Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció eljárási lépései a gyakorlatban, a regionális munkaügyi központok feladatai, lehetőségei Szociális szakértők képzése Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció eljárási lépései a gyakorlatban, a regionális munkaügyi központok feladatai, lehetőségei Szociális szakértők képzése Budapest."— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció eljárási lépései a gyakorlatban, a regionális munkaügyi központok feladatai, lehetőségei Szociális szakértők képzése Budapest FSZK március 21.

2 Rehabilitációs járadékra jogosult, aki
50-79 százalékos egészség károsodást szenvedett és ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy az egészség károsodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas és Kereső tevékenységet nem folytat vagy a keresete vagy jövedelme 30 százalékkal alacsonyabb az egészségkárosodását megelőző négy naptári hónapra vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál Rehabilitálható Az életkora szerint szükséges szolgálati időt megszerezte Vállalja az együttműködést a munkaügyi kirendeltséggel FSZK március 21.

3 A célcsoport jellemzői
2008 eleje: a kezdetek rövid ideje estek ki a munkából, esetleg még dolgoznak, táppénzen vannak a munkavégzés gyakorlata nem régebbi, mint 1 év a munkától való elszokás nem áll fenn, kevés kudarcélmény élőbbek a munkából eredő társas kapcsolataik közülük sokan vélhetően tartós ellátást - rokkantsági nyugdíjat - szeretnének kapni FSZK március 21.

4 A célcsoport jellemzői
A későbbiekben… soros felülvizsgálatok „vissza-minősítései” tartós rokkantsági ellátásból kiesők erősebben jelentkeznek a munkától való „elszokás” kedvezőtlen következményei erősebb lehet a család „visszahúzó” ereje kialakult egy tartós életvitel – ez ellenérdekeltséget eredményez feketemunka családi, háztáji, házkörüli rendszeres munkavégzés alacsonyabb életszínvonal elfogadása FSZK március 21.

5 Kapcsolódó célcsoport
Mindkét célcsoport környezetébe tartozó, az ő rehabilitációs esélyeik, lehetőségeik szempontjából jelentősséggel bíró emberek, közösségek: családtagok, lakóhelyi mikrokörnyezet, segítő szolgáltatást nyújtó szervezetek… FSZK március 21.

6 Az ellátás időtartama Legkorábban az igénybejelentés napjától állapítható meg Maximuma 3 év Ha rövidebb időt állapítottak meg, de a rehabilitációs folyamat sikeresen folyik, de még nem fejeződött be, akkor egy alkalommal meghosszabbítható, de csak a maximális 3 év időtartamáig FSZK március 21.

7 Az ügyfél útja az illetékes munkaügyi kirendeltségig
HATÁRIDŐK 30 nap Igénybejelentés - a Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez Komplex vizsgálat - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet bizottsága maximum 60 nap Haladék-talanul értesít Határozathozatal – Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Rehabilitálható Nem rehabilitálható Rehabilitációs járadék A rehabilitációs járadékos megkeresi a kirendeltséget határozat kézbesítését követő 10 munkanapon belül Együttműködési kötelezettség Munkaügyi Központ FSZK március 21.

8 A munkaügyi központ Regionális Munkaügyi Központ
Feladat: szakmai koordináció Rehabilitációs Osztály TÁMOP projektszervezet Munkaügyi Kirendeltségek 2 fő rehabilitációs referens 1 fő TÁMOP ügyintéző FSZK március 21.

9 A velük való együttműködés szabályai Időbeli hatálya
A rehabilitációs járadékban részesülő személyekkel való együttműködés szakmai eljárási rendjének tartalma A rehabilitációs járadékban részesülő személy adatainak felvétele, kezelése A velük való együttműködés szabályai Időbeli hatálya tól visszavonásig FSZK március 21.

10 Sikeres rehabilitáció fogalma:
A rehabilitációs járadékban részesülő személy esetében sikeres rehabilitációnak minősül, ha a rehabilitációra megállapított időtartam lejártának időpontjában tartós támogatás nélküli foglalkoztatás résztvevője. /a meghosszabbítás időtartamát is beszámítva/ FSZK március 21.

11 Együttműködés szabályai II.
Az együttműködés alanya: Azon természetes személy, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozata alapján rehabilitációs járadékban részesül, és az azt megállapító határozatának, illetve az ORSZI szakvéleményének bemutatásával megkeresi együttműködési céllal az illetékes kirendeltséget. a rehabilitációja érdekében a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségével írásbeli rehabilitációs megállapodást köt, továbbá teljesíti a rehabilitációs megállapodás mellékleteként meghatározott rehabilitációs tervben foglaltakat Továbbá: Akinek ellátását meghosszabbítják Akinek rehabilitációs járadékra való jogosultsága feléled Akinek ismételten megállapítják az ellátást Akinél a járadék szüneteltetéséről határoztak FSZK március 21.

12 Az együttműködés szabályai I.
Az együttműködés célja: A rehabilitációs járadékban részesülő személyek meglévő, fejleszthető képességeire épülő rehabilitációjának, ebből adódó társadalmi integrációjának elősegítése a rehabilitáció többi szereplőjének aktív részvételével. Az érintettek eredményes rehabilitációja, a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatása Az állami foglalkoztatási szervek meghatározott támogatásokkal általuk nyújtott, illetve támogatott szolgáltatásokkal egyéb szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz (eü-i, szociális…) való hozzájutás elősegítésével FSZK március 21.

13 A támogatások és szolgáltatások finanszírozása
Munkaerő-piaci Alap Költségvetés TÁMOP FSZK március 21.

14 Hatáskör és illetékesség
a járadékban részesülő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti illetékes kirendeltség köt rehabilitációs megállapodást az érintett személlyel Hatáskör: a kirendeltség köti meg a rehabilitációs megállapodást Teljesíti a megállapodással és az együttműködéssel kapcsolatos alapfeladatokat FSZK március 21.

15 A munkaügyi kirendeltség feladata - az együttműködés folyamata-
adatfelvétel konzultáció A rehabilitációs megállapodás és terv tervezetének elkészítése Rehabilitációs megállapodás és terv megkötése A tervbe rögzített szolgáltatások nyújtása, illetve a szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz való hozzáférés biztosítása FSZK március 21.

16 Adatfelvétel ≠ álláskeresők nyilvántartásba vétele
Adatfelvétel feltételei: A járadékra jogosult rendelkezzen a r.járadékot megállapító határozattal A kirendeltségen megjelenjen a járadékra jogosult FSZK március 21.

17 Adatfelvétel A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megküldi a kirendeltségnek: Rehabilitációs járadékra jogosultak Névsorát Törzsszámát Személyi adatait Határozat jogerőre emelkedésének tényét Kérelmének mellékletét képező nyilatkozatait FSZK március 21.

18 A felvételre kerülő adatok
Törzsadatok: Család és utónév Születési név Születési hely,idő Anyja születési neve Lakóhely /tartózkodási hely/ Értesítési cím állampolgárság Speciális adatok: TAJ szám Egészségkárosodás mértéke Szakmai alkalmasság Végzettség, szakképzettség Rehabilitáció lehetséges iránya(i) és annak szükséglete(i) A járadékot megállapító szerv neve Kereset, jövedelem /kereső tev. esetén/ Elérhetőség FSZK március 21.

19 Együttműködés a kirendeltséggel
Együttműködési kötelezettséget ír elő a jogszabály a rehabilitációs járadékban részesülő személy és az állami foglalkoztatási szerv illetékes kirendeltsége között A határozat kézbesítését követő 10 munkanapon belül az ügyfél felkeresi az illetékes kirendeltséget Segítség a rehabilitációs megállapodás és terv elkészítéséhez ORSZI szakvélemény Rehabilitációs járadékot megállapító határozat Személyes beszélgetés FSZK március 21.

20 A rehabilitációs eljárás a gyakorlatban
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesíti az illetékes munkaügyi kirendeltséget rehabilitációs járadék megállapításáról, illetve Értesítést küld a rehabilitációs járadékot megállapító határozat jogerőre emelkedéséről FSZK március 21.

21 Munkaügyi kirendeltség feladatai
1. Javaslattételi szakasz: - Tájékoztatás és konzultáció - Rehabilitációs Megállapodás és terv tervezetének elkészítése /a jogerőre emelkedés tényéről szóló értesítést követő 30 napon belül/ 2. Rehabilitációs Megállapodás és terv elkészítése a tervezet elkészítését követő 30 napon belül FSZK március 21.

22 Konzultáció tartalmi elemei
Tájékoztatás az irányadó jogszabályi rendelkezésekről, a járadékost megillető jogokról és kötelezettségekről a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeiről és a regionális munkaügyi központ által nyújtott szolgáltatásokról FSZK március 21.

23 A személyes interjú – avagy az első helyzetfeltáró beszélgetés
Első interjú – az ”ismerkedés” munkaképesség-csökkenéséhez való viszony az elhelyezkedésre való motiváltság közvetlen környezettel való viszony milyen segítő szervezettekkel áll kapcsolatban lakhelyének infrastruktúrája anyagi helyzet, életvitel képzettség, munkatapasztalat FSZK március 21.

24 Tájékoztató tartalma: rehabilitációs járadékos személy jogairól
Orvosi, Szociális, Foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére Jogosult az alábbi foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére: Munkatanácsadás Pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat Munkaközvetítés FSZK március 21.

25 Tájékoztató tartalma: rehabilitációs járadékos személy kötelezettségeiről
A rehabilitációs járadékban részesülő 10 munkanapon belül köteles értesíteni az állami foglalkoztatási szervet Egészségi állapotában tartós rosszabbodás esetén Kereső tevékenységet folytat! Keresete, jövedelme megváltozott A rehabilitációs megállapodás alapjául szolgáló körülményeiben egyéb lényeges változás következett be FSZK március 21.

26 FSZK március 21.

27 FSZK március 21.

28 ORSZI szakvélemény komplex minősítés tartalma
az egészségkárosodás mértékét a szakmai munkaképességet a rehabilitálhatóság tényét, illetve annak lehetséges irányait a rehabilitációs szükségleteket a rehabilitációhoz szükséges időtartamot FSZK március 21.

29 Rehabilitációs szükségletek
Foglalkoztatási Orvosi szükségletek Szociális A fenti szükségletek szerinti rehabilitációs szolgáltatást nyújtók a terv elkészítésébe szükség szerint közreműködnek. FSZK március 21.

30 Az együttműködés folyamata
rehabilitációs ügyintéző fogl-eü szakellátóhely nyújtott, vagy támogatott munkaerő-piaci szolgáltatások Rehabilitációs járadékban részesülő személy rehabilitációs megállapodás és rehabilitá-ciós terv előké-szítése, diag-nóziskészítés Rehabilitációs megállapodás megkötése, rehabilitációs terv végrehajtása munkaerő-piaci támogatások rehabilitációs megállapodás és rehabilitációs terv végrehajtása rehabilitációs szolgáltatók, szakértők egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltatások Az együttműködés folyamata FSZK március 21.

31 ESETEK Megjelenik a rehabilitációs járadékos személy a munkaügyi kirendeltségen Nem jelenik meg a rehabilitációs járadékos személy a munkaügy kirendeltségen FSZK március 21.

32 A járadékra jogosult nem keresi fel a munkaügyi kirendeltséget
A munkaügyi kirendeltség értesítést küld a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére az együttműködés elmulasztásáról, a jogerőre emelkedésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 nap elteltével a Értesítés a RJ személy részére az együttműködési kötelezettség elmulasztásáról FSZK március 21.

33 FSZK március 21.

34 FSZK március 21.

35 A járadékra jogosult megkeresi a kirendeltséget
Kereső tevékenységet folytat Nem folytat kereső tevékenységet FSZK március 21.

36 A járadékra jogosult megkeresi a kirendeltséget
Kereső tevékenységet folytat A rehabilitációt elsősorban a munkahelyén kell megkísérelni A munkaügyi kirendeltség megkeresi a foglalkoztatót a rehab. járadékos személy megjelenését követő 30 napon belül A foglalkoztató a megkeresést követő 10 munkanapon belül köteles konzultálni: - Nyilatkozni együttműködés válallásáról avagy nem vállalásáról, - EM esetén megállapodás munkáltató-Munkaügyi kirend. között FSZK március 21.

37 FSZK március 21.

38 FSZK március 21.

39 FSZK március 21.

40 Nem folytat kereső tevékenységet a rehabilitációs járadékos személy
A munkaügyi kirendeltség 30 napon belül elkészíti és ismerteti a járadékra jogosulttal a rehabilitációs megállapodásra tett javaslatát a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítéstől számítva A javaslattételt követő 30 napon belül meg kell kötni a rehabilitációs megállapodást A megállapodás megkötéséről 3 munkanapon belül értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet Ha nem kerül sor a megállapodás megkötésére – a járadékra jogosultnak felróható ok miatt – a javaslattételt követő 30 napon belül a kirendeltség kezdeményezi a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a járadék megszüntetését FSZK március 21.

41 PARTNERSÉG FOLYAMATOS INFORMÁCIÓCSERE
A komplex rehabilitációs megállapodás és terv előkészítésébe bevonható segítők Munkaügyi szervezeten belül Szolgáltató központok szakemberei Rehabilitációs munkacsoportok szakemberei Kirendeltségi képzési referens Kirendeltségi támogatási referens Vállalati kapcsolattartó, közvetítő ügyintéző Munkaügyi szervezeten kívül Külső szolgáltatók Szakértők: szociális, pszichológiai, foglalkozás-egészségügyi Családsegítő szolgálat, szociális szolgáltató központok Segítő szervezetek, alapítványok Mentor Hozzátartozó Munkáltatók PARTNERSÉG FOLYAMATOS INFORMÁCIÓCSERE FSZK március 21.

42 Tervjavaslat elkészítése
A tervjavaslat közös munka /alapja az érintettel való személyes beszélgetések sora/ Írásbeli javaslattétel Határideje a határozat jogerőre emelkedéséről szóló értesítéstől számított 30 napon belül /a megállapodás aláírásáig módosítható/ Kidolgozásába hozzátartozó bevonható Érintett kezdeményezheti Szükséges a hozzátartozó beleegyezése Kirendeltség mérlegelési jogkörben dönt a bevonásáról Iratanyagban rögzíteni kell A bevont szolgáltatókkal közösen meg kell határozni szolgáltatás igénylésére rendelkezésre álló időtartamot Mentor is bevonható FSZK március 21.

43 Mentor bevonása kötelező
A rehabilitációs járadékban részesülő azt kéri és a rehabilitációs terv alapvető rehabilitációs szükségletet kielégítő orvosi, illetve szociális szolgáltatást is megjelöl Amennyiben a kirendeltség indokoltnak tartja Szolgáltatók javaslatai, szakvéleményei megalapozzák FSZK március 21.

44 A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre beutalás kezdeményezésének esetei
Az érintett közvetítése, képzése esetén vitatott a munkaköri vagy szakmai alkalmassága Munkaügyi kp. A foglalkoztatóval vagy a képzővel történt megállapodásában vállalta annak a véleményeztetését A foglalkoztathatóság megállapításához kiegészítő vizsgálatok szükségesek Az ORSZI szakvéleményében foglaltak lehetséges irányoktól eltérő munkakör betöltésére nyílik lehetőség a rehabilitációs folyamat során FSZK március 21.

45 A rehabilitációs megállapodás elemei
A rehabilitációs járadékban részesülő Vállalja a kirendeltséggel együttműködést Elfogadja a számára felajánlott, megfelelő munkahelyet Elfogadja a térítéssel nem járó képzési lehetőséget Önálló munkahelykeresést folytat Részt vesz rehabilitáció sikerét segítő szolgáltatásokon Folyamatos kapcsolatot tart a kirendeltséggel /kapcsolattartás módja/ FSZK március 21.

46 A rehabilitációs megállapodás elemei
A kirendeltség Vállalja a munkaerő-piacra való be-, illetve visszajuttatását Figyelembe veszi a résztvevő rehabilitációs szükségleteit, valamint a térség munkaerő-piaci feltételeit A rehabilitációs terv – a megállapodás kötelező melléklete FSZK március 21.

47 A rehabilitációs terv tartalma
A rehabilitáció konkrét irányát A járadékban részesülő rehabilitációs szükségleteit Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az ügyfél /orvosi, szociális, foglalkoztatási/ A szolgáltatások időrendi sorrendjét /külön jelölve az alapvető rehabilitációs szükségleteket kielégítőket/ Milyen foglalkoztatási támogatásra, képzésre kerül sor az elhelyezés kapcsán, ezek teljesítésének határidejét Milyen kötelezettségei vannak a megállapodás alanyainak /ügyfél, kirendeltség/ FSZK március 21.

48 A rehabilitáció konkrét iránya I.
Munkakör/ök/ meghatározása a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott rehabilitációs irányok közül A szakvéleményben foglaltaktól indokolt esetben térhet el: Pl.: a térség munkaerő-piacának gyors, hektikus változása FSZK március 21.

49 A rehabilitáció konkrét iránya II.
Nem állapítható meg konkrét irányként olyan munkakör, melyben az érintettnek előre láthatóan nem lehet megfelelő munkahelyet felajánlani Kereső tevékenységet folytató személy esetén – amennyiben a foglalkoztató vállalja a továbbfoglalkoztatást – a konkrét irányt ennek figyelembevételével kell meghatározni FSZK március 21.

50 A rehabilitációnak két fő iránya van
A rehabilitációra szoruló személy alkalmassá tétele jelenlegi, illetve az egészségkárosodása előtti, vagy meglévő képzettségének megfelelő munkakörben történő foglalkoztatására Átképzése olyan új szakmára, amelyben egészségkárosodása jellegéből következően alkalmas FSZK március 21.

51 Rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások
Az ORSZI szakértői bizottsága a szükségletek három körét határozhatja meg Orvosi rehabilitációs szükséglet Szociális rehabilitációs szükséglet Foglalkoztatási rehabilitációs szükséglet FSZK március 21.

52 Rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások
Foglalkozatási rehabilitációs szükségletek: Munkatanácsadás Pályamódosítási tanácsadás Álláskeresési tanácsadás Pszichológiai tanácsadás Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés FSZK március 21.

53 Rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások
Szociális rehabilitációs szolgáltatások: Házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi ellátás Támogató szolgáltatás Nappali ellátás Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás FSZK március 21.

54 T E R V R É S Z L E T FSZK március 21.

55 T E R V R É S Z L E T FSZK március 21.

56 Program -elemek tervezése
P É L D A FSZK március 21.

57 A TÁMOP „ Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” program célja Átfogó célja: a foglalkoztatás bővítése, az egészségkárosodással élő emberek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci integráció/reintegráció segítése. Közvetlen célja: a rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára szolgáltatások, támogatások biztosítása, munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. FSZK március 21.

58 Személyre szabott program megtervezése
A komplex rehabilitációs tervnek részei a TÁMOP program elemei A komplex terv programelemeinek teljesítése során, amikor a TÁMOP programelem időrendben következik, akkor kell elkészíteni a TÁMOP rehabilitációs tervet A TÁMOP terv csak a program keretén belül nyújtható foglalkoztatási szolgáltatásokat és támogatásokat tartalmazza FSZK március 21.

59 Komplex rehabilitáció
Komplex rehabilitációs megállapodásban /mellékletében a tervben/: Orvosi rehabilitáció Szociális rehabilitáció Foglalkoztatási rehabilitáció PL.: -Pályatanácsadás-p.módosítás - Mentor bevonása /TÁMOP 1.1.1/ - Képzés /TÁMOP 1.1.1/ TÁMOP rehab. megállapodásban: Foglalkozatási rehabilitáció TÁMOP – ből finanszírozott elemei Pl.: - Mentor bevonása -Képzés FSZK március 21.

60 A foglalkoztatást segítő támogatások köre
Az egyénnek nyújtható támogatások Képzés Képzési költség támogatása Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költség támogatása Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása FSZK március 21.

61 Az egyénnek nyújtható támogatások
Vállalkozóvá válás támogatása Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése Szolgáltatások és szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó támogatások Szolgáltatás díjának megtérítése Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása Egyéb költségtérítés: A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségei, valamint a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségei is megtéríthető. FSZK március 21.

62 A munkáltatóknak nyújtható támogatások
Segítő személyzet alkalmazása Munkakipróbálás, munkagyakorlat-szerzés céljából bérköltség támogatás Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása A munkába helyezéshez, a munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás ( jogszabály változás miatt 2009-től nem nyújtható, addig amíg TÁMOP rendelet nem szabályozza!) FSZK március 21.

63 A komplex rehabilitációs megállapodás módosítása
Közös megegyezéssel Írásban Esetei: Érintett kezdeményezésére, ha a körülményeiben történt változás miatt a megállapodásban foglalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni /pl.: eü-i kezelésre szorul/ Kirendeltségi ügyintéző kezdeményezésére, ha A munkaerő-piaci helyzet változása indokolja Képző intézményi háttér változása miatt Szakmailag szükségesnek véli /egy előre nem tervezett programelemet kíván beemelni/ Bármely fél kezdeményezheti Amennyiben a rehabilitációnak a módját kívánja módosítani Amennyiben előre nem látható okból szükséges /lehetőség nyílik támogatott foglalkoztatásra/ FSZK március 21.

64 A rehabilitációs megállapodás megszűnése
Megszüntetésre kerül a rehabilitációs járadékos ellátás A résztvevő a programot sikeresen befejezi, a megállapodásba foglalt határozott idő letelik Feladatok: A megszűnésről írásban tájékoztatni kell az érintettet Értékelés - kizárólag kirendeltségi példány FSZK március 21.

65 A megállapodás értékelése
Gyakorisága: A rehabilitációs megállapodásban megjelölt időközönként, de Legalább félévente Vizsgálni kell: Az érintett körülményeiben bekövetkezett változásokat Az addig igénybe vett szolgáltatásokat, támogatásokat És azok rehabilitációra gyakorolt hatását Szükség esetén: Megállapodás és terv módosítás Ellátás időtartamának meghosszabbítása kezdeményezhető FSZK március 21.

66 A rehabilitáció eredménytelensége esetén
A munkaügyi kirendeltségnek értesítési kötelezettsége van a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé A kirendeltség javaslatot tehet: Felülvizsgálatra A járadékos időszak meghosszabbítására FSZK március 21.

67 A járadék meghosszabbításának kezdeményezése
a járadékos időtartam lejárata előtt legalább 30 nappal Felülvizsgálat kezdeményezése a járadékos egészségi állapotában tartós rosszabbodás bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő 5 napon belül FSZK március 21.

68 Felülvizsgálat kezdeményezése
A rehabilitációs járadékban részesülő személy egészségi állapotában történt tartós rosszabbodás esetén az állami foglalkoztatási szerv a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél felülvizsgálatot kezdeményez A nyugdíjbiztosítási szerv önmagában is kezdeményezheti a felülvizsgálatot, ha tudomására jut, hogy nem valós adatok alapján történt az igénylő minősítése. FSZK március 21.

69 Az együttműködési kötelezettség megszűnése, megszűntetése I.
Akinek ellátását a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megszűnteti Elhalálozás esetén, az azt követő nappal Megszűntetést kéri, a megszüntetés időpontjától A rehabilitációs járadék időtartama lejár Külföldi tartózkodás esetén /3 hónapon túl/ Az ellátás megszűntetésének időpontjától FSZK március 21.

70 Az együttműködési kötelezettség megszűnése, megszűntetése II.
Kereső tevékenység esetén- 6 egymást követő hónapban keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíjalapját képező havi átlagkereset összegének 90 %-át, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét- a ellátás megszűntetésének időpontjától Egészségi állapotának oly mértékű tartós rosszabbodása esetén, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi- az ellátás megszűntetésének időpontjától FSZK március 21.

71 Az együttműködési kötelezettség megszűnése, megszűntetése III.
Együttműködési kötelezettség – neki felróható okból történő – elmulasztása esetén – az ellátás megszüntetésének időpontjától Az érintett foglalkoztatására a foglalkozatási jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok hiányában kerül sor- az ellátás megszűntetésének időpontjától a megállapodásban rögzített jelentkezési kötelezettségét elmulasztja FSZK március 21.

72 Az együttműködési kötelezettség megszűnése, megszűntetése IV.
Az általa vállalt álláskeresést elmulasztja A kirendeltség megfelelő munkahelyre vonatkozó állásajánlatát vagy a térítési kötelezettség nélküli képzési lehetőséget nem fogadja el Nem veszi igénybe a megállapodásban rögzített szolgáltatásokat Bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget FSZK március 21.

73 „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” Weöres Sándor
Köszönöm a figyelmet! FSZK március 21.


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció eljárási lépései a gyakorlatban, a regionális munkaügyi központok feladatai, lehetőségei Szociális szakértők képzése Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések