Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió Készítette:Fekete Szabolcs Farka s.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió Készítette:Fekete Szabolcs Farka s."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió Készítette:Fekete Szabolcs Farka s

2 Áttekintés I.Az integráció fokozatai II.Négy alapszabadság III.Az Európai Unió születésének története IV.Az Európai Unió intézményei

3 I. Az integráció fokozatai (1) (1.)Preferenciális övezet (2.)Szabadkereskedelmi területek (3.)Vámuniók (4.)Közös piacok (5.)Egységes piac (6.)Gazdasági és pénzügyi uniók (7.)Politikai Unió

4 I. Az integráció fokozatai (2)  Negatív integráció [(2.); (3.); (4.)]  Pozitív integráció [(5.); (6.); (7.)]

5 II. Négy alapszabadság  Áruk (goods)  Személyek (people)  Szolgáltatások (services)  Tőke (capital) (Amiből három nem az…)

6 III. Az EU születésének története  A második világháború után: -„Európai Egyesült Államok” (Victor Hugo) -A háború után már politikai program → cél: háborúk elkerülése (kétpólusú világrend) → politikai és gazdasági egyesülés

7 Európai Szén- és Acélközösség (1)  Kezdeményező: Robert Schuman  Lényege: a francia és német szén és acél készletek közös ellenőrzése  Cél: egy újabb háború ki- robbanásának megakadályozása  1951. párizsi szerződés  Tagjai: Franciaország, Olaszország, Németország (NSZK) és a Benelux államok

8

9 Európai Szén- és Acélközösség (2)  Először került nemzetközi – nemzetek fölötti – hatáskörbe egy olyan fontos terület, amely eddig kizárólag a nemzetállamoké volt  Megszűntek a vámok a szénre, a kohászati termékekre, ócskavasra  Önálló költségvetés

10 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (1)  1957. március 25. római szerződések Őfelsége Belgium királya, A Francia Köztársaság elnöke, Őfelsége Hollandia királynője, Ő Királyi Fensége Luxemburg nagyhercege, A Német Szövetségi Köztársaság elnöke Az Olasz Köztársaság elnöke AZZAL AZ ELTÖKÉLT SZÁNDÉKKAL, hogy az Európai népek egyre szorosabb összefogásának alapjait lerakják, MIUTÁN ÚGY DÖNTÖTTEK, hogy közös cselekvéssel biztosítják országaik gazdasági és szociális haladását, és ennek során az Európát szétválasztó korlátokat megszüntetik, AZZAL A CÉLKITŰZÉSSEL, hogy népeik élet- és munkakörülményeinek állandó javításán munkálkodnak, azt lényeges célnak tekintve, ANNAK FELISMERÉSÉVEL, hogy az akadályok elhárítása megkívánja az egyetértésben való előrehaladást a tartós gazdasági növekedés, a kiegyensúlyozott kereskedelem és a tisztességes verseny megvalósítása érdekében, ABBAN A TÖREKVÉSÜKBEN, hogy népeik gazdaságait egyesítik és azok harmonikus fejlődését előmozdítják, ha az egyes területek közötti különbségeket és a kedvezőtlenebb adottságú területek elmaradottságát csökkentik, AZT ÓHAJTVÁN, hogy a közös kereskedelempolitikával hozzájáruljanak a külgazdasági kapcsolatokban érvényesülő korlátozások fokozatos elhárításához, ARRA TÖREKEDVE, hogy Európának a tengerentúli országokkal való kapcsolatait erősítsék, azt óhajtván, hogy az Egyesült

11 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (2) EGK: - Cél: közös piac megteremtése 12 év alatt, közös vámtarifa a külső országokkal - Közös: mezőgazdaság, közlekedés, versenyszabályozás, közös szociálpolitika, közös költségvetés → Európai Beruházási Bank

12 Európai Gazdasági Közösség és az Euratom (3) - Intézményrendszer: Tanács, Bizottság, Európai Parlament EURATOM: - Az atomenergia-ipar közös megteremtése és irányítása

13 Egyesülési Szerződés  1965. április 8.  Európai Szén- és Acélközösség + Európai Atomenergiai Közösség + Európai Gazdasági Közösség → közös intézményeket hoz létre a három szervezetnek

14 Az első bővülés (1973)  Egyesült Királyság  Dánia  Írország

15

16 Az 1970-es évek: egy évtized alatt pénzügyi unió  Tartalmazza: az európai egységes és közös pénz megteremtését három szakaszban  1.) pénzpolitika összehangolása és az árfolyammozgások közelítése  2.) tartalékok összevonása (Európai Pénzintézet, EMI felállítása)  3.) közös pénz (euró)

17 Bővítés a déliekkel GGGGörögország (1979) PPPPortugália (1985) SSSSpanyolország (1985)

18

19 Schengeni Egyezmény (1985)  Célja: az ellenőrzések fokozatos felszámolása a tagállamok közötti belső határokon + menedékjog, rendőri erők határokon átnyúló együttműködése

20 Az Egységes Európai Okmány (1987)  Új jogforrás → kibővítette a Közösség hatásköreit: - Megszűnt a határellenőrzés - Rendőri fellépés összehangolása - Egységes előírások - Egységes diplomák és végzettségek, munkavállalási feltételek - Egységes cégbejegyzés, egységes áfa- kulcs: 15 % - Közös költségvetés

21 Az Egységes Európai Okmány összegzése Egységes piac és politikai együtt- működés jogi alapjait fekteti le.

22 Az Európai Unió  A maastrichti szerződés (1992)  Megszületik az Európai Unió (European Union)  Az integráció új területei: közlekedés, környezetvédelem, kutatás-fejlesztés, kultúra → Gazdasági és Monetáris Unió (EMU): a közös valuta tervének lefektetése

23 Az EU három pillére  Szubszidiaritás elve  Három pillér: -Első pillér: Európai Közösség -Második pillér: kül- és biztonság- politika -Harmadik pillér: belügyi- igazságügyi egyeztetés

24 Maastrichti kritériumok  Az infláció legfeljebb 1,5 százalékkal lehet magasabb, mint az unió három legalacsonyabb inflációjú tagországának átlaga  A költségvetési hiány nem haladhatja meg az éves össztermék 3 százalékát  Az államháztartás felhalmozott adósága pedig nem haladhatja meg a nemzeti össztermék 60 százalékát  A hosszú lejáratú hitelek kamatai maximum két százalékkal lehetnek magasabbak a három legalacsonyabb kamatot megszabó tagország átlagánál

25 Újabb bővítés: tizenkettőkből tizenötök (1994)  Ausztria  Svédország  Finnország

26

27 A keleti bővítés kérdése  Koppenhágai Európai Tanács  Feltételek (Koppenhágai kritériumok): (1.)Szilárd demokrácia (2.)Működő piacgazdaság (3.)Kellő versenyképesség (4.)Teljes jogharmonizáció  Lista: Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Románia, Bulgária, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia

28 Az euró születése  Egységes fizetőeszköz  1995. madridi csúcson kapta a nevét  1998-ban véglegesen rögzítik az euró árfolyamát (1 euró = 1,16 dollár)  2002. január 1.-jén megjelentek az érmék és a bankjegyek

29 Az Európai Konvent  Szembenállás: föderalista EU–csak gazdasági integráció  2002. február 28.-án alakult a konvent Brüsszelben  Cél: egységes alkotmány létrehozása → 2009-ben lép életbe

30 IV. Az Európai Unió intézményei AAAAz Európai Tanács AAAAz Európai Unió Tanácsa AAAAz Európai Közösség Bizottsága AAAAz Európai Parlament AAAAz Európai Bíróság

31 Az Európai Tanács  Az EU legfontosabb döntéshozó szerve  Tagjai: a tagállamok politikai vezetői  Évente legalább kétszer ülésezik  Döntési mechanizmus: egyetértés (egyhangúság)  Soros elnökség fél évig meghatározott sorrendben  2005:Luxemburg/Anglia  2006:Ausztria/ Németország

32 Az Európai Unió Tanácsa (1)  A döntéshozatal vezető intézménye  Kormányközi intézmény  Az EUT összetétele alapján három csoport: (1.)Általános Ügyek Tanácsa és a Gazdasági és Pénzügyminiszterek Tanácsa (2.) Ágazati tanácsok (3.)„Jumbo” ülések

33 Az Európai Unió Tanácsa (2)  A nemzeti küldöttek mellet: Állandó Képviselők Tanácsa (COREPER) (1.)COREPER I. (2.)COREPER II.  Döntési mechanizmus: egyhangúság, egyszerű többség (50%+1), minősített többségi szavazás

34 Szlovénia4Lengyelország27 Ausztria10Lettország4 Belgium12Litvánia7 Bulgária10Luxemburg4 Ciprus4Magyarország12 Cseh Köztársaság 12Málta3 Dánia7Németország29 UK29Olaszország29 Észtország4Portugália12 Finnország7Románia14 Franciaország29Spanyolország27 Görögország12Svédország10 Hollandia13Szlovákia7 Írország7 (Az EU-ról sz-ló Szerződésben lefektetett arányok az EUT-ben)

35 Az Európai Közösség Bizottsága  Székhelye Brüsszelben van  Mintha az EU kormánya lenne  Tagjai a biztosok  5 évre választják → elnök fogja őket össze (2005-2010 José Manuel Barroso)  Az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással  A tagállamoktól teljesen független szerv → feladata az Unió közös érdekeinek képviselete  Hetente ülésezik

36 Az Európai Parlament (1)  Székhelye Strassbourgban van  Tagjait közvetlenül választják: 5 évre szól  732 fős  Négy fő párt: (1.) Európai Néppárt (2.) Európai Szocialista párt (3.) Európai liberális, Demokrata és Reformpárt (4.) Zöld Párt  Legfontosabb tisztségviselője: a Parlament elnöke (két és fél évre), ma: Josep Borrell

37 Szlovénia77Lengyelország5450 Ausztria1817Lettország98 Belgium2422Litvánia1312 Bulgária-17Luxemburg66 Ciprus66Magyarország2420 Cseh Köztársaság 2420Málta55 Dánia1413Németország9999 UK7872Olaszország7872 Észtország64Portugália2422 Finnország1413Románia-33 Franciaország7872Spanyolország5450 Görögország2422Svédország1918 Hollandia2725Szlovákia1413 Írország1312Összesen732736 (Az Európai Parlament képviselőinek száma tagállamok szerint)

38 Az Európai Parlament (2)  Hatáskörei: - Bizonyos kérdésekben döntéshozó szerep - Politikai ellenőrzés -Nem rendelkezik normatív, vagyis jogalkotási hatáskörrel -Önigazgatás joga

39 Az Európai Bíróság  Székhelye Luxembourg  Feladata: az EU ügyeiben legfelsőbb jogi döntéshozóként való eljárás  Tagjait a tagállamok jelölik, 25 bíróból áll  Munkanyelve a francia  A bírósági eljárások két szakaszból állnak: írásbeliből és szóbeliből  Döntéseivel nem teremt precedenst

40 Európai jelképek  1986. zászló, hátterében a 12 csillaggal  Himnusz: Beethoven Kilencedik szimfóniája: az „Örömóda”  Más jelképek: európai díjak, európai útlevél, egységes vezetői engedély, és az Európa-nap (május 9.)

41 Akkor gondolkozzunk! UUUUkrajna megkezdheti-e a csatlakozási tárgyalásokat 2007-ben? MMMMi lesz Horvátországgal az elhalasztott csatlakozási tárgyalások miatt? TTTTörök helyzet. Európa-e Törökország? Mi Európa? VVVVajon tényleg az EU Erdély „revíziójának” kulcsa? HHHHogyan tud Magyarország élni az EU nyújtotta lehetőségekkel?

42 Vége Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Európai Unió Készítette:Fekete Szabolcs Farka s."

Hasonló előadás


Google Hirdetések