY EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZAT-TAL elállás Felmondás (rendes, rendkívüli) KÖZÖS JOGNYILATKOZAT-TAL Bontó szerződés Megszüntető szerződés

35 544. Felelősség és veszélyviselés az emptio venditiónál.
- venditor: culpa, esetleg custodia, - emptor: culpa Veszélyviselés: tradicionális – kauzális tulajdonátruházási rendszer „… perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet” (Paulus) Periculum est emptoris

36 545. Szavatosság az emptio venditiónál
Szavatosság: a hibás teljesítéssel kapcsolatban a törvény által előírt feltétlen helytállás. 1. Eladó jogszavatossága (evictiós szavatosság): archaikus jog: stipulatio alapján actio auctoritatis (2-szeresre), klasszikus jog: ipso iure az actio empti alapján, későcsászárkor: actio empti (2-szeresre), 2. Eladó kellékszavatossága Caveat emptor, archaikus jog: actio de modo agri, stipulatio duplae, praetori edictum: actio empti, aedilis curulis: actio redhibitoria (6 hónap, elállás), actio quanti minoris (1 év, vételár-leszállítás), Iustinianus: actio empti.

37 locatio conductio operarum locatio conductio operis
546. A locatio conductio általában. A locatio conductio operarum és a locatio conductio operis egybevetése Locator – conductor Pénzfizetés locatio conductio operarum locatio conductio operis munkaadó: conductor, munkavállaló: locator megrendelő: locator, vállalkozó: conductor gondossági kötelem eredménykötelem díj fizetése munkában töltött idő szerint díj fizetése eredmény elérése esetén veszélyviselés: érdekszféra-elv alapján fejlettebb jogban: érdekszféra-elv alapján

38 547. A loctio conductio rei „Egy dolog használata pénzfizetés ellenében”. Locator: facere, praestare, culpa levis, periculum est emptoris, hypotheca legalis, felmondás, actio locati Conductor: dare (postnumerando), custodia. zavartalan használat, beruházások,károk megtérítése, gyümölcsszerzés (quasi traditio) remissio mercedis (mezőgazdasági ingatlan esetében), sublocatio, actio conducti Megszűnése: határozott idő lejárta, de relocatio tacita, határozatlan idejű: bármikor bérbeadó önkényesen is megszüntethette (Kauf bricht Miete) Bérlő azonnali hatállyal: dolog használata lehetetlenné vagy veszélyessé vált.

39 548. A locatio conductio operarum
„Szabad ember munkájának igénybevétele a munkában töltött idő szerint fizetett pénzért”. Locator: facare, culpa levis, gondossági kötelem, actio locati Conductor: dare, culpa levis, actio conducti Veszélviselés: érdekszféra elve Megszűnése: ld. locatio conductio rei.

40 549. Locatio conductio operis
„Valaki egy meghatározott művet állít elő, munkával elérhető eredményt produkál pénzért”. Conductor: facere (eredménykötelem), culpa levis (custodia) Locator: dare, culpa levis Veszélyviselés: ius vetus: vis maiorból eredő kárt ius novum: érdekszféra elve Locatio conductio irregularis: conductor viseli a kárveszélyt. Veszély átszállása: Opus aversione locatum (átalánydíjas): próba után Opus in pedes mensurasve locatum (részletekben átadás): csak az átadott rész vonatkozásában száll át. Lex Rhodia de iactu mercium: kármegosztás.

41 550. A mandatum és alkalmazási köre
„Más ügyének felkérésre történő ingyenes ellátása”. Elemei: tárgya: bármely megengedett cél, Lényeges eleme: ingyenesség, a megbízott a megbízó érdekében jár el, személyhez kötött. Megbízó: facere, dare, culpa levis (fordított custodia), actio mandati directa. Megbízott: facere, dolus (culpa in concreto, culpa levis), actio mandati contraria Alkalmazási köre: mandatum qualificatum, Mandatum agendi.

42 551. A societas. A societas és a collegium egybevetése
Societas: személyek szövetkezése megengedett vagyoni célra. Jellemzői: érdekazonosság, tartós jogviszony, communio. Kialakulása: consortium ercto non cito → societas omnium bonorum. Szabályai: Vagyoni célja: s. omnium bonorum, s. negotiationis, s. unius rei. Alapítása: a felek vagyoni hozzájárulása egyenlő. Szinallagmatikus bonae fidei kötelem (Vö. societas leonina). Nem jogalanya (Vö. societas publicanorum). Felelősség: dolus, majd culpa in concreto. Megszűnése: ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione, célját elérte, lejárat, bontó feltétel.

43 Collegium v. societas Collegium societas jogi személy szerződés
szervezete van szerződő felek vannak képviselője van a felek saját nevükben járnak el elkülönült vagyona van legfeljebb a feleknek közös tulajdona keletkezik a tagoknak korlátolt felelőssége van a feleknek korlátlan felelőssége van megszűnési okok: különösen tres faciunt collegium tag renuntiatiója megszünteti

44 552. A peresíthető pactumok.
Pacta nuda – pacta vestita Pacta adiecta (exceptio pacti, doli) Pacta praetoria: receptumok constitutum pactum hypothecae 3. Pacta legitima: compromissum dotis pollicitatio donatio

45 Receptumok 1. Receptum argentarii
argentarius vállalása, hogy ügyfele helyett fog teljesíteni egy harmadik személy részére, absztrakt, stricti iuris obligatio, harmadik személy: actio recepticia, Iustinianus eltörölte. 2. Receptum arbitrii arbiter ex compromisso vállalja a felek jogvitájának eldöntését, rendes peres eljáráson kívül, bíró rákényszerítheti a döntésre. 3. Receptum nautarum cauponum stabulariorum hajófuvarozók, fogadósok, béristálló-tulajdonosok felelőssége a vendégektől kifejezetten átvett tárgyakért, később elegendő a tárgyak befogadása, vis maiorból eredő károkat is köteles megtéríteni, klasszikus jogtudomány a vállalkozónak már a vis maior esetén kifogást adott (szigorú custodia felelősség).

46 553. A novatio és a constitutum egybevetése
stipulatióval jön létre formátlan ígéret bármilyen kötelem módosítására alkalmas pénz vagy helyettesíthető dolog tartozása esetén alkalmazható kötelmet módosítja idegen tartozás elismerésére is alkalmas (constitutum debiti alieni) az új kötelem keresetével perelhető az alapkövetelés kereset mellett alternatív kereset az actio de pecunia constituta az alapkötelem megszűnik az alapkötelem nem szűnik meg

47 554. A donatio Préklasszikus kor: lex Cincia (Kr. e. III. sz.): az ajándékozás egy bizonyos mértéken túl tilos, kivéve házastársak, közeli rokonok között. Exceptio legis Cinciae. Klasszikus jog: csak stipulatio útján + átruházás (dando, cedendo, obligando, liberando) Iustinianusi jog: az ajándékozási ígéret kötelmet eredményez. Donatio: az ajándékozó vagyonát csökkentő, a megajándékozott vagyonát növelő, bőkezűségből tett olyan ingyenes juttatás, amelyet a megajándékozott elfogadott. A házastársak közötti ajándékozás érvénytelen. Az ajándékígéret okkal visszavonható. Az ajándékozó felelőssége csak dolus (culpa lata).

48 555. A bíráskodással kapcsolatos kötelmi jogi intézmények
Poena peres eljárásban, novatio necessaria, mandatum agendi, depositum solutionis causa, compensatio, stipulatio iudicialis transactio compromissum, receptum arbitrii, iudex qui litem suam fecit, ambitus.

49 556. A quasi contractusok. Locupletatio iniusta (datio, sine causa retinendi) condictio indebiti condictio causa data causa non secuta condictio ob turpem vel iniustam causam condictio sine causa 2. Negotium gestum (dolus, majd culpa levis) negotiorum gestornak nincs megbízása excessus mandati 3. Tutela 4. Legatum per damnationem 5. Communio incidens

50 557. Delictumok és crimenek a római jogban
Deliktuális – kontraktuális felelősség, Magánbosszú, Compositio, Talio, tarifális büntetés, Poena, Delicta – crimina,

51 558. A delictum fogalmi elemei. Az actiones poenales
iniuria (tényállásszerűség, kizáró körülmény), vétkesség (dolus, cupla, neglegentia). Actiones poenales: actiones poenales purae, mixtae, büntetés: poena összegének többszöröse a büntetés, tarifális büntetés, becslés, vagyoni sérelemnek megfelelő poena. Jellegzetességei: tettes személyéhez tapad, actiones vindictam spirantes, actiones populares, kiegyezés lehetséges, cumulatio lehetséges, infamiával jár. Noxa caput sequitur.

52 559. A furtum Furtum: egy dolog alattomos birtokba vétele haszonszerzés céljából, akár magát a dolgot, akár annak használatát vagy birtokát illetően. Furtum rei, usus, possessionis. XII. t.t.: furtum manifestum, nec manifestum, conceptum, oblatum. Jogkövetkezménye: XII. t.t.: halál, magánbosszú, 2x büntetés, Praetori jog: 4x, 3x, 2x büntetés. Iustinianusi jog:4x, 2x. Keresete: actio furti, condictio furtiva.

53 560. Az iniuria XII. t.t.: membrum ruptum (magánbosszú), os fractum (tarifális compositio), iniuria (poena). Praetor: idegen személyiség minden tudatos megsértése (actio iniuriarum). Klasszikus jogtudomány: sértett becsülete elleni szándékos, célzatos bűncselekmény (test, méltóság, jóhír).

54 561. A damnum iniuria datum XII. t.t. kazuisztikus tényállások.
Lex Aquilia: idegen rabszolga, barom megölése, falsus adstipulator, idegen rabszolga vagy barom megsebesítése, ill. égetéssel, töréssel, zúzással elkövetett dologrongálás. Elemei: damnum, iniuria, datum. Keresete: actio legis Aquiliae.

55 562. A praetori delictumok, a quasi delictumok és az ún, vegyes kötelmek
dolus malus, metus, rapina, sepulchrum violatum, 2. Quasi delictumok actio de effusis et deiectis, actio de posito et suspenso, actio in factum adversus naputas caupones stabularios iudex qui litem suam fecit 3. Vegyes kötelmek állatkárok (actio de pauperiae, actio de pastu pecoris), tartási kötelmek, felmutatási kötelmek.

56 563. A köztársaság kor crimenei
1. Állam, közrend elleni bűncselekmények hazaárulás (perduellio), titkos éjszakai összejövetelek (coetus nocturnus), emberölés (parricidium) néptribunus megsértése, megvesztegetett bíró, hamis eskü vagy tanúzás 2. Gyengébbek elleni bűncselekmények 3. Vagyon elleni, szakrális bűncselekmények idegen termés éjszakai levágása, lelegeltetése, szándékos tűzvészokozás határkő elmozdítása 4. Szakrális bűncselekmények res sacra ellopása, gonosz varázsének ráolvasása, más termésének varázsénekkel való megrontása, vesta-szűz fogadalmának megszegése.

57 Préklasszikus kor 1. Közéleti viszonyokat sértő bűncselekmények
államellenes bűncselekmények (crimina maiestatis), provincia lakosainak kizsákmányolása, (crimen pecuniarum repetundarum), állami pénzek hűtlen kezelése (peculatus), választási megvesztegetések (ambitus), hamisítások (crimina falsi). 2. Magánéleti viszonyokat sértő bűncselekmények parricidium (homicidium, crimen inter sicarios, veneficium), személysértés (verés, ütlegelés, erőszakos magánlaksértés), szabad ember elrablása (plagium).

58 564. A császárkor crimenei 1. Változások crimen maiestatis, ambitus,
crimen falsi, hamis vád (crimen calumniae). 2. Új crimenek lex Iulia de adulteriis coercendis (Kr. e. 18.): adulterium, stuprum, incestum, Augustus idején vis publica és vis privata egyes erőszakos bűncselekmények, lopás veszélyes esetei bűncselekmények lesznek, Marcus Aurelius: hagyatéki javak önkényes elvétele, stellionatus.

59 565. A dolus szó különböző jelentései és előfordulási helyei
Felelősség: szándékosság, clausula doli, ingyenadós felelőssége, adósi késedelem felróhatósága, hitelező késedelem hatása az adós felelősségére, exceptio doli szerepe a compensatio esetében a stricti iuris obligatióknál, egyes szerződéseknél: commodans, depositarius, precarista, mandatarius, socii, ajándékozó, negotiorum gestor, dolus malus: akarathiba, praetori delictum, dolus bonus. dolus directus, eventualis.

60 566. A causa (titulus) szó különböző jelentései és előfordulási helyei
Causa (titulus): jogcím, tartalmi és formai értelemben vett jogcím (ld. l. a. per iudicis seu arbitri postulationem – l. a. per condictionem), condictio, possessio ad usucapionem – ad reliquas causas, kauzátlan absztrakt jogügyeletek (mancipatio, in iure cessio, stipulatio), causa a traditionál (tulajdon – birtok), iusta causa, iustus titulus az elbirtoklásnál (Vö. putatív titulus) causa az actio Publiciana esetén, superficies, konszenzuális – tradicionális rendszer, jogügyeletek csoportosítása, concursus duarum causarum lucrativarum, locupletatio iniusta esetei.

61 567. A római kötelmi jog továbbélése
1. A kötelmi jog fogalma és önálló rendszere In rem – in personam actiók, Johann Apel: ius ad rem – ius in re, Vinnius, Heinrich Hahn: abszolút – relatív szerkezetű jogviszonyok, pandektisztika: általános rész – különös rész, kereskedelmi jog (tengeri jog, értékpapírjog, társasági jog, munkajog), dogmatikai fogalmak. 2. Szerződési típus- és formaszabadság középkor (glosszátorok, kereskedelmi jog, kánonjog), koraújkor (természetjogászok: pacta sunt servanda), újkor (konszenzus). 3. Modern deliktuális felelősség, önálló büntetőjog középkor: delicta privata – publica, újkor (Thomasius): delictum civile, modern büntetőjog.

62 568. A jogügyleti tan Pandektisták: jogi tények lehetnek
emberi magatartások – egyéb történések megengedett – tiltott. Jogügylet: joghatás kiváltására irányuló akaratkijelentés. Akaratnyilatkozat: akarat-elhatározás, ennek külső megnyilvánulása. Savigny: ügyleti akarat az elsődleges, Jhering, Dernburg: ügyleti nyilatkozat az elsődleges.


Letölteni ppt "Kötelmek módosulása A felek akaratán kívüli okokból, pl. jogutódlás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések