Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pénzügyi tervezés, üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv Karácson Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pénzügyi tervezés, üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv Karácson Zsolt."— Előadás másolata:

1 Pénzügyi tervezés, üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv Karácson Zsolt

2 Pénzügyi terv •Jogszabályi háttér: 23/2007. FVM rendelet 27. § (1) h) pontja szerint: „h) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet; i) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forintot vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet.” •Pénzügyi terv minden pályázónak kell •Korábban nem voltak ügyfélkörre szabott pénzügyi tervek •Speciális pdf formátum (csak nyomtatható, nem menthető kitöltve) •Pénzügyi terv célja: valós kép az igénylőnek és végrehajtónak is beruházás pénzügyi életképességéről (megvalósítás, fenntarthatóság) •Cash flow, illetve mérleg és eredmény

3 Pénzügyi tervvel érintett intézkedések •Turisztikai tevékenységek ösztönzése •Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése •Falumegújítás és –fejlesztés •Vidéki örökség megőrzése

4 Pénzügyi terv Üzleti tervMűködtetési és fenntartható- sági terv Turisztikai tevékenységek ösztönzése XXX Mikro vállalkozások fejlesztése XX Falumegújítás XX Vidéki örökség megőrzése XX Benyújtandó dokumentumok köre

5 Turisztikai tevékenységek ösztönzése •Ügyfélkör: –természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat (4.beszámoló tábla) –önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy (5.beszámoló tábla) –Bármelyiket tölti ki az ügyfél: minden oldal csatolása kötelező!!!

6 Pénzügyi terv - Turisztika Azonosítási információ: ügyfél regisztrációs szám •10 jegyű, MVH adja ki. Ha nincs: kitöltött G001 Regisztrációs lap; Ha folyamatban: benyújtott G001 másolat) •Ha nincs egyik sem: azonnali elutasítás! •Mind a 4 oldal alsó sarkába! Jogi forma, célterület kódja •A betétlapon szereplő számkódok beírása értelemszerűen Vállalkozás alapítása: az alapítás dokumentumában szereplő dátum!

7 Pénzügyi terv - Turisztika Elszámolás ütemezése •Éven belüli projekt: max. 2 igénylés; 2 éven belül: max. 4. •Fontos a jó cash flow terv! (csak megvalósult kifizetett tevékenységre lehet támogatást kérni!) •Természetes személy, vagy 1-es ÁFA kód: bruttó tervezés (gép és építés betétlapokon nettó!!!) •2, vagy 3 ÁFA kód: nettó tervezés •Év: a kérelem benyújtása, nem a kiadás felmerülése!!! •Időszak: 1.: január 1-31., 2.: április 1-30., 3.: július 1-31., 4.: október 1-31. (2009-től)

8 Ingatlanok építése, felújítása Gép, berendezés beruházáshoz Építéssel járó technológiai beruházás: Megbontani a két sor közt! Licence-ek, szoftverek, IT eszközök Előzőekben fel nem sorolt, elszámolható kód Benyújtás! ÉCS alapján dönteni, hova tartozik, ha másként nem megy! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap hozzájárulása: támogatási intenzitás (60-100 % rendelet szerint) * E) sor Ha az árajánlat nem forintban készült: átváltás Árajánlat keltét megelőző hónap utolsó hivatalos MNB középárfolyamon

9 Pénzügyi terv - Turisztika Természetes személyek, mikro, KKV •Bázis év 2006. (a 2009. január 10-ig beadott pályázatoknál) Ha később alakult: első lezárt gazdasági évtől •Támogatási határozatot követő 5 évig kitölteni (tervidőszak): 2008-ban beadott: 2014-ig! •Bevételek, költségek reális tervezése! (ellenőrzés elsődleges szempontja) •Beruházásnak nem kell a tervidőszak végéig megtérülni!

10 Értékesített készletek, teljesített szolgáltatások ellenértéke ÁFA nélkül! Nem ÉNÁ, nem rendkívüli, nem pénzügyi. Szokásos. Pl: eszköz eladás, közvetlen támogatás Felhasznált anyagok, igénybevett szolgáltatások (le nem vonható ÁFÁ-val), ELÁBÉ Bérköltség, személyi jellegű egyéb (le nem vonható ÁFÁ-val, SZJA-val) pl.: étkezési j.,gk,táppénz. Járulékok Immat javak, tárgyi eszközök, jogszabálynak megfelelő, lineáris leírás a pályázatra Mint egyéb bev ellentéte.Posta,tel,szállítás,reklám,stb.hatósági díjak,illetékek,helyi adók, le nem vonható ÁFA Üzemi tevékenység eredménye = üzemi tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek eredménye + rendkívüli eredmény Adózott eredmény = adózás előtti eredmény – adófiz kötelezettség (E.V.: SZJA) Utolsó 12 hónap átlagában, havonta átlag, naptári napok, mindenki 1 főnek számít. 20 fő alatt havi nyitó, záró Nagyobb 8 m2-nél, fekvőhellyel rendelkezik Szezonális üzemelés: 100 nap, egész évben: 300 nap a vetítés alapja. Fő tevékenységre

11 Pénzügyi terv - Turisztika Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkorm-i társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy 7 •Bázis év 2007. (a 2009. január 10-ig beadott pályázatoknál) •Támogatási határozatot követő 5 évig kitölteni (tervidőszak): 2008-ban beadott: 2014-ig! •Bevételek, költségek reális tervezése! (ellenőrzés elsődleges szempontja) •Beruházásnak nem kell a tervidőszak végéig megtérülni!

12 Intézményé. Önkorm.:bírságok,helyi adók,illeték.Non-profit+egyház:támogatáson kívül pü-ileg rendezett, vagy pénzbevételt nem jelentő tételek Normatív, előirányzat,kiegészítő,fejlesztési,címzett… Tárgyi eszközök,immat javak értékesítése,pü-i bevételek CSAK önkorm.! Támogatásértékű műk.bev.,állami pénzalapoktól,ktg vetési szervtől,ÁHT-n kívülről Működési célú kölcsön visszatérítése, értékpapír bevételei Hitelek,kölcsönök bev. Non profit+egyház: pü-i műveletek bevételei CSAK önkorm.! CSAK önkorm.! Előző sorokon el nem számolt kiegyenlítő, függő, átfutó

13 Személyi juttatások,munkáltatói járulékok,dologi kiadások,működési kiadás,pénzeszköz átadás. Non profit + egyház: kiadások,fizetendő adók (eszközváltozással járó ráfordításaik a 15. soron) Az előző összesítő sor csak ilyen részei! Felújítás,intézményi beruházás,támogatásértékű felhalmozási kiadás, EU-s projektek kiadásai!!! CSAK önkorm.! Általános tartalék, céltartalék Rövid- és hosszúlejáratú hitelek kamatai CSAK önkorm.! Kiegyenlítő, nem rendezett, átfutó Hitelek, kölcsönök, értékpapír

14 A sikeres üzleti terv ismérvei •Lényegretörő és konkrét •Szakmailag megalapozott •Egyértelmű állításokat tartalmaz •Reális •Tartalmilag összefüggő, nem tartalmaz egymásnak ellentmondó információkat

15 •I. Vezetői ö sszefoglal ó •II. Ü gyf é l bemutat á sa •III. Piacelemz é s é s é rt é kes í t é s •IV. Szervezet, emberi erőforr á sok •V. Tev é kenys é g-fejleszt é sek •VI. P é nz ü gyi fenntarthat ó s á g •VII. Kommunik á ci ó s terv •VIII. T á rsadalmi felelőss é gv á llal á s •I. Fejleszt é s ö sszefoglal ó •II. Helyzetelemz é s •III. Fejleszt é s bemutat á sa •IV. Fejleszt é s v á rhat ó hat á sai •V. P é nz ü gyi fenntarthat ó s á g •VI. Kock á zatelemz é s •VII. Kommunik á ci ó s terv •VIII. T á rsadalmi felelőss é gv á llal á s Az üzleti terv felépítése Működtetési és fenntarthatósági terv felépítése

16 Üzleti terv - Turisztika •5 millió forint támogatás felett (pénzügyi terv mellé) •útmutató: excelben is szerepel! •Karakterszám fontossága! (pl.: 2000 < nem veszik figyelembe) •Kérelemre kapható összpontszám jelentős részét teszi ki I. Vezetői összefoglaló (max. 2000 karakter!) •Utoljára készíteni! Előre összefoglalni nehéz… •Jelenlegi tev.bemutatása jövőbeli tervvel •Fejlesztés célja (piac szerzés, innováció, stb) •Projekt hatása, várható eredménye a vállalkozásra

17 Üzleti terv - Turisztika II. Ügyfél bemutatása (max. 2000 karakter!) •Tevékenység/vállalkozás és környezetének bemutatása •Jelenlegi/jövőbeli szolg.,termék (ágyak száma, komfortfokozat, jövedelmezőség) •Környezet bemutatása: épített, természeti, rendezvények, megközelíthetőség, versenytársak, stb. •Lehetőség szerint számszerű adatokkal alátámasztva!

18 Üzleti terv - Turisztika III. Piacelemzés és értékesítés •Piacelemzés (max. 2000 karakter!) –Vevői igények elvárások, versenyelőnyök, amiket a vevők értékelnek (induló váll.: kielégítendő igények) –Milyen mértékben és módon javulnak a támogatás elnyerésével az értékesítés/szolg.nyújtás lehetőségei? –Fejlesztés célcsoportja (kor, szezonális eloszlás,fogyasztói szokások) •Értékesítési csatornák (max. 1000 karakter!) –Értékesítési/hirdetési csatornák (pl.: net, szállás honlapok) –Negatív események/kockázatok –Kockázatok kezelésére tervezett intézkedések

19 Üzleti terv - Turisztika IV. Szervezet, emberi erőforrások •Munkamegosztás rendje jelenleg (max. 1000 karakter!) –Feladatmegosztás, hozzá rendelt emberi erőforrás –Induló vállalkozás: munkamegosztási, feladat megosztási terv –Fejlesztés eredményeként új feladatok, ehhez szükséges új munkaerő (indokolni, ha nem!) •Vállalkozás vezetője (max. 1000 karakter!) –Kvalitás, szakmai tapasztalat, végzettség –Támogatás esetén: milyen további képzések, ezek költsége –Meglévő/felvenni tervezett alkalmazottak képzési szükségleteinek bemutatása

20 Üzleti terv - Turisztika V. Tevékenység-fejlesztések bemutatása •Tervezett fejlesztés célja, tartalma (max. 2000 karakter!) –Piacbővítés, felzárkózás, árbevétel növelés, ktg csökkentés –Jogszabályi célokhoz való alkalmazkodás (138/2008 MVH közleményben) –Fejlesztés megvalósításának bemutatása szakaszolva (pl.: tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés…) –Támogatáson felüli források előteremtése, összetétele •Kockázatok, kedvezőtlen hatások (max. 1500 karakter!) –Kockázatok a fejlesztésre nézve (max. 500 karakter!) pénzügyi, jogszabály változásból eredő, külső kockázatok –Kockázat kezelés módja (max. 1000 karakter!) –Ha nincs kockázat, indokolja! (legyen valamennyi…)

21 Üzleti terv - Turisztika folytatás •Fejlesztések várható hatásai, eredményei (max. 1000 karakter!) –Közvetett és közvetlen hatásai a vállalkozás működésére (pl.: környezetvédelem, bevétel, stb.) –A fejlesztés hatása a térség fejlődésére (képzési-, gazdasági-, szociális-, horizontális hatások) •Ellenőrzési pontok a tevékenységben (max.1000 karakter!) –A vállalkozás egyes tevékenységeinek mely pontjait ellenőrzi (folyamatok végiggondolása, folyamatba épített-, késztermék ell.) –Ellenőrzések módja

22 Üzleti terv - Turisztika VI. Pénzügyi fenntarthatóság (max. 1000 karakter) –Fenntartás, működtetés költségei –Üzemeltetés, karbantartás, pótlás (működési ktg-ek) –hiteltörlesztés –Milyen forrásból tervezi ezt finanszírozni? (belső, külső) –Számszerű adatok!!! VII. Kommunikációs terv •Nyilvánosság (EU tám.) biztosításának eszközei, ütemezése a projekt befejezéstől az üzemeltetés végéig –Legördülő menüből választani, többet is! –Egyéb kommunikációs eszköz: max. 1000 karakter! •Kommunikációs eszköz használatának részletezése –Legalább 3 esetében (automatikusan emeli át az előzőből) –Eszköz használatra tervezett nettó összeg is + ütemezés –Eszközönként: indoklás max. 1000, ütemezés max. 500 karakter –Közös komm.tev. lehet más gazd-i szereplőkkel (hatékony, szinergikus)

23 Üzleti terv - Turisztika VIII. Társadalmi felelősségvállalás (max. 1000 karakter!) •Jelenlegi aktív társadalmi / közösségi szerepvállalás •Ennek fejlesztése a jövőben •Pl.: kirándulások hátrányos helyzetűeknek, falunap támogatása, rendezvényekhez terület bérbeadása •Összes bevétel / nyereség hány %-át szánja ilyen célra? •Lehet természetbeni juttatás (hozzájárulás), élőmunka is

24 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika •Szerkezete korábban már áttekintve •Kitöltése hasonló az üzleti tervéhez (hasonlóan is pontozzák: al-kérdések, részpontszámok) •Rövid, meghatározott max. karakterű válaszok •A tartalomjegyzék a kapható pontszámokat is mutatja (legnagyobb súlya a fejlesztés bemutatásának van) •Nem annyira a környezetre, piacra koncentrál. Inkább megvalósítás, hatások, kockázatok.

25 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika I. Fejlesztés összefoglaló (max. 2000 karakter!) •Utoljára készíteni! Mint az üzleti terv összefoglalóját! •Fejlesztés szükségessége, indokoltsága •Fejlesztés célja, célcsoportja •Megvalósítás helyének rövid bemutatása •Fejlesztés tervezett időpontja, időtartama •Fejlesztés hatása a környezetre (társadalmi, gazdasági, kulturális) •Megvalósítás költségigénye (számszerűen), finanszírozás módja

26 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika II. Helyzetelemzés (max. 2000 karakter!) •Fejlesztéssel érintett terület, település bemutatása (demográfiai jellemzők, fejlődési potenciál, igények, környezet) •Érintett terület turisztikai jelentősége, turisztikai vonzerők (természeti, épített értékek, rendezvények) •Mi indokolja a fejlesztést? Igények, szükségletek (elavult műszaki színvonal, az adott terület számára új igények) •Lehetőség szerint számszerű adatok alapján!

27 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika III. Fejlesztés bemutatása •Tervezett fejlesztés (max. 2000 karakter!) –Jogszabályban meghatározott célok/célterületek közül melyikre kívánja a támogatást igényelni? (138/2008 MVH közleményben) –Jelenlegi és jövőben tervezett turisztikai szolgáltatásainak, termékeinek bemutatása –Fejlesztés célcsoportja –Megvalósítás forrásigénye, finanszírozás módja •Megvalósítás módja, felelősök (max. 1500 karakter!) –Megvalósítás szakaszai (számozva, ld.: ÜT), egyes szakaszok ütemezése, végrehajtásuk felelősei, projekt zárás időpontja) –Fejlesztés megvalósításáért, majd működtetéséért felelős személyek/szervezetek (szakmai tapasztalatuk, referencia)

28 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika IV. Fejlesztés várható hatásai (max. 2000 karakter!) •Közvetlen és közvetett gazdasági hatások, számszerűsítve (bevétel növekedés, költségcsökkenés, új munkahelyek) •Közvetlen és közvetett társadalmi hatások (kevesebb elvándorlás, magasabb szolg.színvonal) •Közvetlen és közvetett környezeti hatások (hagyományok őrzése, vonzóbb környezet) V. Pénzügyi fenntarthatóság (max. 1000 karakter!) •Fenntartás, működtetés várható költségigénye (működési ktg-ek, hitel törlesztés, stb.) •Milyen forrásból tervezi finanszírozni?

29 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika VI. Kockázat elemzés •Kockázatok a megvalósítás során –Kockázatok (max. 400 karakter!), kezelési módok (max. 800 karakter!) Sorszámozás a fejlesztés bemutatásának (III.) szakaszai alapján! •Kockázatok a működtetés során –Kockázatok (max. 400 karakter!), kezelési módok (max. 800 karakter!) –Mátrix megvalósításra, működtetésre is: hatása a megvalósításra/működtetésre (kicsi, közepes, nagy); bekövetkezés valószínűsége (kicsi, közepes, nagy)

30 Működtetési és fenntarthatósági terv - Turisztika VII. Kommunikációs terv •Üzleti tervnél leírtak szerint, listából kiválasztani, magyarázni, összeget (nettó) hozzárendelni VIII. Társadalmi felelősségvállalás •Jelenleg milyen társadalmi, közösségi szerepvállalás •Jövőben tervezett szerepvállalás

31 Pénzügyi terv – Mikrovállalkozások fejlesztése •Ügyfélkör: –kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Törvény (KKV-król) 3. § (3) bekezdése szerinti vállalkozás (természetes személy is: 1. kifiz. kérelemig E.V. legyen!) •Pénzügyi terv célja: valós kép az igénylőnek és végrehajtónak is a beruházás pénzügyi életképességéről (megvalósítás, fenntarthatóság) •Egyes támogatás igénylések összehasonlítása mellett (pontozás) saját érdek is!

32 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése Azonosítási információ: ügyfél regisztrációs szám •10 jegyű, MVH adja ki. Ha nincs: kitöltött G001 Regisztrációs lap; Ha folyamatban: benyújtott G001 másolat) •Ha nincs egyik sem: azonnali elutasítás! •Mind a 3 oldal alsó sarkába! Jogi forma, célterület kódja •Itt NEM kell, csak turisztikában! (ott más jellegű támogatottak is lehetnek!) Vállalkozás alapításának dátuma: •Az alapítás dokumentumában szereplő dátum!

33 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése Elszámolás ütemezése •Éven belüli projekt: max. 2 igénylés; 2 éven belül: max. 4. •Fontos a jó cash flow terv! (csak megvalósult kifizetett tevékenységre lehjet támogatást kérni!) •Természetes személy, vagy 1-es ÁFA kód: bruttó tervezés (gép és építés betétlapokon nettó!!!) •2, vagy 3 ÁFA kód: nettó tervezés •Év: a kérelem benyújtása, nem a kiadás felmerülése!!! •Időszak: 1.: január 1-31., 2.: április 1-30., 3.: július 1-31., 4.: október 1-31. (2009-től)

34 Ingatlanok építése, felújítása Gép, berendezés beruházáshoz Építéssel járó technológiai beruházás: Megbontani a két sor közt! Licence-ek, szoftverek, IT eszközök Előzőekben fel nem sorolt, elszámolható kód Benyújtás! ÉCS alapján dönteni, hova tartozik, ha másként nem megy! Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap hozzájárulása: támogatási intenzitás (60 %, hátrányos helyzetű területen 65 % rendelet szerint) * E) sor Ha az árajánlat nem forintban készült: átváltás Árajánlat keltét megelőző hónap utolsó hivatalos MNB középárfolyamon Többféle támogatás intenzitás: részösszegekből áll össze

35 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése •Bázis év 2006. (a 2009. január 10-ig beadott pályázatoknál) Ha később alakult: első lezárt gazdasági évtől •Támogatási határozatot követő 5 évig kitölteni (tervidőszak): 2008-ban beadott: 2014-ig! •Megfelelően számszerűsíteni a gazdálkodásra gyakorolt hatásokat, beruházásból származó pótlólagos bevételeket, ráfordításokat •Bevételek, költségek reális tervezése! (ellenőrzés elsődleges szempontja) •Beruházásnak nem kell a tervidőszak végéig megtérülni!

36 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése Alapelvek: Eredményszemlélet: Nem csak kettős könyvvitel, hanem pénzforgalmi szemléletű vállalkozók is! Bevételek és ráfordítások abban az évben, amikor esedékesek voltak (függetlenül a realizálódásuktól!) Ha az útmutató kevés: számviteli tv. előírásai (2000. évi C. tv.) Megtermelt termék csak köv. évben értékesítve: aktivált saját teljesítmény nő, készletek nő (előállítási áron). Köv.évben értékesítés: készlet csökken a mérlegben, akt.S.T. is csökken ( negatív is lehet)

37 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése Alapelvek: Ktg. Elszámolásnál (anyagjell.): nem az adott évben vásárolt számít, hanem a felhasznált anyag és szolgáltatás! Fel nem használt: vásárolt készleteknél! Befektetett eszköz: beruházás értékével nő, amortizáció értékével csökken Tőketartalék: vissza nem térítendő támogatás értékével nő!!! Eredménytartalék: előző évi mérleg szerinti eredménnyel nő! Beruházás finanszírozásába hitel bevonása: hosszú. lej. köt., következő évben esedékes törlesztő részlet: átkerül rövid lej. köt. közé. Kamat: üzemi eredményből levonni az adózás előtti eredmény számításakor (pü-i műv.ráf.)

38 Pénzügyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése Alapelvek: Adófizetési kötelezettség: gazdasági társaságok: társasági adó tv., egyéni vállalkozók: SZJA alapján Támogatással beszerzett eszközök amortizációja: 1996. évi LXXXI. tv. (társasági adóról, osztalékadóról) 2. számú melléklete szerint, lineáris; egyéni vállalkozók is! (többi ÉCS szokás szerint) Eszközök=források! Jövőre kalkulált értékek: nominális tervezés, inflációval! Javaslat: excel!

39 Eredmény levezetés (egyéni vállalkozóknál is): Üzemi tev.eredménye = ÉNÁ + egyéb bev. +/- aktivált saját teljesítmények – anyagjellegű ráfordítások – személyi jellegű ráfordítások – ÉCS – egyéb ráfordítások. Adózás előtti eredmény = Üzemi tev.eredménye + pü-i műveletek eredménye + rendkívüli eredmény. Adózott eredmény váll.esetében: SZJA kerül levonásra. Visszaforgatott jövedelem benne, osztalék nincs (visszaforgatott jöv.eszköz oldalon is megjelenik) Immat. jav, tárgyi eszközök, gépek, járművek, földterület, telek, tulajdoni hányad, beruházások, befektetett pénzügyi eszközök – éven túli Készletek, követelések, áruk, pénztár, bankbetét. Vásárolt készlet: besz.áron; STK: előállítási értéken Kettős könvv.cégnél: mérleg eszköz oldala (AIE is);vállalkozók: előző sorok összege! Kettős könvv.cégnél: mérleg saját tőkéje; vállalkozók: az alábbi sorok összege! GT: cégbíróságon bejegyzett; Vállalkozó: eszközérték – kötelezettségek (2006), végig állandó! Tagok végleg váll.rendelkezésére bocsátják. Beruházási támogatás is ide! A tám.felhasználsásakor nem csökken! Korábbi években felhalmozott mérleg szerinti eredmény. Lehet negatív is! Váll.: 2006-ban nulla. Eredmény kimutatásban levezetett. (ld.alább!) Szállítói, hitelezői, állammal szembeni; rövid- és hosszúlejáratú (Itt nincs szétbontva…) Üzleti évet meg nem haladó. Szállítói is, törlesztés adott évben esedékes része. (elvileg az előzőn belül…) GT: ST + céltart + kötelezettségek + PIE; Vállalkozók: a vonatkozó sorok összege Már eredmény kategória! Üzleti évben értékesített készletek, nyújtott szolgáltatások. Nem ÉNÁ, nem rendkívüli, nem pénzügyi. Szokásos. Pl: eszköz eladás, közvetlen támogatás (jelen tám. TT)

40 = Adózás előtti – adófiz.köt.Vállalkozók esetében: SZJA kerül levonásra. Saját előáll.eszk. adott évben aktivált értéke, STK állományváltozása (nyitó – záró) Vásárolt és felhasznált anyagok, igénybe vett szolg.értéke; ELÁBÉ, közvetített szolg.értéke Bérköltség, személyi jellegű egyéb (le nem vonható ÁFÁ-val, SZJA-val) pl.: étkezési j.,gk,táppénz. Járulékok Immat javak, tárgyi eszközök, jogszabálynak megfelelő, lineáris leírás a pályázatra Nem ÉNÁ-hez kapcsolódó, rendszeres tev.során, nem pénzügyi, nem rendkívüli..Posta,tel,szállítás,reklám,stb.hatósági díjak,illetékek,helyi adók, le nem vonható ÁFA = üzemi tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek eredménye + rendkívüli eredmény = ÉNÁ + egyéb bev. +/- aktivált saját teljesítmények – anyagjellegű ráfordítások – személyi jellegű ráfordítások – ÉCS – egyéb ráfordítások Nem ugyanaz, mint a turisztikainál! Itt teljes munkaidős kell (útmutató nem rendelkezik róla)

41 Üzleti terv – Mikrovállalkozások fejlesztése •Csak az eltérések a turizmusnál leírtaktól •Szerkezet ugyanaz, néhány eltérés •II. Ügyfél bemutatása: mikrovállalkozásnál: –Elmúlt 12 hónap termékei (induló váll. nem!) –Köv. 4 évre tervezett termékek, szolgáltatások –Termékek/szolgáltatások piaci helyzete, saját termék/szolg piaci pozíciója –Jövőbeli célok, fejlődési lehetőségek (stratégia, piaci pozíció) •V. Tevékenység-fejlesztések –Az egyes fázisokban megvalósított ellenőrzések pontos célját is le kell írni

42 Pénzügyi terv – Falu megújítás •Alapadatok hasonlók a turisztikánál leírtakhoz •Mivel itt vállalkozások, természetes személyek nem pályázhatnak, csak egyféle beszámoló táblát lehet kitölteni •Nincs jogi forma, célterület, alapítási dátum •Ügyfélkör: –Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy

43 Pénzügyi terv – Falu megújítás Önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkorm-i társulás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy 7 •Bázis év 2007. (a 2009. január 10-ig beadott pályázatoknál) •Támogatási határozatot követő 5 évig kitölteni (tervidőszak): 2008-ban beadott: 2014-ig! •Bevételek, költségek reális tervezése! (ellenőrzés elsődleges szempontja) •Beruházásnak nem kell a tervidőszak végéig megtérülni! •Ütemezés és beszámoló tábla kategóriái megegyeznek a turizmusnál bemutatottakkal

44 Működtetési és fenntarthatósági terv – Falu megújítás •Csak az eltérések a turizmusnál leírtaktól •Szerkezet ugyanaz, néhány témának köszönhető eltérés •II. Helyzetelemzés: terület turisztikai jelentősége helyett: korábban megvalósított és tervezett, támogatás-igénylés szempontjából releváns fejlesztések •III. Fejlesztés bemutatása: Turisztikai szolgáltatás/termék bemutatása helyett: fejlesztés műszaki jellemzői

45 Pénzügyi terv – Vidéki örökség megőrzése •Alapadatok hasonlók a turisztikánál (pü-i terv ua., mint a falu megújításnál) •Mivel itt KKV-k, természetes személyek nem pályázhatnak: egyféle beszámoló tábla! •Nincs jogi forma, célterület, alapítási dátum •Ügyfélkör: –Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy

46 Működtetési és fenntarthatósági terv – Vidéki örökség megőrzése •Csak az eltérések a turizmusnál leírtaktól •Szerkezet ugyanaz, néhány témának köszönhető eltérés •II. Helyzetelemzés: terület turisztikai jelentősége helyett: korábban megvalósított és tervezett, támogatás-igénylés szempontjából releváns fejlesztések •III. Fejlesztés bemutatása: Turisztikai szolgáltatás/termék bemutatása helyett: fejlesztés műszaki jellemzői

47 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Pénzügyi tervezés, üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv Karácson Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések