Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Utazási szerződések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Utazási szerződések."— Előadás másolata:

1 Utazási szerződések

2 A vonatkozó jogszabályok
281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet az utazási szerződésről 261/2004/EK rendelet a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 889/2002/EK rendelet a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról 2027/97/EK rendelet a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről 2005. évi VII. törvény a Montrealban, május 28-án kelt, a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

3 Általános tartalmi elemek
A rendelkezésektől az utas hátrányára nem lehet eltérni. Az utazási szerződést, annak valamennyi kikötésével együtt írásban kell megkötni, és papíron vagy más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. Az utas a szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Ha az azonos időpontban, azonos útvonalon, azonos szolgáltatást igénybe vevő utasok létszáma eléri a 15 főt, az utazásszervező köteles gondoskodni arról, hogy a csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt világnyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult személy kísérje.

4 Utazási szerződés kötelező tartalmi elemei
az utazásszervező, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát, az utazásszervezőnek, továbbá - ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik - az utazásközvetítőnek a nyilvántartásba vételi számát, az utas nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén - elektronikus levelezési címét, az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését,

5 Utazási szerződés kötelező tartalmi elemei
adott esetben a személyszállítás eszközét és a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban meghatározva, a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizetése rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,

6 Utazási szerződés kötelező tartalmi elemei
annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött, az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul közölni az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval, ha az utazásszervező közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével.

7 Részvételi díj fizetésének szabályai
szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. szerződés alapján fizetendő teljes díj [a szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint adó, illeték és egyéb kötelező terhek] teljes összegének megfizetését az utazásszervező legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

8 Részvételi díj emelésének szabályai
A fizetendő teljes díj nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag: a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), a vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor.

9 Részvételi díj emelésének szabályai
A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. A szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül semmilyen okból sem emelhető.

10 Elállás esetei és következményei
Az utas írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Elállás esetére bánatpénz kiköthető, melynek mértéke a szolgáltatás díja (részvételi díj) összegét nem haladhatja meg. A bánatpénz a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százalékában kifejezett átalány formájában is megállapítható. Az utasnak az utazás megkezdését megelőző 35 napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló szerződés esetében 45 napnál korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követelhető. Az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhető.

11 Elállás esetei és következményei az utas érdekkörén kívül felmerült okból
Ha az utazásszervező a szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, és ezt az utas nem fogadja el, elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben: az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ha az utazásszervező megfelelő helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas azt nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után a szerződés megkötésétől számított időre jogszabály szerinti kamat megfizetésére köteles.

12 Elállás esetei és következményei az utas érdekkörén kívül felmerült okból
Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, de az utas mégis elfogadja azt, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ezen kívül az utazásszervező köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni,

13 Elállás esetei és következményei az utas érdekkörén kívül felmerült okból
kivéve, ha az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utast erről írásban, a szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

14 Elállás esetei és következményei az utas érdekkörén kívül felmerült okból
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – a szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államig. szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, és az utazásszervező által felajánlott azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el. Ebben az esetben: az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, a már ismertetett következményekkel.

15 Hibás teljesítés Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani. Nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

16 Hibás teljesítés Ha a szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, akkor - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

17 Hibás teljesítés Az utas panaszát haladéktalanul köteles az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő a bejelentésről, és a megtett intézkedésekről köteles jegyzőkönyvet felvenni, és egy példányt az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában, ha nem rendeződött a panasz, az utas az utazásszervezőt, vagy az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni.

18 Hibás teljesítés Az utazásszervező felel a szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha az sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén. Az utolsó két esetben az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak.

19 Hibás teljesítés Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem- teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szerződésben korlátozható. Ha az utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, a szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

20 Utazási csomag az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.

21 Utazási csomag értékesítése esetére vonatkozó speciális szabályok
Tájékoztatónak (programfüzet) egyértelműen és pontosan tartalmaznia kell: az utazásszervező nevét, székhelyét, telefonszámát, az úticélt, az útvonalat (útitervet) és a jelentősebb tartózkodási helyeket, a szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát; ha a komfortfokozatra vonatkozó szabályok eltérnek a hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint - ha beazonosítható - a komfortfokozat hazai besorolás szerinti megfelelőjét,

22 Utazási csomag értékesítése esetére vonatkozó speciális szabályok
a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet, a részvételi díjban nem bennefoglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, és az ezek változásának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívást, a befizetendő előleget és az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj fennmaradó része megfizetésének rendjét, a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),

23 Utazási csomag értékesítése esetére vonatkozó speciális szabályok
azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elindításának feltétele, továbbá azt a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak a legalacsonyabb létszám el nem érése okán történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, az utazással érintett országok útiokmány- és vízumelőírásait, ideértve a beutazásra előírt egyéb különleges előírásokat, továbbá az utazással összefüggő egészségügyi előírásokat.

24 Utazási csomag értékesítése esetére vonatkozó speciális szabályok
Utazási szerződésnek a már előzőekben részletezetteken túlmenően tartalmaznia kell: az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és időpontját, az útitervben szereplő indulási és érkezési időpontokat és helyeket, az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, az utazásszervező által szervezett, a részvételi díjban benne foglalt fakultatív programokon való részvétel feltételeit, azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a baleset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatára vonatkozó biztosítás díját, az utas külön kéréseit, amelyeket a szerződés megkötése előtt közölt az utazásszervezővel.

25 Légi utas jogok Beszállás visszautasítása Járat törlése Járat késése
Kártalanítás Segítségnyújtás (jegy árának visszatérítése, átfoglalás, ellátás) Csomag késése, poggyász elvesztése

26 Beszállás visszautasítása
Fogalom: egy légijáraton az utasok szállításának megtagadása annak ellenére, hogy az utasok meghatározott feltételek mellett beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha beszállásukat ésszerű indokok (egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, illetve nem megfelelő utazási okmányok) miatt utasítják el. Amennyiben a légifuvarozó indokoltan arra számít, hogy el fogja utasítani a beszállást egy légijáratra, köteles először önként jelentkezőket keresni, akik előnyökért cserében lemondanak helyfoglalásukról. Az önként jelentkezők számára a segítségnyújtást (8.cikk-visszatérítés, átfoglalás) is meg kell adni.

27 Beszállás visszautasítása
Amennyiben az önként jelentkező utasok száma nem elegendő, akkor a légifuvarozó az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasíthatja. Amennyiben az utasok beszállását akaratuk ellenére visszautasították, akkor a légifuvarozó azonnal kártalanítja őket, és segítséget nyújt nekik (8.cikk- visszatérítés, átfoglalás, 9.cikk-ellátás).

28 Járat törlése Fogalom: egy korábban tervezett légijárat nem közlekedése, amelyre legalább egy helyet lefoglaltak. Egy járat törlése esetén az érintett utasoknak a légifuvarozó segítséget ajánl fel (visszatérítés vagy átfoglalás, 8. cikk); és bizonyos feltételek estén többlet segítséget ajánl fel (ellátás, 9.cikk); és köteles kártalanítani az utasokat.

29 Járat törlése A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás esetén, az utasok részére magyarázatot kell adni a lehetséges alternatív közlekedési módokról. Nem jár kártalanítás ha: a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább 2 héttel tájékoztatták az utasokat a járat törléséről, vagy az indulás menetrend szerinti időpontja előtt 2 hét-7 nappal korábban tájékoztatták az utasokat a járat törléséről és átfoglalást ajánlottak azzal, hogy max. az eredeti indulás időpontja előtt 2 órával korábban induljanak és végső célállomásukat az eredeti érkezési időponthoz képest max. 4 órás késéssel érjék el, vagy

30 Járat törlése az indulás menetrend szerinti időpontja előtti 7 napon belül tájékoztatták őket a járat törléséről, és átfoglalást ajánlottak azzal, hogy legfeljebb egy órával az eredeti indulás időpontja előtt induljanak, és végső célállomásukat az eredeti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el. ha a légifuvarozó bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. A műszaki hiba nem minősül rendkívüli körülménynek.

31 Járat késése Fogalom: egy járat a menetrend szerinti induláshoz képest az alábbi időtartamokban meghatározott késéssel indul el: legalább két órát elérő 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetén; vagy legalább három órát elérő az összes Közösségen belüli, kilométernél hosszabb repülőút és az összes egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetén; vagy legalább négy órát elérő az eddigi kategóriákba nem sorolható összes egyéb repülőút esetén Légifuvarozó köteles felajánlani a segítséget (9. cikk, ellátás); és legalább ötórás késés esetén a 8. cikk (visszatérítés, átfoglalás) szerinti segítséget.

32 Kártalanítás Kártalanítás összege:
250 EUR minden 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra; 400 EUR minden 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőútra és minden egyéb, 1500 és kilométer közötti repülőútra; 600 EUR minden, az előző kategóriába nem sorolható repülőútra. A távolság meghatározásánál azt az utolsó célállomást kell alapul venni, amelynél a beszállás visszautasítása vagy a járat törlése miatt az utas érkezése késik a menetrend szerinti időponthoz képest. A távolságokat a gömbi főkörön mért távolság módszerével kell mérni.

33 Kártalanítás Átfoglalás esetén a légifuvarozó a kártalanítást 50%-kal csökkentheti, ha az érkezési időpontja az eredeti járat érkezési időpontjánál legfeljebb két órával későbbi, az összes 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőút esetében; vagy három órával későbbi, az összes 1500 kilométernél hosszabb Közösségen belüli repülőút tekintetében és minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetében, vagy négy órával későbbi, az előző kategóriába nem sorolható összes egyéb repülőút esetében.

34 Segítségnyújtás 8.cikk - visszatérítés vagy átfoglalás -
a légifuvarozó köteles a jegy árának a vételi ár szerinti visszatérítésére hét napon belül az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, és ha szükséges a legkorábbi légijárattal visszajuttatni az utast az első indulási pontra; vagy átfoglalni, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz a legkorábbi alkalommal; vagy átfoglalni, összehasonlítható szállítási feltételek mellett, a végső célállomásukhoz egy későbbi időpontban, amikor az utasnak megfelel, az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően.

35 Segítségnyújtás 9.cikk - ellátás -
Az utasoknak díjmentesen a következőket kell felajánlani: a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket; szállodai elhelyezést az alábbi esetekben: - ha egy vagy több éjszakás ott tartózkodás szükséges vagy - ha az utazónak a szándékaihoz képest tovább kell ott tartózkodnia; szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel vagy egyéb) között. két telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy küldését.

36 Csomag késése, poggyász elvesztése
A fuvarozó köteles az utas minden egyes ellenőrzött poggyászát poggyász-azonosító címkével ellátni. A fuvarozó felel az ellenőrzött poggyász megsemmisülése vagy elvesztése vagy megrongálódása miatt bekövetkezett kárért, ha a megsemmisülést, elveszést vagy megrongálódást előidéző esemény a légi jármű fedélzetén, vagy bármely olyan időszakban történt, amely alatt az ellenőrzött poggyász a fuvarozó felügyelete alatt volt. A fuvarozót nem terheli felelősség, ha a kár a poggyász benne rejlő hibája, minősége vagy eltérése miatt következett be.

37 Csomag késése, poggyász elvesztése
A fuvarozó felel azért a kárért is, amelyet a poggyász légi fuvarozása során előállt késedelem okozott. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy ő maga, az alkalmazottai és megbízottai minden ésszerűen szükségessé váló lépést megtettek a kármegelőzés érdekében, vagy azt bizonyítja, hogy lehetetlen volt, hogy ő maga, az alkalmazottai vagy megbízottai ilyen lépéseket tegyenek.

38 Csomag késése, poggyász elvesztése
Kár esetén az átvételre jogosult személynek a kár észlelését követően írásban haladéktalanul, de ellenőrzött poggyász esetében legkésőbb az átvételtől számított hét napon belül késedelem esetében legkésőbb a poggyász neki való kiszolgáltatása napjától számított huszonegy napon belül óvást kell benyújtania a fuvarozónál. Ha a fuvarozó elismeri az ellenőrzött poggyász elvesztését, vagy az ellenőrzött poggyász 21 nappal azután a nap után, amelyen meg kellett volna érkeznie, sem érkezett meg, az utas jogosulttá válik, hogy a fuvarozóval szemben jogait érvényesítse.

39 Csomag késése, poggyász elvesztése
A fuvarozó felelőssége poggyász megsemmisülés, elvesztés, megrongálódás vagy késedelem esetére minden egyes utassal szemben 1000 SDR (helyi pénznemben kifejezett) összegre korlátozott, kivéve, ha az utas, amikor az ellenőrzött poggyászt a fuvarozónak átadta, külön kiszolgáltatási érdekbevallást tett, és az ezért felszámított esetleges pótdíjat megfizette. Ebben az esetben a fuvarozó a bevallott összeg erejéig felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy ez az összeg a feladónak a kiszolgáltatáshoz fűződő tényleges érdekét meghaladja. SDR: a Nemzetközi Valutaalap által meghatározott különleges lehívási jogot jelenti.


Letölteni ppt "Utazási szerződések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések