Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság"— Előadás másolata:

1 „FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság

2 A minőségbiztosítási munkabizottság tevékenysége
A bizottság feladatának tekintette a i Pályaszerkezet konferencián megfogalmazott irányelvek egységes rendszer szerinti kidolgozását. Célkitűzés: Koncepció és javaslat kidolgozása az út-híd építési munkák egységes minőségbiztosítási rendszere megvalósítása érdekében, amely az új építésekre és felújításokra az állami országos közúthálózaton kötelezően alkalmazandó, míg az önkormányzati hálózat területén ajánlott. A javaslat az építtető jogainak fokozott érvényesítését helyezi előtérbe, figyelembe véve a 29/2010 (IV.7.) KHEM rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat is. A feladat megvalósítása során, külön hangsúlyt helyezve az átgondolt technológiai tervezés, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.

3 Sajnálatos módon az állami, építtetői érdekérvényesítés csökkent a kivitelezési folyamatban és műszaki szabályozásban is. A közutas szakma érdekérvényesítésének helyreállításoz szükséges a jogkövető magatartás visszaállítása, a szabványok és műszaki előírások betartásával és betartatásával. Jelenleg nincs az ágazatnak egységes minőségbiztosítási rendszere. Olyan szabályozás szükséges, amely kötelezően előírja a kivitelezési folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit a kivitelezés teljes folyamatában, amelyek az építmények jobb minőségben történő megvalósítását teszik lehetővé. A úthálózaton végzett építés kivitelezési munkáknál az építtetők, beruházás-lebonyolítók alapvető feladata továbbra is az „optimális minőség”- az előírt követelményeket kielégítő és az adott körülmények között gazdaságosan előállítható minőség- biztosítása, tervezés, műszaki előkészítés, a kivitelezés és az átvétel során.

4 A munkabizottság az ágazat egységes minőségbiztosítási utasítás tervezetének kidolgozása mellett foglalkozott még a minőség javításához kapcsolódva, az alábbi témákkal: Út- műtárgyépítésekhez kapcsolódó mintavételi és vizsgálati tervek egységes rendszerének kidolgozása. Az építtetői minőségellenőrző vizsgálatot végző szervezet(-ek) (Magyar Közút) tevékenységi körének újragondolása, hatáskörének pontosítása. Javaslatok kidolgozása a megfelelőség igazolás vizsgálatokat végző laboratóriumok működésére, a jártassági rendszer megújítására. Kutatási terv készítése a környezetre és egészségre káros vizsgálatok (izotópos tömörségmérés, oldószeres kötőanyagtartalom meghatározás) más vizsgálati módszerekkel történő kiváltására. A műszaki szabályozási tevékenység végzésének (feladatmegosztás pontosítása, műszaki szabályozás dokumentumainak előkészítése, kiadása) elvi folyamatszabályozására vonatkozó javaslat kidolgozás.

5 ÚTÜGYI MŰSZAKI SZABÁLYZAT
FELADAT VÉGREHAJTÁSA ÚTÜGYI MŰSZAKI SZABÁLYZAT (Tervezet) az út- és műtárgyépítések megvalósításához kapcsolódó egységes minőségbiztosítás alkalmazására 1. Szabályzat hatálya: Tárgyi, területi, személyi építés, kivitelezési folyamat résztvevői 2. Fogalom meghatározások 3. Minőségbiztosítási feladatok : az útügyi műszaki előírások, szabványok alapján rögzített paraméterek szerinti és legalább az általános ipari gyakorlatnak megfelelő minőség biztosítása a tervezés, a műszaki előkészítés és a kivitelezés, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás során. 3.1. Műszaki szabályozás 4. Építtetői ellenőrző vizsgálatok (minőségvizsgálatok) 5. A szavatossági időszak feladatai 6. A minőségbiztosítási feladatok értékelése, visszacsatolása

6 Műszaki szabályozás A műszaki szabályozás aktuális feladata, hogy biztosítva az európai normákkal és nemzeti szabványokkal kapcsolatos összhangot, - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - részletesebb útmutatást adjon a megvalósítás (tervezéstől a szavatossági idő lejáratáig) valamennyi fázisában az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői számára. Javasolt eljárásrend  Az állami érdek érvényesítése érdekében, az állami oldalon szükség van egy olyan szakmai irányítás kialakítására, amely az új előírások kidolgozásának előkészítésével, elkészítésének ellenőrzésével, menedzselésével foglalkozik Finanszírozás  Az útügyi műszaki előírások kidolgozása, karbantartása, kezelése az állam műszaki szabályozási feladataként jelenik meg ezért ez a tevékenység nonprofit legyen. A készítésből, illetve a terjesztésből befolyó pénzt, teljes egészében vissza kell forgatni a szabályozási folyamatba!

7 3.A műszaki előkészítési időszak feladatai
Vagyonkezelő és költséggazda feladatai: műszaki előkészítés folyamatában közreműködés a tervek, technológiák megfelelőségének szúrópróba jellegű ellenőrzésében, valamint a kiírások előkészítésében, vagy a kiírások ellenőrzésében, rendszeresen, meghatározott program alapján útállapot felmérést végeztet, az adatokat a központi adatbázisban tárolja, illetve tároltatja (Országos Közúti Adatbank - OKA), nyilvántartja az országos közúton vizsgáló laborokat és a tanúsított keverő telepeket, előregyártó üzemeket (hídgerendák), a nagy közútfejlesztési programokhoz, a tervkészítéshez szükséges előkészítéseket (szükség szerinti laborvizsgálatok, állapotfelvételek) programszerűen elvégezteti a Nemzeti Közúthálózat Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan.

8 Az építtetők, valamint a beruházás-lebonyolítók feladatai tervezés során
 A tervezési diszpozíció megadását az érvényben levő előírások, szabványok figyelembevételével kell megtenni. Meg kell határozni a szükséges adatszolgáltatásokat, intézkedni kell a szükséges feltárások, mérések (teherbírás stb.) elvégeztetéséről. Az elkészült terveket zsűrizni kell, gondoskodni kell a régebbi tervek felülvizsgálatáról.. A tervezés során figyelemmel kell lenni az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16) Kormány rendeletben foglaltakra, amelynek megfelelően a tervezőnek meg kell határoznia az adott munkánál alkalmazandó építési termékek elvárt műszaki teljesítményét. biztosítani.

9 Közbeszerzési eljárás során
A mindenkor érvényes, a Kbt szerinti eljárási szabályok szerint kell eljárni. A jelenlegi tapasztalat szerint az építtetők szinte kizárólag a legalacsonyabb ár alapján történő értékelési eljárást választják. A tervezett szabályozás célja többek között, hogy elősegítse, támogassa az ajánlatok közül a minden szempontból legkedvezőbb elfogadását, azaz az összességében legelőnyösebb ajánlatot, amelyik a legkedvezőbb műszaki, pénzügyi, jogi kondíciókat kínálja, illetve az elérhető legjobb minőséget biztosítja a környezetet kímélő technológiák preferálása mellett. Ennek keretében szükséges az alternatív műszaki megoldások benyújtásának lehetőségét is biztosítani.

10 Szerződéses feltételek:
A műszaki előírásban, specifikációkban fel kell sorolni a vonatkozó szabványokat, műszaki előírásokat, részletezve a beépítendő anyagok, építési termékek, szerkezeti elemek teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelményeket (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete), az egyes munkanemek megfelelőség igazolására vonatkozó előírásokat, mintavételi és vizsgálati gyakoriságokat. Előnyben kell részesíteni a minősítő paraméterek pontszerű meghatározásával szemben a gyakorlatilag folyamatos, nagy mintavétellel történő minősítő méréseket. A szabályzat melléklete tartalmazza a főbb munkanemekhez tartozó vizsgálati előírásokat, mintavételi gyakoriságokat, amelyek a mintavételi és megfelelőség igazolási tervek elkészítéséhez szükségesek.

11 Az építés-kivitelezési folyamat minőségbiztosítási feladatai
Vagyonkezelő és költséggazda feladatai: rendszeresen vizsgáltatja az útépítésben és az üzemeltetésben használt építési termékek, egyéb anyagok beépíthetőségét, ellenőrzi az építtetők, beruházás-lebonyolítók minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységét, koordinálja az új vállalkozások referenciához jutását.   Építtetők, beruházás-lebonyolítók minőségbiztosítási feladatai (a műszaki ellenőrök bevonásával): kivitelezési munkák teljes folyamatában, a műszaki ellenőrzés keretében, a vállalkozó kivitelező szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése, az építési műszaki ellenőr tevékenységének irányítása, rendszeres ellenőrzése, műszaki ellenőrzés keretében, a mintavételi tervekben meghatározott mérések, vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése,

12 Építtető, beruházás lebonyolító feladata
az illetékes minőségvizsgálati laboratórium megbízása az ellenőrzési tevékenység végzésére eltakarásra kerülő szerkezetek esetében a szükséges vizsgálatok elvégzésének, eredményének ellenőrzése, eltakarási engedélyt kiadása (műszaki ellenőr közreműködésével), technológiai utasításokat és mintavételi, vizsgálati tervek jóváhagyása, igény szerint véleményeztetése a minőségvizsgálati laborokkal , technológiai utasításban előírtak betartatása, nemmegfelelőségek* esetében a szükséges intézkedések megtétele, a megbízó azonnali értesítése mellett, és nyilvántartás vezetése, a vizsgáló laborok jogosultságának ellenőrzése,** a vagyonkezelő tájékoztatása a vizsgáló laboratóriumról, a megfelelőség igazoláshoz, teljesítmény állandóság ellenőrzésére és értékelésére kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek és a teljesítmény nyilatkozatok ellenőrzése.

13 Építtető, beruházás-lebonyolítók feladatai:
Műszaki átadás-átvétel Építtető, beruházás-lebonyolítók feladatai: az elkészült építmény, munkarész legyen alkalmas a rendeltetésszerű használatra, a forgalombiztonsághoz szükséges intézkedések megtétele, a mennyiségi-, minőségi hiányok pótlásának, javításának elvégeztetése, a megfelelőség igazolási dokumentáció (megvalósulási terv, kivitelezői nyilatkozatok is) átvizsgálása, értékelése, „hibás teljesítések” kezelése, a műszaki átadás-átvételi jkv. alapján a forgalomba helyezési engedély megkérése az építési engedélyt kiadó hatóságtól, az építtető garanciális érdekeinek érvényesítése, éves jelentések, kimutatások készítése, intézkedés, az elkészült építmények „0” állapot felvételi adatainak útadatbankba (OKA) történő rögzítéséről, a szerződés szerinti monitoring követelmények meghatározása.

14 4. Építtetői ellenőrző vizsgálatok (minőségvizsgálatok)
Az országos közutakon, valamint azok műtárgyain és tartozékain megvalósuló fenntartási és hatósági engedélyhez kötött beruházási munkáinál az építtetők, építtetői ellenőrző vizsgálatokat (továbbiakban minőségvizsgálat) kötelesek végeztetni [4]. Az országos közút hálózaton a minőségvizsgálati tevékenységet az MK NZrt. – Közúti Szolgáltató igazgatósághoz tartozó Útállapot vizsgálati osztály irányításával - a Minőségvizsgálati Laboratóriumok (MVL) működtetésével látja el. Az Útállapot vizsgálati osztály Minőségvizsgálati Laboratóriumai akkreditáltak, területi elhelyezkedésükkel országos lefedettséget biztosítanak: Veszprém, Szeged, Miskolc, Győr, Szekszárd, Békéscsaba, Kecskemét /Győri laboratórium a hídépítések és felújítások ellenőrző vizsgálatait végzi./ A minőségvizsgálatokba egyéb laboratóriumok is bevonhatók (kutató intézetek, egyetemi laborok, laboratóriumi vállalkozások stb.), amelyek esetében az összeférhetetlenség nem áll fenn. A minőségvizsgálati tevékenység költségeit a beruházás megvalósítására előirányzott pénzeszközökből kell fedezni, a projektek volumenétől függően a versenyár %-ában. Budapest úthálózatán „szakfelügyeleti” laborvizsgálat.

15 A szavatossági időszak feladatai
 A közúti forgalom biztonsága érdekében a hazai jogszabályok a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítése esetében végső határidőt is megállapítanak. Ez a végső határidő általában egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében azonban három év. Ha pedig a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, a szavatossági igény e hosszabb határidő elteltéig érvényesíthető. Az előzőekkel összhangban az Építtető, illetve megbízása alapján a beruházás-lebonyolító és/vagy a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjához igazodva – amennyiben nincs ezzel kapcsolatban korábbi üzemeltetői jelzés - éves időszakonként, a 12 hónapos periódust megelőzően legalább egy hónappal korábban, helyszíni ellenőrzési szemlét hív össze. Ezen az érintettek képviselői (építtető, beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr, útkezelő, kivitelező vállalkozó, egyéb érintettek /pl. önkormányzat/) szemrevételezik a teljes építményt és észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzítik.

16 Az éves gyakoriságú szemléket legalább a jótállási időszak záró időpontjáig rendszeresen meg kell szervezni. A jótállási időszak lezárását jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az éves szemlék során javasolt a burkolat minősítő paramétereinek ismételt megmérése Annak érdekében, hogy az egyes átvételi minősítő paraméterek (IRI, nyomvályú, keresztirányú esés, csúszásellenállás stb.) alakulását értékelni lehessen, - amennyiben a vonatkozó UME erre rendelkezést nem tartalmaz – a szerződésekben kell meghatározni a minősítő paraméterek szavatossági időszakban megengedett módosulásának mértékét. Az észrevételek jellege szerint szükség szerint a jegyzőkönyvben kell rendelkezni laboratóriumi vizsgálatok elrendeléséről, vagy szakértő(k) bevonásáról  6. A minőségbiztosítási feladatok értékelése, visszacsatolása A vagyonkezelő és költséggazda az éves minőségvizsgálati tevékenység alapján készült jelentések, az egyes munkáknál tapasztalt minőségi problémák, eltérések,az alkalmazott anyagokkal, technológiákkal kapcsolatban levont következtetések, a garanciális problémák figyelembevételével intézkedik az Útügyi Műszaki Előírások és szabályzatok felülvizsgálatáról, korszerűsítéséről.

17 MELLÉKLET MMT albizottság

18 Delegáló szervezetek:
Colas Hungária Zrt., ÉMI NKft., H-TPA Kft., MK NZrt., NIF Zrt. Feladat: Megfelelőség igazolás egységes rendszerének kidolgozása az út- és hídépítés területén.

19 JAVASLAT A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI VIZSGÁLATOKAT VÉGZŐ LABORATÓRIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN
A Minőségbiztosítási munkabizottság megvizsgálta azt az eljárás rendet, amely szerint nem minden esetben kell akkreditált laboratóriumnak vizsgálnia. Egyeztetett a jogi bizottsággal, hogy van-e valamilyen jogszabályi akadálya, hogy akkreditált laboratóriumok mellett, az ágazat által működtetett jártassági megbízhatósági rendszerben részt vett, és megfelelt laboratóriumok is vizsgálhassanak, a régebbi magyarországi gyakorlatnak megfelelően. A Jogi Bizottság álláspontja alapján : a kiírásokban illetve szerződésekben előírható a laborokra vonatkozóan, minősítő vizsgálatok esetén az akkreditáltság, gyártásközi vizsgálatok esetén pedig elegendő a jártassági megfelelőségi rendszerben való részvétel és megfelelés. Az akkreditálás mellett tehát a jártassági megfelelőségi rendszerben való részvétel és megfelelés létjogosultságot nyerhet a laborok vonatkozásában. A minőségbiztosítási bizottság által kidolgozandó Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Tervekben, már figyelembe veszi ezt az álláspontot. A Minőségbiztosítási bizottság javasolja, hogy a minősítő vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok, a gyártásközi vizsgálatokat pedig a jártassági megbízhatósági rendszerben megfelelt laboratóriumok végezzék.

20 FEJLESZTÉSITERV I. Az út- és műtárgyépítések megvalósításához kapcsolódó minőségbiztosítás fejlesztése 1.Szabványosítás 2.Útügyi Műszaki Előírások megújításának elvei Biztosítani kell az egységes fogalmak alkalmazását, illetve a fogalom meghatározások jogszabályokkal történő összhangját (kötelező alkalmassági idő, elvárt élettartam stb.) A minősítő paraméterek, határértékek esetében szabályozni kell a jótállási, szavatossági időszakban megengedett eltérések (csökkenés stb.) mértékét. A már alkalmazott, de nem szabályozott eljárások útügyi műszaki előírásokban történő szabályozása. Kutatási tervjavaslat II. ASZFALTOK KÖTŐANYAGTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA VIZSGÁLAT, EGÉSZSÉGRE KÁROS OLDÓSZEREK KIVÁLTÁSA III. A RADIOMETRIÁS TÖMÖRSÉG MÉRÉS KIVÁLTÁSA

21 Munkabizottság tagjai:
Fülöp Pál, MK NZrt a bizottság vezetője Karsai Tamás, MK NZrt. Dr.Karsainé Lukács Katalin, KTI NKft. Nyíri Zsuzsanna, NIF ZRt Mózes Magdolna, KKK Józsa Dorottya, BKK Közút Nyíri Szabolcs, ÉMI NKft Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes, Colas Hungária Zrt. Képes Győző, H-TPA Tímár József, T7 Mérnökiroda Kft Forgács Dávid, BKK

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket !
Budapest,


Letölteni ppt "„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések