Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varga László netTeam – Magyarország Kft. Budapest, 2006. november 23. Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere és gyakorlata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varga László netTeam – Magyarország Kft. Budapest, 2006. november 23. Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere és gyakorlata."— Előadás másolata:

1 Varga László netTeam – Magyarország Kft. Budapest, 2006. november 23. Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere és gyakorlata.

2 Miért fontos az elektronikus ügyintézés? •információs társadalom által érintett fontosabb területek: –üzleti élet –közigazgatás •hiteles elektronikus nyilatkozattétel •hiteles elektronikus adattovábbítás

3 Jogszabályi háttér 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM NKÖM együttes rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

4 2.1. Az Iratkezelési Szabályzatnak meg kell felelnie a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendeletben megfogalmazott követelményeknek. 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM NKÖM Jogszabályi háttér

5 335/2005. (XII.29.) Kormány rendelet Előírja: •az iratkezelés szabályozása •egyedi iratkezelési szabályzatok hatálybalépése •az iratkezelés felügyelete a szerven belül •az irattári terv •az iratok kezelésének általános követelményei •az iratkezelés folyamata •hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme Jogszabályi háttér

6 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM NKÖM 5.3. Az ISZ-nek biztosítania kell az előírt formátumban érkező elektronikus iratok nyilvántartásba vételét és megfelelő tárolását, valamint elektronikus feldolgozását és/vagy papíralapú feldolgozási folyamatba továbbítását. Jogszabályi háttér

7 •2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról •193/2005. (IX. 22.) Korm. Rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól •195/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézést lehetővé tevő informatikai rendszerek biztonságáról, együttműködési képességéről és egységes használatáról •2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól •12/2005. (X. 27.) IHM az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól •13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól Jogszabályi háttér

8 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról •Elektronikus aláírás: elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat, illetőleg dokumentum. •Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adat, mely elektronikus aláírással van ellátva. Jogszabályi háttér

9 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról •Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: elektronikus aláírás, amely megfelel a következő követelményeknek: •a) alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan hozzá köthető, •b) kizárólag az aláíró férhet hozzá, •c) a dokumentum tartalmához kapcsolódik és minden - az aláírás elhelyezését követően az iraton, illetve dokumentumon tett - módosítás érzékelhető. Jogszabályi háttér

10 •Időbélyegző: elektronikus irathoz, dokumentumhoz hozzárendelt, igazolás, amely tartalmazza a bélyegzés időpontját, és a dokumentum tartalmához úgy kapcsolódik, hogy minden - az igazolás kiadását követő módosítás érzékelhető. 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról Jogszabályi háttér

11 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról •Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú – elektronikus aláírás, melynek használatához minősített tanúsítvány szükséges. Jogszabályi háttér

12 AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS BEADVÁNYÁNAK FOGADÁSA Biztosítani kell, hogy a hátóság hivatali időn kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus beadványokat. Az érkeztetésről elektronikus visszaigazolást kell küldeni a feladónak, mely többek között tartalmazza az érkeztető számot. 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Jogszabályi háttér

13 A hatóság az elektronikusan aláírt beadvány aláírásának érvényességét 3 napon belül köteles ellenőrizni. Az elektronikus aláírás ellenőrzése során meg kell hogy vizsgálja, hogy az elektronikus aláírás a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e. 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Jogszabályi háttér

14 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet A hatóságnak tájékoztatnia kell az ügyfelet/feladót az azonosítás sikertelenségéről, és hiánypótlásra kell hogy felhívja, ha az elektronikus beadványa értelmezhető, de a) elektronikus aláírás nem érvényes, b) elektronikus aláírás nem megfelelő c) az elektronikus aláírással hitelesített azonosító adatok nem egyeznek meg az elektronikus beadványban foglalt adatokkal, vagy d) az elektronikus beadvány az azonosításhoz szükséges adatokat nem tartalmazza. Jogszabályi háttér

15 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet A hatóság az elektronikus dokumentum fogadását követően az elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzéséig meg kell, hogy vizsgálja: elektronikus aláírás tartalmaz-e időbélyegzőt? Ha az elektronikus aláírás időbélyegzőt nem tartalmaz, a hatóság azt haladéktalanul ki kell egészítse időbélyegzővel vagy elektronikus aláírással hitelesített saját időjelzésével. Jogszabályi háttér

16 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM ÜGYFÉLLEL VALÓ KÖZLÉSE Az az elektronikus dokumentum minősül elektronikus úton közöltnek, amelyet a)a hatóság az ügyfél ügyfélkapuban regisztrált levélcímére elektronikusan megküldött, b) a hatóság az ügyfél beadványában megadott elektronikus feladói címére vagy - ha a beadvány ilyet tartalmazott - válaszcímére elektronikusan megküldött Jogszabályi háttér

17 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Az elektronikus dokumentum elektronikus úton közöltnek minősül, ha az ügyfélnek az elektronikus dokumentum vételét visszaigazolja. Az ügyfél az elektronikus dokumentum vételét azzal igazolja vissza, hogy az elektronikus dokumentumot megnyitja. Jogszabályi háttér

18 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet AZ ELEKTRONIKUS ÉS A HAGYOMÁNYOS ÜGYINTÉZÉS KAPCSOLATA A hagyományos és elektronikus ügyintézés összekapcsolását biztosító eljárások Jogszabályi háttér

19 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Ha az elektronikus dokumentum papír alapon történő megjelenítésének műszaki feltételei adottak, a másolatban rögzíteni kell: a) az elektronikus dokumentum szöveges és ábrázolt tartalmát; b) a kiadmányozó személy, valamint a hatóság nevének és az aláírás időpontjának szöveges megjelenítését, Jogszabályi háttér AZ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMRÓL KÉSZÍTETT PAPÍRALAPÚ MÁSOLAT

20 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet c) záradékban az elektronikus dokumentum azonosítására vagy a másolat készítésére vonatkozó adatokat (metaadatokat), amelyek az elektronikus dokumentum tartalmából egyébként nem állapíthatóak meg, de a másolatot kérő szempontjából jelentőséggel bírnak; d) „az elektronikus dokumentumban foglaltakkal egyező tartalmú irat” záradék szöveget. Jogszabályi háttér

21 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Amennyiben az eljárás során egyes eljárási cselekményeket elektronikus úton nem lehet végezni, azok elvégzéséhez a papíralapú másolatot kell felhasználni. Az ügy elektronikus dokumentumainak olyan hatósághoz történő továbbítása esetén, ahol az elektronikus dokumentum használatának feltételei nem biztosítottak, az elektronikus dokumentumról papíralapú másolatot kell készíteni és küldeni. Jogszabályi háttér

22 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Ha a hatóság elektronikus adathordozón benyújtott beadványt is fogad, a megfelelő elektronikus adathordozón benyújtott beadványról a benyújtással egyidejűleg, a beadványt benyújtó személy jelenlétében olyan elektronikus másolatot kell készíteni, amelyben az adathordozón rögzített elektronikus beadványon túl a hatóság: ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN BENYÚJTOTT BEADVÁNYRÓL KÉSZÍTETT ELEKTRONIKUS MÁSOLAT Jogszabályi háttér

23 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a) nyilatkozik a másolat és az elektronikus adathordozón rögzített beadvány azonosságáról, b) megadja az elektronikus adathordozó azonosításához szükséges adatokat, valamint c) a fentieket elektronikus aláírással igazolja, Jogszabályi háttér

24 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet A papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítés során a másolatkészítőnek biztosítania kell a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat megfelelését, és azt, hogy minden módosítás érzékelhető legyen. A PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMOKRÓL ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MÁSOLAT KÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL Jogszabályi háttér

25 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet Az elektronikus másolatot a következő adatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelni: a) a papíralapú dokumentum megnevezése; b) a papíralapú dokumentum fizikai méretei; c) a másolatkészítő szervezet megnevezése és a másolatkészítő személy neve; d) a másolatkészítő rendszer, e) a másolatkészítés ideje; f) érvényességi idő, vagy annak jelzése, hogy az érvényességi idő nem meghatározott. Jogszabályi háttér

26 Iktató -, ügyiratkezelő rendszer

27 Miért elégedett a jelenlegi szoftverével? •megszokták •az ügyintéző már megtanulta •nem tudják, hogy van jobb, korszerűbb program •idegenkednek a váltástól

28 Egy új modell…  kényelmesebb  gyorsabb  kisebb fogyasztású  biztonságosabb  megbízhatóbb (nem hibásodik meg) A próba után azonnal észrevesszük régi modellünk hiányosságait.

29 A Tanúsításról számokban A Certop részéről: 6 mérnök szakértő 20 nap, 960 munkaóra A netTeam részéről: 5 fejlesztőmérnök, 1 fejlesztési koordinátor 80 nap, 3840 munkaóra Több mint 500 oldal dokumentáció: Kockázatelemzés, Funkció leírás, Informatikai Biztonsági Koncepció, Felhasználói kézikönyv

30 A Tanúsítás Két ISO szabvány: ISO/IEC 15408-1 ISO/IEC 15408-2 Rendeletek: 193/2005. (I. 22.) Korm. Rendelet 12/2005. (X.27.) IHM rendelet 13/2005. (X.27.) IHM rendelet 335/2005. (XII. 29.) Korm rendelet 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet és további kapcsolódó jogszabályok…

31 ”Sokmilliós” rendszerek •Jelentős hardverberuházást igényel •Magas telepítési, oktatási költségek •Költséges fenntartás, drága licenszdíjak •Rugalmatlan, robosztus rendszerek

32 „Pár tízezer” forintos szoftver? •Elavult fejlesztői környezet •Nehézkes kezelés •Egygépes működés •Minimális kereső funkció •Áttekinthetetlen nyomtatási kép •Csak papír alapú dokumentumok kezelése •Minimális technikai segítség •Egyszemélyes vállalkozások

33 Az optimális megoldás •Hálózatos alkalmazás •Legújabb fejlesztői környezet •Minimális hardverigény •Sávos árképzés •Ár/érték arány •Több mint 500 sikeres bevezetés

34 Referenciák Több mint 500 államigazgatási ügyfél Közel 200 vállalati bevezetés Napi 5000 felhasználó Önkormányzati ügyfeleink a megyéből: Polgármesteri Hivatal Szentlőrinckáta; Márianosztra Kóspallag Ipolyadamásd Községek Körjegyzősége, Nagyközségi Önkormányzat Domony, Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal Gomba, Polgármesteri Hivatal Farmos, Polgármesteri Hivatal Hernád, Polgármesteri Hivatal Jászkarajenő, Polgármesteri Hivatal Nagytarcsa, Polgármesteri Hivatal Nyáregyháza, Polgármesteri Hivatal Nyársapát, Polgármesteri Hivatal Pilisszentiván, Polgármesteri Hivatal Szigetcsép, Polgármesteri Hivatal Újszilvás, Polgármesteri Hivatal Vácrátót, Polgármesteri Hivatal Vasad, Táborfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! varga.laszlo@netteam.hu


Letölteni ppt "Varga László netTeam – Magyarország Kft. Budapest, 2006. november 23. Az elektronikus ügyintézés jogszabályi háttere és gyakorlata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések