Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Távközlési szerződések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Távközlési szerződések"— Előadás másolata:

1 Távközlési szerződések
Dr. Bozzay Gyöngyi Komáromi és Erős Ügyvédi Iroda Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. A távközlési piac szabályozása c. konferencia Pécs, március 19.

2 Vázlat A jelentős piaci erő (JPE) A szolgáltatók közötti együttműködés
Hálózati szerződések – társszolgáltatói kapcsolatok A hálózati szerződések fajtái Előfizetői szerződések

3 Társszolgáltatói kapcsolatok az Eht. tükrében
I. A jelentős piaci erő meghatározása II. A szolgáltatók közötti együttműködés szabályai Általános együttműködési kötelezettség Hálózati szerződések keretében történő együttműködés – Speciális szabályok Betelepülés (co-location) – Közös eszközhasználat

4 I. Jelentős piaci erő A jelentős piaci erő fogalma:
Az a szolgáltató rendelkezik jelentős piaci erővel (JPE vagy SMP- Significant Market Power), amelyik: - valamely az Eht-ban meghatározott szolgáltatás vonatkozásában - egy meghatározott területen, ahol szolgáltatást nyújt, - legalább 25%-os piaci részesedéssel bír.

5 Szolgáltatási piacok:
1. távbeszélő szolgáltatási piac, 2. mobil rádiótelefon szolgáltatási piac, 3. bérelt-vonali szolgáltatási piac, 4. összekapcsolási szolgáltatási piac. A Kormány törvényjavaslatot terjeszthet elő évente május 31-ig: a meghatározó szolgáltatási piacok körének a következő év január 1-jétől történő módosításáról, valamint az összekapcsolás, az előfizetői hurok átengedése, az együttműködés esetén fizetendő ellenértékre vonatkozó kötelezettségek közül melyek vonatkozzanak a különböző piacokon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra.

6 Az SMP-k azonosítása Első azonosítás :
a Hírközlési Döntőbizottság végzi, az általa elfogadott alapelvek alapján meghatározott piaconként, az összes – gazdasági ereje alapján számításba vehető - szolgáltató egyidejű vizsgálata alapján

7 Az SMP-k azonosítása (folyt.) A Döntőbizottság értékelési szempontjai:
az adott piac földrajzi területén, illetve a teljes nemzeti hírközlési piac tekintetében a kapcsolódó piacokon való jelenlét; a piaci viszonyokat befolyásoló képesség, így különösen a szolgáltató szerepe a vállalatcsoportjával együttesen (pl. Matáv-csoport, Vivendi-csoport); a teljes nemzeti hírközlési piac méretéhez viszonyított éves nettó árbevétel; az adott piac földrajzi területén a felhasználók elérésének eszközei feletti rendelkezési lehetőség; pénzügyi erőforrásokhoz való hozzájutási lehetőség.

8 Az SMP-k azonosítása (folyt.)
A Matáv Rt. és az LTO-k az Eht. alapján automatikusan (azonosítás nélkül) minősülnek jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatónak a távbeszélő szolgáltatási piacon, a törvény hatályba lépésétől, illetőleg előfizetői hurok átengedésére vonatkozó referencia ajánlat (RUO) tekintetében a távbeszélő szolgáltatási piacon történő első azonosításának időpontjáig.

9 Az SMP-k kötelezettségei
hálózati szerződésekre vonatkozó szerződéskötési kötelezettségek; egyenlő elbánás elve (a szolgáltatási feltételek nem lehetnek hátrányosabbak, mint a saját leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatások feltételei); referencia ajánlat készítési kötelezettség; tudakozó szolgáltatás működtetése a többi SMP-vel közösen (a tudakozó távbeszélő és mobil számokat is tartalmaz); az SMP által nyújtott távbeszélő szolgáltatás hatósági áras; számviteli elkülönítés elve (2002. június 30-tól); egyetemes szolgáltatási kötelezettség ellátása, ha a szolgáltatás ellátása céljából közzétett felhívás nem vezet eredményre, a miniszter kijelölése alapján; műsorelosztással kapcsolatos korlátok.

10 II. A szolgáltatók közötti együttműködés szabályai
Általános együttműködés Hálózati szerződések keretében történő együttműködés speciális szabályai Betelepülés - Közös eszközhasználat

11 Általános együttműködés
Célja: hogy a távközlő hálózatok egységesen együttműködő rendszert alkothassanak, ennek érdekében jóhiszeműen, az esélyegyenlőséget biztosítva kell együttműködniük a szolgáltatóknak. A hálózati szerződések tekintetében a hálózaton szolgáltatást nyújtó szolgáltató akkor is köteles együttműködésről tárgyalni a szerződést kötni kívánó másik szolgáltatóval, ha szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Együttműködés a közös használatot elősegítő feltételek kialakításában.

12 Hálózati szerződések Fajtái: hálózati hozzáférésre irányuló,
távközlő-hálózatok összekapcsolására irányuló, előfizetői hurok – teljes vagy részleges – átengedésére irányuló Kötelező elemei Rendelkezni kell: a szerződés tárgyáról, céljáról, a nyújtott szolgáltatásról, annak minőségéről, a fizetendő ellenszolgáltatásról, a hálózatok működőképességének fenntartásáról, a szolgáltatások együttműködéséről,

13 Hálózati szerződések kötelező elemei (folyt.)
a határozott idejű szerződés lejártának idejéről, illetve a határozatlan idejű szerződés felmondási idejéről, a szolgáltatás nyújtása során az adatvédelmi követelmények teljesítésének módjáról, a szerződésszegés esetén fizetendő kötbérről, a harmadik személyeknek nyújtott szolgáltatásokért fennálló felelősség viselésének módjáról és mértékéről, egyéb, a felek által szükségesnek tartott feltételekről, Semmis a hálózati szerződés, amennyiben nem tartalmazza ezeket az elemeket.

14 Hálózati szerződések (folyt.)
Költségalapúság elvének érvényesítése A távbeszélő szolgáltatási, illetve bérelt-vonali szolgáltatási piacon az SMP az összekapcsolási, illetve előfizetői hurok átengedésére irányuló hálózati szerződések alapján kért ellenértéket, illetve az összekapcsolási piacon az SMP a távbeszélő szolgáltatótól a távközlő hálózatok összekapcsolására vonatkozó szerződések alapján kért ellenértéket költségalapon köteles kialakítani. A költségalapú ellenértékek jóváhagyása a Hírközlési Döntőbizottság feladata. Felár alkalmazása: E szerződések esetén a kötelezett Szolgáltató a szerződés megkötését követően a Döntőbizottsághoz fordulhat, annak érdekében, hogy a szolgáltatás ellenértékétől legfeljebb 20%-kal eltérhessen mindaddig, amíg a vele szerződött fél nem rendelkezik a szolgáltatása nyújtásához szükséges hálózattal.

15 1. Hálózati hozzáférési szerződés
Hálózati hozzáférés: egy távközlő hálózat fizikai és logikai csatlakoztatása egy másik távközlő hálózathoz vagy annak részeihez azért, hogy a hálózati funkciók és a hálózaton nyújtott szolgáltatások igénybe vehetővé váljanak a felhasználók kiszolgálása érdekében. az SMP-t szerződéskötési kötelezettség terheli, gazdaságilag és műszakilag indokolt ajánlat esetén a műszaki, jogi és gazdasági feltételeknek hátrányos megkülönböztetéstől menteseknek kell lenniük (leányvállalatok felé is) kivétel a szerződéskötési kötelezettség alól: ha korlátos erőforrás azt lehetetlenné teszi a szerződésben rendelkezni kell a felmerült és indokolt költségek viseléséről is

16 2. Összekapcsolási szerződés
Összekapcsolás: egyazon vagy különböző távközlési szolgáltatók által használt távközlő hálózatok fizikai és logikai csatlakoztatása, annak érdekében, hogy az egyik szolgáltató felhasználói információt cserélhessenek ugyanezen vagy másik szolgáltató felhasználóival, illetve hozzáférhessenek más szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz. szerződéskötési kötelezettség minden távközlő hálózattal rendelkező szolgáltatót terhel, gazdaságilag és műszakilag indokolt ajánlat esetén; referencia összekapcsolási ajánlat (RIO): a távbeszélő, valamint a bérelt vonali szolgáltatást végző SMP-knek kell készíteniük; a díjaknak költségalapúaknak kell lenniük; a Hírközlési Döntőbizottság létrehozhatja a RIO-t, ha a szolgáltató által benyújtott második ajánlat-tervezet sem felel meg a jogszabályoknak.

17 2. Összekapcsolási szerződés (folyt.)
A RIO benyújtásának határideje: az azonosítást követő 30 napon belül. A hatályos hálózati szerződések: az Eht. hatálybalépése ezeket nem érinti, azonban a felek bármelyike ajánlatot tehet a törvény. vonatkozó szabályainak érvényesítése céljából.

18 2. Összekapcsolási szerződés (folyt.)
a távbeszélő SMP-t szerződéskötési kötelezettség terheli; az SMP-knek referencia ajánlatot kell közzétenniük („RUO”); az Eht. meghatározza a RUO kötelező elemeit; a kért ellenértéknek az átengedéstől számított két évig költségalapúnak kell lennie ; ösztönzés a saját infrastruktúra kialakítására (20% felár); mentesülés szerződéskötési kötelezettség alól: ha az igénylő olyan SMP, amely az átengedővel, illetve a többi jogosulttal szemben „bizonyos szempontokból” számottevő előnyt élvez – asszimetrikus szabályozás, két JPE „találkozása” (LTO -Matáv viszony esetén) /ez a rendelkezés az EU csatlakozással hatályát veszti/; ha az igény technikailag nem valósítható meg; ha az igény teljesítése során a hálózat egysége nem őrizhető meg; ha több igénylő is van, csak a legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval kell szerződést kötni.

19 3. Betelepülés – Közös eszközhasználat
Szerződéskötési kötelezettség terheli a hírközlési építmény tulajdonosát; a már meglévő építmény vonatkozásában; ha hírközlési szolgáltató építményét saját ingatlanon, vagy - műszaki, jogi okok miatt - közterületen nem tudja elhelyezni.

20 3. Betelepülés – Közös eszközhasználat (folyt.)
Kivételek a szerződéskötési kötelezettség alól: a teljesítés a meglévő létesítmény biztonságos, illetve rendeltetésszerű használatát akadályozza; közös használat létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges igazolt költségeket az ajánlattevő nem vállalja; a közös használat létesítése más jogviszonyból eredő méltányolható magánérdeket súlyosan sért; a közös használat biztosítására eszközeinek szokásos működtetési módja miatt nem képes; ügyfélforgalom számára nyitva álló építmény ezen funkciót betöltő része.

21 3. Betelepülés – Közös eszközhasználat
Költségek Átalakítás esetén az új használót terheli, az indokolt felújítási igazolt költségek kivételével (egyszeri díj) A közös használat költségeit a használat arányában viselik a felek Az ajánlattevő kezdeményezésére a használat költségeinek használat arányában történő megosztása. Viták rendezése Hírközlési Döntőbizottsághoz lehet fordulni, ha nem tudnak megállapodni a létesítmények átalakításáról közös használatáról, módjáról ajánlatról költségeiről a fenntartásának költségeiről

22 Előfizetői szerződés Előfizetői szerződés: az előfizetői szolgáltatás nyújtása tárgyában a szolgáltató és az előfizető között létrejött szerződés, amely a szolgáltató általános szerződési feltételeiből és az egyedi előfizetői szerződésből áll; Előfizetői szolgáltatás: az a nyilvánosság számára hozzáférhető, hálózati szolgáltatásnak nem minősülő távközlési szolgáltatás, amelyet bárki igénybe vehet a szolgáltató által közzétett általános szerződési feltételek szerint, továbbá bizonyos eltérésekkel a távbeszélő szolgáltatás, az egyetemes távközlési szolgáltatás, a mobil rádiótelefon szolgáltatás, műsorelosztási szolgáltatás is.

23 Előfizetői szerződések közös szabályai
Általános szerződési feltételek létrejötte: írásban, szóban és ráutaló magatartással; Tartalma: ajánlattétel és az ajánlat elfogadásának feltételei; valamint a szerződés megkötésének módja; előfizető nyilatkozattétel módja, határideje, visszavonásának és módosításának feltételei; az előfizetői bejelentések és panaszok kezelése; előfizetői szolgáltatás minőségi célértékének meghatározása (kiv. Egyetemes szolgáltatások); az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének az előfizető által kérhető leghosszabb időtartama, (max. 6 hónap) és esetleges díja.

24 Az előfizetői szerződés megkötése
Igénybejelentés: írásban, a szolgáltató által biztosított adatlapon, elektronikus adatlapon vagy távbeszélőn, a szolgáltató az igénybejelentést írásban vagy elektronikus úton rögzíti, nyilvántartásba veszi, és 15 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról és annak feltételeiről, illetve következményeiről; Az előfizetői szerződés létrejötte: amikor az előfizető elfogadó írásbeli nyilatkozata (az előfizetői szerződés aláírt példánya) a szolgáltatóhoz megérkezik. Az egyetemes távközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozó előfizetői szerződést csak írásban lehet megkötni.

25 Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozása
A korlátozás feltételei és esetei: az előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését; az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja; az előfizetőnek esedékes díjtartozása van, és az általános szerződési feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot nem adott. A korlátozás megszüntetése: Haladéktalanul, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.

26 Az előfizetői szerződés megszűnése
Az előfizető felmondása: a határozatlan idejű előfizetői szerződést 8 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. Szolgáltató rendes felmondása: min. 60 napra. Megszűnik az előfizetővel kötött előfizetői szerződése az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatónak a más szolgáltatóval kötött - az előfizetői hurok teljes átengedésére vonatkozó - szerződésének hatálybalépésével egyidejűleg.

27 Köszönöm a figyelmüket!
Dr. Bozzay Gyöngyi Squire, Sanders & Dempsey L.L.P. Tel:


Letölteni ppt "Távközlési szerződések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések