Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INFORMÁCIÓS NAP Telephelyfejlesztés a területi kohézióért DDOP-1. 1

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INFORMÁCIÓS NAP Telephelyfejlesztés a területi kohézióért DDOP-1. 1"— Előadás másolata:

1 INFORMÁCIÓS NAP Telephelyfejlesztés a területi kohézióért DDOP-1. 1
INFORMÁCIÓS NAP Telephelyfejlesztés a területi kohézióért DDOP-1.1.1/D március Bede Viktória DDOP pályázati menedzser/koordinációs menedzser

2 Az előadás főbb pontjai
Eljárásrend A Pályázati Felhívás bemutatása Célja Támogatható tevékenységek Jogcímek Korlátozások - feltételek Csatolandó mellékletek köre Értékelési szempontok A kitöltő program felépítése, használata

3 Szabályozási háttér 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Bizottság 800/2008/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról Pályázati Felhívás – Általános Pályázati Útmutató és mellékleteik

4 Az eljárásrend Szakmai értékelés Befogadó levél Hiánypótlás kiküldése
IH döntés, jóváhagyás 7 nap Min. 7 - max. 15 nap Beadási határidő Értesítés: támogató levél TSZ Hiánypótlás beérkezése Helyszíni szemle Tisztázó kérdés Elő-terjesztés Pályázat beérkezése 30 nap + hiánypótlás Nem hiány-pótoltatható befogadási és jogosultsági kritériumok Tartalmi-szakmai megfelelőségi kritériumok Teljességi kritériumok Tartalmi értékelés

5 A Pályázati Felhívás alapvető célja
KKV-k versenyképességének erősítése Munkahelyteremtés A vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációján és bővítésén, nem megfelelő telephelyeik cseréjén, új telephelyek kialakításán keresztül A telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni És: „leszakadó” térségekben zajló negatív trendek megállítása

6 Pályázók köre KKV – 800/2008/EK rendelet 1. számú melléklet szerint:
Partner/kapcsolt vállalkozások Természetes személyeken keresztül – szomszédos piac Tőke/szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve állami szerv irányítja  nem KKV, kivételek! ha a létszám vagy határérték a rendeletben meghatározottak alá esik, nem veszíti el a mikro- kis- vagy középvállalkozási jogállását, illetve nem szerez ilyet, kivéve ha a vállalkozás ezeket a határértékeket két egymást követő számviteli időszakban átlépi Létszám – kiegészítő melléklet Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (beszámoló kiegészítő melléklete alapján) minimum egy fő Egyéni vállalkozó (gazdálkodási formakód: 231) nem jogosult pályázat benyújtására

7 Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek: A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása Eszközbeszerzés, eszköz lízing Projekt előkészítés Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Nyilvánosság biztosítása Projektszintű könyvvizsgálat (támogatás > 50 millió Ft) Akadálymentesítés: nem kötelező!

8 Elszámolható költségek
Előkészítés: Kizárólag a projekthez közvetlenül kapcsolódó, szükséges engedélyezési, kivitelezési dokumentumok elkészítésének költségei számolhatóak, amennyiben a projekt hatósági engedély köteles Alapinfrastrukturális beruházások költségei: … amennyiben azok költsége nem kerül az önállóan támogatható építés tevékenységgel érintett épületre aktiválásra Eszközbeszerzés: működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához új egyenként minimum nettó Ft értékű ÁFA nem elszámolható

9 A projekt költségvetés belső korlátai
Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát/Maximális elszámolható költség (ezer Ft) Projekt előkészítés költsége 4 % Eszközbeszerzés költsége 30 % Alapinfrastrukturális beruházások költsége 40 % Nyilvánosság biztosítása: II. kommunikációs csomag 750 eFt III. kommunikációs csomag 300 eFt Projektszintű könyvvizsgálat 0,5 %

10 Regionális beruházási támogatás Csekély összegű támogatás
Jogcímek Regionális beruházási támogatás Csekély összegű támogatás Épület, ill. alapinfrastruktúra… …építés, átalakítás, bővítés … helyreállítás, felújítás, korszerűsítés Projekt előkészítés költsége… … amennyiben a projekt benyújtása után merül fel, ÉS a beruházásra aktiválásra kerül, bekerülési értékének részét képzi … amennyiben a projekt benyújtása előtt merül fel, VAGY nem kerül a beruházásra aktiválásra, bekerülési értékének nem képzi részét Projektszintű könyvvizsgálat… …amennyiben a beruházás bekerülési értékének részét képzi … amennyiben nem képzi a beruházás bekerülési értékének részét Eszközbeszerzés X Nyilvánosság biztosítása

11 A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások
Nem nyújtható támogatás/ Nem támogatható olyan tevékenységhez, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 38. cikke szerinti listában (Annex I.) felsorolt termékek termelésére, azok feldolgozására, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatalára, valamint a pálinkatermékek termelésére, feldolgozására és forgalomba hozatalára irányul. az a projekt, amelynek teljes elszámolható költségének 25%-ot meghaladó része kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztésre irányul (TEÁOR’ , kivéve TEÁOR’08 45,20). pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’ ). logisztikai beruházás (ld. F3. Fogalomjegyzék) célját szolgáló fejlesztés. turisztikai attrakció-, szálláshely-fejlesztés és vendéglátóipari szolgáltatás célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 93 és TEÁOR’ ).

12 Projekt területi korlátozása
Dél-Dunántúli régió A fejlesztésre az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) (terület-felhasználási egység) minősített projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén barnamezős (meghatározás ld. F3. Fogalomjegyzék) projekt megvalósítási helyszínre vonatkozó pályázat benyújtása lehetséges. A telephely telekhatárán belül - kivétel: a telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális költség, amely kizárólag a telekhatáron belüli alapinfrastruktúra fejlesztést szolgálja és a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódik (pl. belső út közforgalmú útra való csatlakozása, szennyvíz gerincvezeték kiváltása az adott telek szennyvízkapacitásának bővítése érdekében, hálózatfejlesztési hozzájárulás).

13 Kötelező munkahelyteremtés
Legkésőbb a projekt fenntartási időszakának utolsó évére vonatkozóan Bázislétszám: február – január időszak átlaga, FTE-ben (teljes munkaidő egyenérték) Igényelt támogatás Bázislétszám 0-9,99 fő 10-49,99 fő 50-249,99 fő 250- fő 10-19,99 millió Ft 1 fő 2 fő 3 fő 6 fő 20-29,99 millió Ft 4 fő 30-60 millió Ft 5 fő

14 További kritériumok A projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma nem lehet későbbi, mint Rendezett munkaügyi kapcsolatok, Bérkompenzáció  OMMF adatbázis Főtevékenység nem lehet TEÁOR’ A mezőgazdasági tevékenységből (TEÁOR’ )származó nettó árbevétel nem lehet több, mint az összes árbevétel 50%-a A pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben (beszámoló kiegészitő melléklete alapján) az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő Közszféra pályázó Legalább egy lezárt (beszámolóval alátamasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti év Mikrovállalkozás, kizárólag városi rangú településen – település lista

15 További kritériumok Korábbi projektekkel (DDOP-1.1.1/D, DDOP-1.1.1/E, GOP-2.1.1/B) egyező fejlesztési helyszínen, ha projektjüket még fizikailag nem fejezték be (APU C4. pont - ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén megtörténik a sikeres műszaki átadás-átvétel, jegyzőkönyvvel alátámasztva), nem jogosultak ismételt pályázat benyújtására Arányosítás Ingatlankiváltás Nem támogatható a bérbeadási céllal történő ingatlanfejlesztés

16 Támogatás mértéke, összege
Középvállalkozás Mikro- és kisvállalkozás Mértéke max.: 50% 60% Minimum Maximum Összege 10 millió Ft 60 millió Ft Rendelkezésre álló keret: 1,78 mrd Ft

17 Csatolandó mellékletek köre
1. számú melléklet: Jogi státusz és a képviseleti jogosultság igazolása (APU A.1. melléklet): Cégkivonat benyújtása nem szükséges: Aláírási címpéldány szükséges 2. számú melléklet: Utolsó lezárt üzleti évi beszámoló - mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet (APU A.2. melléklet): Amennyiben közzé van téve (e-beszamolo.kim.gov.hu), nem szükséges benyújtani 2013. évi is lehet 3. számú melléklet: Tulajdonviszonyok, per- és igénymentesség igazolása (APU A.3. melléklet): Barnamezős fejlesztés esetén: teljes, nem szemle típusú tulajdoni lap benyújtása szükséges APU C7. pont – pontozásnál szempont!

18 Csatolandó mellékletek köre
4. számú melléklet: Engedély, műszaki tervdokumentáció (APU A.4. melléklet): Jogerős engedély – pontozásnál szempont! 5. számú melléklet: Költségvetést alátámasztó dokumentumok (APU C2.2. pont): Költségbecslés Fajlagos költségtábla – tervező által aláírva Eszközbeszerzés: műszaki specifikació (akár az adatlap Költségfunkciójában bemutatva) Szolgáltatások: adatlapon elegendő 6. számú melléklet: Nyilatkozat közszféra szervezeti státuszról 7. számú melléklet: KKV minősítési nyilatkozat (APU A.7. számú melléklet)

19 Csatolandó mellékletek köre
S1. számú melléklet:- igazolás területi besorolásról: illetékes építéshatóság igazolása, VAGY Rendezési terv szerinti besorolás dokumentumai (szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat releváns részei). – hatóság által hitelesítve S2. számú melléklet: Ipari Park tulajdonosának, vagy működtetőjének és/vagy ipari terület tulajdonosának nyilatkozata S3. számú melléklet: Nyilatkozat barnamezős besorolásról: Minden esetben szükséges benyújtani Fotódokumentáció S4. számú melléklet: Tervezői nyilatkozat és kimutatás termelő/szolgáltató funkciójú épületekről/épületrészekről: Felújítási tevékenység esetén nem releváns

20 Fogalomjegyzék Barnamezős terület – valamennyi feltételnek meg kell felelni: a területen építmény/épület található jelenleg teljes mértékben használaton kívüli rossz fizikai állapotban van, környezetterhelés gazdasági tevékenység fog zajlani a területen a fejlesztés követően településrendezési terv szerint: gazdasági terület, különleges, közlekedési és közmű terület Logisztika célját szolgáló fejlesztés Termelő/szolgáltató funkciójú épület/épületrész: amelyekben a pályázó fejlesztendő tevékenységének megfelelő termék előállítás, illetve szolgáltatás nyújtása történik raktározási, tárolási, igazgatási, kereskedelmi, szociális, illetve bármely egyéb funkciót ellátó épületek/épületrészek nem értendők bele Felújítás – átalakítás – bővítés: jókarbantartás - alaprajzi elrendezés, külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása - építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, függőleges irányú növelése

21 Fajlagos költségek Az alapérték egy olyan épületre vonatkozik, amely egy légterű, könnyű szerkezetes, épületgépészeti szempontból ellátatlan, max. 6 m belmagasságú, nem daruzható, (vázszerkezete darupálya telepítésére nem alkalmas), alacsony igényszintű, funkcióját tekintve alapvetően raktározásra alkalmas, 1000 nm-nél nagyobb alapterületű. Felárak, hasznos alapterületre vetítve

22 Releváns alapterület (nettó m2) Projektben elszámolható nettó költség
ssz megnevezés Építés, bővítés Releváns alapterület (nettó m2) Projektben elszámolható nettó költség (nettó Ft/nm) 1 Alapérték 60 000 0,00 2 Tagolt légtér felára 10 000 3 Teherhordó szerkezet, külső falazat 15 000 4 Hőszigetelés felára 5 Magas épületgépészeti ellátottság felára: Fűtés Víz-, szennyvízrendszer 5 000 Szellőzés 3 000 Oltórendszerek 4 000 6 Épületvillamosság 22 000 7 6 méternél nagyobb belmagasság felára 8 „Daruzhatóság” 9 Megvalósuló igényszint felára Közepes igényszint Magas igényszint felára 20 000 10 Vegyes funkció felára Raktározási funkció Iroda és/vagy szociális blokk funkció 35 000 Termelő, szolgáltató funkció felára 11 1.000 nm-nél kisebb terület felára 500 nm-nél kisebb terület felára Teljes hasznos alapterület MAXIMÁLIS PIACI ÉRTÉKE Ft nettó nm-re számolt fajlagos MAXIMUM Ft/nm #ZÉRÓOSZTÓ! ÉPÍTÉSI KÖLTSÉGEK (telken belüli infrastruktúra és megújuló energia nélkül) Ft Fajlagos költség Ft/nm Betervezett költség és a számított maximális piaci érték aránya

23 Szakmai értékelés Tartalmi - szakmai alkalmassági kritériumok
Pontozással értékelt tartalmi szakmai szempontok: I. A projekt paraméterei alapján 1. Regionális sajátosságok -5: ipari park területén valósul meg - 0/5 barnamezős területen valósul meg - 0/5 es időszakban ROP ipari területek fejlesztése kiírások keretéből támogatásban részesült ipari területen valósul meg - 0/5 2. Projekt sajátosságok: A projekt keretében létrehozott/átalakított épület/épületrész nettó hasznos alapterületének több, mint 75%-a termelő/szolgáltató funkciót (F3. Fogalomtár) szolgál (felújítási tevékenységre nem vonatkozik) - 0/5 Fajlagos támogatási igény – 0-3 Többletmunkahelyteremtés: igényelt támogatás / kötelezően elvárt munkahelyeteremtésen felül teremtett munkahelyek száma – 0-14

24 Szakmai értékelés 3. Projekt előkészítettsége – 6:
A pályázó valamennyi engedélyköteles tevékenységére jogerős építési engedéllyel rendelkezik a pályázat benyújtásakor, vagy a projekt kizárólag építési engedély mentes tevékenységet tartalmaz - 0/3 A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonviszonyai a Pályázati Útmutató C7 pontjának megfelelően rendezettek a pályázat benyújtásakor valamennyi érintett ingatlanra vonatkozóan - 0/3 4. A fejlesztés során megújuló energiát hasznosító technológiák kerülnek alkalmazásra, és ezen technológiák elszámolható költsége az összes elszámolható költség minimum 8%-át eléri – 0/5 5. A projekt területi elhelyezkedése alapján – KSH adatok, lásd: felhívás melléklete – 4*3

25 Szakmai értékelés II. A pályázó adatai alapján
Korrigált eredmény vagy Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény - a kedvezőbb kerül figyelembe vételre – 10 Eladósodottság foka -10 Likviditás - 5 Nettó árbevétel arányos beruházás -10 Befektetett eszköz arányos projekt méret – 10 Saját tőke arányos beruházási érték - 5 Támogatásban a II. szempontcsoportból minimum 20 pontot elérő pályázat részesülhet. A minimumpontszám pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

26 A kitöltő program telepítése
alapbeállítás: C:\ Documents and settings \ KitoltoUSZT \ Mentes

27 Keretprogram Telepítés Hardware/Software környezet
Kitöltő keretprogram - Telepítő csomagban lévő adatlapok Új betűtípus a vonalkód nyomtatáshoz Parancsikon az alkalmazás indításához Hardware/Software környezet Operációs rendszer: Windows XP/Vista/7 Ajánlott képernyő felbontás: 1024x768 (96 dpi; High Color) Processzor: PII 450 MHz vagy ennél nagyobb Szabad lemezterület: ~ 50 MB A kitöltő program tökéletes működése szabványos, magyar ékezetes karakterkészlet mellett garantált.

28 Keretprogram A működéshez szükséges segédprogramok: Adobe Acrobat Reader Az operációs rendszer területi beállításai a kitöltő program helyes működéséhez Pályázat adatlap verziók kezelése

29 Főmenü amennyiben hibátlanul kitöltésre került a pályázati adatlap, akkor lesz aktív a beadás előkészítés gomb, ahol a pályázati adatlapot és mellékleteit tudjuk hitelesített vonalkóddal ellátott PDF formátumban exportálni! a már korábban elmentett pályázati adatlappal kapcsolatos feladatok érhetők el az elektronikus kitöltő programmal készített és mentésre került .xzip formátumú fájlok találhatóak, amelyek tartalmazzák a kitöltött pályázati adatlapokat, mappa struktúrában. Ennek a gombnak a segítségével közvetlenül elérhetjük a mentett xzip fájljainkat ugyanúgy, mintha a Windows könyvtáraiban tallóznánk őket. a pályázati adatlappal kapcsolatos feladatok érhetők el (új pályázati adatlap betöltése) a korábban rögzített pályázati adatlapot tudjuk eltávolítani

30 Pályázat létrehozása A kitöltő keret programhoz több pályázati adatlap is telepíthető, ez esetben az új adatlap megnyitása funkció után megjelenő ablakban lelistázódnak az általunk előzetesen telepített adatlapok, ahol ki tudjuk választani és el tudjuk nevezni azt, amelyikkel dolgozni szeretnénk. A fájl neve a fix előtaggal együtt kerül mentésre. Ugyanarra a kiírásra, ugyanazt a fájl nevet kétszer nem lehet megadni. „Kapott” zxip fájl megnyitása: C:\ Documents and settings \ KitoltoUSZT \ Mentes  „Jobb klikk”: lista frissítése

31 Hitelesítés Lehetséges hibaüzenetek:
Gazdálkodási forma kód - nem módosítható! - a közhiteles pályázói adatok lekérése Lehetséges hibaüzenetek: Hitelesítés gazdálkodó szervezetek esetén (OCCR) - Mindkét adat megadása szükséges

32 Hitelesítés A hitelesítéshez online internet kapcsolat szükséges!
Amennyiben a Pályázó hitelesítése nem történik meg az adott kitöltőben, úgy a funkció adatlapok kitöltése nem lehetséges.

33 Több hivatalos képviselő
Mivel fióktelep/telephely és hivatalos képviselő esetén több adat is lehet az adatbázisban, mint amennyit a pályázati adatlapon megadni szükséges, a program felkínálja kiválasztásra a pályázatban releváns adatokat. Több hivatalos képviselő Több telephely/fióktelep

34 Hitelesítés A hitelesítés elvégzése után a bal oldali menüsávban szereplő funkció adatlapok aktívvá válnak, így a teljes pályázati dokumentáció kitöltése megkezdhető. A folyamat végén a pályázati adatlapon megjelennek a nyilvántartásban szereplő adatok: Pályázó teljes neve Pályázó rövidített neve Adószám Statisztikai szám Cégjegyzékszám Alapítás időpontja Székhely adatai Fióktelep/telephely adatai Hivatalos képviselők adatai

35 A program felépítése Menüsor elrejthető Ellenőrző lista frissítése
Ellenőrző lista megjelenítése Ezek nem jelennek meg a felső ellenőrző listán Ellenőrző listán ráklikkelve az üzenetre az adatlap hivatkozott pontjára ugrik, ENTER nyomásra szerkeszthető

36 Költségfunkció

37 Indikátorok Szankcionálandó indikátorok: éves bontásban
Output indikátorok: bázis+ megvalósítás végére Egyéb: bázis + fenntartási időszak végére Számos indikátor esetében nem szükséges bázisérték megadása!

38 További hasznos információk
Dokumentum csatolóban támogatott kiterjesztés: pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, jpeg, ppt, pptx, gif, tif, bmp A méretkorlát 15 Megabájt, ami fájlonként értendő! Dokumentum neve vs. fájl neve Léptetés az adatlap fülei között: Ctrl+Tab, visszalépés Ctrl+Shift+Tab Jobb klikk: lista frissítése Tökéletes kitöltés, még sincs vonalkód = betűkészlet hiány (keresés: „vonalkód”)

39 Nyilatkozat generálás
„Beadás előkészítés”: javítandó hibát nem tartalmazó adatlap esetén válik aktívvá Pályázatnak nem minősülő küldemény: kitöltő program által generált nyilatkozat hiányában  elutasítás Mentés dátuma, minden mentéssel új vonalkód generálódik

40 Benyújtás módja, helye A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint a jelen útmutatóban előírt mellékleteket) kizárólag elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati felhívás részét képező (kitöltő program által generált) nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni Amennyiben a kitöltő program által generált Nyilatkozat nem kerül benyújtásra papír alapon, cégszerű aláírással ellátva, a küldemény nem minősül pályázatnak és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül! Cím: DDRFÜ NKft, 7621 Pécs, Mária utca. 3. Határidő: március 26. Borítékon fel kell tűntetni: DDOP-1.1.1/D-14, „Telephelyfejlesztés” és a pályázó nevét és címét

41 Köszönöm a figyelmet! Várjuk pályázatát! ropinfo@deldunantul.eu
Amennyiben további kérdései lennének, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz:


Letölteni ppt "INFORMÁCIÓS NAP Telephelyfejlesztés a területi kohézióért DDOP-1. 1"

Hasonló előadás


Google Hirdetések