Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése"— Előadás másolata:

1 Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése
Összeállították: az MPI munkatársai Felkészülés a 2013/2014-es tanévre c. tájékoztatók Sopron, Győr, Mosonmagyaróvár 2013. március

2 2011. évi CXC. 35. § 1. és 5. évfolyamon szeptember 1-jétől felmenő rendszerben kötelező tanórai foglalkozás intézmény együttműködik az egyházi jogi személlyel (EJSZ) a hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az EJSZ határozza meg

3 Erkölcstan kerettanterv – tananyagszervezés 1–8.
VISELKEDÉS A TÁRSAS KÖZÖSSÉGBEN (REFLEXIÓK) KÖZÖSSÉG TÁRSAINK SZEMÉBEN EGYÉN

4 Kerettantervi tartalmak – Erkölcstan 1-4.
1–2. Az én világom Társaim – Ők és én Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség A környező világ 3–4. Milyen vagyok, és milyennek látnak mások? Közösségben és egyedül – a társaim és én Az osztály és az iskola Kulturális-nemzeti közösség Környezetem és én – Az épített és a tárgyi világ A mindenség és én – Születés és elmúlás

5 Kerettantervi tartalmak – Erkölcstan 5-8.
5–6. Test és lélek Kapcsolat, barátság, szeretet Kortársi csoportok Társadalmi együttélés A technikai fejlődés hatásai A mindenséget kutató ember 7–8. Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? Párkapcsolat és szerelem Egyén és közösség Helyem a világban Mi dolgunk a világban? Hit, világkép, világnézet

6 Kerettantervi tartalmak (etika) 11. évf.
Alapvető etika Az erkölcsi gondolkodás alapjai Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés A felelősség kérdése Az erények és a jó élet céljai Egyén és közösség A kapcsolatok etikája Társadalmi szolidaritás Törvény és lelkiismeret Szavak és tettek Hazaszeretet Többség és kisebbség Korunk kihívásai A tudományos-technikai haladás etikai kérdései Bioetika A felelősség új dimenziói a globalizáció korában Ökoetika A közösség és a korrupció problémája Felelősség utódainkért

7 Különleges tantárgy Tananyagtartalom (kerettanterv 2 évenkénti köv.)
Tantárgyak közti integráció Módszerek, eljárások Értékelés (fejlesztő formák!) Pedagógus személye Tanulókkal való viszony és bánásmód Együttműködés Bizalom és titoktartás

8 22/2013. (III. 22.)EMMI rendelet 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról § új fejezet lesz a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben: 182/A – 182/B. §: Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás feladatok – határidők – felelősök csoportok dokumentáció

9 Feladatok személyekre/intézményre bontva

10 Iskola az erkölcstan-, a hit- és erkölcstanoktatás megszervezése
együttműködés az egyházi jogi személlyel tanulók, szülők tájékoztatása az ütemtervnek megfelelően egyeztető tárgyalások, megbeszélések kezdeményezése tanulócsoportok kialakítása (esetleges összevonások) fenntartó tájékoztatása tárgyi feltételek biztosítása a hit- és erkölcstanoktatáshoz osztályzatok adminisztrálása hit- és erkölcstanórára járók felügyelete (ha nincs oktató)

11 Egyházak a hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása
a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése (különösen: iskolán kívüli helyszín, órarenden kívüli időpont a hit- és erkölcstan oktatás tervezése: tantervek, tanmenetek, használandó tankönyvek, segédanyagok a hit- és erkölcstanoktatás dokumentumainak átadása az iskolának a foglalkozások ellenőrzése együttműködés az iskolával (tájékoztatás, szervezés, szakmai)

12 Erkölcstant tanító pedagógus – osztályfőnök
a beosztott pedagógus feladatai (jogszab. + ped. pr.) + együttműködik a hit- és erkölcstanoktatóval (megbeszélések, szakmai egyeztetések, kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok) tájékoztatást nyújt a szülőknek az erkölcstan- ill. hit- és erkölcstanórákról a tanítási napon információt fogad elvégzi az iskolai adminisztrációt a tárggyal kapcsolatosan a tanítási nap végén tanulók részvételének nyomon követése

13 Hit- és erkölcstantanár
tervezés: tanmenet, óraterv, egyéni fejlesztés a célokhoz, tananyaghoz, tanulókhoz stb. megfelelő módszerekkel dolgozik (ezeket tudatosan tervezi) a hit- és erkölcstanórák megtartása a meghatározott időben és helyszínen a csoportnapló vezetése kapcsolattartás az osztályfőnökkel a tanítási napon informálja az osztályfőnököt, ha szükséges a tanulói teljesítmény ellenőrzése és értékelése a ped. pr. szerint az erkölcstant tanító pedagógussal való együttműködés (megbeszélések, szakmai egyeztetések, kölcsönös óralátogatások, értékelési szempontok)

14 Képesítési követelmények
erkölcstanoktató hit- és erkölcstanoktató 1-4. évfolyamon tanító 5-8. évfolyamon: a tantárgynak megfelelő szakos az 5-8. évfolyamon pedagógus-munkakör betöltésére alkalmas + legalább 60 órás tk. VAGY szakirányú továbbképzés (az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani) egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítés + az illetékes egyházi hatóság megbízása

15 Szülő tájékozódás a lehetőségekről
írásbeli nyilatkozat hit- és erkölcstan oktatás választásáról egyházválasztás a tanévre szóló választás felelőssége egyetértésről való nyilatkozat más időpont és helyszín tervezésekor (ha szüks.) tájékozódás követelményekről, ellenőrzésről, értékelésről gyermeke részvételének figyelemmel követése, minden tanévben május 20-ig nyilatkozat a változtatásról

16 Ütemterv a szervezéshez 2013. tavaszán

17 Feladatok – határidők a beiratkozásig
felelős dokumentum /eredmény szülők/tanulók tájékoztatási időpontjának kijelölése, erről a szülők, EJSz*-ek tájékoztatása március 23 – április 5. igazgató meghívók, értesítés ellenőrzőben, honlap papíralapú tájékoztatók, értesítők készítése szülőknek, iskoláknak (ha nem vesz részt a tájékoztatón) EJSz-ek tájékoztatók, értesítők papíralapú dokumentumok elkészítése (tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása), eljuttatása az iskolába erkölcstanoktatás helyi tanterve tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása az erkölcstan-, ill. hit- és erkölcstanoktatáshoz március 31-ig iskola * EJSz – a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személy

18 Feladatok – határidők a beiratkozásig
felelős dokumentum /eredmény a hit- és erkölcstanoktatást az iskolában vállaló EJSz-ek és képviselőik megnevezése, címe, elérhetősége március 23 – április 5. igazgató iskolai honlap + szokásos tájékoztatási módok tanulók/szülők szóbeli tájékoztatása résztvevők: EJSz-ek írásban meghatalmazott képviselői iskola szóbeli tájékoztató az oktatás megszervezéséről + írásos tájékoztatók papíralapú dokumentumok (tantervek, tanmenetek, tan- és segédkönyvek, munkamódszer leírása) iskolában való letéte április 5. után dokumentumok elérhetőségének biztosítása

19 Feladatok – határidők a beiratkozáskor
felelős dokumentum /eredmény EJSz-ek és képviselőik adatainak írásban való átadása a szülőknek beiratkozás, átiratkozás igazgató írásos összegző papíralapú tájékoztatók, dokumentumok elérhetőségének biztosítása igazgatói, nevelői szoba, könyvtár szülői nyilatkozat az erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan oktatásának választásáról (egyben adatkezeléshez történő hozzájárulás) szülő igényfelmérő nyilatkozatok tájékoztatót nem tartó EJSz-ek hit- és erkölcstan oktatásának igénylése írásbeli kérelem az EJSz megnevezésével személyes tájékoztatás a szülőknek a hit- és erkölcstanoktatásról (nem köt.) EJSz-ek képviselői  szóbeli tájékoztatás

20 Feladatok – határidők a beiratkozást követően
felelős dokumentum /eredmény szülői nyilatkozatok számbavétele beiratkozás, átiratkozás után igazgató tervezett listák a tájékoztatót nem tartott EJSz-ek képviselőinek tájékoztatása a szülői igényekről hivatalos levél A tájékoztatót nem tartott EJSz-ek nyilatkozata a hit- és erkölcstanoktatás megszervezéséről EJSz képviselője írásbeli szándéknyilatkozat A tájékoztatót nem tartott EJSz-t választó szülők újranyilatkoztatása (ha szükséges) igényfelmérő nyilatkozatok a hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók adatainak (megnevezés, osztály) átadása az egyházak képviselőinek beiratkozást követő 3 napon belül levél az adatokkal egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról adatok átadását követő 7 napon belül igazgató, EJSZ-ek képviselői tanulócsoportok névsora

21 Feladatok – határidők a beiratkozást követően
felelős dokumentum /eredmény az órarendi időponttól eltérő hit- és erkölcstanórák esetében szülői egyetértési nyilatkozat kérése egyeztetés után EJSz-ek képviselői egyetértési nyilatkozatok az egyetértési nyilatkozatok továbbítása az iskola felé egyetértési nyilatkozatok, tervezett helyszín és időpont erkölcstan-, hit- és erkölcstanórák időpontjainak és helyszíneinek, tanulócsoportok véglegesítése egyetértési nyilatkozatok beküldése után igazgató, EJSz-ek képviselői órarend, tanulócsoportok a tanulócsoportok létszámáról szóló tájékoztatás elküldése a fenntartónak június 30. igazgató tanulócsoportok adatai, levél

22 Bódi Judit (MPI) bodi.judit@mpigyor.hu 96/529-405


Letölteni ppt "Az erkölcstan, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetése, megszervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések