Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgármesteri Akadémia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgármesteri Akadémia"— Előadás másolata:

1 Polgármesteri Akadémia
A PPP-konstrukció az önkormányzatok gazdálkodásában Dr. Lóránt Zoltán főigazgató 2010. február

2 A 90-es évek második felétől egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a nagy ellátórendszerek közszolgáltatási igényei a hagyományos költségvetési bevételekből egyre kevésbé finanszírozhatók. A közfeladat-ellátásában szükségessé vált új típusú „beruházó feladat-ellátó szervezetek" bevonása. • A legfontosabb problémát annak megválaszolása jelentette, hogyan lehet az állam mindenkori költségvetési lehetőségeinél gyorsabb ütemben növekvő közösségi szükségleteket kielégíteni?

3 A PPP1 a közszféra és a magánszektor egy olyan speciális
együttműködési formájának gyűjtőfogalmát jelenti, amely során a magánszféra részt vesz a közfeladatok ellátásában. A PPP-k néhány jellemző tulajdonsága: A magán- és a közszféra partnereinek projektkapcsolata gyakran hosszú távú együttműködésre épül, A projekt finanszírozása részben a magánszférát terheli, de jelentős részben közpénzekből is ki lehet egészíteni, A gazdasági szereplő a projekt különböző szakaszaiban (tervezés, megvalósítás, üzembe helyezés, üzemeltetés és finanszírozás) fontos szerepet játszik. A közszférából származó partner lényegében a céloknak a közérdek, a felkínált szolgáltatás minősége vagy az árpolitika szerint történő meghatározására összpontosít, és őrködik ezeknek a céloknak a betartása felett. Kockázatmegosztásra törekszenek: a magánszférából érkező partnerre gyakran olyan kockázatokat ruháznak át, amelyeket többnyire a közszféra viselne (pl. költségnövekedés az építési szakaszban vagy az üzemeltetés alatt). 1 Public Private Partnership

4 Az Európai Unió négy fő PPP típusú együttműködést különböztet meg:
a magánszféra tervez és épít, tulajdonos és finanszírozó az állam/önkormányzat, amely működtetési kötelezettségeket is viseli. a közszolgáltatás ellátása érdekében a magánszektor az építtető és a működtető, melynek ellenében az állam/önkormányzat díjat fizet, majd a szerződés lejártakor a tulajdonjog az államra száll. határozott idejű szerződésben a magánszféra tervez, épít, működtet és finanszíroz, majd a szerződés lejártát követően a létesítmény az állam/önkormányzat tulajdonába kerül. A szerződés alatt az állam szolgáltatási díjat fizet (vagy szubvenciót nyújt). PPP esetén teljes mértékben (100 %) a magán szférára hárul a beruházás finanszírozási forrásainak előteremtése (ebben az esetben a köz- és a magánszereplők megosztják egymás között az azonosított kockázatokat).

5 Magyarországi új szabályozás
A PPP-modell hazai szabályozásának jogforrásai: » az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve szolgáltatási együttműködés (PPP) újszerű formáinak alkalmazásáról szóló 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozat (a 2098/2003 (V.29.) Korm. hat. módosítása) » a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: HTKV). » A HTKV hatására a PPP TB elkészítette a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 2004 októberében publikált – elméleti szempontú, külföldi tapasztalatokra alapozott - „PPP Kézikönyv" aktualizálását, amelynek eredményeképpen 2008 januárjára elkészült a „PPP Útmutató„ (Általános bemutatás, Eljárásrend, KSH információk). (tárcastatútumok, Kbt., Áht évtől)

6 A közszférabeli partner számára a PPP konstrukcióban megvalósított projektből adott esetben a következő előnyök származhatnak: • magántőke bevonása a közérdekű beruházások finanszírozásába, ami költségvetési megtakarítást és a beruházási költségek csökkentését jelenti, a beruházási kockázat azon elemeinek átadása, amelyeket a magánszférabeli partner jobban tud kezelni, mint az állami partner, a tervezett beruházások és a hozzájuk kapcsolódó közszolgáltatások nyújtása ütemének felgyorsítása, tekintve, hogy a magánszektor rugalmasabban és gyorsabban működik, a helyi közszféra finanszírozási forrásai körének kibővítése, a projektek megbízható megvalósításának biztosítása, mivel a megtervezett és megépített, illetve renovált létesítményt magánvállalkozó fogja működtetni vagy fenntartani – aki ezért érdekelt a munkálatok megbízható és pontos elvégzésében – a közszférabeli partner felügyelete alatt, minőségi közszolgáltatások nyújtása hosszú távon, többéves szerződések keretében. verseny! árcsökkenés!

7 A köz- és a magánszféra közti együttműködésben az alábbi feltételek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a PPP-k megfeleljenek a következő és szakszerű pénzügyi-jogi kereteknek: stabil helyi és regionális (ön)kormányzati rendszer, a pénzpiacok és a mindenkori partnerek bizalma, a köz- és a magánszférabeli partnerek szilárd pénzügyi helyzete, átlátható és konkrét szerződési feltételek, melyek erőhatalom (vis maior) esetében átdolgozási mechanizmust és szabályozást irányoznak elő, a projekt pontos pénzügyi terve, mindkét fél jogi védelmének biztosítása., ha (a(z) önkormányzat a szolgáltatás fő vásárlója, közvetlenül vagy közvetve, a tényleges igénybevevők helyett fizet ún. árnyékdíjak formájában.

8 Projektszintű kockázatvállalás
Kockázat típusai: beruházási kockázat rendelkezésre állási kockázat keresleti kockázat Az EUROSTAT feltételrendszere az eszköz államháztartáson kívüli minősítésének: a beruházási kockázatot a magán partner viseli valamint az eszköz rendelkezésre állási kockázatának, illetve keresleti kockázatának egyikét szintén a magántársaság viseli.

9 A PPP alkalmazásának területei
Közúti infrastruktúra (az M5-ös és M6-os autópálya) Stadionok-sportlétesítmények, fürdők Oktatási, kulturális beruházások: kollégiumok, múzeumok (Nemzeti Színház, Művészetek Palotája) Büntetés-végrehajtási intézetek: javító- és nevelő-intézetekhez kapcsolódó beruházások (Szombathely, Tiszalök)

10 A felsőoktatási kollégium beruházási program célkitűzései
2207/2004. (VIII. 27.) Kormányhatározat Diákotthon építési program Kollégiumi rekonstrukciós program új diákotthoni férőhely Mrd Ft nettó bekerülési költség kollégiumi férőhely korszerűsítése Mrd Ft nettó bekerülési költség Megvalósítás: között PPP-konstrukcióban

11

12 A legáltalánosabb hibák az önkormányzati PPP-k területén
Elsődleges cél: az államháztartáson kívüli elszámolás biztosítása/néha állami támogatás elnyerése → figyelembe nem véve az üzemeltetéshez és a megépítéshez szükséges tényezőket, a piacosíthatóság, mint attraktív tényező mellőzése. Hatástanulmányok hiánya (csak a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele) → a PPP többnyire ultima ratio az önkormányzatok számára. A PPP „kerete” pontosan nem körülhatárolható szerződés változatokat takar.

13 Projekttervezés (német minták): szinte teljesen hiányoznak, vagy
csak műszaki, pénzügyi, netán politikai célok által vezérelt → a közfeladat fogalma a homályba vész… Rossz költségterv/beruházási kalkuláció (Árnyoldal: a számviteli szabályok miatt a hosszú távú kötelezettség vállalásokra vonatkozó adatokat nem kell feltüntetni) Közbeszerzési eljárások Gyakran nincsenek, ha vannak hibásak, de ha jogszerűek, akkor hiányzik a verseny. Az előzetes ismeretek hiányában az alkalmazandó szerződéstípus rossz megválasztása, illetve az ebből adódó értelmezési problémák. A közcélú igénybevétel tartalmának és tartamának meghatározásának átgondolatlansága/a szolgáltatási díj „feltornázásának” igénye. Könyveléstechnikai problémák: a magánfél tulajdonában/haszná- latában álló jószágelemek feltüntetése a közszféra oldalán a főkönyvi nyilvántartásokban.

14 Kockázatmegosztás: „háttérszerződések”→ a rendelkezésre állási kockázat átterhelése a jogi problémák tucatjait vonja maga után Nincs „jó példa” előttünk és még sokáig nem is lesz. A magánfél változásának/kiszállásának lehetősége biztosított. A közjogi felelősség szorosabb értelemben vett átruházhatóságának hiánya.

15 Miért tudna a magánszféra a közszféránál olcsóbban
infrastruktúrát építeni és üzemeltetni? a magántőkével történő finanszírozás drágább, mint a közszféra általi hitelfelvétel, az állami hatóságoktól eltérően a magánvállalkozások jelentős nyereséget várnak el befektetéseiktől, a PPP beruházások előkészítése hosszú és költséges folyamat, amortizáció kérdése nő a működési forráshiány összege?!!

16 Egy PPP projekt akkor „deficitkímélő”, ha:
a PPP-társaság magán- vagy többségi magántulajdonú; a PPP eszköz létrehozásának és üzemeltetésének finanszírozásában a(z) (ön)kormányzat nem, vagy csak kisebb mértékben vesz részt, - az indulásnál a kormány által felvett és esetleg továbbkölcsönzött hitel nem éri el a projektköltség 50%-át (hitelek árfolyamkockázatát a magánszéfra viseli) a kockázatokat többségében a PPP-befektető viseli (Építési, rendelkezésre állási, keresleti kockázat) hiánypótló beruházások valósulnak meg (magas kihasználtsággal!!) ! Az Áht. 8. § (6) bek. szerint január 1-jétől megkötött szerződéseknél már nem teszi lehetővé az államháztartási körön kívüli elszámolást.


Letölteni ppt "Polgármesteri Akadémia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések