Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a pedagógiai asszisztensi (és iskolai szociális) munkában Kéri Zoltán MTA Gyermekszegénység Elleni Program közoktatási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a pedagógiai asszisztensi (és iskolai szociális) munkában Kéri Zoltán MTA Gyermekszegénység Elleni Program közoktatási."— Előadás másolata:

1 Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a pedagógiai asszisztensi (és iskolai szociális) munkában Kéri Zoltán MTA Gyermekszegénység Elleni Program közoktatási szakértő20/9358619 zoltan.keri0@gmail.com 2011

2 A munkakör 1.  A pedagógiai asszisztens az alsó fokú nevelési oktatási intézmények 1-4. osztályában javasolt, alkalmazható szakember. (projekt: 1-2.o)  Feladata a nem felsőoktatási pedagógiai végzettséget igénylő feladatok ellátása.  A legfontosabb feladata bekapcsolódni a tanítás-tanulás folyamatába a pedagógus irányításával.  Főleg belső helyszínen dolgozik.

3 Célcsoportja  Miért az 1-4. osztály elsősorban? Lehet más osztálybeli is?  Kiknek szükséges és milyen területen a felzárkóztatás?  Kiknek szükséges és milyen területen az egyéni fejlesztés?  Állandó a célcsoport?

4 Munkamódszer EGYÉNI ÉS KISCSOPORTOS FEJLESZTÉS  Tanórán  Tanórán kívül: - napközi - egész napos rendszer /szabadidő - „önálló” tankör - tematikus-kör  Szünidőben

5 Megsegíthető területek  Tudásszerző, kognitív... kompetenciák  Személyes, szociális kompetenciák

6 A munkakör fő tevékenységterületei 1 Miért? Hogyan? Miért? Hogyan? Miért? Kikkel? Hogyan?

7 A munkakör fő tevékenységterületei 2 Miért? Mit? Hogyan? Mennyit? Miért? Mit? Hogyan? Mennyit

8 A munkakör fő tevékenységterületei 3 Miért? Mit? Hogyan? Miért? Mit? Hogyan?

9 A munkakör fő tevékenységterületei 4 Miért?

10 Egyéni fejlesztés TUDNIA, MEGISMERNIE KELL A FEJLESZETNEDŐ TERÜLETEKET - bemeneti mérések - egyénre szabott fejlesztési terv, ha van - az osztályfőnökök/osztálytanítók és szaktanároktól  alapkészségek  kulcskompetenciák  általános műveltség  tanulási képességek,  tanulás iránti attitűd  tanulási stílus  kommunikáció  szocializáció  társas kapcsolatok, együttműködés  viselkedéskultúra  emocionális tényezők  énkép, önértékelés  …etc

11 A mérési eredmények, megfigyelési tapasztalatok értékelésekor az egyes területeken ne csak a fejlesztést igénylő elemeket emeljük ki, hanem a tanuló személyiségében meglévő erősségeket is, melyekre fejlesztő munkánk során építhetünk. Mindenkiben van értékes, jó tulajdonság, melynek gondozásával hatékonyabbá tehetjük a személyiség más területeinek fejlesztését is. Hogy a tanulóról teljesebb, hitelesebb képet kaphassunk, feltétlenül keressük fel őt otthonában, beszélgessünk el szüleivel, ismerkedjünk meg családi hátterével, közvetlen környezetével. Igyekezzünk a szülőket partnerként megnyerni fejlesztéshez, ismertessük meg szándékainkat, keressünk és fogalmazzunk meg velük közös célokat

12 Hogyan? A tapasztalatszerzést, a mérések elemzését követően javasolt a pedagógiai folyamat egy speciális tervezési dokumentumának: az egyéni fejlesztési tervnek az elkészítése, mely arra hivatott, hogy az egyéni sajátosságokhoz igazodva tudatosan, tervszerűen segítse az egyénre szabott vagy kiscsoportos fejlesztést.

13 Mikor jó, optimális a tervezés? A fejlesztési tervben általánosan megjeleníthető tartalmi elemek lehetnek pl. a következők: · Bemeneti mérési és megfigyelési tapasztalatok · Fejlesztési célok · Fejlesztési területek · Területenként a konkrét fejlesztési feladatok meghatározása · Az alkalmazni kívánt pedagógiai módszerek, eszközök - Határidők - Eredményességi kritériumok

14 Mikor működik jól a terv szerinti fejlesztés? A fejlesztés tervét, menetét a tanítókkal állítsuk össze majd ismertessük: - a tanulókkal és szüleikkel, tegyenek ők is hozzá  - az osztályban tanítókkal, közreműködőkkel - folyamatos napi, legalább heti szintű team - javaslatok - rugalmasság - bővülő feladatbank 

15 Értékelési-javaslat Család felé: - Ha van háromhavi értékelés - Fogadóóra - Családlátogatás - Szülői csoport-foglalkozás...etc Gyermek felé: - Hetente Tanító(k) felé: - Hetente (team) - Kötelező értékelési ciklusokban

16 Fejlesztési területek DIFER vizsgálati eredmények alapján (HA VAN)  Szociális motívumok és készségek  Írásmozgás-koordináció  Beszédhanghallás  Relációszókincs  Tapasztalati összefüggés- megértés  Tapasztalati következtetés  Elemi számolási készség Kiegészítés  Beszéd-kommunikációs készség  Feladattudat-feladattartás  Olvasás – szövegértés  Figyelem – emlékezet…..  Megjegyzés

17 Fejlesztési területek képességhiányok alapján  észlelés (forma, tér, beszéd)  képzelet  figyelem (tartósság, koncentráltság)  emlékezet (bevésés, megőrzés, felidézés)  gondolkodási műveletek (analízis, szintézis, összehasonlítás, kiegészítés…rendezés stb)  grafomotoros (iránytartás, formakövetés…)  gondolkodás képességek: (feladatmegoldó, logikai, algoritmizáló…ítéletalkotás, következtetés, fogalomalkotás, problémamegoldás, asszociáció, értékelés, bírálat, választás….döntés)  grammatikai képességek (helyettesítés, bővítés…)  kommunikációs (reprodukáló, felolvasás, vers-és prózamondás, szándéknyilvánítás, kritika, vita, elbeszélés, üzenetközvetítés, társalgás, beszédértés, felolvasás befogadása, kérdezés, szerepcsere…írásképesség, másolás, diktálás után….kulcsszógyűjtés, írásbeli szövegalkotás….olvasási, lényegkiemelés, adatgyűjtés,  szociális (szerepészlelés, nonverbális közlések, személyközi viszonyok észlelése, kooperáció, vezetés, engedelmesség, figyelmesség, fegyelmezettség, egymás segítése, segítségnyújtás, segítségelfogadás,  tanulási, önszabályozó (önmotiválás, önálló tanulás, tanulástervezés)

18 Fejlesztési területek kompetenciamérések eredményei alapján  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos kompetencia  Digitális kompetencia  A hatékony, önálló tanulás  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

19 A fejlesztés eredményei  DIFER kontrollvizsgálat  Közösségi viselkedésének pozitív változása  Eredményesebb közösségi munka  Iskolai feladatvállalások  Iskolai teljesítménymérések  Szöveges értékelés adott szempontok szerint

20 Köszönjük az együttműködést! 


Letölteni ppt "Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás a pedagógiai asszisztensi (és iskolai szociális) munkában Kéri Zoltán MTA Gyermekszegénység Elleni Program közoktatási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések