Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Fekete Szabolcs Farka

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Fekete Szabolcs Farka"— Előadás másolata:

1 Készítette: Fekete Szabolcs Farka
Az Európai Unió Készítette: Fekete Szabolcs Farka s

2 Áttekintés I. Az integráció fokozatai II. Négy alapszabadság
III. Az Európai Unió születésének története IV. Az Európai Unió intézményei

3 I. Az integráció fokozatai (1)
(1.) Preferenciális övezet (2.) Szabadkereskedelmi területek (3.) Vámuniók (4.) Közös piacok (5.) Egységes piac (6.) Gazdasági és pénzügyi uniók (7.) Politikai Unió

4 I. Az integráció fokozatai (2)
Negatív integráció [(2.); (3.); (4.)] Pozitív integráció [(5.); (6.); (7.)]

5 II. Négy alapszabadság Áruk (goods) Személyek (people)
(Amiből három nem az…) Áruk (goods) Személyek (people) Szolgáltatások (services) Tőke (capital)

6 III. Az EU születésének története
A második világháború után: - „Európai Egyesült Államok” (Victor Hugo) - A háború után már politikai program→ cél: háborúk elkerülése (kétpólusú világrend)→ politikai és gazdasági egyesülés

7 Európai Szén- és Acélközösség (1)
Kezdeményező: Robert Schuman Lényege: a francia és német szén és acél készletek közös ellenőrzése Cél: egy újabb háború ki-robbanásának megakadályozása 1951. párizsi szerződés Tagjai: Franciaország, Olaszország, Németország (NSZK) és a Benelux államok

8

9 Európai Szén- és Acélközösség (2)
Először került nemzetközi – nemzetek fölötti – hatáskörbe egy olyan fontos terület, amely eddig kizárólag a nemzetállamoké volt Megszűntek a vámok a szénre, a kohászati termékekre, ócskavasra Önálló költségvetés

10 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (1)
1957. március 25. római szerződések Őfelsége Belgium királya, A Francia Köztársaság elnöke, Őfelsége Hollandia királynője, Ő Királyi Fensége Luxemburg nagyhercege, A Német Szövetségi Köztársaság elnöke Az Olasz Köztársaság elnöke AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy az Európai népek egyre szorosabb összefogásának alapjait lerakják, MIUTÁN ÚGY DÖNTÖTTEK, hogy közös cselekvéssel biztosítják országaik gazdasági és szociális haladását, és ennek során az Európát szétválasztó korlátokat megszüntetik, AZZAL A CÉLKITŰZÉSSEL, hogy népeik élet- és munkakörülményeinek állandó javításán munkálkodnak, azt lényeges célnak tekintve, ANNAK FELISMERÉSÉVEL, hogy az akadályok elhárítása megkívánja az egyetértésben való előrehaladást a tartós gazdasági növekedés, a kiegyensúlyozott kereskedelem és a tisztességes verseny megvalósítása érdekében, ABBAN A TÖREKVÉSÜKBEN, hogy népeik gazdaságait egyesítik és azok harmonikus fejlődését előmozdítják, ha az egyes területek közötti különbségeket és a kedvezőtlenebb adottságú területek elmaradottságát csökkentik, AZT ÓHAJTVÁN, hogy a közös kereskedelempolitikával hozzájáruljanak a külgazdasági kapcsolatokban érvényesülő korlátozások fokozatos elhárításához, ARRA TÖREKEDVE, hogy Európának a tengerentúli országokkal való kapcsolatait erősítsék, azt óhajtván, hogy az Egyesült

11 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (2)
EGK: - Cél: közös piac megteremtése 12 év alatt, közös vámtarifa a külső országokkal - Közös: mezőgazdaság, közlekedés, versenyszabályozás, közös szociálpolitika, közös költségvetés→ Európai Beruházási Bank

12 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (3)
- Intézményrendszer: Tanács, Bizottság, Európai Parlament EURATOM: - Az atomenergia-ipar közös megteremtése és irányítása

13 Egyesülési Szerződés 1965. április 8.
Európai Szén- és Acélközösség + Európai Atomenergiai Közösség + Európai Gazdasági Közösség→ közös intézményeket hoz létre a három szervezetnek

14 Az első bővülés (1973) Egyesült Királyság Dánia Írország

15

16 Az 1970-es évek: egy évtized alatt pénzügyi unió
Tartalmazza: az európai egységes és közös pénz megteremtését három szakaszban 1.) pénzpolitika összehangolása és az árfolyammozgások közelítése 2.) tartalékok összevonása (Európai Pénzintézet, EMI felállítása) 3.) közös pénz (euró)

17 Bővítés a déliekkel Görögország (1979) Portugália (1985)
Spanyolország (1985)

18

19 Schengeni Egyezmény (1985)
Célja: az ellenőrzések fokozatos felszámolása a tagállamok közötti belső határokon + menedékjog, rendőri erők határokon átnyúló együttműködése

20 Az Egységes Európai Okmány (1987)
Új jogforrás→ kibővítette a Közösség hatásköreit: - Megszűnt a határellenőrzés - Rendőri fellépés összehangolása - Egységes előírások - Egységes diplomák és végzettségek, munkavállalási feltételek - Egységes cégbejegyzés, egységes áfa-kulcs: 15 % - Közös költségvetés

21 Az Egységes Európai Okmány összegzése
Egységes piac és politikai együtt-működés jogi alapjait fekteti le.

22 Az Európai Unió A maastrichti szerződés (1992)
Megszületik az Európai Unió (European Union) Az integráció új területei: közlekedés, környezetvédelem, kutatás-fejlesztés, kultúra→ Gazdasági és Monetáris Unió (EMU): a közös valuta tervének lefektetése

23 Az EU három pillére Szubszidiaritás elve Három pillér:
- Első pillér: Európai Közösség - Második pillér: kül- és biztonság- politika - Harmadik pillér: belügyi- igazságügyi egyeztetés

24 Maastrichti kritériumok
Az infláció legfeljebb 1,5 százalékkal lehet magasabb, mint az unió három legalacsonyabb inflációjú tagországának átlaga A költségvetési hiány nem haladhatja meg az éves össztermék 3 százalékát Az államháztartás felhalmozott adósága pedig nem haladhatja meg a nemzeti össztermék 60 százalékát A hosszú lejáratú hitelek kamatai maximum két százalékkal lehetnek magasabbak a három legalacsonyabb kamatot megszabó tagország átlagánál

25 Újabb bővítés: tizenkettőkből tizenötök (1994)
Ausztria Svédország Finnország

26

27 A keleti bővítés kérdése
Koppenhágai Európai Tanács Feltételek (Koppenhágai kritériumok): (1.) Szilárd demokrácia (2.) Működő piacgazdaság (3.) Kellő versenyképesség (4.) Teljes jogharmonizáció Lista: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia

28 Az euró születése Egységes fizetőeszköz
1995. madridi csúcson kapta a nevét 1998-ban véglegesen rögzítik az euró árfolyamát (1 euró = 1,16 dollár) 2002. január 1.-jén megjelentek az érmék és a bankjegyek

29 Az Európai Konvent Szembenállás: föderalista EU–csak gazdasági integráció 2002. február 28.-án alakult a konvent Brüsszelben Cél: egységes alkotmány létrehozása→ 2009-ben lép életbe

30 IV. Az Európai Unió intézményei
Az Európai Tanács Az Európai Unió Tanácsa Az Európai Közösség Bizottsága Az Európai Parlament Az Európai Bíróság

31 Az Európai Tanács Az EU legfontosabb döntéshozó szerve
Tagjai: a tagállamok politikai vezetői Évente legalább kétszer ülésezik Döntési mechanizmus: egyetértés (egyhangúság) Soros elnökség fél évig meghatározott sorrendben 2005: Luxemburg/Anglia 2006: Ausztria/ Németország

32 Az Európai Unió Tanácsa (1)
A döntéshozatal vezető intézménye Kormányközi intézmény Az EUT összetétele alapján három csoport: (1.) Általános Ügyek Tanácsa és a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (2.) Ágazati tanácsok (3.) „Jumbo” ülések

33 Az Európai Unió Tanácsa (2)
A nemzeti küldöttek mellet: Állandó Képviselők Tanácsa (COREPER) (1.) COREPER I. (2.) COREPER II. Döntési mechanizmus: egyhangúság, egyszerű többség (50%+1), minősített többségi szavazás

34 Szlovénia 4 Lengyelország 27 Ausztria 10 Lettország Belgium 12
Litvánia 7 Bulgária Luxemburg Ciprus Magyarország Cseh Köztársaság Málta 3 Dánia Németország 29 UK Olaszország Észtország Portugália Finnország Románia 14 Franciaország Spanyolország Görögország Svédország Hollandia 13 Szlovákia Írország (Az EU-ról sz-ló Szerződésben lefektetett arányok az EUT-ben)

35 Az Európai Közösség Bizottsága
Székhelye Brüsszelben van Mintha az EU kormánya lenne Tagjai a biztosok 5 évre választják→ elnök fogja őket össze ( José Manuel Barroso) Az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással A tagállamoktól teljesen független szerv→ feladata az Unió közös érdekeinek képviselete Hetente ülésezik

36 Az Európai Parlament (1)
Székhelye Strassbourgban van Tagjait közvetlenül választják: 5 évre szól 732 fős Négy fő párt: (1.) Európai Néppárt (2.) Európai Szocialista párt (3.) Európai liberális, Demokrata és Reformpárt (4.) Zöld Párt Legfontosabb tisztségviselője: a Parlament elnöke (két és fél évre), ma: Josep Borrell

37 Szlovénia 7 Lengyelország 54 50 Ausztria 18 17 Lettország 9 8 Belgium
24 22 Litvánia 13 12 Bulgária - Luxemburg 6 Ciprus Magyarország 20 Cseh Köztársaság Málta 5 Dánia 14 Németország 99 UK 78 72 Olaszország Észtország 4 Portugália Finnország Románia 33 Franciaország Spanyolország Görögország Svédország 19 Hollandia 27 25 Szlovákia Írország Összesen 732 736 (Az Európai Parlament képviselőinek száma tagállamok szerint)

38 Az Európai Parlament (2)
Hatáskörei: - Bizonyos kérdésekben döntéshozó szerep - Politikai ellenőrzés - Nem rendelkezik normatív, vagyis jogalkotási hatáskörrel - Önigazgatás joga

39 Az Európai Bíróság Székhelye Luxembourg
Feladata: az EU ügyeiben legfelsőbb jogi döntéshozóként való eljárás Tagjait a tagállamok jelölik, 25 bíróból áll Munkanyelve a francia A bírósági eljárások két szakaszból állnak: írásbeliből és szóbeliből Döntéseivel nem teremt precedenst

40 Európai jelképek 1986. zászló, hátterében a 12 csillaggal
Himnusz: Beethoven Kilencedik szimfóniája: az „Örömóda” Más jelképek: európai díjak, európai útlevél, egységes vezetői engedély, és az Európa-nap (május 9.)

41 Akkor gondolkozzunk! Ukrajna megkezdheti-e a csatlakozási tárgyalásokat 2007-ben? Mi lesz Horvátországgal az elhalasztott csatlakozási tárgyalások miatt? Török helyzet. Európa-e Törökország? Mi Európa? Vajon tényleg az EU Erdély „revíziójának” kulcsa? Hogyan tud Magyarország élni az EU nyújtotta lehetőségekkel?

42 Vége Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Fekete Szabolcs Farka"

Hasonló előadás


Google Hirdetések