Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Bioregions Workshop in Hungary – „The Bioregions.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Bioregions Workshop in Hungary – „The Bioregions."— Előadás másolata:

1 Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Bioregions Workshop in Hungary – „The Bioregions Project & Renewable Energy Opportunities for rural Hungary“ Kozard, 22nd of March 2013 Presenting the Bioregions project A BioRégiók Projekt bemutatása Stefanos Loukopoulos ELARD Coordinator Bioregions project manager for WP5

2 Some basic facts on Bioenergy / Tények a Bioenergiáról •Bioenergy is one form of renewable energy among many from other sources (wind, solar, hydraulic, etc.) •A Bioenergia a megújuló energia egyik formája a sokféle energiaforrások (szél, nap, víz, stb.) között •Bioenergy, when produced sustainably, saves greenhouse gas emissions. •A bioenergia, ha azt fenntartható módon állítják elő, csökkenti az üvegház- hatású gázok kibocsátását. •Bioenergy accounts for more than two thirds of total renewable energy in the EU. •A Bioenergia teszi ki az EU-ban előállított összes megújuló energia kétharmadát. •Biomass for energy is mainly provided by forestry, agriculture and organic waste. •A biomassza alapú energiát főként erdei, mezőgazdasági és szerves hulladékokból állítják elő.

3 Some basic facts on Bioenergy / Tények a Bioenergiáról •Feedstocks for bioenergy are storable; bioenergy can thus be produced constantly and is a very reliable source of energy. •A bioenergia alapanyagok tárolhatók; a bioenergia tehát folyamatosan előállítható és ezért egy megbízható energiaforrásnak számít •Biomass is amply available in most parts of Europe. •A biomassza Európa legtöbb részén nagy mennyiségben rendelkezésre áll. •Biomass can be either in solid, liquid or gaseous form and can be used to produce electricity, direct heating, or transport fuels. •A biomassza lehet szilárd, folyékony vagy gáz állapotú és felhasználható elektromos energia előállítására, fűtésre vagy szállított üzemanyagra

4 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés •Biomass is the most used source of renewable energy in Europe and 80% of it comes from wood. •A biomassza a leggyakrabban használt megújuló energia forrás Európában és annak 80%-a fából kerül ki • Production of bioenergy is therefore another important function of European forests, and a growing economic sector with much potential for boosting economic development and employment in rural areas. •A bioenergia termelése éppen ezért fontos funkciója Európa erdeinek, amely egy növekvő gazdasági szektor, s amely magában hordozza a gazdasági fejlődés és a vidéki foglalkoztatás növelésének potenciálját.

5 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés • Bioenergy from wood is not only renewable but it is also largely considered as carbon neutral, so production of wood-based energy supports EU strategic goals for 2020 of achieving 20% use of renewable sources in energy production, as well as… •A fából származó bioenergia nemcsak megújuló, hanem erősen szén- neutrálisnak is tekinthető, tehát a fa-bázisú energia támogatja az EU 2020-ra kitűzött stratégiai célját, amely szerint az energiatermelésnek 20%-a megújuló forrásból kell, hogy származzon, valamint • 20% reduction in carbon emissions. •20%-kal csökkenjen a széndioxid kibocsátás.

6 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés •Bioenergy brings new investment into the agricultural sector which over the last decades has had to sustain productivity improvements in the face of declining real prices for food and agricultural commodities. •A bioenergia új befektetést hoz a mezőgazdasági szektorba, amely az elmúlt évtizedek során fenn kellett, hogy tartsa a termelékenység növelését, miközben szembesült az agrár- és élelmiszer termékek csökkenő áraival •New investment can provide market and employment opportunities. •Az új befektetések piaci és foglalkoztatási lehetőségeket teremtenek.

7 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés •Bioenergy growth, if managed appropriately, can also contribute to improving infrastructure and market access in rural areas. •A bioenergia növekedése, ha azt megfelelően kezelik, szintén hozzájárul a vidéki térségek infrastrukturális és piaci fejlődéséhez

8 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés •Modern bioenergy can also be a clean source of energy in rural areas that can provide new opportunities for modernization of agriculture and the rural economy and improve access to modern energy services for households. •A modern bioenergia a vidéki térségekben előállított energia tiszta forrása lehet, amely új lehetőséget teremt a mezőgazdaság és a vidéki gazdaság modernizálásához és elősegítse a háztartások modern energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférését.

9 Why go for bioenergy? Miért válasszuk a bioenergiát? Bioenergy & Rural Development Bioenergia és Vidékfejlesztés •Reducing indoor pollution by switching to cleaner biofuels can improve health and livelihoods. •A tisztább bio-üzemanyagokra való átállás a belső szennyeződés csökkentése révén javíthatja az egészséget és az életkörülményeket.

10 There are many more good reasons to use biomass... Sok jó érv szól a biomassza használata mellett… •Biomass is solar energy stored in organic matter •A biomassza szerves anyagba zárt napenergia •Biomass is a renewable energy source •A Biomassza egy megújuló energiaforrás •Biomass for provision of heat, electricity and fuel is expected to contribute considerably to the future energy supply for Europe •A fűtési, elektromos energia termelési és az üzemanyag célú biomassza jelentősen hozzájárul Európa jövőbeni energia ellátásához

11 There are many more good reasons to use biomass... Sok jó érv szól a biomassza használata mellett… •The use of biomass instead of fossil fuels will limit the dependence on oil •A fosszilis tüzelőanyagok helyett használt biomassza csökkenti az olajfüggőséget •The use of biomass instead of fossil fuels will reduce the greenhouse gas emissions •A fosszilis tüzelőanyagok helyett használt biomassza csökkenti az üvegház-hatású gázok kibocsátását. •Biomass and bioenergy will provide an additional income for farmers and will contribute to rural areas development •A biomassza és a bioenergia kiegészítő jövedelmet garantál a gazdáknak és hozzájárul a vidéki területek fejlődéséhez.

12 Bioregions Project Summary A BioRégiók Projekt Összefoglalója The project will support the creation of “bio-energy regions” in rural areas of Europe. A projekt támogatja „bio-energia régiók” létrehozását Európa vidéki területein A “bio-energy region” gets at least 1/3 of its heating and electricity needs from regional and sustainable bio- energy sources, with main focus on solid biomass. A „Bio-energia régió” a fűtési és elektromos energia- szükségletnek legalább 1/3-át regionális és fenntartható bio-energia forrásokból nyeri, különös tekintettel a szilárd biomasszára

13 Bioregions Project Summary A BioRégiók Projekt Összefoglalója BioRegions aims to: / A BioRégiók célja, hogy:  Support the development of efficient and reliable markets for solid biomass in the five target regions.  Támogassa a hatékony és megbízható szilárd biomassza piacok fejlesztését öt cél-régióban

14 Bioregions Project Summary A BioRégiók Projekt Összefoglalója  Stimulate investment into bio-energy projects and trading businesses of local Stakeholders.  Stimulálja a Közreműködők bio-energia projektekbe és a kereskedelmi üzletekbe való befektetéseit  Inspire the rural areas of Europe to follow the example of the target regions.  Inspirálja Európa vidéki területeit, hogy kövessék a cél-régiók példáját.

15 Target Regions / Cél-Régiók France Bulgaria Czech Rep. Latvia Ireland  Sredna Gora - Buglaria  Slavicin & Brumov-Bylnice  Trieves - France  County Westmeath – Ireland  Limbazi – Latvia Best Practice Regions/Legjobb gyakorlatok Régiók  Achental – Germany  Jonkoping – Sweden

16 Consortium / Konzorcium Michael Papapetrou WIP Renewable Energies Sylvensteinstr. 2, 81369 Munich Germany Phone: +49-89-720 12 712 Email: pmp@wip-munich.de http://www.wip-munich.de

17 Objectives and main steps Célok és főbb lépések The BioRegions is a focused project that up to now: / A BioRégiók egy célzott projekt, amely ezidáig: 1.Has identified success factors in “best practice” Regions / Azonosította a „siker-faktorokat” a legjobb Gyakorlatok régiókban 1.Has organised networking activities in the target regions / Megszervezte a hálózatosodási tevékenységet a cél- régiókban

18 Objectives and main steps Célok és főbb lépések Folyt.: 1.Has defined Action Plans for 5 new bio-energy regions / Kidolgozta az Akciótervet az öt bioenergia régió számára 1.Is supporting the implementation of the Action Plans / Segíti az Akcióterv végrehajtását 1.Is encouraging and supporting other regions to replicate these activities / Ösztönzi és támogatj a, hogy más régiók is megvalósítsák ezeket

19 Expected Results / Várható Eredmények i.Each target region has formally adopted an Action Plan with a timetable and milestones to enhance their bio-energy to at least 1/3 of the energy demand for electricity and heating. / Minden cél- régió hivatalosan elfogad egy Akciótervet időszakaszokkal, mérföldkövekkel, azért, hogy fűtési és elektromos energia szükségletüknek legalább 1/3-át bioenergiából elégítsék ki ii.The first steps of the plans will be implemented / A terv első lépései megvalósításra kerülnek iii.5 specific projects will have their funding options analysed and will get support to secure full funding / Öt speciális projekt finanszírozási körülményeinek vizsgálatára sor kerül, amelynek eredményeként pénzügyi támogatásban részesülnek.

20 Expected Results / Várható Eredmények i.At least 2MW of projects will be in the pipeline by the end of BioRegions / A BioRégiók projekt végére legalább 2 MW energetikai projekt lesz előkészítve ii.After the end of the project there will be a clear plan, political support and a critical mass of engaged local actors that will ensure the continuation of the project activities. / A projekt végén egy világos tervre, politikai támogatásra és a helyi szereplők kritikus tömegére van szükség, amely lehetővé teszi a projekt tevékenységek folytatását. iii.The network of ELARD that has access to more than 900 regions of Europe will be encouraged and supported to implement similar activities in their areas. / Az ELARD hálózatnak Európa több mint 900 régióját kell elérni és elősegíteni, támogatni hasonló tevékenységek megvalósítását a saját területükön.

21 Thank you for your attention! Köszönöm a figyelmet! Don’t forget to visit www.bioregions.eu to view our project’s latest results and more!www.bioregions.eu Ne felejtse el meglátogatni a www.bioregions.eu oldalt, hogy lássa a projekt legutóbbi eredményeit és sok mást!www.bioregions.eu


Letölteni ppt "Regional Networks for the development of a Sustainable Market for Bioenergy in Europe www.bioregions.eu Bioregions Workshop in Hungary – „The Bioregions."

Hasonló előadás


Google Hirdetések