Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése Összeállították: az M PI munkatársai Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése Összeállították: az M PI munkatársai Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztatók."— Előadás másolata:

1 Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése Összeállították: az M PI munkatársai Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztatók Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár 2013. március 11-14.

2 2011. évi CXC. 35. § • 1. és 5. évfolyamon 2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben • kötelező tanórai foglalkozás • intézmény együttműködik az egyházi jogi személlyel (EJSZ) • a hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az EJSZ határozza meg

3 Erkölcstan kerettanterv – tananyagszervezés 1–8. VISELKEDÉS A TÁRSAS KÖZÖSSÉGBEN (REFLEXIÓK) KÖZÖSSÉG TÁRSAINK SZEMÉBEN EGYÉN

4 Kerettantervi tartalmak – Erkölcstan 1-4. 3–4. • Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? • Közösségben és egyedül – a társaim és én • Az osztály és az iskola • Kulturális-nemzeti közösség • Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ • A mindenség és én – Születés és elmúlás 1–2. • Az én világom • Társaim – Ők és én • Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek • Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség • A környező világ

5 Kerettantervi tartalmak – Erkölcstan 5-8. 7–8. • Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? • Párkapcsolat és szerelem • Egyén és közösség • Helyem a világban • Mi dolgunk a világban? • Hit, világkép, világnézet 5–6. • Test és lélek • Kapcsolat, barátság, szeretet • Kortársi csoportok • Társadalmi együttélés • A technikai fejlődés hatásai • A mindenséget kutató ember

6 Kerettantervi tartalmak (etika) 11. évf. Alapvető etika • Az erkölcsi gondolkodás alapjai • Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában • Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés • A felelősség kérdése • Az erények és a jó élet céljai Egyén és közösség • A kapcsolatok etikája • Társadalmi szolidaritás • Törvény és lelkiismeret • Szavak és tettek • Hazaszeretet • Többség és kisebbség Korunk kihívásai • A tudományos-technikai haladás etikai kérdései • Bioetika • A felelősség új dimenziói a globalizáció korában • Ökoetika • A közösség és a korrupció problémája • Felelősség utódainkért

7 Különleges tantárgy Tananyagtartalom (kerettanterv 2 évenkénti köv.) • Tantárgyak közti integráció • Módszerek, eljárások • Értékelés (fejlesztő formák!) Pedagógus személye • Tanulókkal való viszony és bánásmód • Együttműködés • Bizalom és titoktartás

8 22/2013. (III. 22.)EMMI rendelet 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33-34. § új fejezet lesz a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben: • 182/A – 182/B. § : Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás o feladatok – határidők – felelősök o csoportok o dokumentáció

9 Feladatok személyekre/intézményre bontva

10 Iskola • az erkölcstan-, a hit- és erkölcstanoktatás megszervezése • együttműködés az egyházi jogi személlyel • tanulók, szülők tájékoztatása az ütemtervnek megfelelően • egyeztető tárgyalások, megbeszélések kezdeményezése • tanulócsoportok kialakítása (esetleges összevonások) • fenntartó tájékoztatása • tárgyi feltételek biztosítása a hit- és erkölcstanoktatáshoz • osztályzatok adminisztrálása • hit- és erkölcstanórára járók felügyelete (ha nincs oktató)

11 Egyházak • a hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása • a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, • a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése (különösen: iskolán kívüli helyszín, órarenden kívüli időpont • a hit- és erkölcstan oktatás tervezése: tantervek, tanmenetek, használandó tankönyvek, segédanyagok • a hit- és erkölcstanoktatás dokumentumainak átadása az iskolának • a foglalkozások ellenőrzése • együttműködés az iskolával (tájékoztatás, szervezés, szakmai)

12 Erkölcstant tanító pedagógus – osztályfőnök erkölcstant tanító ped.osztályfőnök • a beosztott pedagógus feladatai (jogszab. + ped. pr.) + együttműködik a hit- és erkölcstanoktatóval (megbeszélések, szakmai egyeztetések, kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok) • tájékoztatást nyújt a szülőknek az erkölcstan- ill. hit- és erkölcstanórákról • a tanítási napon információt fogad • elvégzi az iskolai adminisztrációt a tárggyal kapcsolatosan a tanítási nap végén • tanulók részvételének nyomon követése

13 Hit- és erkölcstantanár • tervezés: tanmenet, óraterv, egyéni fejlesztés • a célokhoz, tananyaghoz, tanulókhoz stb. megfelelő módszerekkel dolgozik (ezeket tudatosan tervezi) • a hit- és erkölcstanórák megtartása a meghatározott időben és helyszínen • a csoportnapló vezetése • kapcsolattartás az osztályfőnökkel o a tanítási napon informálja az osztályfőnököt, ha szükséges • a tanulói teljesítmény ellenőrzése és értékelése a ped. pr. szerint • az erkölcstant tanító pedagógussal való együttműködés (megbeszélések, szakmai egyeztetések, kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok)

14 Képesítési követelmények erkölcstanoktatóhit- és erkölcstanoktató • 1-4. évfolyamon o tanító • 5-8. évfolyamon: o a tantárgynak megfelelő szakos o az 5-8. évfolyamon pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas + legalább 60 órás tk. VAGY szakirányú továbbképzés (az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani) • egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári • más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítés + • az illetékes egyházi hatóság megbízása

15 Szülő • tájékozódás a lehetőségekről • írásbeli nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatás választásáról • egyházválasztás • a tanévre szóló választás felelőssége • egyetértésről való nyilatkozat más időpont és helyszín tervezésekor (ha szüks.) • tájékozódás követelményekről, ellenőrzésről, értékelésről • gyermeke részvételének figyelemmel követése, • minden tanévben május 20-ig nyilatkozat a változtatásról

16 Ütemterv a szervezéshez 2013. tavaszán

17 Feladatok – határidők a beiratkozásig feladathatáridőfelelősdokumentum /eredmény szülők/tanulók tájékoztatási időpontjának kijelölése, erről a szülők, EJSz*-ek tájékoztatása március 23 – április 5. igazgató meghívók, értesítés ellenőrzőben, honlap papíralapú tájékoztatók, értesítők készítése szülőknek, iskoláknak (ha nem vesz részt a tájékoztatón) EJSz-ek tájékoztatók, értesítők papíralapú dokumentumok elkészítése (tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása), eljuttatása az iskolába erkölcstanoktatás helyi tanterve március 23 – április 5. EJSz-ek tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása az erkölcstan-, ill. hit- és erkölcstanoktatáshoz március 31-igiskola * EJSz – a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személy

18 Feladatok – határidők a beiratkozásig feladathatáridőfelelősdokumentum /eredmény a hit- és erkölcstanoktatást az iskolában vállaló EJSz-ek és képviselőik megnevezése, címe, elérhetősége március 23 – április 5. igazgatóiskolai honlap + szokásos tájékoztatási módok tanulók/szülők szóbeli tájékoztatása résztvevők: EJSz-ek írásban meghatalmazott képviselői március 23 – április 5. iskola szóbeli tájékoztató az oktatás megszervezéséről + írásos tájékoztatók papíralapú dokumentumok (tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása) iskolában való letéte április 5. utánigazgatódokumentumok elérhetőségének biztosítása

19 Feladatok – határidők a beiratkozáskor feladathatáridőfelelősdokumentum /eredmény EJSz-ek és képviselőik adatainak írásban való átadása a szülőknek beiratkozás, átiratkozás igazgatóírásos összegző papíralapú tájékoztatók, dokumentumok elérhetőségének biztosítása beiratkozás, átiratkozás igazgatóigazgatói, nevelői szoba, könyvtár szülői nyilatkozat az erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan oktatásának választásáról (egyben adatkezeléshez történő hozzájárulás) beiratkozás, átiratkozás szülőigényfelmérő nyilatkozatok tájékoztatót nem tartó EJSz-ek hit- és erkölcstan oktatásának igénylése beiratkozás, átiratkozás szülőírásbeli kérelem az EJSz megnevezésével személyes tájékoztatás a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról (nem köt.) beiratkozás, átiratkozás EJSz-ek képviselői szóbeli tájékoztatás

20 Feladatok – határidők a beiratkozást követően feladathatáridőfelelősdokumentum /eredmény szülői nyilatkozatok számbavételebeiratkozás, átiratkozás után igazgatótervezett listák a tájékoztatót nem tartott EJSz-ek képviselőinek tájékoztatása a szülői igényekről beiratkozás, átiratkozás után hivatalos levél A tájékoztatót nem tartott EJSz-ek nyilatkozata a hit- és erkölcstanoktatás megszervezéséről beiratkozás, átiratkozás után EJSz képviselője írásbeli szándéknyilatkozat A tájékoztatót nem tartott EJSz-t választó szülők újranyilatkoztatása (ha szükséges) beiratkozás, átiratkozás után igazgatóigényfelmérő nyilatkozatok a hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók adatainak (megnevezés, osztály) átadása az egyházak képviselőinek beiratkozást követő 3 napon belül igazgatólevél az adatokkal egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról adatok átadását követő 7 napon belül igazgató, EJSZ-ek képviselői tanulócsoportok névsora

21 Feladatok – határidők a beiratkozást követően feladathatáridőfelelősdokumentum /eredmény az órarendi időponttól eltérő hit- és erkölcstanórák esetében szülői egyetértési nyilatkozat kérése egyeztetés utánEJSz-ek képviselői egyetértési nyilatkozatok az egyetértési nyilatkozatok továbbítása az iskola felé egyeztetés utánEJSz-ek képviselői egyetértési nyilatkozatok, tervezett helyszín és időpont erkölcstan-, hit- és erkölcstanórák időpontjainak és helyszíneinek, tanulócsoportok véglegesítése egyetértési nyilatkozatok beküldése után igazgató, EJSz- ek képviselői órarend, tanulócsoportok a tanulócsoportok létszámáról szóló tájékoztatás elküldése a fenntartónak június 30.igazgatótanulócsoportok adatai, levél

22 Bódi Judit (MPI) bodi.judit@mpigyor.hu 96/529-405


Letölteni ppt "Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése Összeállították: az M PI munkatársai Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések