Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jádi Németh Ügyvédi Iroda Versenyképes Vállalkozói Tudás Gyarapítása A SIKERES BESZÁLLÍTÓKÉRT Budapest, 2008. június 18. Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jádi Németh Ügyvédi Iroda Versenyképes Vállalkozói Tudás Gyarapítása A SIKERES BESZÁLLÍTÓKÉRT Budapest, 2008. június 18. Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M."— Előadás másolata:

1 Jádi Németh Ügyvédi Iroda Versenyképes Vállalkozói Tudás Gyarapítása A SIKERES BESZÁLLÍTÓKÉRT Budapest, 2008. június 18. Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M. Eredményes szerződéskötés - Hatékony vitarendezés

2 TARTALOMJEGYZÉK –Amit a beszállítóknak tudni érdemes – beszállítói kapcsolatok –A beszállítók védelme – a jelentős piaci erővel visszaélés tilalma –A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – a szabályozás jogi háttere –Beszállítói kötelezettségek; Megrendelői kötelezettségek –Hibás teljesítés – szerződéses biztosítékok –Pénzügyi teljesítés –Az alvállalkozói struktúrák és a körbetartozások – tippek a körbetartozás kockázatának csökkentésére –Jogviták rendezése bírósági úton kívül, illetve bíróság előtt –Egyedi szempontok a nemzetközi szerződéses viszonylatokban

3 Amit a beszállítóknak tudni érdemes – beszállítói kapcsolatok 1. Amit a beszállítóknak tudni érdemes – beszállítói kapcsolatok A jog elsődleges eszközei –Kiválasztás -garantálnia kell, hogy a beszállítók kiválasztása tekintetében méltányos, korrekt, szakszerű, pártatlan és hátrányos megkülönböztetés nélküli döntés születhessen; –Szerződés -szabályozza a felek közötti jogviszonyt; –Jogviták -intézményesített jogérvényesítés

4 Amit a beszállítóknak tudni érdemes A beszállítók védelme – a jelentős piaci erővel visszaélés tilalma 1. Amit a beszállítóknak tudni érdemes A beszállítók védelme – a jelentős piaci erővel visszaélés tilalma 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről A beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel visszaélni tilos! –a beszállító indokolatlan megkülönböztetése; –a beszállító értékesítési lehetőséghez való hozzáférésének indokolatlan korlátozása; – a tisztességtelen, a kereskedő számára egyoldalúan előnyös kockázatmegosztást eredményező feltételek előírása a beszállítóval szemben, különösen a kereskedő üzleti érdekeit is szolgáló - így raktározási, reklámozási, marketing és más - költségek aránytalan áthárítása a beszállítóra; –a szerződéses feltételek beszállító hátrányára történő indokolatlan utólagos megváltoztatása, illetve ilyen lehetőség kikötése a kereskedő részéről; –a beszállítónak a kereskedővel, illetve más kereskedővel kialakítandó üzleti kapcsolataira vonatkozó indokolatlan feltételek előírása, különösen a legkedvezőbb feltételek alkalmazásának kikötése, illetve annak előírása, hogy azonos időszakra adott termékre csak az adott kereskedőnek biztosítson akciót, valamint a kereskedő védjegyével vagy márkanevén árusított termék gyártásának előírása; –a beszállító által nem igényelt szolgáltatásokért - különösen a kereskedő beszállítóinak listájára vagy árukészletébe való bekerülésért - fizetendő díjak egyoldalú felszámítása; –a szerződés felbontásával való fenyegetés, az egyoldalú előnyt jelentő szerződéskötési feltételek kikényszerítése érdekében; –harmadik személy beszállítók vagy a kereskedő saját külön szolgáltatója igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra; –a szerződésben megállapított számlázott átadási ár alatt meghatározott eladási ár alkalmazása

5 Amit a beszállítóknak tudni érdemes A beszállítók védelme – a jelentős piaci erővel visszaélés tilalma 1. Amit a beszállítóknak tudni érdemes A beszállítók védelme – a jelentős piaci erővel visszaélés tilalma JELENTŐS PIACI ERŐVEL RENDELKEZIK A VÁLLALKOZÁS  Amennyiben az adott vállalatcsoport, előző évi konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot;  valamint akkor is, ha a piac struktúrája, a piacra lépési korlátok léte, a vállalkozás piaci részesedése, pénzügyi ereje és egyéb erőforrásai, kereskedelmi hálózatának kiterjedtsége, üzleteinek mérete és elhelyezkedése, kereskedelmi és egyéb tevékenységeinek összessége alapján a beszállítóval szemben egyoldalúan előnyös alkuhelyzetben van vagy abba kerül.

6 2. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai - a szabályozás jogi háttere –Beszállítói szerződés –Beszállítói szerződés: nem nevesített jogi kategória; alapvetően a Ptk. szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezések tekintendők irányadónak. –Beszállító: –Beszállító: az, aki terméket, szolgáltatást kereskedelmi tevékenységet folytatónak forgalmazási céllal értékesíti. (2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről) –Kereskedelmi tevékenység: –Kereskedelmi tevékenység: a kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, kereskedelmi ügynöki tevékenység, vendéglátás, turisztikai tevékenység, ideértve a vásárolt termékek és kereskedelmi szolgáltatások értékesítését, házhoz szállítását. (2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről)

7 2. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai - a szabályozás jogi háttere A szállítási szerződés és a vállalkozási szerződés  A szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben kikötött dolgot egy későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni (határidős adás-vétel);  A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely munkával elérhető teljesítmény létrehozására „vállalkozik” a megrendelő pedig köteles a szolgáltatást átvenni és a díjat megfizetni;  A vállalkozó a munkát saját költségén végzi, köteles azonban a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését!;  Alvállalkozói struktúrák → vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult → vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely a nélkül nem következett volna be.

8 2. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai - a szabályozás jogi háttereVÁLLALKOZÁSISZERZŐDÉSADÁSVÉTEL Főkötelezettség: a dolog előállításaFőkötelezettség: a már meglévő dolog átadása Szerződéses pozíció: – a beszállító van nehezebb helyzetben – a törvény a beszállítót védi Szerződéses pozíció: – az eladó van erősebb pozícióban – a törvény a vásárlót védi

9 2. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai - a szabályozás jogi háttere

10 2.A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Jogszabályi előírások A beszállító főkötelezettségei  Köteles a teljesítés nyújtásakor a legnagyobb gondosságra törekedni;  Határidők betartása;  Megállapodott mennyiség, minőség, és választék szerinti teljesítés;  Gondoskodjon a termékek megfelelő és a szakmában szokásos módon történő csomagolásáról;  Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről köteles a megrendelőt tájékoztatni;  Köteles a megrendelőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni.

11 2.A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Jogszabályi előírások A megrendelő főkötelezettségei  Köteles a szerződésszerű teljesítést fogadni, a vételárat megfizetni,  A szerződéstől bármikor elállhat, de köteles a beszállító kárát megtéríteni,  Köteles a csomagolt és mérlegelt dolgot a beszállító vagy a fuvarozó jelenlétében legalább bruttó súly és darabszám szerint átvenni és amennyiben hibát észlel úgy azt haladéktalanul jelezni, szavatossági igényének megjelölése mellett.

12 3. A szerződésszegés A beszállító felelőssége

13 3. A szerződésszegés A megrendelő felelőssége

14 3. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Hibás teljesítés – szerződéses biztosítékok  Kötbér: írásban; nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetére szóló kötelezettségvállalás;  Jótállás: a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli;  Bankgarancia: „A bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni” /Ptk. 249. §/, az un. „feltétel nélküli” bankgarancia;  Jogvesztés kikötése: „A felek írásban megállapodhatnak abban, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot vagy kedvezményt, amely őt a szerződés alapján megilletné” /Ptk. 250. § (1)/

15 3. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Felelősség a hibás termékekért

16 4. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Pénzügyi Teljesítés / fizetési késedelem

17

18 4. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Pénzügyi teljesítés – alternatív megoldások Faktorálás : a vállalkozás olyan számlaköveteléseket értékesít a faktorcég felé, amely számlák ellenértékét a vevőpartner halasztott fizetési konstrukcióval (pl.30,45,60 vagy még több nap elteltével) egyenlít csak ki. A faktorálás során jellemzően a számlakövetelés 70% - 100%-át kapja meg a faktoráló a benyújtástól számított 24-72 órán belül. Banki hitelFaktoring A bank pénzt biztosít azon az alapon, hogy a hitelezett képes annak visszafizetésére a Faktor pénzt előlegez, azon az alapon, hogy a Vevő képes lesz a követelések lejáratkori teljesítésére

19 4. A beszállítói szerződések tipikus jogi sajátosságai – Pénzügyi teljesítés – alternatív megoldások Beszállító Megrendelő n fizetés teljesítése n dokumentáció küldése n visszakövetelés kereskedelmi vita esetén n áruk/szolgáltatások szállítása n számla n teljesítés igazolása n engedményezés 1 n számla n teljesítés igazolása n engedményezés a vevő elfogadásával 2 n a vételár első részének átutalása, mely a követelés 70%-100%-a 3 n fizetés a lejáratkor 4 n amennyiben a követelés beérkezik a Vevőtől, a vételár fennmaradó részének átvezetése 5 n kereskedelmi vita esetén visszkereset 6 Faktor n számlakövetelés elfogadása 2a

20 5. Az alvállalkozói struktúrák és a körbetartozások – tippek a körbetartozás kockázatának csökkentésére Cégbírósági adatok alapján a fizetésképtelenné váló cégek számának alakulása az elmúlt években:

21 5. Az alvállalkozói struktúrák és a körbetartozások – tippek a körbetartozás kockázatának csökkentésére 6 tipp a körbetartozás kockázatának csökkentésére: A kintlévőség kialakulásának megakadályozása Szerződéskötés előtt üzleti partner ellenőrzése. Fizetési készségének és képességének, pénzügyi helyzetének feltárása. Konkrét, személyre szabott szerződés A szerződés tervezetét szakemberrel készítse el, hogy a megfelelő jogi garanciák és biztosítékok feltétlenül szerepeljenek benne. Számlázáskor figyelni kell az adatokra A számla kibocsátása előtt az üzleti partner cégadatainak ismételt ellenőrzése szükséges. Ezzel elkerülhető, hogy tévesen kiállított számlára hivatkozva, a számla visszaküldésre kerüljön. Későbbi kifogások megelőzése Üzleti partner minőségi vagy határidővel kapcsolatos kifogásaira haladéktalanul, érdemben kell válaszolni. Ezzel megelőzhető az a helyzetet, hogy fizetési késedelem esetén erre hivatkozzon. A határidőkre fokozottan kell ügyelni Teljesítés után haladéktalanul ki kell küldeni a számlát. A fizetési határidő lejártát követően azonnal jelezni kell a részére a nem teljesítést. Az ígéreteknek nem szabad hinni Nem szabad elhinni, hogy majd fizet, ez nem bizalmi kérdés. Az idő pénz, gyorsan kell cselekedni!

22  Bírósági eljárás :  Előnye : •végleges, végrehajtható, határozat születik ami mindkét félre nézve kötelező,  Hátránya: •bizonyítás nehézkes, •elhúzódó költségigényes perek, melyek kimenetele kétséges, mert sok év után már a végrehajtás eredményességét meghiusíthatja egy csődeljárás vagy felszámolás.  Választottbírosági eljárás:  Előnye: •az eljárás a bírósági eljáráshoz képest gyors, •az üzleti életben tapasztalt bírák előtt folyik az eljárás, amelyek személyét a felek választhatják meg, •a felekre nézve kötelező döntés születik.  Hátránya: •Rendkívül drága  Közvetítői eljárás:  Döntése nem kötelező  Az elhangzottak értelmében fontos a szerződő partner megfelelő kiválasztása, a körültekintő szerződéskötés, a megfelelő jogi garanciák beépítése a szerződésbe, a későbbi kellemetlen elhúzódó, költséges jogviták elkerülése érdekében. 6. Jogviták rendezése

23 7. Kapcsolat Köszönöm a megtisztelő figyelmet! bpv | Jádi Németh Ügyvédi Iroda 1051 Budapest Vörösmarty tér 4. Tel.: +36 1 429 4000 Fax: +36 1 429 4001 info@bpv-jadi.com www.bpv-jadi.com


Letölteni ppt "Jádi Németh Ügyvédi Iroda Versenyképes Vállalkozói Tudás Gyarapítása A SIKERES BESZÁLLÍTÓKÉRT Budapest, 2008. június 18. Dr. Jádi Németh Andrea, LL.M."

Hasonló előadás


Google Hirdetések