Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság."— Előadás másolata:

1 „FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság

2 A minőségbiztosítási munkabizottság tevékenysége • A bizottság feladatának tekintette a 2013.05.28-29-i Pályaszerkezet konferencián megfogalmazott irányelvek egységes rendszer szerinti kidolgozását. Célkitűzés: • Koncepció és javaslat kidolgozása az út-híd építési munkák egységes minőségbiztosítási rendszere megvalósítása érdekében, amely az új építésekre és felújításokra az állami országos közúthálózaton kötelezően alkalmazandó, míg az önkormányzati hálózat területén ajánlott. • A javaslat az építtető jogainak fokozott érvényesítését helyezi előtérbe, figyelembe véve a 29/2010 (IV.7.) KHEM rendeletben és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat is. A feladat megvalósítása során, külön hangsúlyt helyezve az átgondolt technológiai tervezés, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem szempontjaira.

3 • Sajnálatos módon az állami, építtetői érdekérvényesítés csökkent a kivitelezési folyamatban és műszaki szabályozásban is. A közutas szakma érdekérvényesítésének helyreállításoz szükséges a jogkövető magatartás visszaállítása, a szabványok és műszaki előírások betartásával és betartatásával. • Jelenleg nincs az ágazatnak egységes minőségbiztosítási rendszere. Olyan szabályozás szükséges, amely kötelezően előírja a kivitelezési folyamatban résztvevők minőségbiztosítással kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit a kivitelezés teljes folyamatában, amelyek az építmények jobb minőségben történő megvalósítását teszik lehetővé. • A úthálózaton végzett építés kivitelezési munkáknál az építtetők, beruházás- lebonyolítók alapvető feladata továbbra is az „optimális minőség”- az előírt követelményeket kielégítő és az adott körülmények között gazdaságosan előállítható minőség- biztosítása, tervezés, műszaki előkészítés, a kivitelezés és az átvétel során.

4 • A munkabizottság az ágazat egységes minőségbiztosítási utasítás tervezetének kidolgozása mellett foglalkozott még a minőség javításához kapcsolódva, az alábbi témákkal: • Út- műtárgyépítésekhez kapcsolódó mintavételi és vizsgálati tervek egységes rendszerének kidolgozása. • Az építtetői minőségellenőrző vizsgálatot végző szervezet(-ek) (Magyar Közút) tevékenységi körének újragondolása, hatáskörének pontosítása. • Javaslatok kidolgozása a megfelelőség igazolás vizsgálatokat végző laboratóriumok működésére, a jártassági rendszer megújítására. • Kutatási terv készítése a környezetre és egészségre káros vizsgálatok (izotópos tömörségmérés, oldószeres kötőanyagtartalom meghatározás) más vizsgálati módszerekkel történő kiváltására. • A műszaki szabályozási tevékenység végzésének (feladatmegosztás pontosítása, műszaki szabályozás dokumentumainak előkészítése, kiadása) elvi folyamatszabályozására vonatkozó javaslat kidolgozás.

5 FELADAT VÉGREHAJTÁSA • ÚTÜGYI MŰSZAKI SZABÁLYZAT • (Tervezet) az út- és műtárgyépítések megvalósításához kapcsolódó egységes minőségbiztosítás alkalmazására • 1. Szabályzat hatálya: • Tárgyi, területi, személyi • építés, kivitelezési folyamat résztvevői • 2. Fogalom meghatározások • 3. Minőségbiztosítási feladatok : • az útügyi műszaki előírások, szabványok alapján rögzített paraméterek szerinti és legalább az általános ipari gyakorlatnak megfelelő minőség biztosítása a tervezés, a műszaki előkészítés és a kivitelezés, • valamint a műszaki átadás-átvételi eljárás során. • 3.1. Műszaki szabályozás • 4. Építtetői ellenőrző vizsgálatok (minőségvizsgálatok) • 5. A szavatossági időszak feladatai • 6. A minőségbiztosítási feladatok értékelése, visszacsatolása •

6 • Műszaki szabályozás • A műszaki szabályozás aktuális feladata, hogy biztosítva az európai normákkal és nemzeti szabványokkal kapcsolatos összhangot, - az eddigi gyakorlatnak megfelelően - részletesebb útmutatást adjon a megvalósítás (tervezéstől a szavatossági idő lejáratáig) valamennyi fázisában az építőipari kivitelezési tevékenység folyamatának résztvevői számára. • Javasolt eljárásrend • Az állami érdek érvényesítése érdekében, az állami oldalon szükség van egy olyan szakmai irányítás kialakítására, amely az új előírások kidolgozásának előkészítésével, elkészítésének ellenőrzésével, menedzselésével foglalkozik • Finanszírozás • Az útügyi műszaki előírások kidolgozása, karbantartása, kezelése az állam műszaki szabályozási feladataként jelenik meg ezért ez a tevékenység nonprofit legyen. A készítésből, illetve a terjesztésből befolyó pénzt, teljes egészében vissza kell forgatni a szabályozási folyamatba! •

7 • 3.A műszaki előkészítési időszak feladatai Vagyonkezelő és költséggazda feladatai: • műszaki előkészítés folyamatában közreműködés a tervek, technológiák megfelelőségének szúrópróba jellegű ellenőrzésében, valamint a kiírások előkészítésében, vagy a kiírások ellenőrzésében, • rendszeresen, meghatározott program alapján útállapot felmérést végeztet, az adatokat a központi adatbázisban tárolja, illetve tároltatja (Országos Közúti Adatbank - OKA), • nyilvántartja az országos közúton vizsgáló laborokat és a tanúsított keverő telepeket, előregyártó üzemeket (hídgerendák), • a nagy közútfejlesztési programokhoz, a tervkészítéshez szükséges előkészítéseket (szükség szerinti laborvizsgálatok, állapotfelvételek) programszerűen elvégezteti a Nemzeti Közúthálózat Fejlesztési Tervhez kapcsolódóan.

8 • Az építtetők, valamint a beruházás-lebonyolítók feladatai tervezés során • A tervezési diszpozíció megadását az érvényben levő előírások, szabványok figyelembevételével kell megtenni. Meg kell határozni a szükséges adatszolgáltatásokat, intézkedni kell a szükséges feltárások, mérések (teherbírás stb.) elvégeztetéséről. • Az elkészült terveket zsűrizni kell, gondoskodni kell a régebbi tervek felülvizsgálatáról.. • A tervezés során figyelemmel kell lenni az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII.16) Kormány rendeletben foglaltakra, amelynek megfelelően a tervezőnek meg kell határoznia az adott munkánál alkalmazandó építési termékek elvárt műszaki teljesítményét. • biztosítani.

9 • Közbeszerzési eljárás során • A mindenkor érvényes, a Kbt szerinti eljárási szabályok szerint kell eljárni. A jelenlegi tapasztalat szerint az építtetők szinte kizárólag a legalacsonyabb ár alapján történő értékelési eljárást választják. • A tervezett szabályozás célja többek között, hogy elősegítse, támogassa az ajánlatok közül a minden szempontból legkedvezőbb elfogadását, azaz az összességében legelőnyösebb ajánlatot, amelyik a legkedvezőbb műszaki, pénzügyi, jogi kondíciókat kínálja, illetve az elérhető legjobb minőséget biztosítja a környezetet kímélő technológiák preferálása mellett. • Ennek keretében szükséges az alternatív műszaki megoldások benyújtásának lehetőségét is biztosítani.

10 Szerződéses feltételek: • A műszaki előírásban, specifikációkban fel kell sorolni a vonatkozó szabványokat, műszaki előírásokat, részletezve a beépítendő anyagok, építési termékek, szerkezeti elemek teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó követelményeket (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete), az egyes munkanemek megfelelőség igazolására vonatkozó előírásokat, mintavételi és vizsgálati gyakoriságokat. • Előnyben kell részesíteni a minősítő paraméterek pontszerű meghatározásával szemben a gyakorlatilag folyamatos, nagy mintavétellel történő minősítő méréseket. • A szabályzat melléklete tartalmazza a főbb munkanemekhez tartozó vizsgálati előírásokat, mintavételi gyakoriságokat, amelyek a mintavételi és megfelelőség igazolási tervek elkészítéséhez szükségesek.

11 • Az építés-kivitelezési folyamat minőségbiztosítási feladatai Vagyonkezelő és költséggazda feladatai: • rendszeresen vizsgáltatja az útépítésben és az üzemeltetésben használt építési termékek, egyéb anyagok beépíthetőségét, • ellenőrzi az építtetők, beruházás-lebonyolítók minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységét, • koordinálja az új vállalkozások referenciához jutását. Építtetők, beruházás-lebonyolítók minőségbiztosítási feladatai (a műszaki ellenőrök bevonásával): • kivitelezési munkák teljes folyamatában, a műszaki ellenőrzés keretében, a vállalkozó kivitelező szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése, • az építési műszaki ellenőr tevékenységének irányítása, rendszeres ellenőrzése, • műszaki ellenőrzés keretében, a mintavételi tervekben meghatározott mérések, vizsgálatok elvégzésének ellenőrzése,

12 • Építtető, beruházás lebonyolító feladata • az illetékes minőségvizsgálati laboratórium megbízása az ellenőrzési tevékenység végzésére • eltakarásra kerülő szerkezetek esetében a szükséges vizsgálatok elvégzésének, eredményének ellenőrzése, eltakarási engedélyt kiadása (műszaki ellenőr közreműködésével), • technológiai utasításokat és mintavételi, vizsgálati tervek jóváhagyása, igény szerint véleményeztetése a minőségvizsgálati laborokkal, • technológiai utasításban előírtak betartatása, • nemmegfelelőségek* esetében a szükséges intézkedések megtétele, a megbízó azonnali értesítése mellett, és nyilvántartás vezetése, • a vizsgáló laborok jogosultságának ellenőrzése,** a vagyonkezelő tájékoztatása a vizsgáló laboratóriumról, • a megfelelőség igazoláshoz, teljesítmény állandóság ellenőrzésére és értékelésére kiadott vizsgálati jegyzőkönyvek és a teljesítmény nyilatkozatok ellenőrzése.

13 Műszaki átadás-átvétel Építtető, beruházás-lebonyolítók feladatai: • az elkészült építmény, munkarész legyen alkalmas a rendeltetésszerű használatra, • a forgalombiztonsághoz szükséges intézkedések megtétele, • a mennyiségi-, minőségi hiányok pótlásának, javításának elvégeztetése, • a megfelelőség igazolási dokumentáció (megvalósulási terv, kivitelezői nyilatkozatok is) átvizsgálása, értékelése, „hibás teljesítések ” kezelése, • a műszaki átadás-átvételi jkv. alapján a forgalomba helyezési engedély megkérése az építési engedélyt kiadó hatóságtól, • az építtető garanciális érdekeinek érvényesítése, • éves jelentések, kimutatások készítése, • intézkedés, az elkészült építmények „0” állapot felvételi adatainak útadatbankba (OKA) történő rögzítéséről, • a szerződés szerinti monitoring követelmények meghatározása.

14 • 4. Építtetői ellenőrző vizsgálatok (minőségvizsgálatok) • • Az országos közutakon, valamint azok műtárgyain és tartozékain megvalósuló fenntartási és hatósági engedélyhez kötött beruházási munkáinál az építtetők, építtetői ellenőrző vizsgálatokat (továbbiakban minőségvizsgálat) kötelesek végeztetni [4]. • Az országos közút hálózaton a minőségvizsgálati tevékenységet az MK NZrt. – Közúti Szolgáltató igazgatósághoz tartozó Útállapot vizsgálati osztály irányításával - a Minőségvizsgálati Laboratóriumok (MVL) működtetésével látja el. • Az Útállapot vizsgálati osztály Minőségvizsgálati Laboratóriumai akkreditáltak, területi elhelyezkedésükkel országos lefedettséget biztosítanak: • Veszprém, Szeged, Miskolc, Győr, Szekszárd, Békéscsaba, Kecskemét /Győri laboratórium a hídépítések és felújítások ellenőrző vizsgálatait végzi./ • A minőségvizsgálatokba egyéb laboratóriumok is bevonhatók (kutató intézetek, egyetemi laborok, laboratóriumi vállalkozások stb.), amelyek esetében az összeférhetetlenség nem áll fenn. • A minőségvizsgálati tevékenység költségeit a beruházás megvalósítására előirányzott pénzeszközökből kell fedezni, a projektek volumenétől függően a versenyár 0.5-1.5 %-ában. • Budapest úthálózatán „szakfelügyeleti” laborvizsgálat.

15 • A szavatossági időszak feladatai • A közúti forgalom biztonsága érdekében a hazai jogszabályok a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítése esetében végső határidőt is megállapítanak. Ez a végső határidő általában egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében azonban három év. Ha pedig a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, a szavatossági igény e hosszabb határidő elteltéig érvényesíthető. • Az előzőekkel összhangban az Építtető, illetve megbízása alapján a beruházás- lebonyolító és/vagy a műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjához igazodva – amennyiben nincs ezzel kapcsolatban korábbi üzemeltetői jelzés - éves időszakonként, a 12 hónapos periódust megelőzően legalább egy hónappal korábban, helyszíni ellenőrzési szemlét hív össze. • Ezen az érintettek képviselői (építtető, beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr, útkezelő, kivitelező vállalkozó, egyéb érintettek /pl. önkormányzat/) szemrevételezik a teljes építményt és észrevételeiket jegyzőkönyvben rögzítik.

16 • Az éves gyakoriságú szemléket legalább a jótállási időszak záró időpontjáig rendszeresen meg kell szervezni. A jótállási időszak lezárását jegyzőkönyvben kell rögzíteni. • Az éves szemlék során javasolt a burkolat minősítő paramétereinek ismételt megmérése Annak érdekében, hogy az egyes átvételi minősítő paraméterek (IRI, nyomvályú, keresztirányú esés, csúszásellenállás stb.) alakulását értékelni lehessen, - amennyiben a vonatkozó UME erre rendelkezést nem tartalmaz – a szerződésekben kell meghatározni a minősítő paraméterek szavatossági időszakban megengedett módosulásának mértékét. • Az észrevételek jellege szerint szükség szerint a jegyzőkönyvben kell rendelkezni laboratóriumi vizsgálatok elrendeléséről, vagy szakértő(k) bevonásáról 6. A minőségbiztosítási feladatok értékelése, visszacsatolása A vagyonkezelő és költséggazda az éves minőségvizsgálati tevékenység alapján készült jelentések, az egyes munkáknál tapasztalt minőségi problémák, eltérések,az alkalmazott anyagokkal, technológiákkal kapcsolatban levont következtetések, a garanciális problémák figyelembevételével intézkedik az Útügyi Műszaki Előírások és szabályzatok felülvizsgálatáról, korszerűsítéséről.

17 MELLÉKLET MMT albizottság

18 Delegáló szervezetek: • Colas Hungária Zrt., • ÉMI NKft., • H-TPA Kft., • MK NZrt., • NIF Zrt. Feladat: Megfelelőség igazolás egységes rendszerének kidolgozása az út- és hídépítés területén.

19 JAVASLAT A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI VIZSGÁLATOKAT VÉGZŐ LABORATÓRIUMOK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓAN • A Minőségbiztosítási munkabizottság megvizsgálta azt az eljárás rendet, amely szerint nem minden esetben kell akkreditált laboratóriumnak vizsgálnia. Egyeztetett a jogi bizottsággal, hogy van-e valamilyen jogszabályi akadálya, hogy akkreditált laboratóriumok mellett, az ágazat által működtetett jártassági megbízhatósági rendszerben részt vett, és megfelelt laboratóriumok is vizsgálhassanak, a régebbi magyarországi gyakorlatnak megfelelően. • A Jogi Bizottság álláspontja alapján : • a kiírásokban illetve szerződésekben előírható a laborokra vonatkozóan, minősítő vizsgálatok esetén az akkreditáltság, gyártásközi vizsgálatok esetén pedig elegendő a jártassági megfelelőségi rendszerben való részvétel és megfelelés. • Az akkreditálás mellett tehát a jártassági megfelelőségi rendszerben való részvétel és megfelelés létjogosultságot nyerhet a laborok vonatkozásában. A minőségbiztosítási bizottság által kidolgozandó Mintavételi és Megfelelőség- igazolási Tervekben, már figyelembe veszi ezt az álláspontot. A Minőségbiztosítási bizottság javasolja, hogy a minősítő vizsgálatokat akkreditált laboratóriumok, a gyártásközi vizsgálatokat pedig a jártassági megbízhatósági rendszerben megfelelt laboratóriumok végezzék.

20 FEJLESZTÉSITERV • I. Az út- és műtárgyépítések megvalósításához kapcsolódó minőségbiztosítás fejlesztése • 1.Szabványosítás • 2.Útügyi Műszaki Előírások megújításának elvei • Biztosítani kell az egységes fogalmak alkalmazását, illetve a fogalom meghatározások jogszabályokkal történő összhangját (kötelező alkalmassági idő, elvárt élettartam stb.) • A minősítő paraméterek, határértékek esetében szabályozni kell a jótállási, szavatossági időszakban megengedett eltérések (csökkenés stb.) mértékét. • A már alkalmazott, de nem szabályozott eljárások útügyi műszaki előírásokban történő szabályozása. • Kutatási tervjavaslat • II. ASZFALTOK KÖTŐANYAGTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA VIZSGÁLAT, EGÉSZSÉGRE KÁROS OLDÓSZEREK KIVÁLTÁSA • III. A RADIOMETRIÁS TÖMÖRSÉG MÉRÉS KIVÁLTÁSA

21 • Munkabizottság tagjai: • Fülöp Pál, MK NZrt a bizottság vezetője • Karsai Tamás, MK NZrt. • Dr.Karsainé Lukács Katalin, KTI NKft. • Nyíri Zsuzsanna, NIF ZRt • Mózes Magdolna, KKK • Józsa Dorottya, BKK Közút • Nyíri Szabolcs, ÉMI NKft • Dr. Vinczéné Görgényi Ágnes, Colas Hungária Zrt. • Képes Győző, H-TPA • Tímár József, T7 Mérnökiroda Kft • Forgács Dávid, BKK

22 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! Budapest, 2014.02.19.


Letölteni ppt "„FENNTARTHATÓ UTAK” Minőségbiztosítási munkabizottság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések