Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiai tervezés civil szervezetek számára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiai tervezés civil szervezetek számára"— Előadás másolata:

1 Stratégiai tervezés civil szervezetek számára
TÁMOP / „KÖZ-TÉR-HÁLÓ a családokért” „A jövő útjai” Stratégiai tervezés civil szervezetek számára

2 Mi a stratégiai tervezés ?
Stratégiai tervezésen a szervezet jövőjére vonatkozó hosszú távú tervek kialakítását értjük. A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés) képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezetünk belső és külső adottságait.

3 Miért fontos a stratégiai tervezés?
A világosan megfogalmazott jövőkép belső erőt ad, motivál a célok elérésére. Közös értékrend és célok kialakításával segíti a szervezeti problémák megoldását. Biztos alapot szolgáltat a döntéshozatalhoz. Döntéseink valóban a céljainkat fogják szolgálni. A tervezési folyamatban való részvétel fejleszti, elkötelezettebbé teszi a közösséget. Segíti az önállóság megőrzését: saját céljainkat fogjuk követni és nemcsak a külvilághoz alkalmazkodni. A jól kidolgozott terv segít a tudatosabb és eredményesebb munkavégzésben.

4 Alapelvek Csak akkor tervezzünk, ha meggyőződtünk annak szükségességéről. Sosem a lehetőségekből, hanem a célokból kell kiindulni. Álmokat szőni nemcsak lehet, de kell is. Csak későbbi lépés a célok és a feltételek összehangolása. A gyengeségeket, hiányosságokat mindig a megújulás és a fejlődés alapjának (erőforrásoknak) kell tekinteni. A tervezés és az értékelés csak együtt létezik.

5 Mikor ne tervezzünk? A tervezés az esetek többségében igen hasznos, sőt, nélkülözhetetlen. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem érdemes tervezni, mert többet veszít vele a szervezet, mint amennyit nyer: Ha túlélési problémákkal küzd a szervezet, és ezért más, sürgősebb teendői vannak. Ha kilátástalan megfelelő terv elkészítése. A rossz terv rosszabb, mint a tervezetlenség. Ha gyakorlatilag nincs esélye a megvalósításnak. Ha a szervezet spontán, intuitív döntésekkel is hatékonyan működik.

6 Mi az a stratégiai terv ? A stratégiai terv egy írott dokumentum, mely a szervezet rövid (2-5 év) (közép (5-10) hosszú távú (10-20) évre szóló irányvonalát határozza meg. A terv egy folyamat eredménye, a következő alapkérdések tisztázásra kerülnek: Miért létezik a szervezet ? Mit csinál ? Merre kell haladnia ? Hogy fog odajutni ?

7 Hogy néz ki egy stratégiai terv ?
Tartalmazza: a szervezet jövőképét, küldetését és értékrendjét egy helyzetfelmérést a környezetről, az eddigi tapasztalatokról egy szervezetfelmérést (erősségeinek, gyengeségeinek értékelését, a szervezet létezésében érdekeltek felmérését, stb.) néhány évre előre megfogalmazott célokat, feladatokat, azok időbeni lebontását, megvalósíthatóságát a munka értékelésének módszerét

8 Társadalmi és szervezeti jövőkép megfogalmazása hová tartunk, mit szeretnénk elérni?
A stratégiai tervezés első lépése ennek a letisztázása. Szervezeteknek lehet hasonló, sőt egyforma a jövőképük, pl.: „Azt akarjuk, hogy a gyerekek ne éhezzenek ebben az országban” Egy jövőkép megfogalmazására jellemző, hogy: hosszú távú jövőbe mutat nagyon rövid, tömör bárki számára érthető statikus állapotot ír le több szervezet is egyetérthet vele.

9 A küldetés A küldetés különbözteti meg az adott szervezetet a többi hasonló jövőképpel dolgozó szervezettől. A küldetésmondat jelzi, hogy melyik utat választotta az adott nonprofit szervezet a jövő felé. (Miért vagyunk? Miért dolgozunk?) Célja: alapkérdések tisztázása, segítség a belső és külső kommunikációban, az érdekeltek figyelmének fókuszálása Ezt világosan, a munkatársak egyetértésével érdemes meghatározni, hisz ez segíti az egyetértést, a közös munkát.

10 A küldetés jellemzői a következő kérdésekre ad választ: kik vagyunk, kiért/miért dolgozunk (esetleg: hogyan dolgozunk és mely földrajzi területen fejtjük ki tevékenységünk) a szervezet átfogó célját magyarázzák meg, összegzik a szervezet értékrendjét sugallják rövidek (2-3 mondatosak) és dinamikusak csak egy szervezetre jellemzők a környezetre reagálva születnek újraértékelődnek és időről időre (akár évente, kétévente) módosulhatnak a célközönségre teszik a hangsúlyt a kimenetre koncentrálnak és nem az operatív működésre vagy tevékenységre.

11 A módszer mit (milyen alaptevékenységet)?
miért (milyen társadalmi cél, jövőkép érdekében)? kinek (milyen célcsoportnak)? hogyan (milyen projekteken, szolgáltatásokon keresztül, milyen módszerekkel)? hol (milyen földrajzi hatókörben) tevékenykedik szervezetünk? „Az X,Y Alapítvány, Egyesület célja, hogy valamit, valamiért, valakiknek, valahogyan, valahol tevékenykedjen.”

12 Alapértékeink A jövőkép kifejezi a szervezet központi értékét.
Fontos, hogy a kimondott értékek egybeessenek a gyakorolt értékekkel. A szervezeti értékeket nyíltan kell megfogalmazni, de hasznuk csak akkor van, ha az érintettek tiszteletben tartják azokat és aszerint viselkednek, dolgoznak nap mint nap. Pl.: Függetlenség Pártatlanság Elkötelezettség Hitelesség Szakmaiság Átláthatóság

13 Helyzetelemzés Ez egyfajta alapállapot felmérés, mely segít a valós, elérhető célok megfogalmazásában, segítségével körültekintőbben és proaktívabban tudunk tervezni. Alkalmazható módszerek: Érdekeltek vizsgálata SWOT/GYELV elemzés Portfolió analízis PEST- STEEPL amelyek segíthetnek abban, hogy a szervezet számára releváns és meghatározó információkat rendszerbe öntsük, hogy minél könnyebben beépíthetők legyenek a stratégiai tervbe.

14 Kit érdekel? - érdekeltek elemzése
Kit érdekel, hogy fennmarad-e, változik-e a szervezetünk, kik az érdekeltek az ügyben ? Érdemes végiggondolni kik és mely intézmények azok, akiket érint a szervezet működése, kiket érdekel annak jelene és jövője. Ők különböző pozitív vagy negatív indíttatásból kifolyólag befolyásol(hat)ják a szervezet életét. Érdekeltek lehetnek pl. a szervezet munkáját élvező támogatottak, ügyfelek, a bizottsági tagok, az önkormányzat, a versengő szolgáltatók, a többi nonprofit szervezet, a szervezet támogatói, munkatársai, stb…

15 SWOT analízis Erősségek - Gyengeségek - a szervezet belső pontjainak elemzése (kvalitatív, kvantitatív) a szakmai és a működtetés területén egyaránt- JELEN DIMENZIÓJA. Lehetőségek – Veszélyek - a szervezet külső környezetének analízise, politikai/jogi, társadalmi, gazdasági, infrastrukturális/technikai tényezőket vizsgálva- JÖVŐ DIMENZIÓJA. Meg kell vizsgálni, hogyan építhetünk a pozitívumokra, a negatívumokra, és mit kezdünk negatívnak tűnő gyengeségekkel és veszélyekkel rövid és hosszútávon. Erősségek Gyengeségek Lehetőségek Veszélyek

16 Problémák elemzése A belső és a külső feltételek elemzése során sok olyan probléma felvetődik, amelyekre a szervezeti stratégia választ próbál adni. Annak érdekében, hogy a problémát ne csak tünetileg, hanem valójában is orvosolni tudjuk, alaposabban elemezni kell annak gyökerét. Erre szolgál a problémaelemzés: A problémák meghatározása pl.: mi hiányzik céljaink, jövőképünk eléréséhez. A problémák rangsorolása fontosságuk szerint. A kiemelt problémák pontosítása, átbeszélése, hogy mindenki megértse mit takarnak. A problémát kiváltó okok összegyűjtése. Ok-okozati háló megrajzolás a probléma gyökerének feltárása érdekében. Kulcsfontosságú okok és esetleges ördögi körök kiválasztása. Célok kijelölése.

17 Stratégiai kérdések A stratégiai kérdések olyan eldöntendő kérdések, amelyek a jövőképre, a szervezet erőforrásainak és környezetének elemzésére épülnek. A stratégiai kérdésekre adott válaszok befolyásolják a stratégiai tervezés irányát, segítenek a stratégiai prioritások és a célok megfogalmazásában.

18 Stratégiai kérdések A stratégiai kérdések vonatkozhatnak:
a szervezeti struktúrára és formára emberi erőforrásokra a szolgáltatásokra, tevékenységekre a forrásteremtésre, adományszervezésre a szervezet PR munkájára és az arculatára Infrastruktúrájára marketing munkájára pénzügyi vezetésére

19 A stratégiai kérdésekre adott válaszok kijelölik a stratégiai irányokat (pl. területileg terjeszkedni fogunk), majd ezek mentén jelöljük ki a konkrétabb stratégiai célokat (pl. két éven belül még három irodát nyitunk a megyében). Tulajdonképpen itt kell „összefésülni” a szervezet által vallott értékekből valamint a jövőképéből és a küldetéséből származó célokat a külső/ belső környezet által lehetővé tett projektekkel, tevékenységekkel. A projekteknek már konkrétaknak, reálisaknak, mérhetőknek és időhöz köthetőeknek kell lenniük. Célszerű, ha prioritásokat állítunk fel az egyes célok között, hogy nem várt fordulat, kapacitáscsökkenés esetén könnyen el tudjuk dönteni, hogy a meglévő erőforrásokat hogyan osszuk meg a tervezett programok között.

20 Értékelés A megvalósítás, majd az azt követő értékelés eredményével a birtokunkban újból és újból vizsgálat alá kell venni a stratégiai tervet. A kezdeti helyzetelemzés, a részcélok és a módszerek kiválasztásának helyessége az eredmények értékelésénél derül ki. Ebből is látszik, hogy a tervezés folyamat, állandó önkorrekciók sorozata.

21 Ajánlott segédanyagok, felhasznált irodalom
Török Marianna: Stratégiai tervezés civil szervezetek számára (1997.) CTF Alapítvány – Ökotárs Alapítvány képzési anyagai Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára, NIOK, 1998

22 NCA→NEA A jelenlegi szervezetek közül az egyesület és az alapítvány lehet kedvezményezettje a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) forrásoknak, mert az egyesület és az alapítvány, valamint a sajátos egyesületi formák közül a szövetség alanya lehet támogatásnak és pályázaton is indulhat, míg a szakszervezet és a párt nem részesülhet a NEA forrásaiból. Az a szervezet, amely a pályázat kiírásának évében a költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, nem jogosult a NEA forrásai közül működési támogatásra. Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy azok a szervezetek, amelyeknek a bevétele az utolsó lezárt üzleti évben elérte vagy meghaladta az 50 millió forintot, csak visszatérítendő működési támogatást kaphatnak (de projekttámogatásban ezek is részesülhetnek). Továbbá egy szervezet (és jogelődje), bármekkora is, csak két egymást követő évben részesülhet támogatásban a NEA terhére – függetlenül attól, hogy ez működési vagy projekttámogatás volt –, utána egy év „szünetet” kell tartani, s csak aztán nyújthat be új pályázatot. 

23 NCA→NEA Működés – csak meghatározott ráfordítás alatt
Évfordulók, fesztiválok, rendezvények Nemzetközi kapcsolatok Kutatások Szolgáltató, tanácsadó, oktató, fejlesztő tevékenység Kiadványok, sajtó Adományosztó szervezeteknek – az elvek később Érdekképviselet

24 NCA→NEA II 60 % működésre 30 % programra egységes elvek alapján
10 % miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján legalább 10 % visszatérítendő támogatás/köztartozásnak minősül/ 70% vissza nem téritendő támogatás

25 NEA szervezete 9 tagú Tanács 9 tagú kollégiumok
3 tagot az elektorok közvetlenül 3 tagot az Ogy. szakbizottsága 3 tagot a miniszter saját hatáskörében kéri föl 9 tagú kollégiumok 3 tagot az Ogy. Szakbizottsága

26 NEA- kollégiumok Közösségi környezet kollégium: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek. Nemzeti összetartozás kollégium: Az európai integráció és a Kárpát medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése, továbbá a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.

27 NEA- kollégiumok Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek. Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.

28 Aktuális kiírások Szakmai kiírások minden kollégiumnál
Csak ahhoz a kollégiumhoz nyújtható be, ahová a működési kérelmünket is benyújtottuk! Normatív kiírások minden kollégiumnál: számviteli beszámolóban szerepeltetett adományok utáni 5% normatív támogatás a támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható a civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a minimum ,- Ft-ot, max ,- Ft az önrész arányának legkisebb mértéke a támogatási összeg 10 százaléka

29 NEA KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZET KOLLÉGIUM „CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c. PÁLYÁZATI KIÍRÁSA NEA-KK-13-SZ A támogatható tevékenységek: civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek megerősítését, hagyományainak bemutatását szolgáló szakmai program(ok)ra; határon túli civil szervezettel együttműködésben csak erre a tevékenységre adható be pályázat); civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása (különös tekintettel a közösségi színteret fenntartó, illetve működtető szervezetek közösségfejlesztő tevékenységére); civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása (különös tekintettel a helyi közösségek tevékenységét bemutató és támogató szakmai program(ok)ra).

30 A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.
Pályázati keretösszeg: ,- Ft szövetségek részére szétosztható keret: ,- Ft Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 2 db pályázatot nyújthat be: a)      legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy b)      legfeljebb 1 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel), együttesen benyújtott támogatási igény esetén, határon túli civil szervezet csak egy pályázatban szerepelhet társpályázóként (a pályázat célja a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása). Pályázható összeg: egyéni minimum 250 eFt, együttes minimum 300 eFt, mindkettő max eFt Önerő: 10% - biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával 612 Ft/óra – vagy készpénzben Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 30. vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. előfinanszírozás vagy utófinanszírozás. Pályázati díj Ft, A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat.

31 Visszatérítendő támogatás a teljes támogatási keretösszeg mértékéig nyújtható.
A Tanács 8/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázó a költségvetési évben a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb 7,5 millió Ft szakmai támogatásban részesülhet. Együttesen benyújtott támogatási igény esetén a társpályázóra jutó összeget kell figyelembe venni. A Tanács 9/2013.(01.09.) döntése alapján egy pályázó a költségvetési év terhére a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataiból legfeljebb összesen 10 millió Ft támogatásban részesülhet (a támogatási összeg megállapításánál figyelembe kell venni a NEA-13-M pályázaton elnyert összeget). [1]

32 Érvénytelenségi okok a nem megfelelő módon vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény; a támogatási igény NEA rendeletben, valamint a pályázati kiírásban előírt mellékletének hiánya; a támogatási igény valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai közötti ellentmondás; a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolata nem került az EPER-ben vagy a oldalon feltöltésre; ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság; ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére; ha a támogatási igény benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;

33 az újabb támogatási igény, ha a támogatási igény benyújtója költségvetési éven belül az újabb támogatási igényt a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be (Jelen kiírás a 2013 tárgyévre vonatkozik, ezért lehetőség van a NEA-12 pályázati programokhoz képest eltérő kollégiumhoz beadni a pályázatot); a NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata; ha a pályázónak nincs határidőben benyújtott, érvényes Regisztrációs Nyilatkozata; a pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta; együttesen benyújtott pályázat esetében, ha a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban is társpályázó volt. Nem nyújthat be pályázatot az a közhasznú jogállású civil szervezet, amelynek éves bevétele az utolsó (számviteli beszámolóval alátámasztott módon) lezárt üzleti évben meghaladja az 50 millió forintot.

34 Kritérium megnevezése
1. Érvényes EPER regisztrációs nyilatkozat 2. A pályázati kiírás szerinti szövetség, egyesület vagy alapítvány pályázott-e 3. Határidőn belül benyújtott (véglegesített) támogatási igény 4. Van elérhető (EPER, vagy aláírtan szkennelt, utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója 5. A pályázati űrlapot és kötelező mellékleteit megfelelő formátumban beküldte 6. A pályázó civil szervezetet a bíróság legkésőbb december 31. hatállyal nyilvántartásba vette 7. A támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére (az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai és a pályázat adatai megegyeznek) 8. A támogatási igény benyújtója nem a tartozik a NEA Tanács elnökének, tagjainak, bármely kollégium elnökének vagy tagjainak érdekeltségi körébe 9. A szervezet regisztrált az EPER-be, a rendszerből kinyomtatta a hiánytalan regisztrációs nyilatkozatot és azt határidőben postára adta 10. Pályázati díj határidőben történő átutalása megfelelő számlaszámra (2.000,- Ft) – ha nem utalt a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan ilyen díjat 11. Támogatásra jogosult-e (közhasznú jogállású szervezet utolsó lezárt üzleti évi összes – számviteli beszámoló szerinti – bevétele kevesebb mint 50 millió Ft) 12. Jelen pályázatot megelőzően a évre vonatkozóan a Nemzeti Együttműködési Alap más kollégiumához nem nyújtott be pályázatot 13. A pályázaton igényelt támogatás összege megfelelő 14. A pályázó a pályázati kiírás alapján a támogatási összeg legalább 10%-ának megfelelő önrészt vállalt 15. A költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot a pályázó kitöltötte 16. Az EPER-ben a pályázati adatlap minden kitöltendő mezője feltöltésre került 17. Együttesen benyújtott pályázat esetében, a társpályázó 2013-ban korábban benyújtott NEA pályázatban nem volt társpályázó. 18. Együttesen benyújtott pályázat esetében a társpályázóval kötött együttműködési szándéknyilatkozat magyar nyelvű, oldalhű, digitális másolatát csatolta.

35 A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-KK-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
Pontszám (max.) A kiírások tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel a pályázat. 5 pont A pályázat szakmailag jól kidolgozott, helyi közösségi igényeket szolgál, kohéziót segít, erősít, épít. 15 pont Közösségi értéket, hagyományt teremt/őriz, ötletes. A projekt eredménye és a tervezett költségek összhangban vannak. A határon túli civil szervezettel együttesen valósul meg, bővíti, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót és/vagy nemzeti összefogást szolgál. A pályázó szervezetnek nincs olyan alapítója vagy tagja, amely felett önkormányzati/kormányzati szerv többségi befolyás érvényesül (együttesen benyújtott pályázat esetén a határon túli szervezetre is vonatkozik, a magyarországi szervezettel együtt nyilatkozik). Összesen legfeljebb 60 pont.

36 NEA ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT KOLLÉGIUM „CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c. - NEA-UN-13-SZ civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények megrendezése; civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok; civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

37 A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 25.
Pályázati keretösszeg: ,- Ft szövetségek részére szétosztható keret: ,- Ft Egy pályázó jelen pályázati kiírásra összesen legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be: a)      legfeljebb 1 db pályázatot egyénileg és/vagy b)      legfeljebb 2 db pályázatot együttesen (egy határon túli civil szervezettel) Pályázható összeg: egyéni minimum 250 eFt, max eFt Önerő: 10% - biztosítása történhet természetben – különösen a közérdekű önkéntes munka igazolásával 612 Ft/óra – vagy készpénzben Jelen pályázati kiírás támogatási időszaka: június március 31. vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást. előfinanszírozás vagy utófinanszírozás. Pályázati díj Ft, A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-13-M pályázathoz kapcsolódóan már fizetett pályázati díjat.

38 A Nemzeti Együttműködési Alap NEA-UN-13-SZ pályázat bírálati szempontjai
Pontszám (max.) A projekt folytonosságot tükröz, hagyományokat és értékeket őriz vagy értéket teremt, ötletes. 5 A projekt hosszú távú fenntarthatósága. A pályázat összbenyomása és a költségvetés indokoltsága, összhangja a projekttel. 15 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei. A projekt hasznossága a fiatalok számára, és ennek megjelenése a pályázatban. 10 A kiírás tartalmi, szakmai kritériumainak és céljainak megfelel a pályázat. A pályázat szakmailag jól kidolgozott, közösségi igényeket fogalmaz meg és közösséget épít.

39 Köszönöm a figyelmet! Balogh Anikó teleházvezető
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21 Tel: 72/ Mobil: 30/ WEB:


Letölteni ppt "Stratégiai tervezés civil szervezetek számára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések